bug-gdb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

���ͼ۵��������ʼDZ�������ʾ�����ͻ�����һ�ֽ�Ǯһ�ֽ���


From: ̨ܼݼŴ½ҵ񲿣ʤ013860732545
Subject: ͼ۵ʼDZʾͻһֽǮһֽ
Date: 21 Jul 2002 12:20:14 -0000

̨ÍåÈܼݼ¯ÍÅÏò´ó½¸÷½çÅóÓÑÎʺÃ!
±¾¹«Ë¾¾­ÏúÒÔÏÂÉÌÆ·,ÈôÓÐÒâºÏ×÷¿ÉÏò´ó½ҵÎñ²¿ÁªÂç.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¨ÍåÈܼݼ¯ÍÅ´ó½ҵÎñ²¿ 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁªÏµÈË:²Üʤ½Ü µç»°:0138 60732545 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡http://csj.pc37.com/  
--------------------------------------------------------------------------------
µçÄÔÅä¼þÓëÊÖ»ú×îм۸ñ£º
Ò»,Ö÷°å: 
1,½Ý²¨: 
J-615TCS INTEL 815EP 
B-stepоƬ×é/133MHz¶î¶¨ÍâƵ/370½á¹¹/MicroATX¹æ¸ñ/CNR½Ó¿Ú/Ö§³ÖAGP 
4Xģʽ/Ö§³ÖATA100/AC97Éù¿¨ 350 
J-618ASR5 Intel 815EP/ATX/Socket370/Ö§³Ö133MHzÍâƵ/DMA 100/AGP 4X/ÄÚÖÃAC 
97Éù¿¨/Ö§³ÖÈüÑï¡¢±¼ÌÚϵÁÐCPU 360 
J-618TAS INTEL 815EP 
B-stepоƬ×é/133MHz¶î¶¨ÍâƵ/370½á¹¹/ATX¹æ¸ñ/CNR½Ó¿Ú/Ö§³ÖAGP 
4Xģʽ/Ö§³ÖATA100/AC97Éù¿¨ 350 
J-618AS Pro Intel 815EP/ATX/Socket370/Ö§³Ö133MHzÍâƵ/DMA 100/AGP 4X/ÄÚÖÃAC 
97Éù¿¨/¶ÀÓеçÔ´¾»»¯Æ÷/Ö§³ÖÈüÑï/±¼ÌÚϵÁÐCPU 380 
J-628AS PRO INTEL 815EP B-STEP/133MHz/Socket 370/ATX/AGP 4X/ATA100/AC97 390 
J-V266A VIA KT266AоƬ×é/266MHzÍâƵ/Ö§³ÖAMD¶¾ÁúCPU/Ö§³ÖDDRÄÚ´æ/Ö§³ÖAGP 
4X/Ö§³ÖATA100/CNR½Ó¿Ú/AC97Éù¿¨/ATX 390 
J-P4XFA VIA P4X266AоƬ×é/Ö§³ÖIntel Socket 478 P 4 ´¦ÀíÆ÷/Ö§³Ö×î¸ß2GBµÄDDR 
SDRAM»òÕß1GµÄSDRAM/Ö§³ÖATA-133/ÄÚÖÃAC 
97Éù¿¨/¶À´´µÄ¡°µçÔ´¾»»¯Æ÷¡±¼¼Êõ/ÄÚÖá°»Ö¸´¾«Á顱ϵͳ±¸·Ý¹¤¾ß 400 
J-618AFR5 Intel 815E/ATX/Socket370/Ö§³Ö133MHzÍâƵ/DMA 100/AGP 
4X/ÄÚÖÃAC97Éù¿¨/i752ÏÔ¿¨/Ö§³ÖÈüÑï¡¢±¼ÌÚϵÁÐCPU 400 
J-866AS VIA KT266/ATX/Socket A/Ö§³Ö266MHzÍâƵ/DMA 100/AGP 4X/ÄÚÖÃAC 
97Éù¿¨/Ö§³ÖDDRÄÚ´æ/Ö§³Ö¶¾Áú/À×ÄñCPU 420 
J-866AS Ultra VIA KT266A/ATX/Socket A/Ö§³Ö266MHZÍâƵ/AGP 4X/ATA100/AC97 430 
J-S445 SIS 645оƬ×é/Ö§³Ö333MHzDDRÄÚ´æ/Ö§³Ö478 P4 CPU/Ö§³ÖAGP 
4X/Ö§³ÖATA100/CNR½Ó¿Ú/AC97Éù¿¨/M-ATX 460 
J-868AS VIA KT266AоƬ×é/Ö§³ÖAMD Socket AϵÁÐ/Ö§³Ö3ÌõDDR 
200/266MHzÇ°¶Ë×ÜÏß/AC97Éù¿¨/ATA133 480 
J-S447 SIS 645оƬ×é/Ö§³Ö333MHzDDRÄÚ´æ/Ö§³Ö478 P4 CPU/Ö§³ÖAGP 
