bug-tar
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Bug-tar] äéé îîéëì


From: îéëì
Subject: [Bug-tar] äéé îîéëì
Date: Tue, 2 Mar 2004 23:57:59 +0200

äé,øàéúé àú ääåãòä ùìê 
áôåøåí.äåãòä ãé îæîï, àáì áëì æàú ðùîò îòðééï..  :)àðé îéëì, ãå áú 32 îúì àáéá.îçôùú ôøèðøéí 
ìáìåééí îùåúôéí áîéèä åîçåöä ìä.÷öú éåúø òì äãáøéí ùàðé àåäáú, åúîåðåú ùìé (âí ëîä áòéøåí)ùîúé 
áàúø xlove.co.iläëéðåé ùìé 
ùí äåà - ÷éí.àí éù òðééï âí îöãê, àùîç ìùîåò òì äãáøéí ùîãìé÷éí àåúê,åàåìé âí ìøàåú ëîä 
úîåðåú.î÷ååä ìùîåò çæøä.áéé - î.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]