emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Emacs-diffs] emacs-24 r117108: Regenerate AUTHORS and ldefs-boot.el


From: Glenn Morris
Subject: [Emacs-diffs] emacs-24 r117108: Regenerate AUTHORS and ldefs-boot.el
Date: Mon, 12 May 2014 06:15:56 +0000
User-agent: Bazaar (2.6b2)

------------------------------------------------------------
revno: 117108
revision-id: address@hidden
parent: address@hidden
committer: Glenn Morris <address@hidden>
branch nick: emacs-24
timestamp: Sun 2014-05-11 23:15:47 -0700
message:
 Regenerate AUTHORS and ldefs-boot.el
modified:
 etc/AUTHORS          authors-20091113204419-o5vbwnq5f7feedwu-6332
 lisp/ldefs-boot.el       
ldefsboot.el-20091113204419-o5vbwnq5f7feedwu-2942
=== modified file 'etc/AUTHORS'
--- a/etc/AUTHORS    2014-04-11 05:53:02 +0000
+++ b/etc/AUTHORS    2014-05-12 06:15:47 +0000
@@ -3,8 +3,8 @@
 their public spirit, we list here in alphabetical order a condensed
 list of their contributions.
 
-Aaron Ecay: changed ob-R.el ob-core.el ox-latex.el nsterm.m ob-awk.el
- ob-exp.el ob-python.el ob-tangle.el org-bibtex.el org-id.el org-src.el
+Aaron Ecay: changed ob-R.el ob-core.el org-src.el ox-latex.el nsterm.m
+ ob-awk.el ob-exp.el ob-python.el ob-tangle.el org-bibtex.el org-id.el
  org.el org.texi paren.el
 
 Aaron Larson: co-wrote bibtex.el
@@ -23,9 +23,9 @@
 
 Achim Gratz: changed org.el org-compat.el org.texi org-clock.el
  ob-core.el ob.el ob-exp.el ob-perl.el org-agenda.el org-macs.el
- org-table.el ob-R.el ob-eval.el ob-fortran.el ob-tangle.el
+ org-table.el ob-R.el ob-eval.el ob-fortran.el ob-ref.el ob-tangle.el
  org-element.el org-exp-blocks.el org-macro.el ox-odt.el ob-C.el
- ob-ditaa.el and 16 other files
+ and 17 other files
 
 Adam Gołębiowski: changed lib-src/Makefile.in
 
@@ -324,7 +324,7 @@
 
 Artem Chuprina: changed message.el
 
-Arun Persaud: changed org-agenda.el
+Arun Persaud: changed org-agenda.el org-src.el
 
 Ashwin Ram: wrote refer.el
 
@@ -349,7 +349,7 @@
 
 Barry Fishman: changed configure.ac gnu-linux.h image.c
 
-Barry O'reilly: changed lisp.h simple.el keyboard.c markers.texi
+Barry O'reilly: changed simple.el lisp.h keyboard.c markers.texi
  undo-tests.el alloc.c bytecode.c casetab.c data.c eval.c fileio.c fw.el
  idle.el insdel.c lread.c pulse.el search.c subr.el text.texi
  timer-tests.el undo.c
@@ -357,8 +357,8 @@
 Bastien Guerry: wrote gnus-bookmark.el
 and co-wrote org-bibtex.el org-list.el org-protocol.el org-src.el
 and changed org.el org-agenda.el org.texi ox-html.el org-clock.el
- org-capture.el org-table.el ox-latex.el ox.el ox-odt.el ox-publish.el
- ob.el org-compat.el org-mobile.el org-colview.el org-macs.el
+ org-table.el ox-latex.el org-capture.el ox.el ox-odt.el org-compat.el
+ ox-publish.el ob.el org-colview.el org-mobile.el org-macs.el
  org-pcomplete.el org-faces.el org-timer.el ox-ascii.el org-archive.el
  and 115 other files
 
@@ -381,7 +381,7 @@
 Benjamin Andresen: wrote ob-screen.el
 
 Benjamin Drieu: wrote pong.el
-and changed org-clock.el
+and changed org-clock.el org.el
 
 Benjamin Riefenstahl: changed w32select.c emacs.c inc/ms-w32.h lisp.h
  mac-win.el macterm.c mule-cmds.el runemacs.c tcl.el w32.c w32.h
@@ -776,7 +776,7 @@
 and changed w32fns.c emacs.c image.c keyboard.c configure.ac cygw32.c
  process.c src/Makefile.in w32term.h cygw32.h dbusbind.c sh-script.el
  unexw32.c w32term.c alloc.c cl-macs.el coding.c conf_post.h menu.c
- w32-win.el w32.c and 99 other files
+ w32-win.el w32.c and 100 other files
 
 Daniel Dehennin: changed mml2015.el gnus-msg.el mm-decode.el ox.el
 
@@ -1160,9 +1160,9 @@
 Eli Zaretskii: wrote [bidirectional display in xdisp.c]
  [tty menus in term.c] bidi.c rxvt.el tty-colors.el
 and changed xdisp.c msdos.c w32.c w32fns.c files.el fileio.c simple.el
- w32proc.c src/makefile.w32-in sed1v2.inp config.bat display.texi
- msdos.h emacs.c process.c src/Makefile.in dispextern.h dispnew.c
- mainmake.v2 rmail.el term.c and 789 other files
+ w32proc.c display.texi sed1v2.inp src/makefile.w32-in config.bat
+ msdos.h emacs.c process.c term.c src/Makefile.in dispextern.h dispnew.c
+ mainmake.v2 rmail.el and 793 other files
 
 Elias Oltmanns: changed tls.el gnus-agent.el gnus-cite.el gnus-int.el
  gnus-srvr.el gnus.el
@@ -1267,9 +1267,9 @@
  ob-lisp.el ob-lob.el ob-maxima.el ob-perl.el ob-picolisp.el
  ob-python.el ob-ref.el ob-scheme.el org-bibtex.el
 and changed org.texi org.el org-exp-blocks.el ox.el ox-latex.el
- org-src.el ob-plantuml.el org-macs.el org-table.el org-agenda.el
- org-mouse.el orgcard.tex ob-lilypond.el ob-mscgen.el ob-octave.el
- ob-screen.el org-clock.el org-compat.el org-footnote.el ox-ascii.el
+ org-src.el ob-plantuml.el org-macs.el org-table.el ob-screen.el
+ org-agenda.el org-mouse.el orgcard.tex ob-lilypond.el ob-mscgen.el
+ ob-octave.el org-clock.el org-compat.el org-footnote.el ox-ascii.el
  ox-html.el and 12 other files
 
 Eric Youngdale: changed etags-vmslib.c
@@ -1506,7 +1506,7 @@
  diary-lib.el files.el lisp/Makefile.in rmail.el progmodes/f90.el
  bytecomp.el simple.el emacs.texi make-dist ack.texi misc/Makefile.in
  cal-menu.el appt.el cal-hebrew.el calendar.texi holidays.el
- display.texi and 1528 other files
+ display.texi and 1532 other files
 
 Glynn Clements: wrote gamegrid.el snake.el tetris.el
 
@@ -1784,7 +1784,7 @@
 Jan Djärv: wrote dnd.el dynamic-setting.el x-dnd.el
 and changed gtkutil.c xterm.c nsterm.m xfns.c configure.ac xmenu.c
  xterm.h nsfns.m nsterm.h nsmenu.m gtkutil.h keyboard.c x-win.el frame.c
- emacs.c process.c src/Makefile.in xsettings.c frames.texi nsfont.m
+ emacs.c process.c xsettings.c src/Makefile.in frames.texi nsfont.m
  ns-win.el and 301 other files
 
 Jan Moringen: co-wrote srecode/cpp.el tango-dark-theme.el tango-theme.el
@@ -1809,8 +1809,8 @@
 
 Jared Finder: changed progmodes/compile.el
 
-Jarek Czekalski: changed callproc.c keyboard.c mini.texi misc.texi
- shell.el
+Jarek Czekalski: changed keyboard.c callproc.c mini.texi minibuf.c
+ misc.texi shell.el w32fns.c xgselect.c
 
 Jari Aalto: changed add-log.el filecache.el progmodes/grep.el comint.el
  gnus-art.el gnus-sum.el gnus.texi ispell.el lisp-mnt.el man.el
@@ -2146,7 +2146,7 @@
 
 João Távora: wrote elec-pair.el electric-tests.el
 and changed electric.el emacs.texi lisp-mode.el progmodes/python.el
- python-tests.el simple.el tex-mode.el tls.el vc.el
+ python-tests.el shr.el simple.el tex-mode.el tls.el vc.el
 
 Juan León Lahoz García: wrote wdired.el
 and changed files.el perl-mode.el
@@ -2192,11 +2192,13 @@
 and changed isearch.el info.el replace.el simple.el dired-aux.el
  progmodes/grep.el dired.el progmodes/compile.el startup.el faces.el
  files.el menu-bar.el display.texi descr-text.el bindings.el
- image-mode.el cus-edit.el ispell.el desktop.el man.el comint.el
+ image-mode.el cus-edit.el desktop.el ispell.el man.el comint.el
  and 353 other files
 
 Justin Bogner: changed fortune.el
 
+Justin Gordon: changed ox-md.el
+
 Justin Sheehy: changed gnus-sum.el nntp.el
 
 Justus Piater: changed org-agenda.el smtpmail.el
@@ -2527,13 +2529,15 @@
  simple.el smie.el abbrev.el eldoc.el progmodes/python.el
  progmodes/compile.el register.el rng-valid.el bindings.el comint.el
  diff-mode.el dired-x.el font-lock.el kmacro.el minibuf.c
- and 120 other files
+ and 121 other files
 
 Leo P. White: changed eieio-custom.el
 
 Leonard H. Tower Jr.: changed rnews.el rnewspost.el emacsbug.el
  rmailout.el sendmail.el
 
+Leonard Randall: changed org-bibtex.el
+
 Levin Du: changed parse-time.el org-clock.el
 
 Lewis Perin: changed emacs-x86.manifest
@@ -2689,6 +2693,8 @@
 
 Markus Gritsch: changed ebrowse.el
 
+Markus Hauck: changed org-agenda.el
+
 Markus Heiser: changed gud.el
 
 Markus Heritsch: co-wrote ada-mode.el ada-stmt.el ada-xref.el
@@ -2849,7 +2855,7 @@
 Michael Ben-Gershon: changed acorn.h configure.ac riscix1-1.h riscix1-2.h
  unexec.c
 
-Michael Brand: changed org.el org.texi org-table.el org-agenda.el
+Michael Brand: changed org.texi org-table.el org.el org-agenda.el
  org-capture.el ob-tangle.el org-feed.el org-id.el org-list.el
 
 Michael D. Ernst: wrote reposition.el
@@ -2870,7 +2876,7 @@
 
 Michael Harnois: changed nnimap.el
 
-Michael Heerdegen: changed eldoc.el wdired.el
+Michael Heerdegen: changed dired.el eldoc.el wdired.el
 
 Michael Hoffman: changed term.el
 
@@ -2931,6 +2937,8 @@
  sieve-manage.el termhooks.h url-http.el w32-win.el w32fns.c w32menu.c
  w32term.h woman.el xdisp.c xterm.c
 
+Michael Weylandt: changed ox-latex.el
+
 Michael Witten: changed TUTORIAL fixit.texi intro.texi
 
 Michal Jankowski: changed insdel.c keyboard.c
@@ -3088,7 +3096,8 @@
 
 Nick Alcock: changed gnus.el
 
-Nick Dokos: changed ox.el icalendar.el mh-search.el org.el url-cache.el
+Nick Dokos: changed ox.el icalendar.el mh-search.el org-mobile.el org.el
+ url-cache.el
 
 Nick Roberts: wrote gdb-mi.el t-mouse.el
 and changed gdb-ui.el gud.el building.texi tooltip.el speedbar.el
@@ -3106,13 +3115,13 @@
  ox-latex.el ox-md.el ox-org.el ox.el
 and co-wrote ox-beamer.el ox-icalendar.el ox-man.el
 and changed org-list.el org.el ox-html.el org-footnote.el org.texi
- ox-publish.el org-inlinetask.el org-indent.el org-docbook.el ox-odt.el
+ ox-publish.el org-inlinetask.el org-indent.el ox-odt.el org-docbook.el
  ox-texinfo.el ob-exp.el org-timer.el ob.el org-agenda.el org-capture.el
  ob-asymptote.el org-macs.el org-pcomplete.el org-clock.el org-table.el
  and 22 other files
 
-Nicolas Richard: changed simple.el align.el ispell.el minibuffer.el ob.el
- org.el package.el
+Nicolas Richard: changed simple.el align.el battery.el ispell.el
+ minibuffer.el ob.el org.el package.el
 
 Niels Giesen: changed icalendar.el org-agenda.el org-clock.el
  org-docbook.el org-table.el ox-icalendar.el ox-latex.el
@@ -3121,6 +3130,8 @@
 
 Niklas Morberg: changed nnweb.el gnus-art.el nnimap.el spam.el
 
+Nikolai Weibull: changed org.el
+
 Nikolaj Schumacher: changed flymake.el progmodes/compile.el eldoc.el
  elp.el nsfont.m rx.el
 
@@ -3218,7 +3229,7 @@
 Paul Eggert: wrote rcs2log
 and co-wrote cal-dst.el
 and changed lisp.h configure.ac alloc.c process.c fileio.c sysdep.c
- xdisp.c editfns.c image.c keyboard.c emacs.c data.c lread.c callproc.c
+ xdisp.c image.c editfns.c keyboard.c emacs.c data.c lread.c callproc.c
  xterm.c fns.c eval.c Makefile.in dispextern.h dispnew.c gnulib.mk
  and 1009 other files
 
@@ -3369,6 +3380,8 @@
 Philipp Haselwarter: changed gnus-agent.el gnus-sum.el gnus-sync.el
  gnus.texi newcomment.el
 
+Philipp Rumpf: changed electric.el
+
 Philippe Schnoebelen: wrote gomoku.el mpuz.el
 
 Philippe Waroquiers: changed etags.el term.c
@@ -3515,7 +3528,7 @@
 
 Rick Farnbach: wrote morse.el
 
-Rick Frankel: changed ob-sql.el org.texi ox-html.el
+Rick Frankel: changed ox-html.el ob-sql.el org.texi
 
 Rick Sladkey: wrote backquote.el
 and changed gud.el intervals.c intervals.h simple.el
@@ -3641,7 +3654,7 @@
  eww.texi ffap.el files.texi floatfns.c and 28 other files
 
 Sacha Chua: wrote erc-pcomplete.el
-and changed erc.el erc-button.el org.el org.texi
+and changed erc.el org.el erc-button.el org.texi
 
 Saito Takuya: changed mule.el progmodes/compile.el
 
@@ -3657,7 +3670,8 @@
  window.el add-log.el bindings.el bookmark.el bug-reference.el
  calendar.el diary-lib.el dired.el etags.el pcvs.el and 145 other files
 
-Samuel Bronson: changed custom.el emacsclient.c progmodes/grep.el
+Samuel Bronson: changed custom.el emacsclient.c keyboard.c
+ progmodes/grep.el
 
 Samuel Loury: changed org.el
 
@@ -3667,6 +3681,8 @@
 
 Sanghyuk Suh: changed mac-win.el macterm.c
 
+Santiago Payà I Miralta: changed vc-hg.el
+
 Sascha Lüdecke: co-wrote mml1991.el
 and changed gnus-win.el
 
@@ -3846,8 +3862,8 @@
 and co-wrote font-lock.el
 and changed subr.el simple.el lisp.h keyboard.c files.el vc.el
  bytecomp.el xdisp.c alloc.c eval.c cl-macs.el progmodes/compile.el
- keymap.c pcvs.el newcomment.el tex-mode.el sh-script.el vc-hooks.el
- buffer.c window.c lread.c and 1203 other files
+ keymap.c pcvs.el newcomment.el tex-mode.el sh-script.el buffer.c
+ vc-hooks.el window.c lread.c and 1204 other files
 
 Stefan Reichör: changed gnus-agent.el
 
@@ -3859,7 +3875,7 @@
 
 Stefan Wiens: changed gnus-sum.el
 
-Stefan-W. Hahn: changed ps-print.el simple.el
+Stefan-W. Hahn: changed org-bibtex.el ps-print.el simple.el
 
 Stefano Facchini: changed gtkutil.c
 
@@ -3871,10 +3887,10 @@
 Stephen A. Wood: changed fortran.el
 
 Stephen Berman: co-wrote todo-mode.el
-and changed diary-lib.el info.el minibuffer.el otodo-mode.el allout.el
- dframe.el dir dired-aux.el dired.el files.el find-dired.el frame.c
- gamegrid.el gnus-group.el gomoku.el gtkutil.c misc/Makefile.in
- newcomment.el page.el proced.el recentf.el and 6 other files
+and changed diary-lib.el info.el minibuffer.el otodo-mode.el
+ todo-mode.texi allout.el dframe.el dir dired-aux.el dired.el files.el
+ find-dired.el frame.c gamegrid.el gnus-group.el gomoku.el gtkutil.c
+ misc/Makefile.in newcomment.el page.el proced.el and 6 other files
 
 Stephen C. Gilardi: changed configure.ac
 
@@ -4414,13 +4430,13 @@
 Yamamoto Mitsuharu: changed macterm.c macfns.c mac-win.el mac.c macterm.h
  macmenu.c macgui.h image.c xdisp.c xterm.c macselect.c keyboard.c
  w32term.c src/Makefile.in unexmacosx.c emacs.c darwin.h dispnew.c
- configure.ac dispextern.h alloc.c and 88 other files
+ configure.ac dispextern.h alloc.c and 89 other files
 
 Yann Dirson: changed imenu.el
 
 Yann Hodique: changed ox-publish.el package.el rcirc.el
 
-Yasushi Shoji: changed org-clock.el org.texi
+Yasushi Shoji: changed org-clock.el org.texi ox-ascii.el
 
 Yavor Doganov: changed configure.ac Makefile.in emacs.1 etags.1 make-dist
  nsfont.m

=== modified file 'lisp/ldefs-boot.el'
--- a/lisp/ldefs-boot.el    2014-05-01 11:18:18 +0000
+++ b/lisp/ldefs-boot.el    2014-05-12 06:15:47 +0000
@@ -3,7 +3,7 @@
 ;;; Code:
 
 
-;;;### (autoloads nil "5x5" "play/5x5.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "5x5" "play/5x5.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/5x5.el
 
 (autoload '5x5 "5x5" "\
@@ -65,8 +65,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ada-mode" "progmodes/ada-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ada-mode" "progmodes/ada-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ada-mode.el
 
 (autoload 'ada-add-extensions "ada-mode" "\
@@ -85,8 +85,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ada-stmt" "progmodes/ada-stmt.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ada-stmt" "progmodes/ada-stmt.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ada-stmt.el
 
 (autoload 'ada-header "ada-stmt" "\
@@ -96,8 +96,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ada-xref" "progmodes/ada-xref.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ada-xref" "progmodes/ada-xref.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ada-xref.el
 
 (autoload 'ada-find-file "ada-xref" "\
@@ -108,7 +108,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "add-log" "vc/add-log.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "add-log" "vc/add-log.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/add-log.el
 
@@ -238,8 +238,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "advice" "emacs-lisp/advice.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "advice" "emacs-lisp/advice.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/advice.el
 
 (defvar ad-redefinition-action 'warn "\
@@ -374,7 +374,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "align" "align.el" (21297 26037 89426 0))
+;;;### (autoloads nil "align" "align.el" (21298 17013 555424 0))
 ;;; Generated autoloads from align.el
 
