texinfo-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

texinfo/po vi.po


From: Karl Berry
Subject: texinfo/po vi.po
Date: Wed, 23 Sep 2009 22:23:12 +0000

CVSROOT:    /sources/texinfo
Module name:  texinfo
Changes by:   Karl Berry <karl>    09/09/23 22:23:12

Modified files:
    po       : vi.po 

Log message:
    .

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/texinfo/po/vi.po?cvsroot=texinfo&r1=1.34&r2=1.35

Patches:
Index: vi.po
===================================================================
RCS file: /sources/texinfo/texinfo/po/vi.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- vi.po    18 Sep 2008 18:46:01 -0000   1.34
+++ vi.po    23 Sep 2009 22:23:12 -0000   1.35
@@ -1,21 +1,21 @@
 # Vietnamese translation for TexInfo.
-# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the texinfo package.
-# Clytie Siddall <address@hidden>, 2006-2008.
+# Clytie Siddall <address@hidden>, 2006-2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: texinfo 4.12.94\n"
+"Project-Id-Version: texinfo 4.13\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-18 20:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-08 22:02+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-23 21:25+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
 #: gnulib/lib/error.c:125
 msgid "Unknown system error"
@@ -210,8 +210,7 @@
 
 #: info/footnotes.c:238
 msgid "Show the footnotes associated with this node in another window"
-msgstr ""
-"Hiển thị các cước chú liên quan đến nút thông tin này trong 
cửa sổ khác"
+msgstr "Hiển thị các cước chú liên quan đến nút thông tin này 
trong cửa sổ khác"
 
 #: info/footnotes.h:26
 msgid "---------- Footnotes ----------"
@@ -234,11 +233,8 @@
 msgstr "Mục nhập chỉ mục: "
 
 #: info/indices.c:324
-msgid ""
-"Go to the next matching index item from the last `\\[index-search]' command"
-msgstr ""
-"Tới mục chỉ mục khớp kế tiếp từ lệnh «[index-search]» 
(tìm kiếm chỉ mục) cuối "
-"cùng."
+msgid "Go to the next matching index item from the last `\\[index-search]' 
command"
+msgstr "Tới mục chỉ mục khớp kế tiếp từ lệnh 
«[index-search]» (tìm kiếm chỉ mục) cuối cùng."
 
 #: info/indices.c:334
 msgid "No previous index search string."
@@ -264,8 +260,7 @@
 #: info/indices.c:421
 #, c-format
 msgid "Found `%s' in %s. (`\\[next-index-match]' tries to find next.)"
-msgstr ""
-"Tìm thấy « %s » trong %s. (« \\[next-index-match] » thử tìm điều 
kế tiếp.)"
+msgstr "Tìm thấy « %s » trong %s. (« \\[next-index-match] » thử tìm 
điều kế tiếp.)"
 
 # Type: text
 # Description
@@ -281,9 +276,7 @@
 
 #: info/indices.c:630
 msgid "Grovel all known info file's indices for a string and build a menu"
-msgstr ""
-"Grovel mọi chỉ mục của tập tin thông tin (info) tìm chuỗi và 
xây dựng trình "
-"đơn"
+msgstr "Grovel mọi chỉ mục của tập tin thông tin (info) tìm 
chuỗi và xây dựng trình đơn"
 
 #: info/indices.c:634
 msgid "Index apropos: "
@@ -308,8 +301,7 @@
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.";
-"html>\n"
+"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
 "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
 "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 msgstr ""
@@ -338,15 +330,13 @@
 #: info/info.c:606
 msgid ""
 "Options:\n"
-" -k, --apropos=STRING     look up STRING in all indices of all "
-"manuals.\n"
+" -k, --apropos=STRING     look up STRING in all indices of all 
manuals.\n"
 " -d, --directory=DIR     add DIR to INFOPATH.\n"
 "   --dribble=FILENAME    remember user keystrokes in FILENAME.\n"
 " -f, --file=FILENAME     specify Info file to visit."
 msgstr ""
 "Tùy chọn:\n"
-" -k, --apropos=CHUỖI     tra cứu chuỗi này trong mọi chỉ 
mục của mọi sổ "
-"tay.\n"
+" -k, --apropos=CHUỖI     tra cứu chuỗi này trong mọi chỉ 
mục của mọi sổ tay.\n"
 " -d, --directory=THƯ_MỤC     thêm thư mục này vào đường 
dẫn INFOPATH.\n"
 "   --dribble=TẬP_TIN    lưu các cú bấm phím vào tập tin nà
y.\n"
 " -f, --file=TẬP_TIN     ghi rõ tập tin Info cần thăm."
@@ -360,8 +350,7 @@
 msgstr ""
 " -h, --help          hiển thị trợ giúp này rồi thoát.\n"
 "   --index-search=CHUỖI  đi tới nút được ngụ ý bởi 
chuỗi chỉ mục này.\n"
-" -n, --node=TÊN_NÚT     ghi rõ nút trong tập tin Info được 
thăm đầu "
-"tiên.\n"
+" -n, --node=TÊN_NÚT     ghi rõ nút trong tập tin Info được 
thăm đầu tiên.\n"
 " -o, --output=TẬP_TIN    xuất các nút đã chọn vào tập tin 
này."
 
