savannah-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Savannah-help-public] Ban tin phap luat 2005 so 1


From: Luat Gia Pham
Subject: [Savannah-help-public] Ban tin phap luat 2005 so 1
Date: Wed, 12 Jan 2005 01:02:02 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 1 tuần từ 08/01/2005 đến 15/01/2005
Hi! Quy Khach Hang!
Welcome back!
Did you all have nice New Year days? As usual, I spent some precious time with my parents and grand parents. But this weekend is terrible as I have to work days and nights to change the skin of my new website photo vietnam.
-Luat Gia Pham
Ngày 12/06/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 209/2004/NĐ- CP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.
Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo đó, Chính phủ quy định: người tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về chất lượng công trình xây dựng có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản ánh…
Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát, bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại…
Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại…
Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư khi nghiệm thu không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng, sai thiết kế và các hành vi khác gây ra thiệt hại…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 12/08/2004 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2004/TT- BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước
Theo đó, Đối tượng được hưởng chế độ công tác phí bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đi công tác.
Các điều kiện để được thanh toán công tác phí: Có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền; Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; Có đủ các chứng từ để thanh toán.
Kể từ ngày 01/01/2005, người đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay trong các trường hợp: là cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,75 trở lên.
Đối với cán bộ, công chức thuộc các đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải là cán bộ lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương trở lên có mức lương từ hệ số 4,47 trở lên…
Phụ cấp công tác được quy định bao gồm: phụ cấp tiền ăn và tiền tiêu vặt, mức chi từ 20.000 đến 50.000 đồng/ngày/người. Mức chi tiền thuê phòng nghỉ được thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế, nhưng tối đa không quá 120.000đồng/ngày/người…
Về chế độ chi hội nghị: đối với khách mời không hưởng lương, chi hỗ trợ tiền ăn từ 15.000 đến 40.000 đồng/ngày/người. Chi hỗ trợ tiền nghỉ: tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người…
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005, thay thế các Thông tư số 94/1998/TT-BTC và Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998; Thông tư số 75/1999/TT-BTC và Thông tư số 74/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài chính.
Ngày 12/09/2004 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
Theo đó, những danh mục chỗ làm việc, công việc sau không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi :
Tại các cơ sở dịch vụ lưu trú: khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê và cơ sở lưu trú khác và các cơ sở dịch vụ văn hoá: vũ trường, karaoke; hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, giải khát, quán bar, quán cà phê; đại lý cung cấp dịch vụ truy cập Internet, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trị liệu phục hồi sức khoẻ: xoa bóp/massage, tắm hơi, tẩm quất bấm huyệt, vật lý trị liệu…
Các công việc như: Điều khiển thiết bị âm thanh, ánh sáng;Hát với khách;Khiêu vũ cùng khách;Nhảy trình diễn không nghệ thuật;Biểu diễn nhạc sống;Điều hành các hoạt động trực tiếp tại sàn khiêu vũ; Phục vụ khách truy cập Internet…
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải rà soát các công việc người lao động dưới 18 tuổi đang làm việc tại đơn vị; nếu có người lao động dưới 18 tuổi đang làm công việc quy định trên thì phải bố trí công việc khác cho phù hợp. Trường hợp không bố trí được phải thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 và Khoản 1 Điều 42, Điều 43 của Bộ luật Lao động.