 (autoload 'align "align" "\
@@ -477,7 +477,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "allout" "allout.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "allout" "allout.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from allout.el
 (push (purecopy '(allout 2 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -837,8 +837,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "allout-widgets" "allout-widgets.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "allout-widgets" "allout-widgets.el" (21346
+;;;;;; 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from allout-widgets.el
 (push (purecopy '(allout-widgets 1 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -896,7 +896,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ange-ftp" "net/ange-ftp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ange-ftp" "net/ange-ftp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/ange-ftp.el
 
@@ -918,7 +918,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "animate" "play/animate.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "animate" "play/animate.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/animate.el
 
@@ -951,7 +951,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ansi-color" "ansi-color.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ansi-color" "ansi-color.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from ansi-color.el
 (push (purecopy '(ansi-color 3 4 2)) package--builtin-versions)
@@ -979,7 +979,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "antlr-mode" "progmodes/antlr-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/antlr-mode.el
 (push (purecopy '(antlr-mode 2 2 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -1015,7 +1015,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "appt" "calendar/appt.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "appt" "calendar/appt.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/appt.el
 
@@ -1037,7 +1037,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "apropos" "apropos.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "apropos" "apropos.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from apropos.el
 
 (autoload 'apropos-read-pattern "apropos" "\
@@ -1152,7 +1153,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "arc-mode" "arc-mode.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "arc-mode" "arc-mode.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from arc-mode.el
 
@@ -1173,7 +1174,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "array" "array.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "array" "array.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from array.el
 
 (autoload 'array-mode "array" "\
@@ -1244,8 +1245,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "artist" "textmodes/artist.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "artist" "textmodes/artist.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/artist.el
 (push (purecopy '(artist 1 2 6)) package--builtin-versions)
 
@@ -1451,8 +1452,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "asm-mode" "progmodes/asm-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "asm-mode" "progmodes/asm-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/asm-mode.el
 
 (autoload 'asm-mode "asm-mode" "\
@@ -1480,7 +1481,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "auth-source" "gnus/auth-source.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/auth-source.el
 
 (defvar auth-source-cache-expiry 7200 "\
@@ -1492,7 +1493,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "autoarg" "autoarg.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "autoarg" "autoarg.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from autoarg.el
 
 (defvar autoarg-mode nil "\
@@ -1552,8 +1554,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "autoconf" "progmodes/autoconf.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "autoconf" "progmodes/autoconf.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/autoconf.el
 
 (autoload 'autoconf-mode "autoconf" "\
@@ -1563,7 +1565,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "autoinsert" "autoinsert.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "autoinsert" "autoinsert.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from autoinsert.el
 
@@ -1603,7 +1605,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "autoload" "emacs-lisp/autoload.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/autoload.el
 
 (put 'generated-autoload-file 'safe-local-variable 'stringp)
@@ -1652,8 +1654,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "autorevert" "autorevert.el" (21310 5108 914397
-;;;;;; 372000))
+;;;### (autoloads nil "autorevert" "autorevert.el" (21310 8261 281810
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from autorevert.el
 
 (autoload 'auto-revert-mode "autorevert" "\
@@ -1741,7 +1743,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "avoid" "avoid.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "avoid" "avoid.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from avoid.el
 
 (defvar mouse-avoidance-mode nil "\
@@ -1781,8 +1783,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "bat-mode" "progmodes/bat-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "bat-mode" "progmodes/bat-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/bat-mode.el
 
 (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.\\(bat\\|cmd\\)\\'" . bat-mode))
@@ -1800,7 +1802,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "battery" "battery.el" (21339 38332 466140
+;;;### (autoloads nil "battery" "battery.el" (21341 23900 988149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from battery.el
 (put 'battery-mode-line-string 'risky-local-variable t)
@@ -1837,7 +1839,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "benchmark" "emacs-lisp/benchmark.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/benchmark.el
 
 (autoload 'benchmark-run "benchmark" "\
@@ -1873,8 +1875,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "bibtex" "textmodes/bibtex.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "bibtex" "textmodes/bibtex.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/bibtex.el
 
 (autoload 'bibtex-initialize "bibtex" "\
@@ -1966,7 +1968,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "bibtex-style" "textmodes/bibtex-style.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/bibtex-style.el
 
 (autoload 'bibtex-style-mode "bibtex-style" "\
@@ -1976,7 +1978,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "binhex" "mail/binhex.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "binhex" "mail/binhex.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/binhex.el
 
@@ -2001,8 +2003,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "blackbox" "play/blackbox.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "blackbox" "play/blackbox.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/blackbox.el
 
 (autoload 'blackbox "blackbox" "\
@@ -2121,7 +2123,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "bookmark" "bookmark.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "bookmark" "bookmark.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from bookmark.el
 (define-key ctl-x-r-map "b" 'bookmark-jump)
@@ -2315,8 +2317,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "browse-url" "net/browse-url.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "browse-url" "net/browse-url.el" (21358 36733
+;;;;;; 313585 707000))
 ;;; Generated autoloads from net/browse-url.el
 
 (defvar browse-url-browser-function 'browse-url-default-browser "\
@@ -2631,7 +2633,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "bs" "bs.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "bs" "bs.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from bs.el
 (push (purecopy '(bs 1 17)) package--builtin-versions)
 
@@ -2672,7 +2674,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "bubbles" "play/bubbles.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "bubbles" "play/bubbles.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/bubbles.el
 
@@ -2695,7 +2697,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "bug-reference" "progmodes/bug-reference.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/bug-reference.el
 
 (put 'bug-reference-url-format 'safe-local-variable (lambda (s) (or (stringp 
s) (and (symbolp s) (get s 'bug-reference-url-format)))))
@@ -2716,7 +2718,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "bytecomp" "emacs-lisp/bytecomp.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/bytecomp.el
 (put 'byte-compile-dynamic 'safe-local-variable 'booleanp)
 (put 'byte-compile-disable-print-circle 'safe-local-variable 'booleanp)
@@ -2837,7 +2839,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cal-china" "calendar/cal-china.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/cal-china.el
 
 (put 'calendar-chinese-time-zone 'risky-local-variable t)
@@ -2846,8 +2848,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cal-dst" "calendar/cal-dst.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cal-dst" "calendar/cal-dst.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/cal-dst.el
 
 (put 'calendar-daylight-savings-starts 'risky-local-variable t)
@@ -2859,7 +2861,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cal-hebrew" "calendar/cal-hebrew.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/cal-hebrew.el
 
 (autoload 'calendar-hebrew-list-yahrzeits "cal-hebrew" "\
@@ -2873,7 +2875,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "calc" "calc/calc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "calc" "calc/calc.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calc/calc.el
 (define-key ctl-x-map "*" 'calc-dispatch)
 
@@ -2957,8 +2959,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "calc-undo" "calc/calc-undo.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "calc-undo" "calc/calc-undo.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calc/calc-undo.el
 
 (autoload 'calc-undo "calc-undo" "\
@@ -2968,7 +2970,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "calculator" "calculator.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "calculator" "calculator.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from calculator.el
 
@@ -2980,8 +2982,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "calendar" "calendar/calendar.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "calendar" "calendar/calendar.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/calendar.el
 
 (autoload 'calendar "calendar" "\
@@ -3024,7 +3026,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "canlock" "gnus/canlock.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "canlock" "gnus/canlock.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/canlock.el
 
@@ -3043,7 +3045,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cap-words" "progmodes/cap-words.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cap-words.el
 
 (autoload 'capitalized-words-mode "cap-words" "\
@@ -3083,14 +3085,14 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cc-compat" "progmodes/cc-compat.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cc-compat.el
 (put 'c-indent-level 'safe-local-variable 'integerp)
 
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cc-engine" "progmodes/cc-engine.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cc-engine.el
 
 (autoload 'c-guess-basic-syntax "cc-engine" "\
@@ -3100,8 +3102,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cc-guess" "progmodes/cc-guess.el" (21305 47864
-;;;;;; 651560 808000))
+;;;### (autoloads nil "cc-guess" "progmodes/cc-guess.el" (21307 46976
+;;;;;; 832220 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cc-guess.el
 
 (defvar c-guess-guessed-offsets-alist nil "\
@@ -3199,8 +3201,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cc-mode" "progmodes/cc-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cc-mode" "progmodes/cc-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cc-mode.el
 
 (autoload 'c-initialize-cc-mode "cc-mode" "\
@@ -3358,7 +3360,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cc-styles" "progmodes/cc-styles.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cc-styles.el
 
 (autoload 'c-set-style "cc-styles" "\
@@ -3409,8 +3411,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cc-vars" "progmodes/cc-vars.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cc-vars" "progmodes/cc-vars.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cc-vars.el
 (put 'c-basic-offset 'safe-local-variable 'integerp)
 (put 'c-backslash-column 'safe-local-variable 'integerp)
@@ -3418,7 +3420,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ccl" "international/ccl.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ccl" "international/ccl.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from international/ccl.el
 
@@ -3679,8 +3681,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cconv" "emacs-lisp/cconv.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "cconv" "emacs-lisp/cconv.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/cconv.el
 
 (autoload 'cconv-closure-convert "cconv" "\
@@ -3699,15 +3701,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cedet" "cedet/cedet.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cedet" "cedet/cedet.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/cedet.el
 (push (purecopy '(cedet 2 0)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cfengine" "progmodes/cfengine.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cfengine" "progmodes/cfengine.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cfengine.el
 (push (purecopy '(cfengine 1 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -3737,15 +3739,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "chart" "emacs-lisp/chart.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "chart" "emacs-lisp/chart.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/chart.el
 (push (purecopy '(chart 0 2)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "check-declare" "emacs-lisp/check-declare.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/check-declare.el
 
 (autoload 'check-declare-file "check-declare" "\
@@ -3763,7 +3765,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "checkdoc" "emacs-lisp/checkdoc.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/checkdoc.el
 (push (purecopy '(checkdoc 0 6 2)) package--builtin-versions)
 (put 'checkdoc-force-docstrings-flag 'safe-local-variable #'booleanp)
@@ -3964,7 +3966,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "china-util" "language/china-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/china-util.el
 
 (autoload 'decode-hz-region "china-util" "\
@@ -4001,7 +4003,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "chistory" "chistory.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "chistory" "chistory.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from chistory.el
 
@@ -4042,7 +4044,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cl-indent" "emacs-lisp/cl-indent.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/cl-indent.el
 
 (autoload 'common-lisp-indent-function "cl-indent" "\
@@ -4120,8 +4122,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cl-lib" "emacs-lisp/cl-lib.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cl-lib" "emacs-lisp/cl-lib.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/cl-lib.el
 (push (purecopy '(cl-lib 1 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -4151,8 +4153,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cmacexp" "progmodes/cmacexp.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cmacexp" "progmodes/cmacexp.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cmacexp.el
 
 (autoload 'c-macro-expand "cmacexp" "\
@@ -4172,7 +4174,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cmuscheme" "cmuscheme.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cmuscheme" "cmuscheme.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from cmuscheme.el
 
@@ -4193,7 +4195,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "color" "color.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "color" "color.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from color.el
 
 (autoload 'color-name-to-rgb "color" "\
@@ -4212,7 +4214,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "comint" "comint.el" (21335 41274 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "comint" "comint.el" (21341 23900 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from comint.el
 
 (defvar comint-output-filter-functions '(ansi-color-process-output 
comint-postoutput-scroll-to-bottom comint-watch-for-password-prompt) "\
@@ -4311,8 +4313,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "compare-w" "vc/compare-w.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "compare-w" "vc/compare-w.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/compare-w.el
 
 (autoload 'compare-windows "compare-w" "\
@@ -4345,8 +4347,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "compile" "progmodes/compile.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "compile" "progmodes/compile.el" (21358 35866
+;;;;;; 898057 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/compile.el
 
 (defvar compilation-mode-hook nil "\
@@ -4440,7 +4442,7 @@
 `compilation-shell-minor-mode'.
 
 Interactively, prompts for the command if the variable
-`compilation-read-command' is non-nil; otherwise uses`compile-command'.
+`compilation-read-command' is non-nil; otherwise uses `compile-command'.
 With prefix arg, always prompts.
 Additionally, with universal prefix arg, compilation buffer will be in
 comint mode, i.e. interactive.
@@ -4527,7 +4529,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "completion" "completion.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "completion" "completion.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from completion.el
 
@@ -4551,7 +4553,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "conf-mode" "textmodes/conf-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/conf-mode.el
 
 (autoload 'conf-mode "conf-mode" "\
@@ -4706,7 +4708,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cookie1" "play/cookie1.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cookie1" "play/cookie1.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/cookie1.el
 
@@ -4736,7 +4738,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "copyright" "emacs-lisp/copyright.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/copyright.el
 (put 'copyright-at-end-flag 'safe-local-variable 'booleanp)
 (put 'copyright-names-regexp 'safe-local-variable 'stringp)
@@ -4775,7 +4777,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cperl-mode" "progmodes/cperl-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cperl-mode.el
 (put 'cperl-indent-level 'safe-local-variable 'integerp)
 (put 'cperl-brace-offset 'safe-local-variable 'integerp)
@@ -4973,7 +4975,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cpp" "progmodes/cpp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cpp" "progmodes/cpp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cpp.el
 
@@ -4992,7 +4994,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "crisp" "emulation/crisp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "crisp" "emulation/crisp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/crisp.el
 
@@ -5018,7 +5020,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "crm" "emacs-lisp/crm.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "crm" "emacs-lisp/crm.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/crm.el
 
@@ -5045,8 +5047,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "css-mode" "textmodes/css-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "css-mode" "textmodes/css-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/css-mode.el
 
 (autoload 'css-mode "css-mode" "\
@@ -5056,8 +5058,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cua-base" "emulation/cua-base.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cua-base" "emulation/cua-base.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/cua-base.el
 
 (defvar cua-mode nil "\
@@ -5102,8 +5104,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cua-rect" "emulation/cua-rect.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cua-rect" "emulation/cua-rect.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/cua-rect.el
 
 (autoload 'cua-rectangle-mark-mode "cua-rect" "\
@@ -5114,7 +5116,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cus-edit" "cus-edit.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cus-edit" "cus-edit.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from cus-edit.el
 
@@ -5427,7 +5429,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cus-theme" "cus-theme.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cus-theme" "cus-theme.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from cus-theme.el
 
@@ -5461,8 +5463,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cvs-status" "vc/cvs-status.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "cvs-status" "vc/cvs-status.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/cvs-status.el
 
 (autoload 'cvs-status-mode "cvs-status" "\
@@ -5472,7 +5474,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "cwarn" "progmodes/cwarn.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "cwarn" "progmodes/cwarn.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/cwarn.el
 (push (purecopy '(cwarn 1 3 1)) package--builtin-versions)
@@ -5518,7 +5520,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "cyril-util" "language/cyril-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/cyril-util.el
 
 (autoload 'cyrillic-encode-koi8-r-char "cyril-util" "\
@@ -5546,7 +5548,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dabbrev" "dabbrev.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dabbrev" "dabbrev.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from dabbrev.el
 (put 'dabbrev-case-fold-search 'risky-local-variable t)
 (put 'dabbrev-case-replace 'risky-local-variable t)
@@ -5592,8 +5595,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "data-debug" "cedet/data-debug.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "data-debug" "cedet/data-debug.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/data-debug.el
 
 (autoload 'data-debug-new-buffer "data-debug" "\
@@ -5603,7 +5606,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dbus" "net/dbus.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dbus" "net/dbus.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/dbus.el
 
 (autoload 'dbus-handle-event "dbus" "\
@@ -5616,8 +5619,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dcl-mode" "progmodes/dcl-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dcl-mode" "progmodes/dcl-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/dcl-mode.el
 
 (autoload 'dcl-mode "dcl-mode" "\
@@ -5743,8 +5746,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "debug" "emacs-lisp/debug.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "debug" "emacs-lisp/debug.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/debug.el
 
 (setq debugger 'debug)
@@ -5787,8 +5790,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "decipher" "play/decipher.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "decipher" "play/decipher.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/decipher.el
 
 (autoload 'decipher "decipher" "\
@@ -5816,7 +5819,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "delim-col" "delim-col.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "delim-col" "delim-col.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from delim-col.el
 (push (purecopy '(delim-col 2 1)) package--builtin-versions)
@@ -5842,7 +5845,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "delsel" "delsel.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "delsel" "delsel.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from delsel.el
 
 (defalias 'pending-delete-mode 'delete-selection-mode)
@@ -5870,8 +5873,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "derived" "emacs-lisp/derived.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "derived" "emacs-lisp/derived.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/derived.el
 
 (autoload 'define-derived-mode "derived" "\
@@ -5937,7 +5940,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "descr-text" "descr-text.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "descr-text" "descr-text.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from descr-text.el
 
@@ -5972,7 +5975,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "desktop" "desktop.el" (21340 59193 235574
+;;;### (autoloads nil "desktop" "desktop.el" (21341 23900 988149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from desktop.el
 
@@ -6177,8 +6180,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "deuglify" "gnus/deuglify.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "deuglify" "gnus/deuglify.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/deuglify.el
 
 (autoload 'gnus-article-outlook-unwrap-lines "deuglify" "\
@@ -6211,7 +6214,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "diary-lib" "calendar/diary-lib.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/diary-lib.el
 
 (autoload 'diary "diary-lib" "\
@@ -6253,7 +6256,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "diff" "vc/diff.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "diff" "vc/diff.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/diff.el
 
 (defvar diff-switches (purecopy "-c") "\
@@ -6301,8 +6304,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "diff-mode" "vc/diff-mode.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "diff-mode" "vc/diff-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/diff-mode.el
 
 (autoload 'diff-mode "diff-mode" "\
@@ -6334,7 +6337,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dig" "net/dig.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dig" "net/dig.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/dig.el
 
 (autoload 'dig "dig" "\
@@ -6345,7 +6348,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dired" "dired.el" (21346 11577 511879 0))
+;;;### (autoloads nil "dired" "dired.el" (21356 30837 966886 0))
 ;;; Generated autoloads from dired.el
 
 (defvar dired-listing-switches (purecopy "-al") "\
@@ -6465,7 +6468,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dirtrack" "dirtrack.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "dirtrack" "dirtrack.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from dirtrack.el
 
@@ -6496,8 +6499,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "disass" "emacs-lisp/disass.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "disass" "emacs-lisp/disass.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/disass.el
 
 (autoload 'disassemble "disass" "\
@@ -6511,7 +6514,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "disp-table" "disp-table.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "disp-table" "disp-table.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from disp-table.el
 
@@ -6633,8 +6636,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dissociate" "play/dissociate.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dissociate" "play/dissociate.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/dissociate.el
 
 (autoload 'dissociated-press "dissociate" "\
@@ -6650,7 +6653,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dnd" "dnd.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dnd" "dnd.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from dnd.el
 
 (defvar dnd-protocol-alist `((,(purecopy "^file:///") . dnd-open-local-file) 
(,(purecopy "^file://") . dnd-open-file) (,(purecopy "^file:") . 
dnd-open-local-file) (,(purecopy "^\\(https?\\|ftp\\|file\\|nfs\\)://") . 
dnd-open-file)) "\
@@ -6670,8 +6673,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dns-mode" "textmodes/dns-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "dns-mode" "textmodes/dns-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/dns-mode.el
 
 (autoload 'dns-mode "dns-mode" "\
@@ -6694,7 +6697,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "doc-view" "doc-view.el" (21311 58933 456815
+;;;### (autoloads nil "doc-view" "doc-view.el" (21312 16713 303543
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from doc-view.el
 
@@ -6741,7 +6744,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "doctor" "play/doctor.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "doctor" "play/doctor.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/doctor.el
 
@@ -6752,7 +6755,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "double" "double.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "double" "double.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from double.el
 
 (autoload 'double-mode "double" "\
@@ -6768,7 +6771,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "dunnet" "play/dunnet.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "dunnet" "play/dunnet.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/dunnet.el
 (push (purecopy '(dunnet 2 1)) package--builtin-versions)
@@ -6781,7 +6784,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "easy-mmode" "emacs-lisp/easy-mmode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/easy-mmode.el
 