 #: info/info.c:619
@@ -378,8 +367,7 @@
 
 #: info/info.c:626
 msgid " -b, --speech-friendly    be friendly to speech synthesizers."
-msgstr ""
-" -b, --speech-friendly    thân thiện với thiết bị tổng hợp 
tiếng nói"
+msgstr " -b, --speech-friendly    thân thiện với thiết bị tổng 
hợp tiếng nói"
 
 #: info/info.c:630
 msgid ""
@@ -403,8 +391,7 @@
 "items relative to the initial node visited."
 msgstr ""
 "\n"
-"Đối số đầu tiên không phải tùy chọn, nếu có, là mục 
trình đơn từ đó cần bắt "
-"đầu ;\n"
+"Đối số đầu tiên không phải tùy chọn, nếu có, là mục 
trình đơn từ đó cần bắt đầu ;\n"
 "có tìm nó trong mọi tập tin « dir » (thư mục) trên đường 
dẫn INFOPATH.\n"
 "Không có thì Info trộn tất cả các tập tin « dir » rồi hiển 
thị kết quả.\n"
 "Bất cứ đối số còn lại nào được xử lý như tên của 
mục trình đơn\n"
@@ -438,12 +425,9 @@
 " info info-stnd\t\thiển thị sổ tay đặc trưng cho trình Info nà
y\n"
 " info emacs         bắt đầu ở nút emacs từ thư mục 
cấp đầu\n"
 " info emacs buffers     bắt đầu ở nút bộ đệm bên trong 
sổ tay emacs\n"
-" info --show-options emacs bắt đầu ở nút chứa các tùy chọn 
dòng lệnh của "
-"emacs\n"
-" info --subnodes -o out.txt emacs đổ toàn bộ sổ tay vào tập tin 
« out.txt "
-"»\n"
-" info -f ./foo.info     hiển thị tập tin « ./foo.info », không 
tìm kiếm "
-"thư mục"
+" info --show-options emacs bắt đầu ở nút chứa các tùy chọn 
dòng lệnh của emacs\n"
+" info --subnodes -o out.txt emacs đổ toàn bộ sổ tay vào tập tin 
« out.txt »\n"
+" info -f ./foo.info     hiển thị tập tin « ./foo.info », không 
tìm kiếm thư mục"
 
 #: info/info.c:657 info/infokey.c:918 makeinfo/makeinfo.c:475
 #: util/texindex.c:259
@@ -574,16 +558,12 @@
 msgstr "\\%-10[move-to-next-xref] Nhảy tới siêu liên kết kế 
tiếp.\n"
 
 #: info/infodoc.c:59
-msgid ""
-"\\%-10[select-reference-this-line] Follow the hypertext link under the "
-"cursor.\n"
-msgstr ""
-"\\%-10[select-reference-this-line] Theo siêu liên kết nằm dưới con 
trỏ.\n"
+msgid "\\%-10[select-reference-this-line] Follow the hypertext link under the 
cursor.\n"
+msgstr "\\%-10[select-reference-this-line] Theo siêu liên kết nằm 
dưới con trỏ.\n"
 
 #: info/infodoc.c:60
 msgid "\\%-10[history-node] Go back to the last node seen in this window.\n"
-msgstr ""
-"\\%-10[history-node] Trở về nút cuối cùng được xem trong cửa 
sổ này.\n"
+msgstr "\\%-10[history-node] Trở về nút cuối cùng được xem trong 
cửa sổ này.\n"
 