Ngày 14/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 210/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình hành động, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 130/CP).Ban Chỉ đạo 130/CP thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, gồm:
Giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.Tổ chức sự phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 14/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định:
- Mục tiêu tổng quát: Bảo đảm tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, có khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường; hệ thống chính sách động viên, phân phối tài chính có hiệu lực cao, đảm bảo công bằng, năng động, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có tác động mở đường khai thông các nguồn nội lực, thu hút ngoại lực và sử dụng hiệu quả toàn bộ các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ, được quản lý và kiểm toán chặt chẽ…
Các Mục tiêu cụ thể: Thủ tướng Chính phủ quyết định: tập trung vào 8 mục tiêu cụ thể phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010 là: Xử lý tốt quan hệ tích lũy và tiêu dùng, tiết kiệm đầu tư, tăng tiềm lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh: tăng tỷ lệ tổng vốn đầu tư xã hội so với GDP giai đoạn 2001 -2010 lên khoảng 36 - 40%, trong đó đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 8%, ổn định tỷ trọng chi đầu tư phát triển (bao gồm cả phần chi bằng nguồn trái phiếu Chính phủ) ở mức 29 - 30% tổng chi ngân sách nhà nước. Nâng tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách Nhà nước từ 20 - 21% lên 21 - 22%, trong đó thu từ thuế và phí từ 19 - 20% lên 20 - 21%. Tăng mức chi cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa trong tổng chi ngân sách nhà nước: đến năm 2005, chi cho giáo dục và đào tạo đạt 18%, khoa học và công nghệ đạt 2%. Đến năm 2010, chi cho giáo dục và đào tạo đạt 20%, khoa học và công nghệ 2,1%, văn hóa đạt 1,8%. Kiểm soát và duy trì tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước ở mức không quá 5% GDP. Kiểm soát nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia đều ở mức không quá 50% GDP. Hình thành đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường tài chính, dịch vụ tài chính và bất động sản. Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Giảm tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán, ổn định sức mua và giá trị đồng tiền, nâng dần tính chuyển đổi của đồng Việt Nam…
Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 15/12/2004 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Theo đó, trong thời gian chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, Văn phòng Bộ gửi văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng đến Văn phòng Chính phủ 02 bản chính kèm theo file để đăng Công báo, chậm nhất 03 ngày gửi đến Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp và Vụ Pháp chế để kiểm tra theo thẩm quyền…
Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, cả năm các đơn vị làm công văn nêu rõ lý do phải điều chỉnh, bổ sung gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trong trường hợp dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần có văn bản quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành thì Ban soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo hoặc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ quan được Chính phủ phân công soạn thảo các văn bản đó để trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định lên Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 10/1998/TT-BNN ngày 4 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 16/12/2004 Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT Hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.
Người sử dụng dịch vụ Internet truy nhập vào các trang tin điện tử (website) có nội dung gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng…
Sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ Internet đã hết hạn sử dụng đến 03 tháng phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, từ trên 03 tháng đến 06 tháng: 20 - 50 triệu đồng, trên 06 tháng: 50 - 70 triệu đồng…
Hành vi vi phạm chuyển nhượng, cho thuê, bán lại tên miền (DN), địa chỉ (IP) và số hiệu mạng (ASN) Internet, Sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền ".VN" không thông báo cho cơ quan quản lý tài nguyên Internet bị áp dụng mức phạt thấp nhất là 01 triệu đồng, cao nhất là 20 triệu đồng…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
Ngày 16/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, trị trấn từ năm 2005 đến năm 2010
Mục tiêu chung: tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Xây dựng các mô hình, cơ chế phối hợp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động chấp hành pháp luật có hiệu quả, phù hợp với địa bàn xã, phường, thị trấn. Từng bước ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật ở khu dân cư; xây dựng môi trường sống lành mạnh trong từng gia đình, trong cộng đồng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, dân số... tại các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện và thi hành pháp luật của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, phù hợp với đối tượng, đặc thù kinh tế, xã hội và tình hình thi hành pháp luật ở từng địa bàn.
Chương trình này được chia làm hai giai đoạn: từ năm 2005 đến 2007 và từ 2008 đến 2010. Kinh phí thực hiện chương trình do ngân sách nhà nước bảo đảm…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/01/2005.
Ngày 17/12/2004 Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn số 222/2004/KHXX về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây
Căn cứ theo Nghị quyết số 388/NQ- UBTVQH11 ngày 17-3-2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25-3-2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết này.
