emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/Attic/TUTORIAL.sk, v [EMACS_22_BASE]


From: Chong Yidong
Subject: [Emacs-diffs] Changes to emacs/etc/Attic/TUTORIAL.sk, v [EMACS_22_BASE]
Date: Wed, 12 Mar 2008 13:35:16 +0000

CVSROOT:    /sources/emacs
Module name:  emacs
Branch:     EMACS_22_BASE
Changes by:   Chong Yidong <cyd>   08/03/12 13:35:13

Index: TUTORIAL.sk
===================================================================
RCS file: /sources/emacs/emacs/etc/Attic/TUTORIAL.sk,v
retrieving revision 1.15.2.1
retrieving revision 1.15.2.2
diff -u -b -r1.15.2.1 -r1.15.2.2
--- TUTORIAL.sk 8 Jan 2008 04:53:57 -0000    1.15.2.1
+++ TUTORIAL.sk 12 Mar 2008 13:35:12 -0000   1.15.2.2
@@ -531,13 +531,6 @@
 >> Stlaète C-x C-s pre ulo¾enie Va¹ej kópie tútorialu.
  Malo by to zobrazi» "Wrote ...TUTORIAL.sk" v spodnom riadku obrazovky.
 
-POZNÁMKA: Na niektorých systémoch spôsobí stlaèenie C-x C-s zatuhnutie
-obrazovky a nevidíte ¾iadny ïal¹í výstup z Emacsu. To znamená, ¾e
-"vlastnos»" operaèného systému nazvaná "flow control" zachytáva C-s a
-nepustí ho k Emacsu. Pre odtuhnutie obrazovky stlaète C-q. Potom
-v sekcii "Spontaneous Entry to Incremental Search" v manuále Emacsu
-vyhµadajte radu, ako sa vysporiada» s touto "vlastnos»ou".
-
 Existujúci súbor mô¾ete vyhµada», aby ste ho mohli prehliada» alebo
 editova». Mô¾ete tie¾ vyhµada» súbor, ktorý e¹te neexistuje. To je
 spôsob, akým sa dá vytvori» súbor v Emacse: vyhµadajte súbor, ktorý
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]