4X/Ö§³ÖATA100/CNR½Ó¿Ú/AC97Éù¿¨/ATX 450 
J-I401 INTEL845/Socket 478/400MHz/ATX/ATA100/AGP 4X/ÄÚ½¨AC97Éù¿¨ 460 
J-845CA INTEL I845 оƬ×é/Socket 478 ½á¹¹/Ö§³Ö P4 CPU 
/Ö§³ÖSDRAM/ATX¹æ¸ñ/6xPCI½Ó¿Ú/Ö§³ÖAGP 4Xģʽ/Ö§³ÖATA100/AC97Éù¿¨500 
J-S450 SIS 650оƬ×é/Ö§³Ö266MHzDDRÄÚ´æ/Ö§³Ö478 P4 CPU/Ö§³ÖAGP 
4X/Ö§³ÖATA100/CNR½Ó¿Ú/AC97Éù¿¨/M-ATX 450 
J-V333DA VIA KT333оƬ×é/Ö§³ÖAMD 
Athlon¡¢AthlonXP¡¢Duron¡¢MorganϵÁÐCPU/ÌṩÏßÐÔÍâƵµ÷½Ú/×î¸ßÖ§³Ö3GB DDR333 
SDRAM/Ö§³ÖATA-133/ÄÚÖÃAC 
97Éù¿¨/¶À´´µÄ¡°±ùо¾«Á顱ÖÇÄܽµÎ¼¼Êõ¼°¡°µçÔ´¾»»¯Æ÷¡±¼¼Êõ/ÄÚÖá°»Ö¸´¾«Á顱ϵͳ±¸·Ý¹¤¾ß
 500 
J-845DBA INTEL I845D оƬ×é/Socket 478 ½á¹¹/Ö§³Ö P4 
CPU/Ö§³ÖDDRÄÚ´æ/ATX/CNR½Ó¿Ú/Ö§³ÖAGP 4Xģʽ/Ö§³ÖATA100/AC97Éù¿¨ 500 
J-I402 Intel i845DоƬ×é/Ö§³Ö478 P4 CPU/ATX¹æ¸ñ/Ö§³ÖDDRÄÚ´æ/Ö§³ÖAGP 
4Xģʽ/Ö§³ÖATA100/AC97Éù¿¨ 550 
2,΢ÐÇ 

6368 VIA PLE133/ATX½á¹¹/Socket 370/ATA100/AC97Éù¿¨/´ø9880ÏÔ¿¨ 270 
6309-NL100 VIA 694X/686B´øAC97Éù¿¨ 280 
6368 VIA PLE133/ATX½á¹¹/Socket 370/ATA100/AC97Éù¿¨/´ø9880ÏÔ¿¨/´ø8139CÍø¿¨ 280 
694T Pro VIA 
694T/686B/ATX½á¹¹/Socket370/Ö§³ÖP¢ó¼°ÈüÑïCPU/AC97Éù¿¨/1ÌõAGP/5ÌõPCI/1ÌõAMR 350 
K7T Turbo-NL VIA 
KT133A/266MHz×ÜÏß/AC97Éù¿¨/×Ô¶¯ÉÏÍøË¢ÐÂBIOS/1ÌõAGP/5ÌõPCI/1ÌõCNR/ATX/²»Ö§³ÖAthlon
 XP 380 
K7T Turbo-Limited VIA 
KT133A/266MHz×ÜÏß/AC97Éù¿¨/×Ô¶¯ÉÏÍøË¢ÐÂBIOS/1ÌõAGP/6ÌõPCI/1ÌõCNR/ATX/²»Ö§³ÖAthlon
 XP/ÏÞÁ¿·¢Ðкìħ°å/Ö§³ÖPC2PCÍøÂ繦ÄÜ 360 
K7N420 Pro nForce420/ATX 266MHz×ÜÏß/´øGeforce2 
MXÏÔ¿¨/3Ìõ˫ͨµÀDDRÄÚ´æ²Û/1ÌõAGP/5ÌõPCI/1ÌõCNR/6¸öUSB¿Ú 850 
845 Ultra-ARU Intel i845D/Socket 478/DDR/Cmedia Ó²Éù¿¨/Ö§³ÖATA133/Ö§³ÖIDE Raid 
0,1W/D-Braket!/Ö§³Ö USB2.0 840 
¶þ,cpu 
ÈüÑï¢ò733 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 270 
ÈüÑï¢ò766 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 270 
ÈüÑï¢ò800 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 230 
ÈüÑï¢ò850 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 275 
ÈüÑï¢ò900 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 305 
ÈüÑï¢ò950 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 315 
ÈüÑï¢ò1G Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ128K 365 