 (defalias 'easy-mmode-define-minor-mode 'define-minor-mode)
@@ -6921,7 +6924,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "easymenu" "emacs-lisp/easymenu.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/easymenu.el
 
 (autoload 'easy-menu-define "easymenu" "\
@@ -7059,8 +7062,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ebnf2ps" "progmodes/ebnf2ps.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ebnf2ps" "progmodes/ebnf2ps.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ebnf2ps.el
 (push (purecopy '(ebnf2ps 4 4)) package--builtin-versions)
 
@@ -7325,8 +7328,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ebrowse" "progmodes/ebrowse.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ebrowse" "progmodes/ebrowse.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ebrowse.el
 
 (autoload 'ebrowse-tree-mode "ebrowse" "\
@@ -7474,7 +7477,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ebuff-menu" "ebuff-menu.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ebuff-menu" "ebuff-menu.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from ebuff-menu.el
 
@@ -7507,7 +7510,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "echistory" "echistory.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "echistory" "echistory.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from echistory.el
 
@@ -7519,8 +7522,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ecomplete" "gnus/ecomplete.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ecomplete" "gnus/ecomplete.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/ecomplete.el
 
 (autoload 'ecomplete-setup "ecomplete" "\
@@ -7530,7 +7533,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ede" "cedet/ede.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ede" "cedet/ede.el" (21346 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/ede.el
 (push (purecopy '(ede 1 2)) package--builtin-versions)
 
@@ -7556,8 +7559,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "edebug" "emacs-lisp/edebug.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "edebug" "emacs-lisp/edebug.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/edebug.el
 
 (defvar edebug-all-defs nil "\
@@ -7621,7 +7624,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ediff" "vc/ediff.el" (21307 61883 88841 0))
+;;;### (autoloads nil "ediff" "vc/ediff.el" (21307 46976 832220 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/ediff.el
 (push (purecopy '(ediff 2 81 4)) package--builtin-versions)
 
@@ -7893,8 +7896,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ediff-help" "vc/ediff-help.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ediff-help" "vc/ediff-help.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/ediff-help.el
 
 (autoload 'ediff-customize "ediff-help" "\
@@ -7904,8 +7907,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ediff-mult" "vc/ediff-mult.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ediff-mult" "vc/ediff-mult.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/ediff-mult.el
 
 (autoload 'ediff-show-registry "ediff-mult" "\
@@ -7917,8 +7920,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ediff-util" "vc/ediff-util.el" (21319 15673
-;;;;;; 174 0))
+;;;### (autoloads nil "ediff-util" "vc/ediff-util.el" (21349 10841
+;;;;;; 977368 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/ediff-util.el
 
 (autoload 'ediff-toggle-multiframe "ediff-util" "\
@@ -7937,7 +7940,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "edmacro" "edmacro.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "edmacro" "edmacro.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from edmacro.el
 (push (purecopy '(edmacro 2 1)) package--builtin-versions)
 
@@ -7986,7 +7990,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "edt" "emulation/edt.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "edt" "emulation/edt.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/edt.el
 
@@ -8004,7 +8008,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ehelp" "ehelp.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ehelp" "ehelp.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from ehelp.el
 
 (autoload 'with-electric-help "ehelp" "\
@@ -8040,15 +8044,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eieio" "emacs-lisp/eieio.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "eieio" "emacs-lisp/eieio.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/eieio.el
 (push (purecopy '(eieio 1 4)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "eieio-core" "emacs-lisp/eieio-core.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/eieio-core.el
 (push (purecopy '(eieio-core 1 4)) package--builtin-versions)
 
@@ -8064,8 +8068,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eldoc" "emacs-lisp/eldoc.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "eldoc" "emacs-lisp/eldoc.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/eldoc.el
 
 (defvar eldoc-minor-mode-string (purecopy " ElDoc") "\
@@ -8108,7 +8112,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "elec-pair" "elec-pair.el" (21322 29240 319302
+;;;### (autoloads nil "elec-pair" "elec-pair.el" (21341 23900 988149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from elec-pair.el
 
@@ -8144,7 +8148,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "elide-head" "elide-head.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "elide-head" "elide-head.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from elide-head.el
 
@@ -8160,8 +8164,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "elint" "emacs-lisp/elint.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "elint" "emacs-lisp/elint.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/elint.el
 
 (autoload 'elint-file "elint" "\
@@ -8196,7 +8200,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "elp" "emacs-lisp/elp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "elp" "emacs-lisp/elp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/elp.el
 
@@ -8231,7 +8235,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "emacs-lock" "emacs-lock.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "emacs-lock" "emacs-lock.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lock.el
 
@@ -8259,8 +8263,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "emacsbug" "mail/emacsbug.el" (21294 49847
-;;;;;; 664915 0))
+;;;### (autoloads nil "emacsbug" "mail/emacsbug.el" (21295 7741 571176
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/emacsbug.el
 
 (autoload 'report-emacs-bug "emacsbug" "\
@@ -8271,7 +8275,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "emerge" "vc/emerge.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "emerge" "vc/emerge.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/emerge.el
 
@@ -8332,8 +8336,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "enriched" "textmodes/enriched.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "enriched" "textmodes/enriched.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/enriched.el
 
 (autoload 'enriched-mode "enriched" "\
@@ -8368,7 +8372,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "epa" "epa.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "epa" "epa.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from epa.el
 
 (autoload 'epa-list-keys "epa" "\
@@ -8546,7 +8550,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "epa-dired" "epa-dired.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "epa-dired" "epa-dired.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from epa-dired.el
 
@@ -8572,7 +8576,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "epa-file" "epa-file.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "epa-file" "epa-file.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from epa-file.el
 
@@ -8593,7 +8597,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "epa-mail" "epa-mail.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "epa-mail" "epa-mail.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from epa-mail.el
 
@@ -8671,7 +8675,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "epg" "epg.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "epg" "epg.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from epg.el
 (push (purecopy '(epg 1 0 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -8682,7 +8686,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "epg-config" "epg-config.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "epg-config" "epg-config.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from epg-config.el
 
@@ -8703,7 +8707,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc" "erc/erc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc" "erc/erc.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc.el
 (push (purecopy '(erc 5 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -8753,34 +8757,34 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-autoaway" "erc/erc-autoaway.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-autoaway.el
 (autoload 'erc-autoaway-mode "erc-autoaway")
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-button" "erc/erc-button.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-button" "erc/erc-button.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-button.el
 (autoload 'erc-button-mode "erc-button" nil t)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-capab" "erc/erc-capab.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-capab" "erc/erc-capab.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-capab.el
 (autoload 'erc-capab-identify-mode "erc-capab" nil t)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-compat" "erc/erc-compat.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-compat" "erc/erc-compat.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-compat.el
 (autoload 'erc-define-minor-mode "erc-compat")
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-dcc" "erc/erc-dcc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-dcc" "erc/erc-dcc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-dcc.el
 (autoload 'erc-dcc-mode "erc-dcc")
@@ -8811,14 +8815,14 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-desktop-notifications" 
"erc/erc-desktop-notifications.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-desktop-notifications.el
 (autoload 'erc-notifications-mode "erc-desktop-notifications" "" t)
 
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-ezbounce" "erc/erc-ezbounce.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-ezbounce.el
 
 (autoload 'erc-cmd-ezb "erc-ezbounce" "\
@@ -8880,7 +8884,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-fill" "erc/erc-fill.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-fill" "erc/erc-fill.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-fill.el
 (autoload 'erc-fill-mode "erc-fill" nil t)
@@ -8893,8 +8897,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-identd" "erc/erc-identd.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-identd" "erc/erc-identd.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-identd.el
 (autoload 'erc-identd-mode "erc-identd")
 
@@ -8915,8 +8919,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-imenu" "erc/erc-imenu.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-imenu" "erc/erc-imenu.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-imenu.el
 
 (autoload 'erc-create-imenu-index "erc-imenu" "\
@@ -8926,21 +8930,21 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-join" "erc/erc-join.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-join" "erc/erc-join.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-join.el
 (autoload 'erc-autojoin-mode "erc-join" nil t)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-list" "erc/erc-list.el" (21305 47942 151957
-;;;;;; 944000))
+;;;### (autoloads nil "erc-list" "erc/erc-list.el" (21307 46976 832220
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-list.el
 (autoload 'erc-list-mode "erc-list")
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-log" "erc/erc-log.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-log" "erc/erc-log.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-log.el
 (autoload 'erc-log-mode "erc-log" nil t)
@@ -8970,8 +8974,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-match" "erc/erc-match.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-match" "erc/erc-match.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-match.el
 (autoload 'erc-match-mode "erc-match")
 
@@ -9017,7 +9021,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-menu" "erc/erc-menu.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-menu" "erc/erc-menu.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-menu.el
 (autoload 'erc-menu-mode "erc-menu" nil t)
@@ -9025,7 +9029,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-netsplit" "erc/erc-netsplit.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-netsplit.el
 (autoload 'erc-netsplit-mode "erc-netsplit")
 
@@ -9037,7 +9041,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-networks" "erc/erc-networks.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-networks.el
 
 (autoload 'erc-determine-network "erc-networks" "\
@@ -9054,8 +9058,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-notify" "erc/erc-notify.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-notify" "erc/erc-notify.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-notify.el
 (autoload 'erc-notify-mode "erc-notify" nil t)
 
@@ -9073,7 +9077,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-page" "erc/erc-page.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-page" "erc/erc-page.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-page.el
 (autoload 'erc-page-mode "erc-page")
@@ -9081,20 +9085,20 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-pcomplete" "erc/erc-pcomplete.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-pcomplete.el
 (autoload 'erc-completion-mode "erc-pcomplete" nil t)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-replace" "erc/erc-replace.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-replace" "erc/erc-replace.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-replace.el
 (autoload 'erc-replace-mode "erc-replace")
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-ring" "erc/erc-ring.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-ring" "erc/erc-ring.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-ring.el
 (autoload 'erc-ring-mode "erc-ring" nil t)
@@ -9102,7 +9106,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-services" "erc/erc-services.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-services.el
 (autoload 'erc-services-mode "erc-services" nil t)
 
@@ -9119,15 +9123,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-sound" "erc/erc-sound.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-sound" "erc/erc-sound.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-sound.el
 (autoload 'erc-sound-mode "erc-sound")
 
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-speedbar" "erc/erc-speedbar.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-speedbar.el
 
 (autoload 'erc-speedbar-browser "erc-speedbar" "\
@@ -9139,21 +9143,21 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-spelling" "erc/erc-spelling.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-spelling.el
 (autoload 'erc-spelling-mode "erc-spelling" nil t)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-stamp" "erc/erc-stamp.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-stamp" "erc/erc-stamp.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-stamp.el
 (autoload 'erc-timestamp-mode "erc-stamp" nil t)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-track" "erc/erc-track.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "erc-track" "erc/erc-track.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-track.el
 
 (defvar erc-track-minor-mode nil "\
@@ -9179,7 +9183,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "erc-truncate" "erc/erc-truncate.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-truncate.el
 (autoload 'erc-truncate-mode "erc-truncate" nil t)
 
@@ -9198,7 +9202,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "erc-xdcc" "erc/erc-xdcc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "erc-xdcc" "erc/erc-xdcc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from erc/erc-xdcc.el
 (autoload 'erc-xdcc-mode "erc-xdcc")
@@ -9210,7 +9214,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ert" "emacs-lisp/ert.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ert" "emacs-lisp/ert.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/ert.el
 
@@ -9276,8 +9280,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ert-x" "emacs-lisp/ert-x.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "ert-x" "emacs-lisp/ert-x.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/ert-x.el
 
 (put 'ert-with-test-buffer 'lisp-indent-function 1)
@@ -9289,8 +9293,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "esh-mode" "eshell/esh-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "esh-mode" "eshell/esh-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from eshell/esh-mode.el
 
 (autoload 'eshell-mode "esh-mode" "\
@@ -9300,7 +9304,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eshell" "eshell/eshell.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "eshell" "eshell/eshell.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from eshell/eshell.el
 (push (purecopy '(eshell 2 4 2)) package--builtin-versions)
@@ -9336,7 +9340,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "etags" "progmodes/etags.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "etags" "progmodes/etags.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/etags.el
 
@@ -9646,7 +9650,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "ethio-util" "language/ethio-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/ethio-util.el
 
 (autoload 'setup-ethiopic-environment-internal "ethio-util" "\
@@ -9814,7 +9818,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eudc" "net/eudc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "eudc" "net/eudc.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/eudc.el
 
 (autoload 'eudc-set-server "eudc" "\
@@ -9868,7 +9872,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eudc-bob" "net/eudc-bob.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "eudc-bob" "net/eudc-bob.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/eudc-bob.el
 
@@ -9904,8 +9908,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eudc-export" "net/eudc-export.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "eudc-export" "net/eudc-export.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/eudc-export.el
 
 (autoload 'eudc-insert-record-at-point-into-bbdb "eudc-export" "\
@@ -9922,7 +9926,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "eudc-hotlist" "net/eudc-hotlist.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/eudc-hotlist.el
 
 (autoload 'eudc-edit-hotlist "eudc-hotlist" "\
@@ -9932,7 +9936,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ewoc" "emacs-lisp/ewoc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ewoc" "emacs-lisp/ewoc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/ewoc.el
 
@@ -9959,7 +9963,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "eww" "net/eww.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "eww" "net/eww.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/eww.el
 
 (autoload 'eww "eww" "\
@@ -9983,7 +9987,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "executable" "progmodes/executable.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/executable.el
 
 (autoload 'executable-command-find-posix-p "executable" "\
@@ -10024,7 +10028,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "expand" "expand.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "expand" "expand.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from expand.el
 
 (autoload 'expand-add-abbrevs "expand" "\
@@ -10073,7 +10077,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "f90" "progmodes/f90.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "f90" "progmodes/f90.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/f90.el
 
@@ -10141,7 +10145,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "face-remap" "face-remap.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "face-remap" "face-remap.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from face-remap.el
 
@@ -10301,8 +10305,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "feedmail" "mail/feedmail.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "feedmail" "mail/feedmail.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/feedmail.el
 (push (purecopy '(feedmail 11)) package--builtin-versions)
 
@@ -10356,7 +10360,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ffap" "ffap.el" (21292 8122 451256 0))
+;;;### (autoloads nil "ffap" "ffap.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from ffap.el
 
 (autoload 'ffap-next "ffap" "\
@@ -10419,7 +10423,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "filecache" "filecache.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "filecache" "filecache.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from filecache.el
 
@@ -10477,7 +10481,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "filenotify" "filenotify.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "filenotify" "filenotify.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from filenotify.el
 
@@ -10490,7 +10494,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "files-x" "files-x.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "files-x" "files-x.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from files-x.el
 
 (autoload 'add-file-local-variable "files-x" "\
@@ -10555,7 +10560,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "filesets" "filesets.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "filesets" "filesets.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from filesets.el
 
@@ -10567,7 +10572,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "find-cmd" "find-cmd.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "find-cmd" "find-cmd.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from find-cmd.el
 (push (purecopy '(find-cmd 0 6)) package--builtin-versions)
@@ -10588,7 +10593,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "find-dired" "find-dired.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "find-dired" "find-dired.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from find-dired.el
 
@@ -10629,7 +10634,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "find-file" "find-file.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "find-file" "find-file.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from find-file.el
 
@@ -10721,7 +10726,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "find-func" "emacs-lisp/find-func.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/find-func.el
 
 (autoload 'find-library "find-func" "\
@@ -10879,7 +10884,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "find-lisp" "find-lisp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "find-lisp" "find-lisp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from find-lisp.el
 
@@ -10900,7 +10905,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "finder" "finder.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "finder" "finder.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from finder.el
 (push (purecopy '(finder 1 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -10922,7 +10927,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "flow-ctrl" "flow-ctrl.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "flow-ctrl" "flow-ctrl.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from flow-ctrl.el
 
@@ -10944,8 +10949,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "flow-fill" "gnus/flow-fill.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "flow-fill" "gnus/flow-fill.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/flow-fill.el
 
 (autoload 'fill-flowed-encode "flow-fill" "\
@@ -10960,8 +10965,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "flymake" "progmodes/flymake.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "flymake" "progmodes/flymake.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/flymake.el
 (push (purecopy '(flymake 0 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -10991,8 +10996,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "flyspell" "textmodes/flyspell.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "flyspell" "textmodes/flyspell.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/flyspell.el
 
 (autoload 'flyspell-prog-mode "flyspell" "\
@@ -11062,13 +11067,14 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "foldout" "foldout.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "foldout" "foldout.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from foldout.el
 (push (purecopy '(foldout 1 10)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "follow" "follow.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "follow" "follow.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from follow.el
 
 (autoload 'turn-on-follow-mode "follow" "\
@@ -11136,8 +11142,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "footnote" "mail/footnote.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "footnote" "mail/footnote.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/footnote.el
 (push (purecopy '(footnote 0 19)) package--builtin-versions)
 
@@ -11156,7 +11162,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "forms" "forms.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "forms" "forms.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from forms.el
 
 (autoload 'forms-mode "forms" "\
@@ -11192,8 +11198,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "fortran" "progmodes/fortran.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "fortran" "progmodes/fortran.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/fortran.el
 
 (autoload 'fortran-mode "fortran" "\
@@ -11270,7 +11276,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "fortune" "play/fortune.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "fortune" "play/fortune.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/fortune.el
 
@@ -11319,7 +11325,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "frameset" "frameset.el" (21300 2232 181097
+;;;### (autoloads nil "frameset" "frameset.el" (21300 58261 85827
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from frameset.el
 
@@ -11500,15 +11506,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gamegrid" "play/gamegrid.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gamegrid" "play/gamegrid.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/gamegrid.el
 (push (purecopy '(gamegrid 1 2)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gdb-mi" "progmodes/gdb-mi.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gdb-mi" "progmodes/gdb-mi.el" (21346 62196
+;;;;;; 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/gdb-mi.el
 
 (defvar gdb-enable-debug nil "\
@@ -11585,8 +11591,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "generic" "emacs-lisp/generic.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "generic" "emacs-lisp/generic.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/generic.el
 
 (defvar generic-mode-list nil "\
@@ -11666,8 +11672,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "glasses" "progmodes/glasses.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "glasses" "progmodes/glasses.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/glasses.el
 
 (autoload 'glasses-mode "glasses" "\
@@ -11681,8 +11687,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gmm-utils" "gnus/gmm-utils.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gmm-utils" "gnus/gmm-utils.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gmm-utils.el
 
 (autoload 'gmm-regexp-concat "gmm-utils" "\
@@ -11736,7 +11742,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus" "gnus/gnus.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus" "gnus/gnus.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus.el
 (push (purecopy '(gnus 5 13)) package--builtin-versions)
 (when (fboundp 'custom-autoload)
@@ -11786,8 +11792,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-agent" "gnus/gnus-agent.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-agent" "gnus/gnus-agent.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-agent.el
 
 (autoload 'gnus-unplugged "gnus-agent" "\
@@ -11877,8 +11883,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-art" "gnus/gnus-art.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-art" "gnus/gnus-art.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-art.el
 
 (autoload 'gnus-article-prepare-display "gnus-art" "\
@@ -11889,7 +11895,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "gnus-bookmark" "gnus/gnus-bookmark.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-bookmark.el
 
 (autoload 'gnus-bookmark-set "gnus-bookmark" "\
@@ -11912,8 +11918,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-cache" "gnus/gnus-cache.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-cache" "gnus/gnus-cache.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-cache.el
 
 (autoload 'gnus-jog-cache "gnus-cache" "\
@@ -11954,8 +11960,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-delay" "gnus/gnus-delay.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-delay" "gnus/gnus-delay.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-delay.el
 
