phpgroupware-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Phpgroupware-cvs] phpsysinfo/setup/phpgw_ja.lang, 1.1.2.2.2.1


From: nomail
Subject: [Phpgroupware-cvs] phpsysinfo/setup/phpgw_ja.lang, 1.1.2.2.2.1
Date: Sat, 19 Jun 2004 02:30:25 +0200

Update of /phpsysinfo/setup
Added Files:
    Branch: Version-0_9_16-branch
     phpgw_ja.lang

date: 2004/06/19 00:30:25; author: itheart; state: Exp; lines: +47 -2

Log Message:
commit for bugs #9386
=====================================================================
cache size   phpsysinfo   ja   ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥µ¥¤¥º
cannonical hostname   phpsysinfo   ja   ¥Û¥¹¥È̾
capacity    phpsysinfo   ja   ÍÆÎÌ
chip mhz    phpsysinfo   ja   ¥¯¥í¥Ã¥¯¼þÇÈ¿ô
created by   phpsysinfo   ja   ºîÀ®¼Ô
current users  phpsysinfo   ja   ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¿ô
days  phpsysinfo   ja   Æü
device phpsysinfo   ja   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹
disk swap    phpsysinfo   ja   ¥Ç¥£¥¹¥¯¥¹¥ï¥Ã¥×
err/drop    phpsysinfo   ja   ¥¨¥é¡¼/¥É¥í¥Ã¥×
free  phpsysinfo   ja   ¶õ¤­ÍÆÎÌ
hardware information  phpsysinfo   ja   ¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¾ðÊó
hours  phpsysinfo   ja   »þ´Ö
ide devices   phpsysinfo   ja   IDE¥Ç¥Ð¥¤¥¹
kernel version phpsysinfo   ja   ¥«¡¼¥Í¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
language    phpsysinfo   ja   ¸À¸ì
listening ip  phpsysinfo   ja   IP¥¢¥É¥ì¥¹
load averages  phpsysinfo   ja   ¥í¡¼¥É¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡ÊCPU²ÔƯΨ¡Ë
memory usage  phpsysinfo   ja   ¥á¥â¥ê¾ðÊó
minutes phpsysinfo   ja   ʬ
model  phpsysinfo   ja   CPU¥â¥Ç¥ë
mount  phpsysinfo   ja   ¥Þ¥¦¥ó¥È
mounted filesystems   phpsysinfo   ja   ¥Þ¥¦¥ó¥ÈºÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ìÍ÷
network usage  phpsysinfo   ja   ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó
none  phpsysinfo   ja   ¤Ê¤·
partition    phpsysinfo   ja   ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
pci devices   phpsysinfo   ja   PCI¥Ç¥Ð¥¤¥¹
percent capacity    phpsysinfo   ja   »ÈÍÑΨ
phpsysinfo   common ja   ¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó
phpsysinfo theme selection   phpsysinfo   ja   PHP¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó 
¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê
physical memory phpsysinfo   ja   ʪÍý¥á¥â¥ê
processors   phpsysinfo   ja   ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô
received    phpsysinfo   ja   ¼õ¿®¥µ¥¤¥º
scsi devices  phpsysinfo   ja   SCSI¥Ç¥Ð¥¤¥¹
sent  phpsysinfo   ja   Á÷¿®¥µ¥¤¥º
size  phpsysinfo   ja   ¥µ¥¤¥º
submit phpsysinfo   ja   ¼Â¹Ô
system bogomips phpsysinfo   ja   ¥·¥¹¥Æ¥àBogoMipsÃÍ
system information   common ja   ¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó
system vital  phpsysinfo   ja   ¥·¥¹¥Æ¥àÆ°ºî¾õ¶·
template    phpsysinfo   ja   ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
theme  phpsysinfo   ja   ¥Æ¡¼¥Þ
totals phpsysinfo   ja   ¹ç·×
type  phpsysinfo   ja   ¥¿¥¤¥×
uptime phpsysinfo   ja   ²ÔƯ»þ´Ö
used  phpsysinfo   ja   »ÈÍÑÍÆÎÌ
view system information admin  ja   ¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó¤Îɽ¼¨
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]