ÈüÑï 1G Tualatin Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 310 
ÈüÑï 1.1G Tualatin Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 315 
ÈüÑï 1.2G Tualatin Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 345 
±¼ÌÚ¢ó 800 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 485 
±¼ÌÚ¢ó 866 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 500 
±¼ÌÚ¢ó 933 Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 555 
±¼ÌÚ¢ó 1G Socket370/Ò»¼¶»º´æ32K/¶þ¼¶»º´æ256K 550 
±¼ÌÚ¢ô 1.5G Socket478/256K 570 
±¼ÌÚ¢ô 1.6G Socket478/256K 580 
±¼ÌÚIV 1.6A Socket 478/512KB/400MHz 600 
±¼ÌÚ¢ô 1.7G Socket478/256K 700 
±¼ÌÚIV 1.8A Socket 478/512KB/400MHz 870 
AMD 
Duron 800 Socket-A/Ò»¼¶»º´æ64KB/¶þ¼¶»º´æ128KB/200MHz 160 
Duron 950 Socket-A/Ò»¼¶»º´æ64KB/¶þ¼¶»º´æ128KB/200MHz 175 
Duron 1G Socket-A/Ò»¼¶»º´æ64KB/¶þ¼¶»º´æ128KB/200MHz 205 
Athlon 1.33G Socket-A/Ò»¼¶»º´æ128KB/¶þ¼¶»º´æ256KB/266MHz 380 
AthlonXP 1500+ Socket-A/Ò»¼¶»º´æ128KB/¶þ¼¶»º´æ256KB/266MHz 415 
Èý,Ó²ÅÌ: 
¿áÓãIV 40G 40G/2M/7200rpm/8.7ms/UDMA 100 390 
¿áÓãIV 60G 60G/2M/7200rpm/8.7ms/UDMA 100 510 
¿áÓãIV 80G 80G/2M/7200rpm/8.7ms/UDMA 100 620 
ST318416N 50PIN/18G/7200RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 1450 
ST1181677LC/LW 80/68PIN/180G/7200RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 10500 
ST318436LC/LW 80/68PIN/18G/10300RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 1100 
ST318404LC/LW 80/68PIN/18G/10300RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 1250 
ST336704LC/LW 80/68PIN/36G/10300RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 2120 
ST173404LC/LW 80/68PIN/73G/10300RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 4700 
ST373405LC/LW 80/68PIN/73G/10300RPM(SCSIÓ²ÅÌ) 4900 
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ10G 2.5"/5400rpm 490 
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ20G 2.5"/5400rpm 690 
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ30G 2.5"/5400rpm 890 
ÌÚÁúIV60G 60G/2M/7200rpm/8.3ms/UDMA100/µ¥µú40G 490
