lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

getting errors using lyrics with special characters in lilypond (fwd)


From: Kovacs Zoltan
Subject: getting errors using lyrics with special characters in lilypond (fwd)
Date: Fri, 10 Aug 2001 11:45:54 +0200 (CEST)

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 7 Aug 2001 15:11:20 +0200 (CEST)
From: Kovacs Zoltan <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: getting errors using lyrics with special characters in lilypond

Hi,

My lilypond version is: 1.4.2 under Linux 2.2.5 (SuSE Linux 7.0, compiled
from source). The bug is: if I start a syllable with \H{o} or \H{u} (these
are special Hungarian accented letters), I get an error message running
ly2dvi.

Here comes my input file, see line 79 for the problematic parts:

% Hűséged végtelen
% ----------------
% Szöveg: Thomas O. Chisholm, 1923
% Dallam: William M. Runyan, 1923
% Gerzsenyi László fordítása
% Forrás: Erőm és énekem az Úr, Harmat 1995
% Begépelte: Kovács Zoltán <address@hidden>

% A % jellel kezdődő sorok megjegyzések.

% Ez egy Lilypond 1.4.2-es verzióval biztosan működő kottafájl.

% Fejléc:
\header {
    % A dal címe. A hosszú Ő és Ű beírási módja: \H{o} és \H{u}.
    % Ha másképp írnánk, kalapos vagy hullámos ékezeteket kapnánk.
    % Ha nem lenne szóköz a címben (és más helyeken majd később),
    % nem volna kötelező idézőjelbe tenni a szövegeket.
    title = "H\H{u}séged végtelen"
    % Szerző. A ~ jelet akkor használjuk, ha az előtte álló
    % pont nem mondat végi szóközt jelöl, azaz jellemzően rövidítéseknél.
    composer = "William M.~Runyan, 1923"
}

% Megadjuk a papírméretet:
\include "paper16.ly"

% Beírjuk a dallamot:
dallam = \notes \relative c' {
    % 3/4-es ütem:
    \time 3/4

    % Jönnek a hangjegyek. Az első hang egy E hang, egy negyed hosszan.
    % Utána még két E jön, amelyek szintén negyed hosszúak. Ha egy hang
    % után pontosan ugyanolyan hosszú hang jön, akkor nem kötelező
    % kiírni a hosszát. Ezután jön egy ütemvonal (|). Majd a következő
    % hang egy pontozott negyed: ezért van pont (.) a 4-es után.
    % A H hang helyett B-t kell írni.
    e4 e e | e4. d8 d4 | f f f | f e2 | a4 b a | g4. f8 e4 | d e fis |
    % Ebben a sorban lesz egy a'4, melynek jelentése: nem lefelé megyünk
    % az alsó A hangra (ami közelebb lenne az azt megelőző D-hez),
    % hanem fölfelé.
    g2. | g4 a b | c4. b8 a4 | g f e | e d2 | a'4 b c |
    c4. g8 g4 | e e d | c2. | g'4 g d | f8. e16 e2 | a4 a f |
    g8. f16 f2 | g4 a b | c g a | b c a | g2. | g4 a b |
    c4. b8 a4 | g f e | e d2 | a'4 b c | c4. g8 g4 | e4 f b, | c2.

    % Dallam végén kettősvonal:
    \bar "|."
}

% Itt írjuk be a szöveget. Az "1. versszak" szöveg helyébe bármit írhatunk:
szoveg = \lyrics \context Lyrics <
    \context LyricsVoice = "1. versszak" {
      \property LyricsVoice . stanza = "1."
      % Minden szó egy-egy fenti hangjegynek felel meg.
      H\H{u}- sé- ged vég- te- len, A- tyám, nagy Is- ten,
      % A "s az" egy hangjegyre esik, nem kettőre. Írhatnánk s~az-nak is.
      El- hat a mély- be "s az" e- gek fö- lé,
      Ir- gal- mad nem fogy a mú- ló i- d\H{o}- vel.
      Ki vol- tál, az ma- radsz mind- ö- rök- ké.
      H\H{u}- sé- ged vég- te- len, h\H{u}- sé- ged vég- te- len, 
      Min- den nap új ál- dás á- rad re- ám,
      Hi- á- nyom pó- to- lod ha- tal- mas kéz- zel,
      H\H{u}- sé- ged vég- te- len, U- ram, hoz- zám!
      }
    \context LyricsVoice = "2. versszak" {
      \property LyricsVoice . stanza = "2."
      % Az 1.4.2-es Lilypond-ban van egy picike hiba:
      % ha hosszú Ő-vel vagy Ű-vel kezdenénk a szót, akkor
      % hibaüzenetet kapnánk. Ezzel a trükkel ez kiküszöbölhető:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% THIS LINE GIVES AN ERROR MESSAGE:

      A tél, a nyár, az \H{o}sz, a fes- l\H{o} ta- vasz,
      
% WORKAROUND:

%      A tél, a nyár, az _\H{o}sz,_ a fes- l\H{o} ta- vasz,

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

      A nap, a hold, s~a nagy csil- lag- se- reg
      Ezt zen- gi szün- te- len e- gyüt- tes kar- ban:
      Te vagy az ir- ga- lom, a sze- re- tet.
      }
    \context LyricsVoice = "3. versszak" {
      \property LyricsVoice . stanza = "3."
      El- tör- löd b\H{u}- nö- met, bé- ke leng kö- rül,
      Ve- lem vagy s~lé- nyed úgy meg- vi- dá- mít.
      E- r\H{o}t adsz má- ra a hol- nap- ra re- ményt,
      Ál- dá- sod ont- ja rám b\H{o} ár- ja- it.
      }
>

% Most jönnek az akkordok:
akkordok =\chords {
    % C dúrral kezdünk, ami egy "pontozott fél" hosszúságig,
    % azaz három negyedig tart. A következő akkordok mindegyike
    % ugyanúgy három negyed hosszan tart. A d:3- jelentése:
    % D-dúrról van szó, de a harmadik hangot le kell szállítani.
    % (Így kapjuk meg a D-mollt.)
    c2. d:3- g c f c d g
    % A G7 megszólaltatásánál a G-dúrhoz még a 7. hangot kell
    % pluszban játszani. Ezért a g:7.
    g:7 c a d:3- f c g c
    g c a d:3- g a:3- d g
    g:7 c a d:3- f c g c
     }

% Most jön a főprogram. Itt rakjuk össze a kottát az eddigiekből:
\score {
    \simultaneous {
     \context ChordNames \akkordok

     \addlyrics
       \context Staff = mel
       { \property Staff.noAutoBeaming = ##t
        \property Staff.automaticMelismata = ##t
        \dallam }

      \context Lyrics \szoveg

    }
    % Elkészítünk egy MIDI fájlt is:
    \midi { }
    % 12 cm-es kottaszélességgel dolgozunk:
    \paper { linewidth = 12.0\cm }
}

-- 
Last, I would like to congratulate to all of you---Lilypond is a valuable
software. Thanks for everybody who worked on it!

Greetings,
Zoltan

             Kov\'acs, Zolt\'an
             address@hidden
             http://www.math.u-szeged.hu/~kovzol
             ftp://pc10.radnoti-szeged.sulinet.hu/home/kovacsz

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]