 #: info/infodoc.c:62
 msgid "\\%-10[global-prev-node] Go to the previous node in the document.\n"
@@ -615,8 +595,7 @@
 
 #: info/infodoc.c:70
 msgid "1...9    Pick the first...ninth item in this node's menu.\n"
-msgstr ""
-"1...9    Chọn cả mục thứ nhất đến thứ chín trong trình 
đơn của nút này.\n"
+msgstr "1...9    Chọn cả mục thứ nhất đến thứ chín trong 
trình đơn của nút này.\n"
 
 #: info/infodoc.c:71
 msgid "\\%-10[last-menu-item] Pick the last item in this node's menu.\n"
@@ -795,8 +774,7 @@
 #, c-format
 msgid ""
 " %-10s Search for a specified string in the index entries of this Info\n"
-"       file, and select the node referenced by the first entry "
-"found.\n"
+"       file, and select the node referenced by the first entry 
found.\n"
 msgstr ""
 " %-10s Tìm kiếm chuỗi đã xác định trong các mục chỉ mục\n"
 "\tcủa nút Info này, cũng chọn nút tới đó mục đầu đã tìm 
có chỉ.\n"
@@ -1032,8 +1010,7 @@
 "\n"
 "[TTN\t\tTập Tin Nhập vào]\n"
 "\n"
-"Biên dịch tập tin mã nguồn infokey vào tập tin infokey. Đọc 
tập tin nhập "
-"vào\n"
+"Biên dịch tập tin mã nguồn infokey vào tập tin infokey. Đọc 
tập tin nhập vào\n"
 "\t(mặc định là « $HOME/.infokey ») và ghi tập tin khoá đã biên 
dịch ra\n"
 "\t(theo mặc định) « $HOME/.info ».\n"
 "\n"
@@ -1059,11 +1036,8 @@
 
 #: info/infomap.c:990
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid infokey file `%s' (bad magic numbers) -- run infokey to update it"
-msgstr ""
-"Tập tin infokey « %s » không hợp lệ (số ma thuật sai): hãy 
chạy infokey để "
-"cập nhật nó"
+msgid "Invalid infokey file `%s' (bad magic numbers) -- run infokey to update 
it"
+msgstr "Tập tin infokey « %s » không hợp lệ (số ma thuật sai): 
hãy chạy infokey để cập nhật nó"
 
 #: info/infomap.c:999
 #, c-format
@@ -1072,19 +1046,13 @@
 
 #: info/infomap.c:1015
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid infokey file `%s' (bad section length) -- run infokey to update it"
-msgstr ""
-"Tập tin infokey « %s » không hợp lệ (độ dài phần sai): hãy 
chạy infokey để "
-"cập nhật nó"
+msgid "Invalid infokey file `%s' (bad section length) -- run infokey to update 
it"
+msgstr "Tập tin infokey « %s » không hợp lệ (độ dài phần sai): 
hãy chạy infokey để cập nhật nó"
 
 #: info/infomap.c:1036
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid infokey file `%s' (bad section code) -- run infokey to update it"
-msgstr ""
-"Tập tin infokey « %s » không hợp lệ (mã phần sai): hãy chạy 
infokey để cập "
-"nhật nó"
+msgid "Invalid infokey file `%s' (bad section code) -- run infokey to update 
it"
+msgstr "Tập tin infokey « %s » không hợp lệ (mã phần sai): hãy 
chạy infokey để cập nhật nó"
 
 #: info/infomap.c:1171
 msgid "Bad data in infokey file -- some key bindings ignored"
@@ -1092,8 +1060,7 @@
 
 #: info/infomap.c:1221
 msgid "Bad data in infokey file -- some var settings ignored"
-msgstr ""
-"Gặp dữ liệu sai trong tập tin infokey nên bỏ qua một số cách 
thiết lập « var »"
+msgstr "Gặp dữ liệu sai trong tập tin infokey nên bỏ qua một số 
cách thiết lập « var »"
 
 #: info/m-x.c:68
 msgid "Read the name of an Info command and describe it"
@@ -1184,9 +1151,7 @@
 