ÌÚÁúIV80G 80G/2M/7200rpm/8.3ms/UDMA100/µ¥µú40G 640 
ÌÚÁúIV120G 120G/2M/7200rpm/8.3ms/UDMA100/µ¥µú40G 1450 
ËÄ,ÏÔ¿¨: 
S330 (PCI) nVIDIA Geforce2 MX 200/32MB/PCI/7ns SDRAM 360 
S360 SH Pro nVIDIA Geforce2 MX/32MB SDRAM/AGP 4X/£­5ns 350 
S330 (TV-OUT) nVIDIA Geforce2 MX 200/32MB/7ns SDRAM/TV-OUT 380 
S360 SH MAX nVIDIA Geforce2 MX 400/64MB /AGP 4X/6ns SDRAM/ 395 
S360 Max/TV nVIDIA Geforce2 MX-400/64MB 6nsSDRAM/AGP 4X/TV-Out/winfox¼à¿Ø 395 
GeForce2 MX ÌôÕ½°æ nVIDIA GeForce 2 MX/32M SDRAM/AGP 4X/Ë«Í· 435 
A170 TH nVIDIA Geforce4 MX420/64M 5ÄÉÃëSDR/AGP 4X/TV-OUT 470 
GeForce 2 Pro nVIDIA Geforce 2 Pro/32M DDR/AGP 4X/TV-out 485 
GeForce 2 MX nVIDIA GeForce 2 MX/32M SDR/AGP 4X/DVI/DH/TV-OUT 470 
A170 DDR T nVIDIA Geforce4 MX440/64M DDR/AGP 4X/TV-OUT 590 
S620 nVIDIA Geforce3 îÑ200/TVOUT/64M DDR (4ns) 850 
S620(DVI) nVIDIA Geforce3 îÑ200/TVOUT/64M DDR (4ns)/DVI 800 
S620îÑ200TDH nVIDIA GeForce3 Ti 
200оƬ/ºËÐÄƵÂÊ175MHz/ÏÔ´æƵÂÊ400MHz/128MB4nsDDRRAM/AGP4X/TV-OUT/DVI½Ó¿Ú/WinFoxÓ²¼þ¼à¿Ø/ÕûÌå·çÉÈ
 1000 
A250 TD nVIDIA Geforce4 Ti4400/128M DDR/AGP 4X/DVI/TV-OUT 1880 
S660 nVIDIA Geforce3/64MB 3.8nsDDRRAM/AGP 4X/TV-Out/DVI½Ó¿Ú 1950 
S650 nVIDIA Geforce 3 Ti500/64MB 3.8nsDDRRAM/AGP 4X/TV-Out/DVI½Ó¿Ú 2150 
A250 Ultra TD nVIDIA GeForce 4 Ti 4600 Ultra/128M DDR/AGP 4X/DVI/TV-Out 2880 
Îå,ÏÔʾÆ÷:
CPD-G220 17"´¿Æ½Ãæ/0.24mmÕ¤¾à/×î´ó·Ö±æÂÊ1600*1200/203MHz 2099 
CPD-G420 19"´¿Æ½Ãæ/0.24mmÕ¤¾à/address@hidden/230MHz 3499 
CPD-G520 21"´¿Æ½Ãæ/0.24mmÕ¤¾à/address@hidden/341MHz 6299 
Diamond Plus 73 17"´¿Æ½Ãæ/0.25mmÕ¤¾à/×î¸ß·Ö±æÂÊ1280*1024/146MHz/TCO99 1699 
Diamond Pro 730 17"´¿Æ½Ãæ/0.25mmÕ¤¾à/×î¸ß·Ö±æÂÊ2048*1536/210MHz/TCO99 2499 
Diamond Pro 740 17"×êʯç紿ƽM2ÏÔÏñ¹Ü/0.25mmÕ¤¾à/·Ö±æÂÊ2048*1536/210MHz/TCO99 
2199 
Diamond Plus 91 19"/0.24mm/address@hidden/207MHz/TCO99/´¿Æ½Ãæ×êʯçç 3100 
Diamond Plus 92 19'/0.25mm/Ƶ¿í244.8MHz/×êʯçç2048*1536£¨65Hz£©/TCO99 3090 
Diamond Pro 900U 19"/0.25mm/address@hidden/207MHz/TCO95/USB/´¿Æ½Ãæ×êʯçç 3990 
Diamond Plus 200 22"/0.25mm/address@hidden/244.8MHz/TCO99/´¿Æ½Ãæ×êʯçç 5900 