 (autoload 'gnus-delay-article "gnus-delay" "\
@@ -11990,8 +11996,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-diary" "gnus/gnus-diary.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-diary" "gnus/gnus-diary.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-diary.el
 
 (autoload 'gnus-user-format-function-d "gnus-diary" "\
@@ -12006,8 +12012,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-dired" "gnus/gnus-dired.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-dired" "gnus/gnus-dired.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-dired.el
 
 (autoload 'turn-on-gnus-dired-mode "gnus-dired" "\
@@ -12017,8 +12023,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-draft" "gnus/gnus-draft.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-draft" "gnus/gnus-draft.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-draft.el
 
 (autoload 'gnus-draft-reminder "gnus-draft" "\
@@ -12028,8 +12034,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-fun" "gnus/gnus-fun.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-fun" "gnus/gnus-fun.el" (21352 23381
+;;;;;; 760641 862000))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-fun.el
 
 (autoload 'gnus-random-x-face "gnus-fun" "\
@@ -12074,7 +12080,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "gnus-gravatar" "gnus/gnus-gravatar.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-gravatar.el
 
 (autoload 'gnus-treat-from-gravatar "gnus-gravatar" "\
@@ -12091,8 +12097,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-group" "gnus/gnus-group.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-group" "gnus/gnus-group.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-group.el
 
 (autoload 'gnus-fetch-group "gnus-group" "\
@@ -12109,8 +12115,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-html" "gnus/gnus-html.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-html" "gnus/gnus-html.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-html.el
 
 (autoload 'gnus-article-html "gnus-html" "\
@@ -12125,8 +12131,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-kill" "gnus/gnus-kill.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-kill" "gnus/gnus-kill.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-kill.el
 
 (defalias 'gnus-batch-kill 'gnus-batch-score)
@@ -12139,7 +12145,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-ml" "gnus/gnus-ml.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "gnus-ml" "gnus/gnus-ml.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-ml.el
 
@@ -12163,8 +12169,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-mlspl" "gnus/gnus-mlspl.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-mlspl" "gnus/gnus-mlspl.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-mlspl.el
 
 (autoload 'gnus-group-split-setup "gnus-mlspl" "\
@@ -12264,8 +12270,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-msg" "gnus/gnus-msg.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-msg" "gnus/gnus-msg.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-msg.el
 
 (autoload 'gnus-msg-mail "gnus-msg" "\
@@ -12292,7 +12298,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "gnus-notifications" "gnus/gnus-notifications.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-notifications.el
 
 (autoload 'gnus-notifications "gnus-notifications" "\
@@ -12308,8 +12314,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-picon" "gnus/gnus-picon.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-picon" "gnus/gnus-picon.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-picon.el
 
 (autoload 'gnus-treat-from-picon "gnus-picon" "\
@@ -12332,8 +12338,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-range" "gnus/gnus-range.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-range" "gnus/gnus-range.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-range.el
 
 (autoload 'gnus-sorted-difference "gnus-range" "\
@@ -12400,8 +12406,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-registry" "gnus/gnus-registry.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-registry" "gnus/gnus-registry.el" (21346
+;;;;;; 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-registry.el
 
 (autoload 'gnus-registry-initialize "gnus-registry" "\
@@ -12416,8 +12422,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-sieve" "gnus/gnus-sieve.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-sieve" "gnus/gnus-sieve.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-sieve.el
 
 (autoload 'gnus-sieve-update "gnus-sieve" "\
@@ -12444,8 +12450,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-spec" "gnus/gnus-spec.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-spec" "gnus/gnus-spec.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-spec.el
 
 (autoload 'gnus-update-format "gnus-spec" "\
@@ -12455,8 +12461,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-start" "gnus/gnus-start.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-start" "gnus/gnus-start.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-start.el
 
 (autoload 'gnus-declare-backend "gnus-start" "\
@@ -12466,8 +12472,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-sum" "gnus/gnus-sum.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-sum" "gnus/gnus-sum.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-sum.el
 
 (autoload 'gnus-summary-bookmark-jump "gnus-sum" "\
@@ -12478,8 +12484,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-sync" "gnus/gnus-sync.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-sync" "gnus/gnus-sync.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-sync.el
 
 (autoload 'gnus-sync-initialize "gnus-sync" "\
@@ -12494,8 +12500,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnus-win" "gnus/gnus-win.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gnus-win" "gnus/gnus-win.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gnus-win.el
 
 (autoload 'gnus-add-configuration "gnus-win" "\
@@ -12505,7 +12511,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gnutls" "net/gnutls.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "gnutls" "net/gnutls.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/gnutls.el
 
@@ -12522,7 +12528,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gomoku" "play/gomoku.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "gomoku" "play/gomoku.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/gomoku.el
 
@@ -12549,8 +12555,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "goto-addr" "net/goto-addr.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "goto-addr" "net/goto-addr.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/goto-addr.el
 
 (define-obsolete-function-alias 'goto-address-at-mouse 'goto-address-at-point 
"22.1")
@@ -12591,8 +12597,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gravatar" "gnus/gravatar.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "gravatar" "gnus/gravatar.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/gravatar.el
 
 (autoload 'gravatar-retrieve "gravatar" "\
@@ -12608,7 +12614,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "grep" "progmodes/grep.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "grep" "progmodes/grep.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/grep.el
 
@@ -12773,7 +12779,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gs" "gs.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "gs" "gs.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gs.el
 
 (autoload 'gs-load-image "gs" "\
@@ -12786,7 +12792,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gud" "progmodes/gud.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "gud" "progmodes/gud.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/gud.el
 
@@ -12875,7 +12881,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "gv" "emacs-lisp/gv.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "gv" "emacs-lisp/gv.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/gv.el
 
@@ -12978,8 +12984,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "handwrite" "play/handwrite.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "handwrite" "play/handwrite.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/handwrite.el
 
 (autoload 'handwrite "handwrite" "\
@@ -12996,7 +13002,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hanoi" "play/hanoi.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "hanoi" "play/hanoi.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/hanoi.el
 
@@ -13024,8 +13030,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hashcash" "mail/hashcash.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "hashcash" "mail/hashcash.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/hashcash.el
 
 (autoload 'hashcash-insert-payment "hashcash" "\
@@ -13067,7 +13073,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "help-at-pt" "help-at-pt.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "help-at-pt" "help-at-pt.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from help-at-pt.el
 
@@ -13195,7 +13201,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "help-fns" "help-fns.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "help-fns" "help-fns.el" (21352 23356 888479
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from help-fns.el
 
@@ -13275,7 +13281,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "help-macro" "help-macro.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "help-macro" "help-macro.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from help-macro.el
 
@@ -13290,7 +13296,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "help-mode" "help-mode.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "help-mode" "help-mode.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from help-mode.el
 
@@ -13390,8 +13396,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "helper" "emacs-lisp/helper.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "helper" "emacs-lisp/helper.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/helper.el
 
 (autoload 'Helper-describe-bindings "helper" "\
@@ -13406,7 +13412,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hexl" "hexl.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "hexl" "hexl.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from hexl.el
 
 (autoload 'hexl-mode "hexl" "\
@@ -13500,7 +13506,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hi-lock" "hi-lock.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "hi-lock" "hi-lock.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from hi-lock.el
 
 (autoload 'hi-lock-mode "hi-lock" "\
@@ -13667,8 +13674,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hideif" "progmodes/hideif.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "hideif" "progmodes/hideif.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/hideif.el
 
 (autoload 'hide-ifdef-mode "hideif" "\
@@ -13711,8 +13718,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hideshow" "progmodes/hideshow.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "hideshow" "progmodes/hideshow.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/hideshow.el
 
 (defvar hs-special-modes-alist (mapcar 'purecopy '((c-mode "{" "}" "/[*/]" nil 
nil) (c++-mode "{" "}" "/[*/]" nil nil) (bibtex-mode ("@\\S(*\\(\\s(\\)" 1)) 
(java-mode "{" "}" "/[*/]" nil nil) (js-mode "{" "}" "/[*/]" nil))) "\
@@ -13774,7 +13781,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hilit-chg" "hilit-chg.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "hilit-chg" "hilit-chg.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from hilit-chg.el
 
@@ -13906,7 +13913,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hippie-exp" "hippie-exp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "hippie-exp" "hippie-exp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from hippie-exp.el
 (push (purecopy '(hippie-exp 1 6)) package--builtin-versions)
@@ -13939,7 +13946,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "hl-line" "hl-line.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "hl-line" "hl-line.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from hl-line.el
 
 (autoload 'hl-line-mode "hl-line" "\
@@ -13988,8 +13996,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "holidays" "calendar/holidays.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "holidays" "calendar/holidays.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/holidays.el
 
 (define-obsolete-variable-alias 'general-holidays 'holiday-general-holidays 
"23.1")
@@ -14137,8 +14145,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "html2text" "gnus/html2text.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "html2text" "gnus/html2text.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/html2text.el
 
 (autoload 'html2text "html2text" "\
@@ -14148,8 +14156,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "htmlfontify" "htmlfontify.el" (21326 26296
-;;;;;; 18069 0))
+;;;### (autoloads nil "htmlfontify" "htmlfontify.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from htmlfontify.el
 (push (purecopy '(htmlfontify 0 21)) package--builtin-versions)
 
@@ -14182,7 +14190,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ibuf-macs" "ibuf-macs.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ibuf-macs" "ibuf-macs.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from ibuf-macs.el
 
@@ -14271,7 +14279,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ibuffer" "ibuffer.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ibuffer" "ibuffer.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from ibuffer.el
 
 (autoload 'ibuffer-list-buffers "ibuffer" "\
@@ -14311,7 +14320,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "icalendar" "calendar/icalendar.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/icalendar.el
 (push (purecopy '(icalendar 0 19)) package--builtin-versions)
 
@@ -14364,7 +14373,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "icomplete" "icomplete.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "icomplete" "icomplete.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from icomplete.el
 
@@ -14400,7 +14409,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "icon" "progmodes/icon.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "icon" "progmodes/icon.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/icon.el
 
@@ -14442,7 +14451,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "idlw-shell" "progmodes/idlw-shell.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/idlw-shell.el
 
 (autoload 'idlwave-shell "idlw-shell" "\
@@ -14467,8 +14476,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "idlwave" "progmodes/idlwave.el" (21335 41274
-;;;;;; 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "idlwave" "progmodes/idlwave.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/idlwave.el
 (push (purecopy '(idlwave 6 1 22)) package--builtin-versions)
 
@@ -14596,7 +14605,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ido" "ido.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ido" "ido.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from ido.el
 
 (defvar ido-mode nil "\
@@ -14858,7 +14867,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ielm" "ielm.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ielm" "ielm.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from ielm.el
 
 (autoload 'ielm "ielm" "\
@@ -14870,7 +14879,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "iimage" "iimage.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "iimage" "iimage.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from iimage.el
 
 (define-obsolete-function-alias 'turn-on-iimage-mode 'iimage-mode "24.1")
@@ -14886,7 +14895,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "image" "image.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "image" "image.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from image.el
 
 (autoload 'image-type-from-data "image" "\
@@ -15079,8 +15088,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "image-dired" "image-dired.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "image-dired" "image-dired.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from image-dired.el
 (push (purecopy '(image-dired 0 4 11)) package--builtin-versions)
 
@@ -15217,7 +15226,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "image-file" "image-file.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "image-file" "image-file.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from image-file.el
 
@@ -15280,7 +15289,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "image-mode" "image-mode.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "image-mode" "image-mode.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from image-mode.el
 
@@ -15328,7 +15337,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "imenu" "imenu.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "imenu" "imenu.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from imenu.el
 
 (defvar imenu-sort-function nil "\
@@ -15466,8 +15475,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ind-util" "language/ind-util.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ind-util" "language/ind-util.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/ind-util.el
 
 (autoload 'indian-compose-region "ind-util" "\
@@ -15497,8 +15506,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "inf-lisp" "progmodes/inf-lisp.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "inf-lisp" "progmodes/inf-lisp.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/inf-lisp.el
 
 (autoload 'inferior-lisp "inf-lisp" "\
@@ -15516,7 +15525,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "info" "info.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "info" "info.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from info.el
 
 (defcustom Info-default-directory-list (let* ((config-dir 
(file-name-as-directory (or (and (featurep 'ns) (let ((dir (expand-file-name 
"../info" data-directory))) (if (file-directory-p dir) dir))) 
configure-info-directory))) (prefixes (prune-directory-list '("/usr/local/" 
"/usr/" "/opt/" "/"))) (suffixes '("share/" "" "gnu/" "gnu/lib/" 
"gnu/lib/emacs/" "emacs/" "lib/" "lib/emacs/")) (standard-info-dirs (apply 
#'nconc (mapcar (lambda (pfx) (let ((dirs (mapcar (lambda (sfx) (concat pfx sfx 
"info/")) suffixes))) (prune-directory-list dirs))) prefixes))) (dirs (if 
(member config-dir standard-info-dirs) (nconc standard-info-dirs (list 
config-dir)) (cons config-dir standard-info-dirs)))) (if (not (eq system-type 
'windows-nt)) dirs (let* ((instdir (file-name-directory invocation-directory)) 
(dir1 (expand-file-name "../info/" instdir)) (dir2 (expand-file-name 
"../../../info/" instdir))) (cond ((file-exists-p dir1) (append dirs (list 
dir1))) ((file-exists-p dir2) (append dirs (list dir2))) (t dirs))))) "\
@@ -15727,7 +15736,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "info-look" "info-look.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "info-look" "info-look.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from info-look.el
 
@@ -15775,7 +15784,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "info-xref" "info-xref.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "info-xref" "info-xref.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from info-xref.el
 (push (purecopy '(info-xref 3)) package--builtin-versions)
@@ -15859,7 +15868,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "informat" "informat.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "informat" "informat.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from informat.el
 
@@ -15905,8 +15914,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "inversion" "cedet/inversion.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "inversion" "cedet/inversion.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/inversion.el
 (push (purecopy '(inversion 1 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -15919,7 +15928,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "isearch-x" "international/isearch-x.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/isearch-x.el
 
 (autoload 'isearch-toggle-specified-input-method "isearch-x" "\
@@ -15939,7 +15948,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "isearchb" "isearchb.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "isearchb" "isearchb.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from isearchb.el
 (push (purecopy '(isearchb 1 5)) package--builtin-versions)
@@ -15955,7 +15964,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "iso-cvt" "international/iso-cvt.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/iso-cvt.el
 
 (autoload 'iso-spanish "iso-cvt" "\
@@ -16046,15 +16055,15 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "iso-transl" "international/iso-transl.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/iso-transl.el
 (define-key key-translation-map "\C-x8" 'iso-transl-ctl-x-8-map)
 (autoload 'iso-transl-ctl-x-8-map "iso-transl" "Keymap for C-x 8 prefix." t 
'keymap)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ispell" "textmodes/ispell.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ispell" "textmodes/ispell.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/ispell.el
 
 (put 'ispell-check-comments 'safe-local-variable (lambda (a) (memq a '(nil t 
exclusive))))
@@ -16288,7 +16297,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "japan-util" "language/japan-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/japan-util.el
 
 (autoload 'setup-japanese-environment-internal "japan-util" "\
@@ -16365,7 +16374,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "jka-compr" "jka-compr.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "jka-compr" "jka-compr.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from jka-compr.el
 
@@ -16389,7 +16398,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "js" "progmodes/js.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "js" "progmodes/js.el" (21346 62196 327729
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/js.el
 (push (purecopy '(js 9)) package--builtin-versions)
 
@@ -16401,14 +16411,14 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "json" "json.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "json" "json.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from json.el
 (push (purecopy '(json 1 4)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "keypad" "emulation/keypad.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "keypad" "emulation/keypad.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/keypad.el
 
 (defvar keypad-setup nil "\
@@ -16464,7 +16474,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "kinsoku" "international/kinsoku.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/kinsoku.el
 
 (autoload 'kinsoku "kinsoku" "\
@@ -16485,7 +16495,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "kkc" "international/kkc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "kkc" "international/kkc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from international/kkc.el
 
@@ -16508,7 +16518,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "kmacro" "kmacro.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "kmacro" "kmacro.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from kmacro.el
 (global-set-key "\C-x(" 'kmacro-start-macro)
 (global-set-key "\C-x)" 'kmacro-end-macro)
@@ -16621,7 +16631,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "korea-util" "language/korea-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/korea-util.el
 
 (defvar default-korean-keyboard (purecopy (if (string-match "3" (or (getenv 
"HANGUL_KEYBOARD_TYPE") "")) "3" "")) "\
@@ -16635,8 +16645,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "landmark" "play/landmark.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "landmark" "play/landmark.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/landmark.el
 
 (defalias 'landmark-repeat 'landmark-test-run)
@@ -16666,8 +16676,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "lao-util" "language/lao-util.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "lao-util" "language/lao-util.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/lao-util.el
 
 (autoload 'lao-compose-string "lao-util" "\
@@ -16705,7 +16715,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "latexenc" "international/latexenc.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/latexenc.el
 
 (defvar latex-inputenc-coding-alist (purecopy '(("ansinew" . windows-1252) 
("applemac" . mac-roman) ("ascii" . us-ascii) ("cp1250" . windows-1250) 
("cp1252" . windows-1252) ("cp1257" . cp1257) ("cp437de" . cp437) ("cp437" . 
cp437) ("cp850" . cp850) ("cp852" . cp852) ("cp858" . cp858) ("cp865" . cp865) 
("latin1" . iso-8859-1) ("latin2" . iso-8859-2) ("latin3" . iso-8859-3) 
("latin4" . iso-8859-4) ("latin5" . iso-8859-5) ("latin9" . iso-8859-15) 
("next" . next) ("utf8" . utf-8) ("utf8x" . utf-8))) "\
@@ -16737,7 +16747,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "latin1-disp" "international/latin1-disp.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/latin1-disp.el
 
 (defvar latin1-display nil "\
@@ -16779,7 +16789,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "ld-script" "progmodes/ld-script.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ld-script.el
 
 (autoload 'ld-script-mode "ld-script" "\
@@ -16789,7 +16799,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "life" "play/life.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "life" "play/life.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/life.el
 
 (autoload 'life "life" "\
@@ -16802,7 +16812,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "linum" "linum.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "linum" "linum.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from linum.el
 (push (purecopy '(linum 0 9 24)) package--builtin-versions)
 
@@ -16839,7 +16849,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "loadhist" "loadhist.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "loadhist" "loadhist.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from loadhist.el
 
@@ -16871,7 +16881,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "locate" "locate.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "locate" "locate.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from locate.el
 
 (defvar locate-ls-subdir-switches (purecopy "-al") "\
@@ -16923,7 +16933,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "log-edit" "vc/log-edit.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "log-edit" "vc/log-edit.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/log-edit.el
 
@@ -16955,7 +16965,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "log-view" "vc/log-view.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "log-view" "vc/log-view.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/log-view.el
 
@@ -16966,7 +16976,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "lpr" "lpr.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "lpr" "lpr.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from lpr.el
 
 (defvar lpr-windows-system (memq system-type '(ms-dos windows-nt)) "\
@@ -17061,7 +17071,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ls-lisp" "ls-lisp.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ls-lisp" "ls-lisp.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from ls-lisp.el
 
 (defvar ls-lisp-support-shell-wildcards t "\
@@ -17072,7 +17083,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "lunar" "calendar/lunar.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "lunar" "calendar/lunar.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/lunar.el
 
@@ -17087,8 +17098,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "m4-mode" "progmodes/m4-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "m4-mode" "progmodes/m4-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/m4-mode.el
 
 (autoload 'm4-mode "m4-mode" "\
@@ -17098,7 +17109,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "macros" "macros.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "macros" "macros.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from macros.el
 
 (autoload 'name-last-kbd-macro "macros" "\
@@ -17187,8 +17198,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mail-extr" "mail/mail-extr.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mail-extr" "mail/mail-extr.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/mail-extr.el
 
