bug-gdb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�ǯu���X�X��


From: aqg_1mnb2b2bgj
Subject: ǯuXX
Date: Sun, 30 Jun 2002 08:34:47 -0400

¶Ç¯u¸¹½X¥X°â


address@hidden

¬O§Ú±q¦U­Ó¦P·~¤½·|¡B¹q¸Üï¡B¶À­¶¡B¼x«H©Ò¡B

ºô»Úºô¸ô¡A¥úºÐ¤ù...µ¥µ¥¡A

address@hidden@µ§¥´¤J¦¬¶°¤U¨Óªº¡A¶O¤F«Ü¤jªº¥\¤Ò¡C

¥úªá¿ú¶R¼x«H©Ò¥Xªºªº¥U¤l¡A´Nªá¤F¤£¤Ö¿ú¡A

address@hidden

¨Ã¸g¹L¹ê»Úµo°e´ú¸Õ¡A¦A­ç°£±¼µL®Äªº¸¹½X¡A

address@hidden

®Ú¾Ú¸gÅç¡A´X¥G©Ò¦³02_¶}ÀYªº¶Ç¯u¡A

³£¤w¦¬¶°¦b³o¸Ì¤F¡A±q¨ä¥L¨Ó·½¡A¤]¤£¤Ó®e©ö¦A§ä¨ì·sªº¡C

address@hidden


¾H¤p©j
tel: 02-27492314
From address@hidden Sun Jun 30 08:47:10 2002
Received: from [211.207.110.155] (helo=orgio.net)
    by fencepost.gnu.org with smtp (Exim 3.34 #1 (Debian))
    id 17Oe6S-0002Qb-00
    for <address@hidden>; Sun, 30 Jun 2002 08:46:58 -0400
Reply-To: address@hidden
From: ÀÚµ¿Â÷ <address@hidden>
To: <address@hidden>
Subject: (±¤°í) »§ºü~~ºñÄÑÁÖ¼¼¿ä...µè±âÁÁÀº °æÀû¼Ò¸®
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Sun, 30 Jun 2002 21:46:51 +0900
Message-Id: <address@hidden>
Sender: address@hidden
Errors-To: address@hidden
X-BeenThere: address@hidden
X-Mailman-Version: 2.0.11
Precedence: bulk
List-Help: <mailto:address@hidden>
List-Post: <mailto:address@hidden>
List-Subscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-gdb>,
    <mailto:address@hidden>
List-Id: Bug reports for GDB, the GNU debugger <bug-gdb.gnu.org>
List-Unsubscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-gdb>,
    <mailto:address@hidden>
List-Archive: <http://mail.gnu.org/pipermail/bug-gdb/>

<html>
<head>
<title>»ó³ÉÇÑ ¸ñ¼Ò¸® ~ Voice Klaxon</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
<style type="text/css">
<!--
.unnamed1 { font-size: 9pt; font-style: normal; font-weight: normal; 
font-variant: normal; vertical-align: baseline; word-spacing: normal}
.unnamed2 { font-size: 11pt; font-style: normal}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<p><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#333333">¾È³çÇϼ¼¿ä. Çã¶ô¾øÀÌ 
±ÍÇÏ¿¡°Ô 
¸ÞÀÏ ±¤°í¸¦ º¸³»¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.<br>±¤°í¸ÞÀÏÀÌ ¸¶À½¿¡ µå½ÃÁö ¾ÊÀ¸½Ã¸é ¸Ç¾Æ·¡ÀÇ 
¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ ´­·¯ÁÖ½Ã¸é ´Ù½Ã´Â º¸³»Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.<br>ÁÁÀº ÇÏ·ç µÇ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 
</font></span></p>
<table width="600" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" 
background="http://www.webwooju.com/voiceklaxon/back.jpg";>
 <tr> 
  <td height="200" colspan="5" nowrap bordercolor="#00ccff" 
bgcolor="#00ccff"> 
   <p><img src="http://www.webwooju.com/vkadmail/top.jpg"; width="600" 
height="200" usemap="#Map2" border="0"></p>
  </td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" bgcolor="#00ccff" height="15"></td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff" height="15"></td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff" height="15"></td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff" height="15"></td>
  <td width="15" bgcolor="#00ccff" height="15"></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="50" bgcolor="#00ccff">&nbsp;</td>
  <td colspan="3" class="unnamed1" bgcolor="#00ccff" height="50"> 
   <p><font size="3"><span class="unnamed1"><font 
size="3"><b>°ñ</b></font></span></font>¸ñ±æÀ̳ª 
    º¸ÇàÀÚ°¡ ¸¹Àº °÷ Áö³¯ ¶§ Å©¶ô¼Ç ´©¸£±â°¡ ¸Å¿ì ºÎ´ã ½º·¯¿ü½À´Ï´Ù. <br>
    <font size="3"><b><span class="unnamed1"><font 
size="3"><b>º»</b></font></span></b></font>Á¦Ç°À» 
    Â÷·® º»³×Æ® ¼Ó¿¡ ÀåÂøÇÑ ÈÄ ±âÁ¸ ÇÚµéÀÇ Å©¶ô¼ÇÀ» ´©¸£½Ã¸é »ó³É½º·± 
¿©ÀÚÀ½¼ºÀ¸·Î ´ÙÀ½°ú<br>
    °°Àº ¸àÆ®°¡ Èê·¯³ª¿É´Ï´Ù. <b>(ÇÚµéÀ» click ÇϽøé À½¼ºÀ» µéÀ¸½Ç ¼ö 
ÀÖ½À´Ï´Ù.)</b> </p>
  </td>
  <td width="15" height="50" bgcolor="#00ccff">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" class="unnamed1" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" class="unnamed1" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" class="unnamed1" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="15" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" bgcolor="#00ccff" height="35">&nbsp;</td>
  <td width="190" class="unnamed2" bgcolor="#00ccff" height="35"> 
   <p align="center"><b>¢º»ì¦ Çѹø ´©¸£¸é</b><br>
    <b><font color="#ff0000" size="3">"»§»§ ºñÄÑÁÖ¼¼¿ä" </font></b></p>
  </td>
  <td width="190" class="unnamed2" bgcolor="#00ccff" height="35"> 
   <div align="center"><b>¢º¶Ç Çѹø ´©¸£¸é</b><br>
    <font color="#ff0000"><b><font size="3"><span 
class="unnamed2">"Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù 
    ºñÄÑÁÖ¼¼¿ä"</span></font></b></font> </div>
  </td>
  <td width="190" class="unnamed2" bgcolor="#00ccff" height="35"> 
   <div align="center"><b>¢º¿¬°ÅǪ µÎ¹ø ´©¸£¸é</b><br>
    <font color="#ff0000"><b>"»¡¸® ºñÄÑÁÖ¼¼¿ä" </b></font></div>
  </td>
  <td width="15" bgcolor="#00ccff" height="35">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="114" bgcolor="#00ccff">&nbsp;</td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff" height="114" align="middle" 
valign="center"> 
   <div align="center">
   <OBJECT 
   
codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0
 
   height=112 width=165 
classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" 
VALUE="4366"><PARAM NAME="_cy" VALUE="2963"><PARAM NAME="FlashVars" 
VALUE="4366"><PARAM NAME="Movie" 
VALUE="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave1.swf";><PARAM NAME="Src" 
VALUE="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave1.swf";><PARAM NAME="WMode" 
VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" 
VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" 
VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM 
NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM 
NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM 
NAME="SWRemote" VALUE="">
     <embed src="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave1.swf"; 
quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";
 type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="112">
     </embed>     </OBJECT></div>
  </td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff" height="114" align="middle" 
valign="center"> 
   <div align="center">
   <OBJECT 
   
codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0
 
   height=112 width=165 
classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" 
VALUE="4366"><PARAM NAME="_cy" VALUE="2963"><PARAM NAME="FlashVars" 
VALUE="4366"><PARAM NAME="Movie" 
VALUE="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave2.swf";><PARAM NAME="Src" 
VALUE="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave2.swf";><PARAM NAME="WMode" 
VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" 
VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" 
VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM 
NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM 
NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM 
NAME="SWRemote" VALUE="">
     <embed src="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave2.swf"; 
quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";
 type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="112">
     </embed>     </OBJECT></div>
  </td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff" height="114" align="middle" 
valign="center"> 
   <div align="center">
   <OBJECT 
   
codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0
 
   height=112 width=165 
classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" 
VALUE="4366"><PARAM NAME="_cy" VALUE="2963"><PARAM NAME="FlashVars" 
VALUE="4366"><PARAM NAME="Movie" 
VALUE="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave3.swf";><PARAM NAME="Src" 
VALUE="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave3.swf";><PARAM NAME="WMode" 
VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" 
VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" 
VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM 
NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM 
NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM 
NAME="SWRemote" VALUE="">
     <embed src="http://www.webwooju.com/vkadmail/wave3.swf"; 
quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";
 type="application/x-shockwave-flash" width="165" height="112">
     </embed>     </OBJECT></div>
  </td>
  <td width="15" height="114" bgcolor="#00ccff">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="15" bgcolor="#00ccff"></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" bgcolor="#00ccff" height="55">&nbsp;</td>
  <td colspan="3" height="55"><span class="unnamed1"><font 
size="3"><b>¶Ç</b></font>ÇÑ 
   Å©¶ô¼ð À» ±æ°Ô ´­·¯ÁÖ½Ã¸é ±âÁ¸ Å©¶ô¼ð À½ÀÌ ³ª¿É´Ï´Ù. <br>
   <font size="3"><b>¿µ</b></font>¾î,ÀϾî,Áß±¹¾î µîÀÇ ¾ð¾î·Îµµ °¡´ÉÇϸç, 
Â÷·®³» ¿¡´Â ÀÏüÀÇ ÀåÂøÀÌ ¾øÀ¸¸ç, º»³×Æ®¿¡¸¸ ÀåÂøÇÕ´Ï´Ù. <br>
   <b><font size="3">º¸</font></b>ÇàÀÚ°¡ ¸¹Àº °÷À» Áö³¯ ¶§ »ì¦ ´©¸£¸é 
¿îÀüÀÚ¿Í º¸ÇàÀÚ°£¿¡ ¼­·Î ¿ôÀ¸¸ç ÅëÇàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.</span></td>
  <td width="15" height="55">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="10" bgcolor="#00ccff"></td>
  <td width="190" height="10"></td>
  <td width="190" height="10"></td>
  <td width="190" height="10"></td>
  <td width="15" height="10"></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="10"></td>
  <td width="190" height="10"> 
   <div align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;¢º°ü·Ã ´º½º</b></div>
  </td>
  <td width="190" height="10"></td>
  <td width="190" height="10"></td>
  <td width="15" height="10"></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="15" height="84">&nbsp;</td>
  <td colspan="3" height="84"> 
   <table width="553" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="86" 
align="center">

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]