Diamond Plus 220 22'/0.24mm/270MHz/address@hidden/TCO99 6900 
Diamond Plus 735 17"´¿Æ½/0.25mm/1280*1024/146MHz/TCO99 1199 
ÈýÐÇ 
560V 15"TFT/0.29mmµã¾à/address@hidden/TCO99 1850 
570S 15"TFT/0.297mmµã¾à/16.7M É«²Ê/·Ö±æÂÊ1024*768/80MHz/ TCO99 2680 
150T 15"TFT/0.297mmµã¾à/16.7M É«²Ê/address@hidden/80MHz/ DVIÊý×Ö½Ó¿Ú/TCO99 4200 
150 MB 15"TFT/0.297mmµã¾à/address@hidden /95MHz/TCO99/¶àýÌå 4350 
151MP 15.1"TFT/0.297mmµã¾à/·Ö±æÂÊ1024*768/×î´óÁÁ¶È250cd/m2/¶Ô±È¶È350:1/ 
·´Ó¦Ê±¼ä¡Ü 25ms/95MHz/ÄÚÖû³ÈÆÒôÏì/TCO95 5900 
770 17"TFT/0.264mmµã¾à/address@hidden/135MHz/ TCO99 6000 
171MP 17.1"TFT/0.264mmµã¾à/·Ö±æÂÊ1024*768/×î´óÁÁ¶È220cd/m2/¶Ô±È¶È400:1/ 
·´Ó¦Ê±¼ä¡Ü 35ms/135MHz/ÄÚÖöàýÌåÑïÉùÆ÷/TCO95 8800 
170MB 17"TFT/0.264mmµã¾à/16.7M É«²Ê/address@hidden/135MHz/ TCO95/¶àýÌå 10000 
210T 21.3"TFT/0.27mmµã¾à/·Ö±æÂÊ1600*1200/×î´óÁÁ¶È230cd/m2/¶Ô±È¶È400:1/ 
·´Ó¦Ê±¼ä¡Ü 45ms/200MHz/TCO99 28000 
240T 24"Òº¾§/0.27µã¾à/×î¸ß·Ö±æÂÊ1920*1200/200MHz/TCO99 55000 
Áù,±Ê¼Ç±¾µçÄÔ:
Satellite 1800(14)/C1G C1G/128M/10G/14.1"TFT/24XCD/56K/8MÏÔ´æ/È«ÄÚÖÃ 7500 
Satellite 1800(14")1GCDT PIII1000(̨ʽ»úCPU)/128MB RAM/20GB 
HDD/14.1"TFT/24XCD/56K/100M/8MÏÔ´æ/È«ÄÚÖÃ 7500 
Satellite 1800(14")/1.1GDVD 
PIII1.1G(̨ʽ»úCPU)/128M/20G/14.1"TFT/8XDVD/56K/100M/8MÏÔ´æ/È«ÄÚÖà 9000 
Satellite 1800(14")/1.1GCDT 
PIII1.1G(̨ʽ»úCPU)/128M/20G/14.1"TFT/24XCD/56K/100M/8MÏÔ´æ/È«ÄÚÖà 8000 
Satellite 1800(15") P¢ó1.1G(̨ʽ»úCPU)/128M/20G/15"TFT/8XDVD/56K/10-100M/8MÏÔ´æ 
9800 
Satellite 3000(14")/M1.2G PIII-M 1.2G/128M/30G/14.1"TFT/8xDVD 
/56K/Íø¿¨/nVIDIA-Geforce2GOÏÔʾоƬ/16MDDRÏÔ´æ/¹âÈí»¥»»/1394/smartmedia½Ó¿Ú 
13800 
Satellite 3000(14")/M933 PIII-M933/128M/30G/14.1"TFT/8XDVD 
/56K/Íø¿¨/nVIDIA-Geforce2GOÏÔʾоƬ/16MDDRÏÔ´æ/¹âÈí»¥»»/1394/smartmedia½Ó¿Ú 
9800 
Satellite 3000(14")/M1G PIIIM1G/128M/30G/14.1"TFT/8XDVD/56K/100M/nVIDIA 
Geforce2GO/16M DDR/¹âÈí»¥»» 9500 
Satellite 3000(14")M1G 
PIIIM1G/128M/20G/14.1"TFT/8XDVD/56K/Íø¿¨/nVIDIA-Geforce2GOÏÔʾоƬ/16M 
DDRÏÔ´æ/¹âÈí»¥»»/1394 smartmedia½Ó¿Ú 8000 