 (autoload 'mail-extract-address-components "mail-extr" "\
@@ -17218,8 +17229,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mail-hist" "mail/mail-hist.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mail-hist" "mail/mail-hist.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/mail-hist.el
 
 (autoload 'mail-hist-define-keys "mail-hist" "\
@@ -17248,8 +17259,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mail-utils" "mail/mail-utils.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mail-utils" "mail/mail-utils.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/mail-utils.el
 
 (defvar mail-use-rfc822 nil "\
@@ -17323,8 +17334,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mailabbrev" "mail/mailabbrev.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mailabbrev" "mail/mailabbrev.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/mailabbrev.el
 
 (defvar mail-abbrevs-mode nil "\
@@ -17373,8 +17384,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mailalias" "mail/mailalias.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mailalias" "mail/mailalias.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/mailalias.el
 
 (defvar mail-complete-style 'angles "\
@@ -17427,8 +17438,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mailclient" "mail/mailclient.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mailclient" "mail/mailclient.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/mailclient.el
 
 (autoload 'mailclient-send-it "mailclient" "\
@@ -17441,7 +17452,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "make-mode" "progmodes/make-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/make-mode.el
 
 (autoload 'makefile-mode "make-mode" "\
@@ -17558,7 +17569,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "makesum" "makesum.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "makesum" "makesum.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from makesum.el
 
 (autoload 'make-command-summary "makesum" "\
@@ -17569,7 +17581,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "man" "man.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "man" "man.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from man.el
 
 (defalias 'manual-entry 'man)
@@ -17623,7 +17635,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "master" "master.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "master" "master.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from master.el
 (push (purecopy '(master 1 0 2)) package--builtin-versions)
 
@@ -17646,7 +17658,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mb-depth" "mb-depth.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mb-depth" "mb-depth.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mb-depth.el
 
@@ -17674,13 +17686,13 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "md4" "md4.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "md4" "md4.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from md4.el
 (push (purecopy '(md4 1 0)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "message" "gnus/message.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "message" "gnus/message.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/message.el
 
@@ -17847,7 +17859,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "meta-mode" "progmodes/meta-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/meta-mode.el
 (push (purecopy '(meta-mode 1 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -17863,8 +17875,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "metamail" "mail/metamail.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "metamail" "mail/metamail.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/metamail.el
 
 (autoload 'metamail-interpret-header "metamail" "\
@@ -17907,7 +17919,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mh-comp" "mh-e/mh-comp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mh-comp" "mh-e/mh-comp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mh-e/mh-comp.el
 
@@ -17998,7 +18010,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mh-e" "mh-e/mh-e.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mh-e" "mh-e/mh-e.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mh-e/mh-e.el
 (push (purecopy '(mh-e 8 5 -4)) package--builtin-versions)
 
@@ -18015,8 +18027,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mh-folder" "mh-e/mh-folder.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mh-folder" "mh-e/mh-folder.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mh-e/mh-folder.el
 
 (autoload 'mh-rmail "mh-folder" "\
@@ -18097,7 +18109,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "midnight" "midnight.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "midnight" "midnight.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from midnight.el
 
@@ -18124,8 +18136,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "minibuf-eldef" "minibuf-eldef.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "minibuf-eldef" "minibuf-eldef.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from minibuf-eldef.el
 
 (defvar minibuffer-electric-default-mode nil "\
@@ -18154,7 +18166,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "misc" "misc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "misc" "misc.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from misc.el
 
 (autoload 'butterfly "misc" "\
@@ -18182,7 +18194,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "misearch" "misearch.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "misearch" "misearch.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from misearch.el
 (add-hook 'isearch-mode-hook 'multi-isearch-setup)
@@ -18265,7 +18277,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "mixal-mode" "progmodes/mixal-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/mixal-mode.el
 (push (purecopy '(mixal-mode 0 1)) package--builtin-versions)
 
@@ -18276,8 +18288,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mm-encode" "gnus/mm-encode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mm-encode" "gnus/mm-encode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mm-encode.el
 
 (autoload 'mm-default-file-encoding "mm-encode" "\
@@ -18287,8 +18299,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mm-extern" "gnus/mm-extern.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mm-extern" "gnus/mm-extern.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mm-extern.el
 
 (autoload 'mm-extern-cache-contents "mm-extern" "\
@@ -18306,8 +18318,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mm-partial" "gnus/mm-partial.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mm-partial" "gnus/mm-partial.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mm-partial.el
 
 (autoload 'mm-inline-partial "mm-partial" "\
@@ -18320,7 +18332,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mm-url" "gnus/mm-url.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mm-url" "gnus/mm-url.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mm-url.el
 
@@ -18337,7 +18349,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mm-uu" "gnus/mm-uu.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mm-uu" "gnus/mm-uu.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mm-uu.el
 
@@ -18357,7 +18369,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mml" "gnus/mml.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mml" "gnus/mml.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mml.el
 
 (autoload 'mml-to-mime "mml" "\
@@ -18382,7 +18394,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mml1991" "gnus/mml1991.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mml1991" "gnus/mml1991.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mml1991.el
 
@@ -18398,7 +18410,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mml2015" "gnus/mml2015.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mml2015" "gnus/mml2015.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/mml2015.el
 
@@ -18439,16 +18451,16 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mode-local" "cedet/mode-local.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mode-local" "cedet/mode-local.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/mode-local.el
 
 (put 'define-overloadable-function 'doc-string-elt 3)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "modula2" "progmodes/modula2.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "modula2" "progmodes/modula2.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/modula2.el
 
 (defalias 'modula-2-mode 'm2-mode)
@@ -18481,7 +18493,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "morse" "play/morse.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "morse" "play/morse.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/morse.el
 
@@ -18507,7 +18519,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mouse-drag" "mouse-drag.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "mouse-drag" "mouse-drag.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mouse-drag.el
 
@@ -18555,7 +18567,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mpc" "mpc.el" (21346 11577 511879 0))
+;;;### (autoloads nil "mpc" "mpc.el" (21346 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from mpc.el
 
 (autoload 'mpc "mpc" "\
@@ -18565,7 +18577,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "mpuz" "play/mpuz.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "mpuz" "play/mpuz.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/mpuz.el
 
 (autoload 'mpuz "mpuz" "\
@@ -18575,7 +18587,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "msb" "msb.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "msb" "msb.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from msb.el
 
 (defvar msb-mode nil "\
@@ -18601,7 +18613,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "mule-diag" "international/mule-diag.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/mule-diag.el
 
 (autoload 'list-character-sets "mule-diag" "\
@@ -18734,7 +18746,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "mule-util" "international/mule-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/mule-util.el
 
 (defsubst string-to-list (string) "\
@@ -18865,8 +18877,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "net-utils" "net/net-utils.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "net-utils" "net/net-utils.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/net-utils.el
 
 (autoload 'ifconfig "net-utils" "\
@@ -18960,7 +18972,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "netrc" "net/netrc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "netrc" "net/netrc.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/netrc.el
 
 (autoload 'netrc-credentials "netrc" "\
@@ -18973,7 +18986,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "network-stream" "net/network-stream.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/network-stream.el
 
 (autoload 'open-network-stream "network-stream" "\
@@ -19067,7 +19080,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "newst-backend" "net/newst-backend.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/newst-backend.el
 
 (autoload 'newsticker-running-p "newst-backend" "\
@@ -19089,7 +19102,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "newst-plainview" "net/newst-plainview.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/newst-plainview.el
 
 (autoload 'newsticker-plainview "newst-plainview" "\
@@ -19100,7 +19113,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "newst-reader" "net/newst-reader.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/newst-reader.el
 
 (autoload 'newsticker-show-news "newst-reader" "\
@@ -19111,7 +19124,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "newst-ticker" "net/newst-ticker.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/newst-ticker.el
 
 (autoload 'newsticker-ticker-running-p "newst-ticker" "\
@@ -19132,7 +19145,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "newst-treeview" "net/newst-treeview.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/newst-treeview.el
 
 (autoload 'newsticker-treeview "newst-treeview" "\
@@ -19142,14 +19155,14 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "newsticker" "net/newsticker.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "newsticker" "net/newsticker.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/newsticker.el
 (push (purecopy '(newsticker 1 99)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nndiary" "gnus/nndiary.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "nndiary" "gnus/nndiary.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/nndiary.el
 
@@ -19160,7 +19173,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nndoc" "gnus/nndoc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "nndoc" "gnus/nndoc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/nndoc.el
 
@@ -19175,8 +19188,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nnfolder" "gnus/nnfolder.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "nnfolder" "gnus/nnfolder.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/nnfolder.el
 
 (autoload 'nnfolder-generate-active-file "nnfolder" "\
@@ -19187,7 +19200,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nnml" "gnus/nnml.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "nnml" "gnus/nnml.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/nnml.el
 
 (autoload 'nnml-generate-nov-databases "nnml" "\
@@ -19197,7 +19210,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "novice" "novice.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "novice" "novice.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from novice.el
 
 (define-obsolete-variable-alias 'disabled-command-hook 
'disabled-command-function "22.1")
@@ -19230,7 +19243,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "nroff-mode" "textmodes/nroff-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/nroff-mode.el
 
 (autoload 'nroff-mode "nroff-mode" "\
@@ -19244,14 +19257,14 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ntlm" "net/ntlm.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ntlm" "net/ntlm.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/ntlm.el
 (push (purecopy '(ntlm 1 0)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nxml-glyph" "nxml/nxml-glyph.el" (21292 8122
-;;;;;; 451256 0))
+;;;### (autoloads nil "nxml-glyph" "nxml/nxml-glyph.el" (21291 57968
+;;;;;; 313602 751000))
 ;;; Generated autoloads from nxml/nxml-glyph.el
 
 (autoload 'nxml-glyph-display-string "nxml-glyph" "\
@@ -19263,8 +19276,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nxml-mode" "nxml/nxml-mode.el" (21327 47162
-;;;;;; 581074 0))
+;;;### (autoloads nil "nxml-mode" "nxml/nxml-mode.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from nxml/nxml-mode.el
 
 (autoload 'nxml-mode "nxml-mode" "\
@@ -19325,8 +19338,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "nxml-uchnm" "nxml/nxml-uchnm.el" (21292 8122
-;;;;;; 451256 0))
+;;;### (autoloads nil "nxml-uchnm" "nxml/nxml-uchnm.el" (21291 57968
+;;;;;; 313602 751000))
 ;;; Generated autoloads from nxml/nxml-uchnm.el
 
 (autoload 'nxml-enable-unicode-char-name-sets "nxml-uchnm" "\
@@ -19338,8 +19351,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "octave" "progmodes/octave.el" (21321 8376
-;;;;;; 617089 0))
+;;;### (autoloads nil "octave" "progmodes/octave.el" (21321 34341
+;;;;;; 175457 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/octave.el
 
 (autoload 'octave-mode "octave" "\
@@ -19376,8 +19389,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "opascal" "progmodes/opascal.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "opascal" "progmodes/opascal.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/opascal.el
 
 (define-obsolete-function-alias 'delphi-mode 'opascal-mode "24.4")
@@ -19412,7 +19425,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org" "org/org.el" (21335 41274 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "org" "org/org.el" (21341 23900 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org.el
 
 (autoload 'org-babel-do-load-languages "org" "\
@@ -19633,8 +19646,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org-agenda" "org/org-agenda.el" (21335 41274
-;;;;;; 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "org-agenda" "org/org-agenda.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org-agenda.el
 
 (autoload 'org-toggle-sticky-agenda "org-agenda" "\
@@ -19907,8 +19920,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org-capture" "org/org-capture.el" (21335 41274
-;;;;;; 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "org-capture" "org/org-capture.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org-capture.el
 
 (autoload 'org-capture-string "org-capture" "\
@@ -19950,8 +19963,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org-colview" "org/org-colview.el" (21335 41274
-;;;;;; 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "org-colview" "org/org-colview.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org-colview.el
 
 (autoload 'org-columns-remove-overlays "org-colview" "\
@@ -20014,8 +20027,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org-compat" "org/org-compat.el" (21335 41274
-;;;;;; 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "org-compat" "org/org-compat.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org-compat.el
 
 (autoload 'org-check-version "org-compat" "\
@@ -20025,7 +20038,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org-macs" "org/org-macs.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "org-macs" "org/org-macs.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org-macs.el
 
@@ -20036,8 +20049,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "org-version" "org/org-version.el" (21335 41274
-;;;;;; 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "org-version" "org/org-version.el" (21341 23900
+;;;;;; 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from org/org-version.el
 
 (autoload 'org-release "org-version" "\
@@ -20054,7 +20067,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "outline" "outline.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "outline" "outline.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from outline.el
 (put 'outline-regexp 'safe-local-variable 'stringp)
 (put 'outline-heading-end-regexp 'safe-local-variable 'stringp)
@@ -20115,8 +20129,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "package" "emacs-lisp/package.el" (21302 43960
-;;;;;; 321062 0))
+;;;### (autoloads nil "package" "emacs-lisp/package.el" (21354 63937
+;;;;;; 745361 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/package.el
 (push (purecopy '(package 1 0 1)) package--builtin-versions)
 
@@ -20188,7 +20202,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "paren" "paren.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "paren" "paren.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from paren.el
 
 (defvar show-paren-mode nil "\
@@ -20215,7 +20229,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "parse-time" "calendar/parse-time.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/parse-time.el
 (put 'parse-time-rules 'risky-local-variable t)
 
@@ -20228,8 +20242,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pascal" "progmodes/pascal.el" (21319 15673
-;;;;;; 174 0))
+;;;### (autoloads nil "pascal" "progmodes/pascal.el" (21319 19378
+;;;;;; 69506 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/pascal.el
 
 (autoload 'pascal-mode "pascal" "\
@@ -20279,7 +20293,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "password-cache" "password-cache.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from password-cache.el
 
 (defvar password-cache t "\
@@ -20300,8 +20314,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcase" "emacs-lisp/pcase.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "pcase" "emacs-lisp/pcase.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/pcase.el
 
 (autoload 'pcase "pcase" "\
@@ -20362,7 +20376,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcmpl-cvs" "pcmpl-cvs.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pcmpl-cvs" "pcmpl-cvs.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from pcmpl-cvs.el
 
@@ -20373,7 +20387,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcmpl-gnu" "pcmpl-gnu.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pcmpl-gnu" "pcmpl-gnu.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from pcmpl-gnu.el
 
@@ -20401,8 +20415,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcmpl-linux" "pcmpl-linux.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "pcmpl-linux" "pcmpl-linux.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from pcmpl-linux.el
 
 (autoload 'pcomplete/kill "pcmpl-linux" "\
@@ -20422,7 +20436,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcmpl-rpm" "pcmpl-rpm.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pcmpl-rpm" "pcmpl-rpm.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from pcmpl-rpm.el
 
@@ -20433,7 +20447,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcmpl-unix" "pcmpl-unix.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pcmpl-unix" "pcmpl-unix.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from pcmpl-unix.el
 
@@ -20489,7 +20503,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcmpl-x" "pcmpl-x.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "pcmpl-x" "pcmpl-x.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from pcmpl-x.el
 
 (autoload 'pcomplete/tlmgr "pcmpl-x" "\
@@ -20513,7 +20528,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcomplete" "pcomplete.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pcomplete" "pcomplete.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from pcomplete.el
 
@@ -20571,7 +20586,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcvs" "vc/pcvs.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "pcvs" "vc/pcvs.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/pcvs.el
 
 (autoload 'cvs-checkout "pcvs" "\
@@ -20646,8 +20661,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pcvs-defs" "vc/pcvs-defs.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "pcvs-defs" "vc/pcvs-defs.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/pcvs-defs.el
 
 (defvar cvs-global-menu (let ((m (make-sparse-keymap "PCL-CVS"))) (define-key 
m [status] `(menu-item ,(purecopy "Directory Status") cvs-status :help 
,(purecopy "A more verbose status of a workarea"))) (define-key m [checkout] 
`(menu-item ,(purecopy "Checkout Module") cvs-checkout :help ,(purecopy "Check 
out a module from the repository"))) (define-key m [update] `(menu-item 
,(purecopy "Update Directory") cvs-update :help ,(purecopy "Fetch updates from 
the repository"))) (define-key m [examine] `(menu-item ,(purecopy "Examine 
Directory") cvs-examine :help ,(purecopy "Examine the current state of a 
workarea"))) (fset 'cvs-global-menu m)) "\
@@ -20655,8 +20670,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "perl-mode" "progmodes/perl-mode.el" (21335
-;;;;;; 41274 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "perl-mode" "progmodes/perl-mode.el" (21341
+;;;;;; 23900 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/perl-mode.el
 (put 'perl-indent-level 'safe-local-variable 'integerp)
 (put 'perl-continued-statement-offset 'safe-local-variable 'integerp)
@@ -20717,8 +20732,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "picture" "textmodes/picture.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "picture" "textmodes/picture.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/picture.el
 
 (autoload 'picture-mode "picture" "\
@@ -20798,7 +20813,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "plstore" "gnus/plstore.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "plstore" "gnus/plstore.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/plstore.el
 
@@ -20814,7 +20829,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "po" "textmodes/po.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "po" "textmodes/po.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/po.el
 
 (autoload 'po-find-file-coding-system "po" "\
@@ -20825,7 +20841,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pong" "play/pong.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "pong" "play/pong.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/pong.el
 
 (autoload 'pong "pong" "\
@@ -20841,7 +20857,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pop3" "gnus/pop3.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "pop3" "gnus/pop3.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/pop3.el
 
 (autoload 'pop3-movemail "pop3" "\
@@ -20852,7 +20868,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pp" "emacs-lisp/pp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pp" "emacs-lisp/pp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/pp.el
 
@@ -20903,8 +20919,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "printing" "printing.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "printing" "printing.el" (21358 40001 706245
+;;;;;; 561000))
 ;;; Generated autoloads from printing.el
 (push (purecopy '(printing 6 9 3)) package--builtin-versions)
 
@@ -21492,7 +21508,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "proced" "proced.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "proced" "proced.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from proced.el
 
 (autoload 'proced "proced" "\
@@ -21510,7 +21526,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "profiler" "profiler.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "profiler" "profiler.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from profiler.el
 
@@ -21539,8 +21555,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "prolog" "progmodes/prolog.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "prolog" "progmodes/prolog.el" (21346 62196
+;;;;;; 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/prolog.el
 
 (autoload 'prolog-mode "prolog" "\
@@ -21573,7 +21589,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ps-bdf" "ps-bdf.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ps-bdf" "ps-bdf.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from ps-bdf.el
 
 (defvar bdf-directory-list (if (memq system-type '(ms-dos windows-nt)) (list 
(expand-file-name "fonts/bdf" installation-directory)) 
'("/usr/local/share/emacs/fonts/bdf")) "\
@@ -21584,8 +21600,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ps-mode" "progmodes/ps-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ps-mode" "progmodes/ps-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ps-mode.el
 (push (purecopy '(ps-mode 1 1 9)) package--builtin-versions)
 
@@ -21632,8 +21648,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ps-print" "ps-print.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "ps-print" "ps-print.el" (21358 40055 584873
+;;;;;; 719000))
 ;;; Generated autoloads from ps-print.el
 (push (purecopy '(ps-print 7 3 5)) package--builtin-versions)
 
@@ -21830,15 +21846,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "pulse" "cedet/pulse.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "pulse" "cedet/pulse.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/pulse.el
 (push (purecopy '(pulse 1 0)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "python" "progmodes/python.el" (21314 35128
-;;;;;; 127485 0))
+;;;### (autoloads nil "python" "progmodes/python.el" (21313 59928
+;;;;;; 109370 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/python.el
 (push (purecopy '(python 0 24 2)) package--builtin-versions)
 
@@ -21872,7 +21888,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "qp" "gnus/qp.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "qp" "gnus/qp.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/qp.el
 
