savannah-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Savannah-help-public] Ban tin phap luat tuan so 4


From: Luat Gia Pham
Subject: [Savannah-help-public] Ban tin phap luat tuan so 4
Date: Sat, 29 Jan 2005 22:32:31 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 4 tuần từ 29/01/2005 đến 06/02/2005
Hi! friend!
"Success is going from failure to failure without a loss of enthusiam."
[Winston Churchill] (Today, it's not mine)
Ngày 01/06/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT- BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo thông tư, tổng số cán bộ, công chức, viên chức để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí thực hiện thực hiện cải cách tiền lương của số biên chế này do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn theo quy định của pháp luật; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.,
Tiền lương tăng thêm đối với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi (như: cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt nam, ..) và trong quyết định cho phép khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành thì các cơ quan, đơn vị này phải tự đảm bảo tiền lương tăng thêm trong tổng mức kinh phí đã được khoán…
Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ quy định của các đơn vị sự nghiệp có thu và các cơ quan hành chính có thu; riêng các đơn vị thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại theo chế độ. Từ 01/01/2005, ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất)…
Sử dụng nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên (bao gồm cả 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ quan đã thực hiện khoán biên chế và chi quản lý hành chính và của các đơn vị đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu) trừ tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (các khoản đóng góp theo chế độ; tiền công; học bổng học sinh sinh viên,...), đóng niên liễm với các tổ chức Quốc tế, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 01/07/2005 Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 01/2005/TT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện
Theo đó, mức giá bán điện áp dụng cho các đối tượng sử dụng điện vào mục đích sản xuất; kinh doanh, dịch vụ; tiêu dùng sinh hoạt; cơ quan hành chính sự nghiệp; tổ chức quản lý điện nông thôn ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với các đơn vị bán điện từ lưới điện quốc gia có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện.
Thời gian sử dụng điện trong ngày để áp dụng hình thức ba giá được quy định như sau: Giờ bình thường: từ 04 giờ 00 đến 18 giờ 00 (14 giờ); Giờ cao điểm: từ 18 giờ 00 đến 22 giờ 00 (04 giờ); Giờ thấp điểm: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (6 giờ) sáng ngày hôm sau.
Giá bán điện theo hình thức ba giá được áp dụng với các đối tượng sau:
- Bên mua điện sử dụng vào mục đích sản xuất và kinh doanh dịch vụ, được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2000 kWh/tháng trở lên.
- Bên mua điện sử dụng vào mục đích bơm tưới tiêu phục vụ sản xuất: lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày xen canh. Khuyến khích mua điện theo hình thức 3 giá đối với: Khách hàng sử dông điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ có máy biến áp và sản lượng điện sử dụng dưới mức quy định nêu trên;Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 300 kWh/tháng trở lên;
Bên bán điện có trách nhiệm tạo điều kiện, hướng dẫn để những hộ này được lắp công tơ ba giá.
Trường hợp Bên mua điện ký hợp đồng mua điện phục vụ sinh hoạt theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, có hoạt động khác (sản xuất, kinh doanh...) dùng chung qua công tơ điện sinh hoạt: nếu tháng nào sản lượng điện đo đếm được tại công tơ nhỏ hơn hoặc bằng 50 kWh/hộ (có hộ khẩu riêng) thì tính giá điện sinh hoạt bậc thang; nếu lớn hơn 50 kWh/hộ thì tính giá cho từng mục đích sử dụng điện theo tỷ lệ được thể hiện trong hợp đồng…
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.
Ngày 01/10/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 94/TCT/TNCN Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại các dự án
Đối tượng nộp thuế là các cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại các dự án do nước ngoài tài trợ, cá nhân làm việc cho nhà thầu thực hiện các công việc của dự án tại Việt Nam dưới mọi hình thức.
Đối tượng được miễn thuế: cá nhân được miễn thuế TNCN theo các điều ước quốc tế, thoả thuận hay Hiệp định mà Chính phủ Việt Nam đã kí kết hoặc tham gia có qui định về miễn thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên: có thể lựa chọn đăng kí trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua cơ quan chi trả thu nhập (là Ban QLDA hoặc nhà thầu).
Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, không thời hạn, ngắn hạn, Ban QLDA khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với khoản thu nhập trả trong tháng: người Việt Nam có thu nhập từ trên 5 triệu đồng, người nước ngoài có thu nhập từ trên 8 triệu đồng
Nếu cá nhân ký hợp đồng dịch vụ như tư vấn khảo sát, thiết kế… thì khấu trừ 10% tổng số tiền chi trả của từng lần có giá trị từ 500.000 đồng trở lên.