Satellite 3000Pro PIIIM1.2G/256M/40G/14.1"TFT/8XDVD/56K/100M/nVIDIA 
Geforce2GO/16M DDR/¹âÈí»¥»» 14800 
Satellite 3000ProRW PIIIM1.2G/256M/40G/14.1"TFT/8XDVD+CD-RW/56K/100M/nVIDIA 
Geforce2GO/16M DDR/¹âÈí»¥»» 17800 
Satellite 30("ÁéÖÇ") 
C600(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/64M/10G/12.1"XGA(1024*768)/ÄÚÖÃ24XCD/56K/Íø¿¨/4MÏÔ´æ/Çᱡ/2kg 
5900 
Satellite 5000DVD 
PIII1.1G(̨ʽ»ú´¦ÀíÆ÷)/128M/30G/15"TFT/8XDVD+CD-RW/56K/10-100M/16MÏÔ´æ 13800 
Satellite Pro 4600(13.3") 
P¢ó850(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/20G/13.3"TFT/8XDVD/16MÏÔ´æ/56K/100M/Ô¤ÁôÀ¶ÑÀÎÞÏßÍøÂç²å¿Ú/3.17kg
 8000 
Satellite Pro 4600(14.1") 
PIII1G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/30G/14.1"TFT/8XDVD/56K/Íø¿¨/16MÏÔ¿¨/Ô¤ÁôÀ¶ÑÀÎÞÏßÍøÂç²å¿Ú
 10900 
Satellite 6000(14") PIII-M1.13G/128M/30G/14.1"TFT/8XDVD/56K/100M/ÈíÇýÍâ¹Ò 14900 
Satellite 6000(15") PIII-M1.13G/256M/30G/15"TFT/8XDVD/56K/100M/ÈíÇýÍâ¹Ò 15500 
Portege 4000DVD PIII 
750(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/20G/16MÏÔ´æ/12.1"TFT/56K/10-100M/8XDVD/BluetoothÌìÏß 12300 
Tecra 9000 PIII-M 1.2G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/256MB PC133/40GB 
HDD/CDRW+DVD-ROM/14.1"TFT/56K/10-100M/BluetoothÌìÏß 18800 
Tecra 9000DVD PIII-M 
1.2GHz/256MB/30G/14.1"TFT/8XDVD/56K/Íø¿¨/16MÏÔ´æ/Ô¤ÁôÀ¶ÑÀ½Ó¿Ú/Ô¤Áô802.11bÎÞÏßÍøÂç²å¿Ú/Ö§³Ö5.1ÉùµÀ¶Å±ÈÊýÂëAC-3ÒôЧ
 17800 
Satellite 1900 P4-M1.6G/256M/30G/8XDVD/Geforce4 
32M/15.1"TFT/ÍâÖõÍÒôÅÚ/56K/10-100M/1394½Ó¿Ú 14800 
¿µ°Ø 
Presario 1704AP PIII1G/256M/30G/14.1"TFT/DVD+CDRW/56K+100M/win 
2000/IEEE1394/Ë«USB/3.3cm/2.36kg 12000 
Presario 1713SC PIII1G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/256MB RAM/20GB HDD/14.1"TFT/24XCD/56K 8800 
Presario 1714SC PIII1.06G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/256MB RAM/30GB 
HDD/14.1"TFT/8XDVD/56K/100M 8500 
Presario 1715SC PIII1.06G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/256MB RAM/30GB HDD/14.1"TFT/DVD-CDRW/56K 
12000 
Presario 1716SC PIII1.06G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/256M/20G/14.1"TFT/8XDVD/56K/10-100M/WIN 