 (autoload 'quoted-printable-decode-region "qp" "\
@@ -21891,8 +21907,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "quail" "international/quail.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "quail" "international/quail.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/quail.el
 
 (autoload 'quail-title "quail" "\
@@ -22123,7 +22139,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "quail/hangul" "leim/quail/hangul.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from leim/quail/hangul.el
 
 (autoload 'hangul-input-method-activate "quail/hangul" "\
@@ -22136,7 +22152,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "quail/uni-input" "leim/quail/uni-input.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from leim/quail/uni-input.el
 
 (autoload 'ucs-input-activate "quail/uni-input" "\
@@ -22150,7 +22166,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "quickurl" "net/quickurl.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "quickurl" "net/quickurl.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/quickurl.el
 
@@ -22222,7 +22238,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rcirc" "net/rcirc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "rcirc" "net/rcirc.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/rcirc.el
 
 (autoload 'rcirc "rcirc" "\
@@ -22261,7 +22278,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "re-builder" "emacs-lisp/re-builder.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/re-builder.el
 
 (defalias 'regexp-builder 're-builder)
@@ -22279,7 +22296,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "recentf" "recentf.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "recentf" "recentf.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from recentf.el
 
 (defvar recentf-mode nil "\
@@ -22305,7 +22323,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rect" "rect.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "rect" "rect.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from rect.el
 
 (autoload 'delete-rectangle "rect" "\
@@ -22445,8 +22463,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "refill" "textmodes/refill.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "refill" "textmodes/refill.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/refill.el
 
 (autoload 'refill-mode "refill" "\
@@ -22466,8 +22484,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "reftex" "textmodes/reftex.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "reftex" "textmodes/reftex.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/reftex.el
 
 (autoload 'turn-on-reftex "reftex" "\
@@ -22517,7 +22535,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "reftex-cite" "textmodes/reftex-cite.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/reftex-cite.el
 
 (autoload 'reftex-citation "reftex-cite" "\
@@ -22547,7 +22565,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "reftex-global" "textmodes/reftex-global.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/reftex-global.el
 
 (autoload 'reftex-isearch-minor-mode "reftex-global" "\
@@ -22564,7 +22582,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "reftex-index" "textmodes/reftex-index.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/reftex-index.el
 
 (autoload 'reftex-index-phrases-mode "reftex-index" "\
@@ -22597,7 +22615,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "reftex-parse" "textmodes/reftex-parse.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21346 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/reftex-parse.el
 
 (autoload 'reftex-all-document-files "reftex-parse" "\
@@ -22610,7 +22628,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "reftex-vars" "textmodes/reftex-vars.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/reftex-vars.el
 (put 'reftex-vref-is-default 'safe-local-variable (lambda (x) (or (stringp x) 
(symbolp x))))
 (put 'reftex-fref-is-default 'safe-local-variable (lambda (x) (or (stringp x) 
(symbolp x))))
@@ -22620,7 +22638,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "regexp-opt" "emacs-lisp/regexp-opt.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/regexp-opt.el
 
 (autoload 'regexp-opt "regexp-opt" "\
@@ -22649,15 +22667,15 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "regi" "emacs-lisp/regi.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "regi" "emacs-lisp/regi.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/regi.el
 (push (purecopy '(regi 1 8)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "remember" "textmodes/remember.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "remember" "textmodes/remember.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/remember.el
 (push (purecopy '(remember 2 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -22711,7 +22729,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "repeat" "repeat.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "repeat" "repeat.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from repeat.el
 (push (purecopy '(repeat 0 51)) package--builtin-versions)
 
@@ -22734,8 +22752,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "reporter" "mail/reporter.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "reporter" "mail/reporter.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/reporter.el
 
 (autoload 'reporter-submit-bug-report "reporter" "\
@@ -22766,7 +22784,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "reposition" "reposition.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "reposition" "reposition.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from reposition.el
 
@@ -22793,7 +22811,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "reveal" "reveal.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "reveal" "reveal.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from reveal.el
 
 (autoload 'reveal-mode "reveal" "\
@@ -22828,7 +22846,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ring" "emacs-lisp/ring.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ring" "emacs-lisp/ring.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/ring.el
 
@@ -22844,7 +22862,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rlogin" "net/rlogin.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "rlogin" "net/rlogin.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/rlogin.el
 
@@ -22889,8 +22907,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rmail" "mail/rmail.el" (21343 51827 910137
-;;;;;; 754000))
+;;;### (autoloads nil "rmail" "mail/rmail.el" (21349 10841 977368
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/rmail.el
 
 (defvar rmail-file-name (purecopy "~/RMAIL") "\
@@ -23087,8 +23105,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rmailout" "mail/rmailout.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "rmailout" "mail/rmailout.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/rmailout.el
 (put 'rmail-output-file-alist 'risky-local-variable t)
 
@@ -23152,8 +23170,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rng-cmpct" "nxml/rng-cmpct.el" (21319 15673
-;;;;;; 174 0))
+;;;### (autoloads nil "rng-cmpct" "nxml/rng-cmpct.el" (21319 19378
+;;;;;; 69506 0))
 ;;; Generated autoloads from nxml/rng-cmpct.el
 
 (autoload 'rng-c-load-schema "rng-cmpct" "\
@@ -23164,8 +23182,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rng-nxml" "nxml/rng-nxml.el" (21292 8122 451256
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "rng-nxml" "nxml/rng-nxml.el" (21291 57968
+;;;;;; 317602 643000))
 ;;; Generated autoloads from nxml/rng-nxml.el
 
 (autoload 'rng-nxml-mode-init "rng-nxml" "\
@@ -23177,8 +23195,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rng-valid" "nxml/rng-valid.el" (21292 8122
-;;;;;; 451256 0))
+;;;### (autoloads nil "rng-valid" "nxml/rng-valid.el" (21291 57968
+;;;;;; 317602 643000))
 ;;; Generated autoloads from nxml/rng-valid.el
 
 (autoload 'rng-validate-mode "rng-valid" "\
@@ -23208,8 +23226,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rng-xsd" "nxml/rng-xsd.el" (21292 8122 451256
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "rng-xsd" "nxml/rng-xsd.el" (21291 57968 317602
+;;;;;; 643000))
 ;;; Generated autoloads from nxml/rng-xsd.el
 
 (put 'http://www\.w3\.org/2001/XMLSchema-datatypes 'rng-dt-compile 
'rng-xsd-compile)
@@ -23236,8 +23254,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "robin" "international/robin.el" (20627 10158
-;;;;;; 364804 0))
+;;;### (autoloads nil "robin" "international/robin.el" (20627 28607
+;;;;;; 829638 0))
 ;;; Generated autoloads from international/robin.el
 
 (autoload 'robin-define-package "robin" "\
@@ -23269,7 +23287,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rot13" "rot13.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "rot13" "rot13.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from rot13.el
 
 (autoload 'rot13 "rot13" "\
@@ -23306,7 +23324,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rst" "textmodes/rst.el" (21343 35388 793281
+;;;### (autoloads nil "rst" "textmodes/rst.el" (21343 47921 549108
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/rst.el
 (add-to-list 'auto-mode-alist (purecopy '("\\.re?st\\'" . rst-mode)))
@@ -23337,8 +23355,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ruby-mode" "progmodes/ruby-mode.el" (21316
-;;;;;; 41565 831567 0))
+;;;### (autoloads nil "ruby-mode" "progmodes/ruby-mode.el" (21352
+;;;;;; 23356 888479 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/ruby-mode.el
 (push (purecopy '(ruby-mode 1 2)) package--builtin-versions)
 
@@ -23355,7 +23373,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ruler-mode" "ruler-mode.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "ruler-mode" "ruler-mode.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from ruler-mode.el
 (push (purecopy '(ruler-mode 1 6)) package--builtin-versions)
@@ -23374,7 +23392,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "rx" "emacs-lisp/rx.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "rx" "emacs-lisp/rx.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/rx.el
 
@@ -23686,14 +23704,14 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sasl-ntlm" "net/sasl-ntlm.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "sasl-ntlm" "net/sasl-ntlm.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/sasl-ntlm.el
 (push (purecopy '(sasl 1 0)) package--builtin-versions)
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "savehist" "savehist.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "savehist" "savehist.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from savehist.el
 (push (purecopy '(savehist 24)) package--builtin-versions)
@@ -23726,8 +23744,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "scheme" "progmodes/scheme.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "scheme" "progmodes/scheme.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/scheme.el
 
 (autoload 'scheme-mode "scheme" "\
@@ -23766,8 +23784,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "score-mode" "gnus/score-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "score-mode" "gnus/score-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/score-mode.el
 
 (autoload 'gnus-score-mode "score-mode" "\
@@ -23780,7 +23798,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "scroll-all" "scroll-all.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "scroll-all" "scroll-all.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from scroll-all.el
 
@@ -23806,8 +23824,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "scroll-lock" "scroll-lock.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "scroll-lock" "scroll-lock.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from scroll-lock.el
 
 (autoload 'scroll-lock-mode "scroll-lock" "\
@@ -23823,7 +23841,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "secrets" "net/secrets.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "secrets" "net/secrets.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/secrets.el
 (when (featurep 'dbusbind)
@@ -23831,8 +23849,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "semantic" "cedet/semantic.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "semantic" "cedet/semantic.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/semantic.el
 (push (purecopy '(semantic 2 2)) package--builtin-versions)
 
@@ -23890,7 +23908,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "semantic/bovine/grammar" 
"cedet/semantic/bovine/grammar.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/semantic/bovine/grammar.el
 
 (autoload 'bovine-grammar-mode "semantic/bovine/grammar" "\
@@ -23901,7 +23919,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "semantic/wisent/grammar" 
"cedet/semantic/wisent/grammar.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/semantic/wisent/grammar.el
 
 (autoload 'wisent-grammar-mode "semantic/wisent/grammar" "\
@@ -23911,8 +23929,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sendmail" "mail/sendmail.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "sendmail" "mail/sendmail.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/sendmail.el
 
 (defvar mail-from-style 'default "\
@@ -24193,7 +24211,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "server" "server.el" (21292 8122 451256 0))
+;;;### (autoloads nil "server" "server.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from server.el
 
 (put 'server-host 'risky-local-variable t)
@@ -24260,7 +24278,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ses" "ses.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ses" "ses.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from ses.el
 
 (autoload 'ses-mode "ses" "\
@@ -24305,7 +24323,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "sgml-mode" "textmodes/sgml-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/sgml-mode.el
 
 (autoload 'sgml-mode "sgml-mode" "\
@@ -24370,8 +24388,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sh-script" "progmodes/sh-script.el" (21331
-;;;;;; 44214 797573 0))
+;;;### (autoloads nil "sh-script" "progmodes/sh-script.el" (21346
+;;;;;; 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/sh-script.el
 (push (purecopy '(sh-script 2 0 6)) package--builtin-versions)
 (put 'sh-shell 'safe-local-variable 'symbolp)
@@ -24435,8 +24453,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "shadow" "emacs-lisp/shadow.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "shadow" "emacs-lisp/shadow.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/shadow.el
 
 (autoload 'list-load-path-shadows "shadow" "\
@@ -24485,7 +24503,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "shadowfile" "shadowfile.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "shadowfile" "shadowfile.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from shadowfile.el
 
@@ -24524,7 +24542,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "shell" "shell.el" (21314 35128 127485 0))
+;;;### (autoloads nil "shell" "shell.el" (21313 65162 603703 543000))
 ;;; Generated autoloads from shell.el
 
 (defvar shell-dumb-shell-regexp (purecopy "cmd\\(proxy\\)?\\.exe") "\
@@ -24572,7 +24590,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "shr" "net/shr.el" (21325 5431 348093 0))
+;;;### (autoloads nil "shr" "net/shr.el" (21341 23900 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/shr.el
 
 (autoload 'shr-render-region "shr" "\
@@ -24589,7 +24607,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sieve" "gnus/sieve.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "sieve" "gnus/sieve.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/sieve.el
 
@@ -24615,8 +24633,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sieve-mode" "gnus/sieve-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "sieve-mode" "gnus/sieve-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/sieve-mode.el
 
 (autoload 'sieve-mode "sieve-mode" "\
@@ -24631,8 +24649,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "simula" "progmodes/simula.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "simula" "progmodes/simula.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/simula.el
 
 (autoload 'simula-mode "simula" "\
@@ -24680,7 +24698,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "skeleton" "skeleton.el" (21292 8122 451256
+;;;### (autoloads nil "skeleton" "skeleton.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from skeleton.el
 
@@ -24792,8 +24810,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "smerge-mode" "vc/smerge-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "smerge-mode" "vc/smerge-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/smerge-mode.el
 
 (autoload 'smerge-ediff "smerge-mode" "\
@@ -24820,7 +24838,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "smiley" "gnus/smiley.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "smiley" "gnus/smiley.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/smiley.el
 
@@ -24838,8 +24856,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "smtpmail" "mail/smtpmail.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "smtpmail" "mail/smtpmail.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/smtpmail.el
 
 (autoload 'smtpmail-send-it "smtpmail" "\
@@ -24854,7 +24872,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "snake" "play/snake.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "snake" "play/snake.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/snake.el
 
@@ -24878,8 +24896,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "snmp-mode" "net/snmp-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "snmp-mode" "net/snmp-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/snmp-mode.el
 
 (autoload 'snmp-mode "snmp-mode" "\
@@ -24908,7 +24926,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "solar" "calendar/solar.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "solar" "calendar/solar.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/solar.el
 
@@ -24924,8 +24942,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "solitaire" "play/solitaire.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "solitaire" "play/solitaire.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/solitaire.el
 
 (autoload 'solitaire "solitaire" "\
@@ -25000,7 +25018,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sort" "sort.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "sort" "sort.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from sort.el
 (put 'sort-fold-case 'safe-local-variable 'booleanp)
 
@@ -25175,7 +25193,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "spam" "gnus/spam.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "spam" "gnus/spam.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/spam.el
 
 (autoload 'spam-initialize "spam" "\
@@ -25190,7 +25208,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "spam-report" "gnus/spam-report.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/spam-report.el
 
 (autoload 'spam-report-process-queue "spam-report" "\
@@ -25232,7 +25250,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "speedbar" "speedbar.el" (21334 20411 906208
+;;;### (autoloads nil "speedbar" "speedbar.el" (21341 23900 988149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from speedbar.el
 
@@ -25257,7 +25275,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "spook" "play/spook.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "spook" "play/spook.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/spook.el
 
@@ -25273,7 +25291,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "sql" "progmodes/sql.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "sql" "progmodes/sql.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/sql.el
 (push (purecopy '(sql 3 4)) package--builtin-versions)
@@ -25735,7 +25753,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "srecode" "cedet/srecode.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "srecode" "cedet/srecode.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/srecode.el
 (push (purecopy '(srecode 1 2)) package--builtin-versions)
@@ -25743,7 +25761,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "srecode/srt-mode" "cedet/srecode/srt-mode.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from cedet/srecode/srt-mode.el
 
 (autoload 'srecode-template-mode "srecode/srt-mode" "\
@@ -25755,8 +25773,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "starttls" "gnus/starttls.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "starttls" "gnus/starttls.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/starttls.el
 
 (autoload 'starttls-open-stream "starttls" "\
@@ -25779,7 +25797,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "strokes" "strokes.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "strokes" "strokes.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from strokes.el
 
 (autoload 'strokes-global-set-stroke "strokes" "\
@@ -25892,7 +25911,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "studly" "play/studly.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "studly" "play/studly.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/studly.el
 
@@ -25913,8 +25932,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "subword" "progmodes/subword.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "subword" "progmodes/subword.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/subword.el
 
 (autoload 'subword-mode "subword" "\
@@ -26008,8 +26027,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "supercite" "mail/supercite.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "supercite" "mail/supercite.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/supercite.el
 
 (autoload 'sc-cite-original "supercite" "\
@@ -26041,7 +26060,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "t-mouse" "t-mouse.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "t-mouse" "t-mouse.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from t-mouse.el
 
 (define-obsolete-function-alias 't-mouse-mode 'gpm-mouse-mode "23.1")
@@ -26069,7 +26089,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tabify" "tabify.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "tabify" "tabify.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from tabify.el
 
 (autoload 'untabify "tabify" "\
@@ -26098,7 +26118,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "table" "textmodes/table.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "table" "textmodes/table.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/table.el
 
@@ -26691,7 +26711,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "talk" "talk.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "talk" "talk.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from talk.el
 
 (autoload 'talk-connect "talk" "\
@@ -26706,7 +26726,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tar-mode" "tar-mode.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "tar-mode" "tar-mode.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from tar-mode.el
 
@@ -26730,7 +26750,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tcl" "progmodes/tcl.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "tcl" "progmodes/tcl.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/tcl.el
 
@@ -26779,7 +26799,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "telnet" "net/telnet.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "telnet" "net/telnet.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/telnet.el
 
@@ -26805,7 +26825,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "term" "term.el" (21335 41274 440541 0))
+;;;### (autoloads nil "term" "term.el" (21341 23900 988149 0))
 ;;; Generated autoloads from term.el
 
 (autoload 'make-term "term" "\
@@ -26848,7 +26868,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "testcover" "emacs-lisp/testcover.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/testcover.el
 
 (autoload 'testcover-this-defun "testcover" "\
@@ -26858,7 +26878,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tetris" "play/tetris.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "tetris" "play/tetris.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from play/tetris.el
 (push (purecopy '(tetris 2 1)) package--builtin-versions)
@@ -26884,8 +26904,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tex-mode" "textmodes/tex-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "tex-mode" "textmodes/tex-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/tex-mode.el
 
 (defvar tex-shell-file-name nil "\
@@ -27186,8 +27206,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "texinfmt" "textmodes/texinfmt.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "texinfmt" "textmodes/texinfmt.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/texinfmt.el
 
 (autoload 'texinfo-format-buffer "texinfmt" "\
@@ -27226,8 +27246,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "texinfo" "textmodes/texinfo.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "texinfo" "textmodes/texinfo.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/texinfo.el
 
 (defvar texinfo-open-quote (purecopy "``") "\
@@ -27312,7 +27332,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "thai-util" "language/thai-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/thai-util.el
 
 (autoload 'thai-compose-region "thai-util" "\
@@ -27339,7 +27359,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "thingatpt" "thingatpt.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "thingatpt" "thingatpt.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from thingatpt.el
 
@@ -27404,7 +27424,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "thumbs" "thumbs.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "thumbs" "thumbs.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from thumbs.el
 
 (autoload 'thumbs-find-thumb "thumbs" "\
@@ -27439,7 +27459,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "tibet-util" "language/tibet-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/tibet-util.el
 
 (autoload 'tibetan-char-p "tibet-util" "\
@@ -27512,8 +27532,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tildify" "textmodes/tildify.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "tildify" "textmodes/tildify.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/tildify.el
 (push (purecopy '(tildify 4 5)) package--builtin-versions)
 
@@ -27537,7 +27557,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "time" "time.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "time" "time.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from time.el
 
 (defvar display-time-day-and-date nil "\
@@ -27600,7 +27620,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "time-date" "calendar/time-date.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/time-date.el
 
 (autoload 'date-to-time "time-date" "\
@@ -27711,7 +27731,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "time-stamp" "time-stamp.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "time-stamp" "time-stamp.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from time-stamp.el
 (put 'time-stamp-format 'safe-local-variable 'stringp)
@@ -27753,7 +27773,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "timeclock" "calendar/timeclock.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/timeclock.el
 (push (purecopy '(timeclock 2 6 1)) package--builtin-versions)
 
@@ -27863,7 +27883,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "titdic-cnv" "international/titdic-cnv.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/titdic-cnv.el
 
