bug-gnu-utils
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Content violation


From: 3066 Postmaster
Subject: Content violation
Date: Wed, 20 Aug 2003 10:18:03 +0200

Content violation found in email message.

From: address@hidden
To: address@hidden

Subject: Re: That movie

Matching Subject: re: that movie
<FONT SIZE=1 FACE="Arial">_______________
Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis 
du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere 
afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette 
e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.
Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri 
for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori 
den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke 
noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og 
bruge e-mailen.
_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have 
received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by 
sending a reply, then delete the message from your system without making, 
distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses 
and other errors that might affect the computer or IT system where it is 
received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We 
assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use 
of this message.
</FONT>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]