XP 8500 
Presario 2700SC PIII 
1.13G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/256M/30G/16MÏÔ´æ/DVD+CDRW/10-100M/56K/1394½Ó¿Ú/Ö§³ÖË«¹âÇý/15"TFT
 13500 
Presario 2710SC PIII1.20G/256M/40G/15"TFT/DVD-CDRW/56K+100M/WIN 
XP/IEEE1394/È«ÄÚÖÃ 13500 
Presario 1724SC PIII1.13G/256M/40G/14.1"TFT/8XDVD/56K+100M/WIN 
XP/IEEE1394/Ë«USB/3.3cm/2.36kg 9700 
Presario 1725SC PIII1.13G/256M/40G/14.1"TFT/DVD-CDRW/56K+100M/WIN 
XP/IEEE1394/Ë«USB/3.3cm/2.36kg 12500 
Armada N200 PIII700/128M/20G/56K/100M/4MÏÔ´æ/10.4"TFT 8800 
Armada M700 P¢ó900/128MB RAM/20GB HDD/14.1"TFT/24XCD/56K/10-100M/2.1kg/2.8cm/ 
9500 
Armada M700 PIII900/128MB RAM/20GB 
HDD/14.1"TFT/8XDVD/56K/100M/¹âÈí»¥»»/2.1kg/2.8cm 10000 
Armada E500CD P¢ó900/128B RAM/20GB HDD/14.1"TFT/24XCD/56K/100MÍø¿¨ 7000 
Armada E500DVD PIII1G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/30G/15"TFT/8XDVD/56K/10-100M/WIN 
98/È«ÄÚÖÃ 9900 
Armada A110 C700/64M/10G/12.1"TFT/24XCD/56K/8MÏÔ´æ/È«ÄÚÖÃ 4800 
Amada N150 PIII800/64M/15G/14.1"TFT/56K/100M/8MÏÔ´æ 7500 
Armada N400C PIII850/128MB RAM/20GB HDD/56K/10-100M/8MÏÔ´æ/12.1"TFT 8500 
Armada N600C PIII1G/128MB RAM/30GB HDD/8XDVD/56K/16MÏÔ´æ/14.1"TFT 9800 
Armada N160 PIII1G/128MB RAM/20GB HDD/8XDVD/56K/10-100M/8MÏÔ´æ/14.1"TFT/8MÏÔ´æ 
8800 
Armada N200 PIII700/192M/20G/10.4"TFT/56K+100M/WIN98/³¬±ãЯ/8MÏÔ´æ/1.4kg 8500 
IBM 
A30-3BC PIII1G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128MB RAM/30GB HDD/15"TFT/8XDVD/56K/100BT 10300 
A30-4BC PIII1.3G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128MB RAM/30GB HDD/15"TFT/8XDVD/56K/100BT 12800 
A30-64C PIII1.2G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M48GB/56K/10-100M/15"TFT/CDRW/DVD/WIN 2000 
16888 
A30-64C PIII1.2G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/48G/15.1"TFT/56K/DVD/CDRW/100M/È«ÄÚÖà 17800 
A30--4CC PIII-M1.13G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/30G/8XDVD/15"TFT/56K/Windows 98 11000 