 (autoload 'titdic-convert "titdic-cnv" "\
@@ -27885,7 +27905,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tmm" "tmm.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "tmm" "tmm.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from tmm.el
 (define-key global-map "\M-`" 'tmm-menubar)
 (define-key global-map [menu-bar mouse-1] 'tmm-menubar-mouse)
@@ -27927,8 +27947,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "todo-mode" "calendar/todo-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "todo-mode" "calendar/todo-mode.el" (21358
+;;;;;; 36961 299557 0))
 ;;; Generated autoloads from calendar/todo-mode.el
 
 (autoload 'todo-show "todo-mode" "\
@@ -28001,7 +28021,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tool-bar" "tool-bar.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "tool-bar" "tool-bar.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from tool-bar.el
 
@@ -28072,8 +28092,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tpu-edt" "emulation/tpu-edt.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "tpu-edt" "emulation/tpu-edt.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/tpu-edt.el
 (push (purecopy '(tpu-edt 4 5)) package--builtin-versions)
 
@@ -28104,7 +28124,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "tpu-mapper" "emulation/tpu-mapper.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/tpu-mapper.el
 
 (autoload 'tpu-mapper "tpu-mapper" "\
@@ -28138,7 +28158,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tq" "emacs-lisp/tq.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "tq" "emacs-lisp/tq.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/tq.el
 
@@ -28152,8 +28172,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "trace" "emacs-lisp/trace.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "trace" "emacs-lisp/trace.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/trace.el
 
 (defvar trace-buffer "*trace-output*" "\
@@ -28198,7 +28218,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tramp" "net/tramp.el" (21330 23349 756053
+;;;### (autoloads nil "tramp" "net/tramp.el" (21341 23900 988149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/tramp.el
 
@@ -28314,8 +28334,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tramp-ftp" "net/tramp-ftp.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "tramp-ftp" "net/tramp-ftp.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from net/tramp-ftp.el
 
 (autoload 'tramp-ftp-enable-ange-ftp "tramp-ftp" "\
@@ -28325,7 +28345,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tutorial" "tutorial.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "tutorial" "tutorial.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from tutorial.el
 
@@ -28350,8 +28370,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "tv-util" "language/tv-util.el" (20355 10320
-;;;;;; 526171 0))
+;;;### (autoloads nil "tv-util" "language/tv-util.el" (20352 35897
+;;;;;; 183049 0))
 ;;; Generated autoloads from language/tv-util.el
 
 (autoload 'tai-viet-composition-function "tv-util" "\
@@ -28362,7 +28382,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "two-column" "textmodes/two-column.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/two-column.el
 (autoload '2C-command "two-column" () t 'keymap)
 (global-set-key "\C-x6" '2C-command)
@@ -28409,7 +28429,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "type-break" "type-break.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "type-break" "type-break.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from type-break.el
 
@@ -28542,7 +28562,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "uce" "mail/uce.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "uce" "mail/uce.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/uce.el
 
 (autoload 'uce-reply-to-uce "uce" "\
@@ -28556,7 +28576,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "ucs-normalize" "international/ucs-normalize.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/ucs-normalize.el
 
 (autoload 'ucs-normalize-NFD-region "ucs-normalize" "\
@@ -28622,7 +28642,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "underline" "textmodes/underline.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from textmodes/underline.el
 
 (autoload 'underline-region "underline" "\
@@ -28642,7 +28662,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "unrmail" "mail/unrmail.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "unrmail" "mail/unrmail.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/unrmail.el
 
@@ -28663,8 +28683,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "unsafep" "emacs-lisp/unsafep.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "unsafep" "emacs-lisp/unsafep.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/unsafep.el
 
 (autoload 'unsafep "unsafep" "\
@@ -28676,7 +28696,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url" "url/url.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "url" "url/url.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url.el
 
 (autoload 'url-retrieve "url" "\
@@ -28723,7 +28743,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-auth" "url/url-auth.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-auth" "url/url-auth.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-auth.el
 
@@ -28765,8 +28785,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-cache" "url/url-cache.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "url-cache" "url/url-cache.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-cache.el
 
 (autoload 'url-store-in-cache "url-cache" "\
@@ -28787,7 +28807,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-cid" "url/url-cid.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-cid" "url/url-cid.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-cid.el
 
@@ -28798,7 +28818,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-dav" "url/url-dav.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-dav" "url/url-dav.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-dav.el
 
@@ -28833,7 +28853,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-file" "url/url-file.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-file" "url/url-file.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-file.el
 
@@ -28844,7 +28864,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-gw" "url/url-gw.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-gw" "url/url-gw.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-gw.el
 
@@ -28863,8 +28883,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-handlers" "url/url-handlers.el" (21300
-;;;;;; 2232 181097 0))
+;;;### (autoloads nil "url-handlers" "url/url-handlers.el" (21358
+;;;;;; 36961 299557 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-handlers.el
 
 (defvar url-handler-mode nil "\
@@ -28918,7 +28938,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-http" "url/url-http.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-http" "url/url-http.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-http.el
 (autoload 'url-default-expander "url-expand")
@@ -28931,7 +28951,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-irc" "url/url-irc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-irc" "url/url-irc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-irc.el
 
@@ -28942,7 +28962,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-ldap" "url/url-ldap.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-ldap" "url/url-ldap.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-ldap.el
 
@@ -28956,8 +28976,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-mailto" "url/url-mailto.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "url-mailto" "url/url-mailto.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-mailto.el
 
 (autoload 'url-mail "url-mailto" "\
@@ -28972,7 +28992,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-misc" "url/url-misc.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-misc" "url/url-misc.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-misc.el
 
@@ -29004,7 +29024,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-news" "url/url-news.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-news" "url/url-news.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-news.el
 
@@ -29020,7 +29040,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-ns" "url/url-ns.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-ns" "url/url-ns.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-ns.el
 
@@ -29061,8 +29081,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-parse" "url/url-parse.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "url-parse" "url/url-parse.el" (21346 62196
+;;;;;; 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-parse.el
 
 (autoload 'url-recreate-url "url-parse" "\
@@ -29086,7 +29106,7 @@
 ATTRIBUTES is nil; this slot originally stored the attribute and
     value alists for IMAP URIs, but this feature was removed
     since it conflicts with RFC 3986.
-FULLNESS is non-nil iff the hierarchical sequence component of
+FULLNESS is non-nil if the hierarchical sequence component of
     the URL starts with two slashes, \"//\".
 
 The parser follows RFC 3986, except that it also tries to handle
@@ -29113,8 +29133,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-privacy" "url/url-privacy.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "url-privacy" "url/url-privacy.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-privacy.el
 
 (autoload 'url-setup-privacy-info "url-privacy" "\
@@ -29124,8 +29144,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-queue" "url/url-queue.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "url-queue" "url/url-queue.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-queue.el
 
 (autoload 'url-queue-retrieve "url-queue" "\
@@ -29139,7 +29159,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "url-util" "url/url-util.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "url-util" "url/url-util.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from url/url-util.el
 
@@ -29308,7 +29328,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "userlock" "userlock.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "userlock" "userlock.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from userlock.el
 
@@ -29337,8 +29357,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "utf-7" "international/utf-7.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "utf-7" "international/utf-7.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from international/utf-7.el
 
 (autoload 'utf-7-post-read-conversion "utf-7" "\
@@ -29363,7 +29383,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "utf7" "gnus/utf7.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "utf7" "gnus/utf7.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/utf7.el
 
 (autoload 'utf7-encode "utf7" "\
@@ -29373,8 +29393,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "uudecode" "mail/uudecode.el" (21291 9464 291241
-;;;;;; 0))
+;;;### (autoloads nil "uudecode" "mail/uudecode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from mail/uudecode.el
 
 (autoload 'uudecode-decode-region-external "uudecode" "\
@@ -29398,7 +29418,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc" "vc/vc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "vc" "vc/vc.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc.el
 
 (defvar vc-checkout-hook nil "\
@@ -29679,8 +29699,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-annotate" "vc/vc-annotate.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "vc-annotate" "vc/vc-annotate.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-annotate.el
 
 (autoload 'vc-annotate "vc-annotate" "\
@@ -29717,7 +29737,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-arch" "vc/vc-arch.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-arch" "vc/vc-arch.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-arch.el
 (defun vc-arch-registered (file)
@@ -29728,7 +29748,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-bzr" "vc/vc-bzr.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-bzr" "vc/vc-bzr.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-bzr.el
 
@@ -29745,7 +29765,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-cvs" "vc/vc-cvs.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-cvs" "vc/vc-cvs.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-cvs.el
 (defun vc-cvs-registered (f)
@@ -29757,7 +29777,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-dir" "vc/vc-dir.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-dir" "vc/vc-dir.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-dir.el
 
@@ -29783,7 +29803,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "vc-dispatcher" "vc/vc-dispatcher.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-dispatcher.el
 
 (autoload 'vc-do-command "vc-dispatcher" "\
@@ -29806,7 +29826,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-git" "vc/vc-git.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-git" "vc/vc-git.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-git.el
 (defun vc-git-registered (file)
@@ -29818,7 +29838,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-hg" "vc/vc-hg.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "vc-hg" "vc/vc-hg.el" (21358 58002 216618 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-hg.el
 (defun vc-hg-registered (file)
  "Return non-nil if FILE is registered with hg."
@@ -29829,7 +29849,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-mtn" "vc/vc-mtn.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-mtn" "vc/vc-mtn.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-mtn.el
 
@@ -29846,7 +29866,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-rcs" "vc/vc-rcs.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-rcs" "vc/vc-rcs.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-rcs.el
 
@@ -29860,7 +29880,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-sccs" "vc/vc-sccs.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-sccs" "vc/vc-sccs.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-sccs.el
 
@@ -29879,7 +29899,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vc-svn" "vc/vc-svn.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vc-svn" "vc/vc-svn.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from vc/vc-svn.el
 (defun vc-svn-registered (f)
@@ -29894,7 +29914,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "vera-mode" "progmodes/vera-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/vera-mode.el
 (push (purecopy '(vera-mode 2 28)) package--builtin-versions)
 (add-to-list 'auto-mode-alist (cons (purecopy "\\.vr[hi]?\\'") 'vera-mode))
@@ -29953,7 +29973,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "verilog-mode" "progmodes/verilog-mode.el"
-;;;;;; (21291 9464 291241 0))
+;;;;;; (21346 62196 327729 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/verilog-mode.el
 
 (autoload 'verilog-mode "verilog-mode" "\
@@ -30093,7 +30113,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "vhdl-mode" "progmodes/vhdl-mode.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/vhdl-mode.el
 
 (autoload 'vhdl-mode "vhdl-mode" "\
@@ -30647,7 +30667,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vi" "emulation/vi.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "vi" "emulation/vi.el" (21291 53104 431149
+;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/vi.el
 
 (autoload 'vi-mode "vi" "\
@@ -30700,7 +30721,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "viet-util" "language/viet-util.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from language/viet-util.el
 
 (autoload 'viet-encode-viscii-char "viet-util" "\
@@ -30744,7 +30765,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "view" "view.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "view" "view.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from view.el
 
 (defvar view-remove-frame-by-deleting t "\
@@ -31000,7 +31021,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "vip" "emulation/vip.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "vip" "emulation/vip.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/vip.el
 
@@ -31016,7 +31037,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "viper" "emulation/viper.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "viper" "emulation/viper.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/viper.el
 (push (purecopy '(viper 3 14 1)) package--builtin-versions)
@@ -31035,7 +31056,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "warnings" "emacs-lisp/warnings.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emacs-lisp/warnings.el
 
 (defvar warning-prefix-function nil "\
@@ -31125,7 +31146,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "wdired" "wdired.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "wdired" "wdired.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from wdired.el
 (push (purecopy '(wdired 2 0)) package--builtin-versions)
 
@@ -31143,7 +31164,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "webjump" "net/webjump.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "webjump" "net/webjump.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from net/webjump.el
 
@@ -31161,7 +31182,7 @@
 ;;;***
 
 ;;;### (autoloads nil "which-func" "progmodes/which-func.el" (21291
-;;;;;; 9464 291241 0))
+;;;;;; 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from progmodes/which-func.el
 (put 'which-func-format 'risky-local-variable t)
 (put 'which-func-current 'risky-local-variable t)
@@ -31191,7 +31212,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "whitespace" "whitespace.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "whitespace" "whitespace.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from whitespace.el
 (push (purecopy '(whitespace 13 2 2)) package--builtin-versions)
@@ -31591,7 +31612,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "wid-browse" "wid-browse.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "wid-browse" "wid-browse.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from wid-browse.el
 
@@ -31620,7 +31641,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "wid-edit" "wid-edit.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "wid-edit" "wid-edit.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from wid-edit.el
 
@@ -31663,7 +31684,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "windmove" "windmove.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "windmove" "windmove.el" (21291 53104 431149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from windmove.el
 
@@ -31716,7 +31737,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "winner" "winner.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "winner" "winner.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from winner.el
 
 (defvar winner-mode nil "\
@@ -31739,7 +31760,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "woman" "woman.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "woman" "woman.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from woman.el
 (push (purecopy '(woman 0 551)) package--builtin-versions)
 
@@ -31788,8 +31809,8 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "ws-mode" "emulation/ws-mode.el" (21291 9464
-;;;;;; 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "ws-mode" "emulation/ws-mode.el" (21291 53104
+;;;;;; 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from emulation/ws-mode.el
 (push (purecopy '(ws-mode 0 7)) package--builtin-versions)
 
@@ -31810,7 +31831,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "xml" "xml.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "xml" "xml.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from xml.el
 
 (autoload 'xml-parse-file "xml" "\
@@ -31866,7 +31887,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "xmltok" "nxml/xmltok.el" (21327 47162 581074
+;;;### (autoloads nil "xmltok" "nxml/xmltok.el" (21341 23900 988149
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from nxml/xmltok.el
 
@@ -31885,7 +31906,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "xt-mouse" "xt-mouse.el" (21291 9464 291241
+;;;### (autoloads nil "xt-mouse" "xt-mouse.el" (21354 63937 745361
 ;;;;;; 0))
 ;;; Generated autoloads from xt-mouse.el
 
@@ -31915,7 +31936,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "yenc" "gnus/yenc.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "yenc" "gnus/yenc.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from gnus/yenc.el
 
 (autoload 'yenc-decode-region "yenc" "\
@@ -31930,7 +31951,7 @@
 
 ;;;***
 
-;;;### (autoloads nil "zone" "play/zone.el" (21291 9464 291241 0))
+;;;### (autoloads nil "zone" "play/zone.el" (21291 53104 431149 0))
 ;;; Generated autoloads from play/zone.el
 
