monit-general
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

"not monitored" status while monit tries to start service


From: kzajac
Subject: "not monitored" status while monit tries to start service
Date: Thu, 07 Jul 2011 16:53:28 +0200
User-agent: Artegence Roundcube Webmail/0.4

What's the reason for changing status of "monitoring status" and "status" to "not monitored" when monit tries to start service? When service timeout to start "status" is changed to "execution failed" and "monitoring status" to "monitored". on the text check status is again changed to "not monitored" when monit tries to start service. In such case impossible do distinguish when monitoring of service was disabled on purpose and when monit try do run it.

regards,
Krzysiek

--
<legal_blurb>
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000066610
NIP: 521-30-18-541
wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do Klientów Artegence, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Artegence.
</legal_blurb>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]