T23-5DC PIII1.2(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/48G/8XDVD/56K/14.4"TFT/100M/¹âÈí»¥»»/WIN2000 
12500 
T23-2TC PIII1G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/20G/8XDVD/56K/14.1"TFT/100M/¹âÈí»¥»» 11800 
T23-4NC PIII-M1.13G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/30G/8XDVD/14.1"TFT/56K/Windows 2000 13300 
T23-4MC PIII-M1.13G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/30G/8XDVD/14.1"TFT/56K/Windows 2000 12800 
T23-6UC PIII1G-M/128M/20G/DVD/14.1"TFT/WIN XP 12888 
X22--QHC PIII800(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128MB RAM/20GB HDD/12.1"TFT/56K/8XDVD 11800 
X22-QJC PIII800(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/20G/8XDVD/12.1"TFT/56K/Windows 98 12500 
X21-I06 PIII733(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128MB RAM/15GB HDD/DVD/56K/10-100M/12.1"TFT 8800 
TPi-96C PIII750/64MB RAM/10GB HDD/13.3"TFT/24XCD/56K/2.7kg 7500 
TPi-93C PIII750/64MB RAM/20GB HDD/13.3"TFT/8XDVD/56K/2.7kg 8500 
TPi-86C PIII750/64MB RAM/10GB HDD/24XCD/56K/12.1"TFT 7500 
T23-9TC PIII1.2G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/48G/14.1"TFT/56K/8XDVD/100M/¹âÈí»¥»» 18800 
R31-7DC PIII1.13G(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/20G/14.1"TFT/56K/8XDVD/100M/ÈíÇýÍâ¹Ò 9800 
X23-HBC PIII866(±Ê¼Ç±¾×¨ÓÃ)/128M/30G/12.1"TFT/8XDVD/56K/100M/1394½Ó¿Ú/WIN98 
12800 
R30-62C PIII1G/128M/30G/DVD/14.1"TFT/WIN 98 9888 
Æß,Òƶ¯µç»°:
1,ĦÍÐÂÞÀ­ 

V8060 1050 
A6188 1320 
V66+GPRS e0 
A6288 80 
A388 960 
V60+ €0 
V70 80 
P7789 490 
T2988 480 
V998++ 800 
V66+ X0 
V8088 900 
T190 .0 
T189 550 
C289 660 
2,ŵ»ùÑÇ:
3350 80 
6210+ 650 
5210 980 
8310 1590 
6500 1680 
6510 1780 
8850 850 
8855 2300 
3310 440 
8210 850 
8250 1050 
8850 u0 
3,ÈýÐÇ 
R208 880 
2488 980 
800C M0 
N-188 1180 
A-188 1390 
M-188 1380 
N288 1520 
A288 1780 
A408 2180 
A399 2480 
4,Ë÷Äá 
J16 630 
Z28 f0 
Z18 T0 
5,·ÉÀûÆÖ 
288 %0 
218 90 
898+ 600 
939 880 
969+ 990 
929+ 1080 
988 (0 
969 850 
989 860 
address@hidden 920 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]