 (autoload 'zone "zone" "\
@@ -31946,44 +31967,45 @@
 ;;;;;; "calc/calc-fin.el" "calc/calc-forms.el" "calc/calc-frac.el"
 ;;;;;; "calc/calc-funcs.el" "calc/calc-graph.el" "calc/calc-help.el"
 ;;;;;; "calc/calc-incom.el" "calc/calc-keypd.el" "calc/calc-lang.el"
-;;;;;; "calc/calc-loaddefs.el" "calc/calc-macs.el" "calc/calc-map.el"
-;;;;;; "calc/calc-math.el" "calc/calc-menu.el" "calc/calc-misc.el"
-;;;;;; "calc/calc-mode.el" "calc/calc-mtx.el" "calc/calc-nlfit.el"
-;;;;;; "calc/calc-poly.el" "calc/calc-prog.el" "calc/calc-rewr.el"
-;;;;;; "calc/calc-rules.el" "calc/calc-sel.el" "calc/calc-stat.el"
-;;;;;; "calc/calc-store.el" "calc/calc-stuff.el" "calc/calc-trail.el"
-;;;;;; "calc/calc-units.el" "calc/calc-vec.el" "calc/calc-yank.el"
-;;;;;; "calc/calcalg2.el" "calc/calcalg3.el" "calc/calccomp.el"
-;;;;;; "calc/calcsel2.el" "calendar/cal-bahai.el" "calendar/cal-coptic.el"
-;;;;;; "calendar/cal-french.el" "calendar/cal-html.el" "calendar/cal-islam.el"
-;;;;;; "calendar/cal-iso.el" "calendar/cal-julian.el" 
"calendar/cal-loaddefs.el"
-;;;;;; "calendar/cal-mayan.el" "calendar/cal-menu.el" "calendar/cal-move.el"
-;;;;;; "calendar/cal-persia.el" "calendar/cal-tex.el" "calendar/cal-x.el"
-;;;;;; "calendar/diary-loaddefs.el" "calendar/hol-loaddefs.el" "cdl.el"
-;;;;;; "cedet/cedet-cscope.el" "cedet/cedet-files.el" "cedet/cedet-global.el"
-;;;;;; "cedet/cedet-idutils.el" "cedet/ede/auto.el" 
"cedet/ede/autoconf-edit.el"
-;;;;;; "cedet/ede/base.el" "cedet/ede/cpp-root.el" "cedet/ede/custom.el"
-;;;;;; "cedet/ede/dired.el" "cedet/ede/emacs.el" "cedet/ede/files.el"
-;;;;;; "cedet/ede/generic.el" "cedet/ede/linux.el" "cedet/ede/loaddefs.el"
-;;;;;; "cedet/ede/locate.el" "cedet/ede/make.el" "cedet/ede/makefile-edit.el"
-;;;;;; "cedet/ede/pconf.el" "cedet/ede/pmake.el" "cedet/ede/proj-archive.el"
-;;;;;; "cedet/ede/proj-aux.el" "cedet/ede/proj-comp.el" 
"cedet/ede/proj-elisp.el"
-;;;;;; "cedet/ede/proj-info.el" "cedet/ede/proj-misc.el" 
"cedet/ede/proj-obj.el"
-;;;;;; "cedet/ede/proj-prog.el" "cedet/ede/proj-scheme.el" 
"cedet/ede/proj-shared.el"
-;;;;;; "cedet/ede/proj.el" "cedet/ede/project-am.el" "cedet/ede/shell.el"
-;;;;;; "cedet/ede/simple.el" "cedet/ede/source.el" "cedet/ede/speedbar.el"
-;;;;;; "cedet/ede/srecode.el" "cedet/ede/system.el" "cedet/ede/util.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/analyze.el" "cedet/semantic/analyze/complete.el"
+;;;;;; "calc/calc-macs.el" "calc/calc-map.el" "calc/calc-math.el"
+;;;;;; "calc/calc-menu.el" "calc/calc-misc.el" "calc/calc-mode.el"
+;;;;;; "calc/calc-mtx.el" "calc/calc-nlfit.el" "calc/calc-poly.el"
+;;;;;; "calc/calc-prog.el" "calc/calc-rewr.el" "calc/calc-rules.el"
+;;;;;; "calc/calc-sel.el" "calc/calc-stat.el" "calc/calc-store.el"
+;;;;;; "calc/calc-stuff.el" "calc/calc-trail.el" "calc/calc-units.el"
+;;;;;; "calc/calc-vec.el" "calc/calc-yank.el" "calc/calcalg2.el"
+;;;;;; "calc/calcalg3.el" "calc/calccomp.el" "calc/calcsel2.el"
+;;;;;; "calendar/cal-bahai.el" "calendar/cal-coptic.el" 
"calendar/cal-french.el"
+;;;;;; "calendar/cal-html.el" "calendar/cal-islam.el" "calendar/cal-iso.el"
+;;;;;; "calendar/cal-julian.el" "calendar/cal-loaddefs.el" 
"calendar/cal-mayan.el"
+;;;;;; "calendar/cal-menu.el" "calendar/cal-move.el" "calendar/cal-persia.el"
+;;;;;; "calendar/cal-tex.el" "calendar/cal-x.el" "calendar/diary-loaddefs.el"
+;;;;;; "calendar/hol-loaddefs.el" "cdl.el" "cedet/cedet-cscope.el"
+;;;;;; "cedet/cedet-files.el" "cedet/cedet-global.el" "cedet/cedet-idutils.el"
+;;;;;; "cedet/ede/auto.el" "cedet/ede/autoconf-edit.el" "cedet/ede/base.el"
+;;;;;; "cedet/ede/cpp-root.el" "cedet/ede/custom.el" "cedet/ede/dired.el"
+;;;;;; "cedet/ede/emacs.el" "cedet/ede/files.el" "cedet/ede/generic.el"
+;;;;;; "cedet/ede/linux.el" "cedet/ede/locate.el" "cedet/ede/make.el"
+;;;;;; "cedet/ede/makefile-edit.el" "cedet/ede/pconf.el" "cedet/ede/pmake.el"
+;;;;;; "cedet/ede/proj-archive.el" "cedet/ede/proj-aux.el" 
"cedet/ede/proj-comp.el"
+;;;;;; "cedet/ede/proj-elisp.el" "cedet/ede/proj-info.el" 
"cedet/ede/proj-misc.el"
+;;;;;; "cedet/ede/proj-obj.el" "cedet/ede/proj-prog.el" 
"cedet/ede/proj-scheme.el"
+;;;;;; "cedet/ede/proj-shared.el" "cedet/ede/proj.el" 
"cedet/ede/project-am.el"
+;;;;;; "cedet/ede/shell.el" "cedet/ede/simple.el" "cedet/ede/source.el"
+;;;;;; "cedet/ede/speedbar.el" "cedet/ede/srecode.el" "cedet/ede/system.el"
+;;;;;; "cedet/ede/util.el" "cedet/semantic/analyze.el" 
"cedet/semantic/analyze/complete.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/analyze/debug.el" "cedet/semantic/analyze/fcn.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/analyze/refs.el" "cedet/semantic/bovine.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/bovine/c.el" "cedet/semantic/bovine/debug.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/bovine/el.el" "cedet/semantic/bovine/gcc.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/bovine/make.el" "cedet/semantic/bovine/scm.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/chart.el" "cedet/semantic/complete.el" 
"cedet/semantic/ctxt.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/db-debug.el" "cedet/semantic/db-ebrowse.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/db-el.el" "cedet/semantic/db-file.el" 
"cedet/semantic/db-find.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/db-global.el" "cedet/semantic/db-javascript.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/db-mode.el" "cedet/semantic/db-ref.el" 
"cedet/semantic/db-typecache.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/bovine/c-by.el" "cedet/semantic/bovine/c.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/bovine/debug.el" "cedet/semantic/bovine/el.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/bovine/gcc.el" "cedet/semantic/bovine/make-by.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/bovine/make.el" "cedet/semantic/bovine/scm-by.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/bovine/scm.el" "cedet/semantic/chart.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/complete.el" "cedet/semantic/ctxt.el" 
"cedet/semantic/db-debug.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/db-ebrowse.el" "cedet/semantic/db-el.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/db-file.el" "cedet/semantic/db-find.el" 
"cedet/semantic/db-global.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/db-javascript.el" "cedet/semantic/db-mode.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/db-ref.el" "cedet/semantic/db-typecache.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/db.el" "cedet/semantic/debug.el" 
"cedet/semantic/decorate.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/decorate/include.el" "cedet/semantic/decorate/mode.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/dep.el" "cedet/semantic/doc.el" 
"cedet/semantic/ede-grammar.el"
@@ -31991,33 +32013,34 @@
 ;;;;;; "cedet/semantic/fw.el" "cedet/semantic/grammar-wy.el" 
"cedet/semantic/grammar.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/html.el" "cedet/semantic/ia-sb.el" 
"cedet/semantic/ia.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/idle.el" "cedet/semantic/imenu.el" 
"cedet/semantic/java.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/lex-spp.el" "cedet/semantic/lex.el" 
"cedet/semantic/loaddefs.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/mru-bookmark.el" "cedet/semantic/sb.el" 
"cedet/semantic/scope.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/senator.el" "cedet/semantic/sort.el" 
"cedet/semantic/symref.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/symref/cscope.el" "cedet/semantic/symref/filter.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/symref/global.el" "cedet/semantic/symref/grep.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/symref/idutils.el" "cedet/semantic/symref/list.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/tag-file.el" "cedet/semantic/tag-ls.el" 
"cedet/semantic/tag-write.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/lex-spp.el" "cedet/semantic/lex.el" 
"cedet/semantic/mru-bookmark.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/sb.el" "cedet/semantic/scope.el" 
"cedet/semantic/senator.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/sort.el" "cedet/semantic/symref.el" 
"cedet/semantic/symref/cscope.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/symref/filter.el" "cedet/semantic/symref/global.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/symref/grep.el" "cedet/semantic/symref/idutils.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/symref/list.el" "cedet/semantic/tag-file.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/tag-ls.el" "cedet/semantic/tag-write.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/tag.el" "cedet/semantic/texi.el" 
"cedet/semantic/util-modes.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/util.el" "cedet/semantic/wisent.el" 
"cedet/semantic/wisent/comp.el"
 ;;;;;; "cedet/semantic/wisent/java-tags.el" 
"cedet/semantic/wisent/javascript.el"
-;;;;;; "cedet/semantic/wisent/python.el" "cedet/semantic/wisent/wisent.el"
-;;;;;; "cedet/srecode/args.el" "cedet/srecode/compile.el" 
"cedet/srecode/cpp.el"
-;;;;;; "cedet/srecode/ctxt.el" "cedet/srecode/dictionary.el" 
"cedet/srecode/document.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/wisent/javat-wy.el" "cedet/semantic/wisent/js-wy.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/wisent/python-wy.el" "cedet/semantic/wisent/python.el"
+;;;;;; "cedet/semantic/wisent/wisent.el" "cedet/srecode/args.el"
+;;;;;; "cedet/srecode/compile.el" "cedet/srecode/cpp.el" 
"cedet/srecode/ctxt.el"
+;;;;;; "cedet/srecode/dictionary.el" "cedet/srecode/document.el"
 ;;;;;; "cedet/srecode/el.el" "cedet/srecode/expandproto.el" 
"cedet/srecode/extract.el"
 ;;;;;; "cedet/srecode/fields.el" "cedet/srecode/filters.el" 
"cedet/srecode/find.el"
 ;;;;;; "cedet/srecode/getset.el" "cedet/srecode/insert.el" 
"cedet/srecode/java.el"
-;;;;;; "cedet/srecode/loaddefs.el" "cedet/srecode/map.el" 
"cedet/srecode/mode.el"
-;;;;;; "cedet/srecode/semantic.el" "cedet/srecode/srt.el" 
"cedet/srecode/table.el"
+;;;;;; "cedet/srecode/map.el" "cedet/srecode/mode.el" 
"cedet/srecode/semantic.el"
+;;;;;; "cedet/srecode/srt-wy.el" "cedet/srecode/srt.el" 
"cedet/srecode/table.el"
 ;;;;;; "cedet/srecode/template.el" "cedet/srecode/texi.el" "cus-dep.el"
 ;;;;;; "dframe.el" "dired-aux.el" "dired-x.el" "dos-fns.el" "dos-vars.el"
 ;;;;;; "dos-w32.el" "dynamic-setting.el" "emacs-lisp/authors.el"
 ;;;;;; "emacs-lisp/avl-tree.el" "emacs-lisp/bindat.el" 
"emacs-lisp/byte-opt.el"
-;;;;;; "emacs-lisp/cl-extra.el" "emacs-lisp/cl-loaddefs.el" 
"emacs-lisp/cl-macs.el"
-;;;;;; "emacs-lisp/cl-seq.el" "emacs-lisp/cl.el" "emacs-lisp/eieio-base.el"
-;;;;;; "emacs-lisp/eieio-custom.el" "emacs-lisp/eieio-datadebug.el"
-;;;;;; "emacs-lisp/eieio-opt.el" "emacs-lisp/eieio-speedbar.el"
-;;;;;; "emacs-lisp/find-gc.el" "emacs-lisp/gulp.el" "emacs-lisp/lisp-mnt.el"
+;;;;;; "emacs-lisp/cl-extra.el" "emacs-lisp/cl-macs.el" "emacs-lisp/cl-seq.el"
+;;;;;; "emacs-lisp/cl.el" "emacs-lisp/eieio-base.el" 
"emacs-lisp/eieio-custom.el"
+;;;;;; "emacs-lisp/eieio-datadebug.el" "emacs-lisp/eieio-opt.el"
+;;;;;; "emacs-lisp/eieio-speedbar.el" "emacs-lisp/gulp.el" 
"emacs-lisp/lisp-mnt.el"
 ;;;;;; "emacs-lisp/package-x.el" "emacs-lisp/smie.el" "emacs-lisp/subr-x.el"
 ;;;;;; "emacs-lisp/tcover-ses.el" "emacs-lisp/tcover-unsafep.el"
 ;;;;;; "emulation/cua-gmrk.el" "emulation/edt-lk201.el" 
"emulation/edt-mapper.el"
@@ -32032,34 +32055,41 @@
 ;;;;;; "eshell/em-rebind.el" "eshell/em-script.el" "eshell/em-smart.el"
 ;;;;;; "eshell/em-term.el" "eshell/em-tramp.el" "eshell/em-unix.el"
 ;;;;;; "eshell/em-xtra.el" "eshell/esh-arg.el" "eshell/esh-cmd.el"
-;;;;;; "eshell/esh-ext.el" "eshell/esh-groups.el" "eshell/esh-io.el"
-;;;;;; "eshell/esh-module.el" "eshell/esh-opt.el" "eshell/esh-proc.el"
-;;;;;; "eshell/esh-util.el" "eshell/esh-var.el" "ezimage.el" "format-spec.el"
-;;;;;; "fringe.el" "generic-x.el" "gnus/compface.el" "gnus/gnus-async.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-bcklg.el" "gnus/gnus-cite.el" "gnus/gnus-cus.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-demon.el" "gnus/gnus-dup.el" "gnus/gnus-eform.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-ems.el" "gnus/gnus-icalendar.el" "gnus/gnus-int.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-logic.el" "gnus/gnus-mh.el" "gnus/gnus-salt.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-score.el" "gnus/gnus-setup.el" "gnus/gnus-srvr.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-topic.el" "gnus/gnus-undo.el" "gnus/gnus-util.el"
-;;;;;; "gnus/gnus-uu.el" "gnus/gnus-vm.el" "gnus/gssapi.el" 
"gnus/ietf-drums.el"
-;;;;;; "gnus/legacy-gnus-agent.el" "gnus/mail-parse.el" "gnus/mail-prsvr.el"
-;;;;;; "gnus/mail-source.el" "gnus/mailcap.el" "gnus/messcompat.el"
-;;;;;; "gnus/mm-archive.el" "gnus/mm-bodies.el" "gnus/mm-decode.el"
-;;;;;; "gnus/mm-util.el" "gnus/mm-view.el" "gnus/mml-sec.el" 
"gnus/mml-smime.el"
-;;;;;; "gnus/nnagent.el" "gnus/nnbabyl.el" "gnus/nndir.el" "gnus/nndraft.el"
-;;;;;; "gnus/nneething.el" "gnus/nngateway.el" "gnus/nnheader.el"
-;;;;;; "gnus/nnimap.el" "gnus/nnir.el" "gnus/nnmail.el" "gnus/nnmaildir.el"
-;;;;;; "gnus/nnmairix.el" "gnus/nnmbox.el" "gnus/nnmh.el" "gnus/nnnil.el"
-;;;;;; "gnus/nnoo.el" "gnus/nnregistry.el" "gnus/nnrss.el" "gnus/nnspool.el"
-;;;;;; "gnus/nntp.el" "gnus/nnvirtual.el" "gnus/nnweb.el" "gnus/registry.el"
-;;;;;; "gnus/rfc1843.el" "gnus/rfc2045.el" "gnus/rfc2047.el" "gnus/rfc2104.el"
-;;;;;; "gnus/rfc2231.el" "gnus/rtree.el" "gnus/sieve-manage.el"
-;;;;;; "gnus/smime.el" "gnus/spam-stat.el" "gnus/spam-wash.el" "hex-util.el"
-;;;;;; "hfy-cmap.el" "ibuf-ext.el" "international/cp51932.el" 
"international/eucjp-ms.el"
-;;;;;; "international/fontset.el" "international/iso-ascii.el" 
"international/ja-dic-cnv.el"
-;;;;;; "international/ja-dic-utl.el" "international/ogonek.el" "kermit.el"
-;;;;;; "language/hanja-util.el" "language/thai-word.el" "ldefs-boot.el"
+;;;;;; "eshell/esh-ext.el" "eshell/esh-io.el" "eshell/esh-module.el"
+;;;;;; "eshell/esh-opt.el" "eshell/esh-proc.el" "eshell/esh-util.el"
+;;;;;; "eshell/esh-var.el" "ezimage.el" "format-spec.el" "fringe.el"
+;;;;;; "generic-x.el" "gnus/compface.el" "gnus/gnus-async.el" 
"gnus/gnus-bcklg.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-cite.el" "gnus/gnus-cus.el" "gnus/gnus-demon.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-dup.el" "gnus/gnus-eform.el" "gnus/gnus-ems.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-icalendar.el" "gnus/gnus-int.el" "gnus/gnus-logic.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-mh.el" "gnus/gnus-salt.el" "gnus/gnus-score.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-setup.el" "gnus/gnus-srvr.el" "gnus/gnus-topic.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-undo.el" "gnus/gnus-util.el" "gnus/gnus-uu.el"
+;;;;;; "gnus/gnus-vm.el" "gnus/gssapi.el" "gnus/ietf-drums.el" 
"gnus/legacy-gnus-agent.el"
+;;;;;; "gnus/mail-parse.el" "gnus/mail-prsvr.el" "gnus/mail-source.el"
+;;;;;; "gnus/mailcap.el" "gnus/messcompat.el" "gnus/mm-archive.el"
+;;;;;; "gnus/mm-bodies.el" "gnus/mm-decode.el" "gnus/mm-util.el"
+;;;;;; "gnus/mm-view.el" "gnus/mml-sec.el" "gnus/mml-smime.el" 
"gnus/nnagent.el"
+;;;;;; "gnus/nnbabyl.el" "gnus/nndir.el" "gnus/nndraft.el" "gnus/nneething.el"
+;;;;;; "gnus/nngateway.el" "gnus/nnheader.el" "gnus/nnimap.el" "gnus/nnir.el"
+;;;;;; "gnus/nnmail.el" "gnus/nnmaildir.el" "gnus/nnmairix.el" 
"gnus/nnmbox.el"
+;;;;;; "gnus/nnmh.el" "gnus/nnnil.el" "gnus/nnoo.el" "gnus/nnregistry.el"
+;;;;;; "gnus/nnrss.el" "gnus/nnspool.el" "gnus/nntp.el" "gnus/nnvirtual.el"
+;;;;;; "gnus/nnweb.el" "gnus/registry.el" "gnus/rfc1843.el" "gnus/rfc2045.el"
+;;;;;; "gnus/rfc2047.el" "gnus/rfc2104.el" "gnus/rfc2231.el" "gnus/rtree.el"
+;;;;;; "gnus/sieve-manage.el" "gnus/smime.el" "gnus/spam-stat.el"
+;;;;;; "gnus/spam-wash.el" "hex-util.el" "hfy-cmap.el" "ibuf-ext.el"
+;;;;;; "international/cp51932.el" "international/eucjp-ms.el" 
"international/fontset.el"
+;;;;;; "international/iso-ascii.el" "international/ja-dic-cnv.el"
+;;;;;; "international/ja-dic-utl.el" "international/ogonek.el" 
"international/uni-bidi.el"
+;;;;;; "international/uni-category.el" "international/uni-combining.el"
+;;;;;; "international/uni-comment.el" "international/uni-decimal.el"
+;;;;;; "international/uni-decomposition.el" "international/uni-digit.el"
+;;;;;; "international/uni-lowercase.el" "international/uni-mirrored.el"
+;;;;;; "international/uni-name.el" "international/uni-numeric.el"
+;;;;;; "international/uni-old-name.el" "international/uni-titlecase.el"
+;;;;;; "international/uni-uppercase.el" "kermit.el" "language/hanja-util.el"
+;;;;;; "language/thai-word.el" "ldefs-boot.el" "leim/ja-dic/ja-dic.el"
 ;;;;;; "leim/quail/arabic.el" "leim/quail/croatian.el" 
"leim/quail/cyril-jis.el"
 ;;;;;; "leim/quail/cyrillic.el" "leim/quail/czech.el" "leim/quail/ethiopic.el"
 ;;;;;; "leim/quail/georgian.el" "leim/quail/greek.el" 
"leim/quail/hanja-jis.el"
@@ -32118,14 +32148,14 @@
 ;;;;;; "org/org-faces.el" "org/org-feed.el" "org/org-footnote.el"
 ;;;;;; "org/org-gnus.el" "org/org-habit.el" "org/org-id.el" 
"org/org-indent.el"
 ;;;;;; "org/org-info.el" "org/org-inlinetask.el" "org/org-install.el"
-;;;;;; "org/org-irc.el" "org/org-list.el" "org/org-loaddefs.el"
-;;;;;; "org/org-macro.el" "org/org-mhe.el" "org/org-mobile.el" 
"org/org-mouse.el"
-;;;;;; "org/org-pcomplete.el" "org/org-plot.el" "org/org-protocol.el"
-;;;;;; "org/org-rmail.el" "org/org-src.el" "org/org-table.el" 
"org/org-timer.el"
-;;;;;; "org/org-w3m.el" "org/ox-ascii.el" "org/ox-beamer.el" "org/ox-html.el"
-;;;;;; "org/ox-icalendar.el" "org/ox-latex.el" "org/ox-man.el" "org/ox-md.el"
-;;;;;; "org/ox-odt.el" "org/ox-org.el" "org/ox-publish.el" "org/ox-texinfo.el"
-;;;;;; "org/ox.el" "play/gametree.el" "progmodes/ada-prj.el" 
"progmodes/cc-align.el"
+;;;;;; "org/org-irc.el" "org/org-list.el" "org/org-macro.el" "org/org-mhe.el"
+;;;;;; "org/org-mobile.el" "org/org-mouse.el" "org/org-pcomplete.el"
+;;;;;; "org/org-plot.el" "org/org-protocol.el" "org/org-rmail.el"
+;;;;;; "org/org-src.el" "org/org-table.el" "org/org-timer.el" "org/org-w3m.el"
+;;;;;; "org/ox-ascii.el" "org/ox-beamer.el" "org/ox-html.el" 
"org/ox-icalendar.el"
+;;;;;; "org/ox-latex.el" "org/ox-man.el" "org/ox-md.el" "org/ox-odt.el"
+;;;;;; "org/ox-org.el" "org/ox-publish.el" "org/ox-texinfo.el" "org/ox.el"
+;;;;;; "play/gametree.el" "progmodes/ada-prj.el" "progmodes/cc-align.el"
 ;;;;;; "progmodes/cc-awk.el" "progmodes/cc-bytecomp.el" "progmodes/cc-cmds.el"
 ;;;;;; "progmodes/cc-defs.el" "progmodes/cc-fonts.el" "progmodes/cc-langs.el"
 ;;;;;; "progmodes/cc-menus.el" "progmodes/ebnf-abn.el" "progmodes/ebnf-bnf.el"
@@ -32147,8 +32177,8 @@
 ;;;;;; "vc/ediff-ptch.el" "vc/ediff-vers.el" "vc/ediff-wind.el"
 ;;;;;; "vc/pcvs-info.el" "vc/pcvs-parse.el" "vc/pcvs-util.el" "vc/vc-dav.el"
 ;;;;;; "vcursor.el" "vt-control.el" "vt100-led.el" "w32-common-fns.el"
-;;;;;; "w32-fns.el" "w32-vars.el" "x-dnd.el") (21346 11636 801272
-;;;;;; 923000))
+;;;;;; "w32-fns.el" "w32-vars.el" "x-dnd.el") (21360 26177 770461
+;;;;;; 806000))
 
 ;;;***
 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]