Trường hợp cá nhân làm việc cho dự án nhưng thu nhập do nhà tài trợ hoặc nhà thầu nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam trực tiếp chi trả thì Ban QLDA yêu cầu nhà thầu, nhà tài trợ lập danh sách những cá nhân này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng lao động…
Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng không cư trú tại Việt Nam, Ban QLDA thực hiện khấu trừ số thuế phải nộp theo thuế suất 25% trên tổng thu nhập…
Ngày 01/11/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2005/TT- BTC hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Theo đó, Nhà thầu nước ngoài” là tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập, kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thoả thuận bằng văn bản giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam; Nhà thầu phụ" là tổ chức hoặc cá nhân hành nghề độc lập ký kết các thỏa thuận bằng văn bản với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế.
Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu.
Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được xác định bằng doanh thu chịu thuế GTGT nhân tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu…
Tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với một số ngành kinh doanh như sau: Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại Việt Nam thì tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu chịu thuế đối với ngành nghề Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại Việt Nam là 10%, Dịch vụ là 50% , Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 30%, Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 50%, Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận tải 25%...
Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế: đối với ngành nghề kinh doanh Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hoá, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại Việt Nam là 1%, Dịch vụ là 5%, Xây dựng là 2%, Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận tải 2%,Lãi tiền vay10%, %Thu nhập bản quyền 10%.Riêng đối với các hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành thử, trường hợp trong hợp đồng không tách riêng giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì áp dụng tỉ lệ thuế TNDN chung là 2% (áp dụng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác) cho toàn bộ giá trị hợp đồng…
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 của Bộ Tài chính
Ngày 01/11/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.
Theo đó, Người khiếu nại có các quyền sau đây: Tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại;Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người sử dụng lao động và Thanh tra viên lao động khi tiến hành thanh tra thì có quyền khiếu nại đến Chánh thanh tra Sở; người khiếu nại không đồng ý quyết định giải quyết của Chánh thanh tra Sở thì có quyền tiếp tục khiếu nại đến Chánh thanh tra Bộ; Người khiếu nại được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quyết định giải quyết khiếu nại; Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết....
Người khiếu nại có nghĩa vụ: Gửi đơn khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; trong đơn phải nêu rõ lý do, nội dung khiếu nại, trình bày trung thực sự việc; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cần thiết (nếu có); chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại và các thông tin, tài liệu, chứng cứ đã cung cấp...
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định lao động hoặc biết được có hành vi lao động…
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết…
Người bị khiếu nại cũng có quyền đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại tiếp theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có nghĩa vụ tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại lần đầu về lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giải trình về quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại về lao động đã có hiệu lực pháp luật và bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật lao động của mình gây ra theo quy định của pháp luật...Chánh thanh tra Sở và Chánh thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
Người tố cáo có các quyền sau đây: Gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo với Chánh thanh tra Sở hoặc Thanh tra viên lao động khi đang tiến hành thanh tra về hành vi vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động;Người tố cáo không đồng ý kết luận giải quyết của Thanh tra viên lao động, Chánh thanh tra Sở thì có quyền tố cáo đến Chánh thanh tra Bộ; Yêu cầu được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình; Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo…
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Ngày 14/01/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/2005/NQ- CP về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005
Để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005, Chính phủ đề ra một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2005 như sau:
Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy mạnh tăng cường tăng trường kinh tế cả về tốc độ và chất lượng, tạo điều kiện thúc đẩy các đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh…
Đẩy mạnh phát triển đồng bộ các loại thị trường, chuyển mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh sang cơ chế thị trường…
Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư của tất cả các thành phần kinh tế cho tăng trưởng.
Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước…
Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước.
Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội trong quý II năm 2005. .
Ngày 17/01/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
Theo đó, trường đại học tư thục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao, sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đăng ký, tham gia tuyển chọn ký kết và thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước…
Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, được thuê đất, vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.
Trường được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ,... Tùy từng ngành nghề đào tạo, khi mới thành lập trường phải đảm bảo tỷ lệ từ 5 đến 10 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành năng khiếu, từ 10 đến 15 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, từ 20 đến 30 sinh viên/1 giảng viên đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và các ngành khác.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 17/01/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 195/TCT/DNNN quy định về mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô
Theo đó, hướng dẫn về việc giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt(TTĐB) đối với sản xuất lắp ráp ô tô đã quy định về mức thuế suất thuế TTĐB phải nộp đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước áp dụng từ 01/01/2005 đến 31/12/2005 như sau:
- Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống: thuế suất thuế TTĐB là 40%
- Ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi: thuế suất thuế TTĐB là 25%
- Ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi: thuế suất thuế TTĐB là 12,5%
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden, mọi thắc mắc khác gửi về address@hidden
Công ty Diên đàn Luật sư Đầu tư

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]