Theo đó, Toà án nhân dân tối cao có hướng dẫn như sau: việc Toà án giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố xét xử và thi hành án phải theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp nào được bồi thường, các khoản được bồi thường, mức bồi thường..)…
Đối với các trường hợp yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và thi hành án dân sự gây ra, theo quy định của pháp luật thì đây là quyền của đương sự, nhưng do chưa có quy định cụ thể của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho nên Toà án chưa có căn cứ để thụ lý giải quyết. Vì vậy, khi có đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong các trường hợp này thì Toà án chưa thụ lý giải quyết…
Ngày 20/12/2004 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã ban hành Nghị định số 210/2004/NĐ-CP Quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Theo đó, Nghị định Quy định mức chuẩn, căn cứ xác định chế độ trợ cấp, phụ cấp và mức trợ cấp, phụ cấp.
Người có công với cách mạng quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy mà không thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chết thì cá nhân hoặc tổ chức lo việc mai táng được nhận mai táng phí mức 2.400.000 đồng, khi từ trần thì thân nhân được nhận trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của người từ trần…
Đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước 8/1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp mới là 250.000 đồng/người/tháng (mức cũ 210.000 đồng), cán bộ tiền khởi nghĩa: 292.000 đồng (mức cũ: 135.000 đồng), bà mẹ Việt Nam anh hùng tăng từ 570 lên 710.000 đồng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động tăng từ 150 lên 250.000 đồng, thương binh tăng hệ số từ 6.190 lên 9.400 x tỉ lệ phần trăm thương tật (tăng 51%), mức phụ cấp đối với bệnh binh cũng tăng 61 - 275%…
Con các đối tượng này (cả con thương, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên) nếu đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (cả trường tư thục và dân lập), có khóa học từ một năm trở lên đều được nhận trợ cấp ưu đãi với mức 292.000 đồng/người/tháng…,br> Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 4/1/2005.
Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được
Ngày 22/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/2004/CT-TTg ề các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu.
Theo đó, Thủ tướng chỉ thị cần thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp xuất khẩu một cách toàn diện trên tất cả các mặt năng lực sản xuất, cơ cấu mặt hàng, giá cả, chất lượng, phương thức phân phối…
Tập trung phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để tăng cường khả năng cung ứng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, phụ liệu đầu vào trong nước cho sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu và thúc đẩy mối quan hệ bổ trợ liên ngành giữa các ngành công nghiệp, tăng sự chủ động về nguyên vật liệu đầu vào nhằm giảm thiểu các tác động từ bên ngoài, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu…
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác thị trường và xúc tiến thương mại phục vụ xuất khẩu hàng công nghiệp…
Ngày 24/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg về việc đón tết Ất Dậu năm 2005
Việc tổ chức đón Tết Ất Dậu năm 2005 thực sự vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc là một yêu cầu cấp thiết nhằm tạo được bước chuyển biến tốt hơn các năm trước về mọi mặt và cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2005. Để chăm lo vui Tết cho nhân dân theo tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các BỘ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung làm tốt những việc sau đây:
Lãnh đạo các cơ quan, địa phương tập trung làm tốt việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý, chuẩn bị tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, triệt để tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí…
Tiếp tục duy trì phong trào trồng cây nhớ Bác, tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, không mang hoa, quà đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo để chúc Tết, dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình và thăm hỏi họ hàng, người thân. Phối hợp với các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân triệt để thực hành tiết kiệm. Nghiêm cấm lợi dụng lễ, Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu, tặng, cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ cho đơn vị, cá nhân có công phối hợp, giúp đỡ công tác phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến sâu rộng Chỉ thị này đến mọi tầng lớp nhân dân và có kế hoạch thực hiện tốt trong đơn vị, địa phương mình, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ diễn biến tình hình không bình thường xẩy ra trong dịp Tết.
Ngày 24/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 214/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp IV.,br> Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo Đại học, trực thuộc Bộ Công nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden, mọi thắc mắc khác gửi về address@hidden
Công ty Diên đàn Luật sư Đầu tư

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]