 #: info/session.c:164
 #, c-format
-msgid ""
-"Welcome to Info version %s. Type \\[get-help-window] for help, \\[menu-item] "
-"for menu item."
+msgid "Welcome to Info version %s. Type \\[get-help-window] for help, 
\\[menu-item] for menu item."
 msgstr ""
 "Chúc mừng bạn dùng trình Info phiên bản %s. Hãy gõ :\n"
 "\t \\[get-help-window]\t\tđể xem trợ giúp,\n"
@@ -1245,11 +1210,8 @@
 msgstr "Cuộn tới trong cửa sổ này mà còn lại trong nút này"
 
 #: info/session.c:1532
-msgid ""
-"Scroll forward in this window staying within node and set default window size"
-msgstr ""
-"Cuộn tới trong cửa sổ này, mà còn lại trong nút này và lập 
kích cỡ cửa sổ "
-"mặc định"
+msgid "Scroll forward in this window staying within node and set default 
window size"
+msgstr "Cuộn tới trong cửa sổ này, mà còn lại trong nút này và 
lập kích cỡ cửa sổ mặc định"
 
 #: info/session.c:1540
 msgid "Scroll backward in this window"
@@ -1264,12 +1226,8 @@
 msgstr "Cuộn lùi trong cửa sổ này, mà còn lại trong nút này"
 
 #: info/session.c:1565
-msgid ""
-"Scroll backward in this window staying within node and set default window "
-"size"
-msgstr ""
-"Cuộn lùi trong cửa sổ này, mà còn lại trong nút này và lập 
kích cỡ cửa sổ "
-"mặc định"
+msgid "Scroll backward in this window staying within node and set default 
window size"
+msgstr "Cuộn lùi trong cửa sổ này, mà còn lại trong nút này và 
lập kích cỡ cửa sổ mặc định"
 
 #: info/session.c:1573
 msgid "Move to the start of this node"
@@ -1529,9 +1487,7 @@
 
 #: info/session.c:3610
 msgid "Pipe the contents of this node through INFO_PRINT_COMMAND"
-msgstr ""
-"Gửi nội dung của nút nay qua ống dẫn kiểu « INFO_PRINT_COMMAND 
» (Info in ra "
-"lệnh)"
+msgstr "Gửi nội dung của nút nay qua ống dẫn kiểu « 
INFO_PRINT_COMMAND » (Info in ra lệnh)"
 
 #: info/session.c:3645
 #, c-format
@@ -1742,8 +1698,7 @@
 msgstr "Bật thì Info chấp nhận và hiển thị ký tự La-tinh ISO"
 
 #: info/variables.c:81
-msgid ""
-"What to do when a scrolling command is issued at the end of the last node"
+msgid "What to do when a scrolling command is issued at the end of the last 
node"
 msgstr "Điều khiển ứng xử khi cuộn được yêu cầu tại kết 
thúc của nút cuối cùng"
 
 #: info/variables.c:88
@@ -1808,8 +1763,7 @@
 #: install-info/install-info.c:500
 #, c-format
 msgid "\tTry `%s --help' for a complete list of options.\n"
-msgstr ""
-"\tHãy thử lệnh trợ giúp « %s --help » để xem danh sách tùy 
chọn hoàn toàn.\n"
+msgstr "\tHãy thử lệnh trợ giúp « %s --help » để xem danh sách 
tùy chọn hoàn toàn.\n"
 
 #: install-info/install-info.c:508
 #, c-format
@@ -1836,27 +1790,23 @@
 "Tùy chọn:\n"
 " --debug       thông báo về mỗi hành động.\n"
 " --delete      xoá các mục nhập đã tồn tại cho 
TẬP_TIN_INFO\n"
-"\t\t\t\tkhỏi TẬP_TIN_THƯ_MỤC; đừng chèn mục nhập mới. 
--description=VĂN_BẢN "
-"\tmô tả của mục nhập là văn bản này;\n"
+"\t\t\t\tkhỏi TẬP_TIN_THƯ_MỤC; đừng chèn mục nhập mới. 
--description=VĂN_BẢN \tmô tả của mục nhập là văn bản này;\n"
 "\t\t\t\tkết hợp với tùy chọn « --name » để làm cùng\n"
 "\t\t\t\tkết quả với tùy chọn « --entry ».\n"
 " --dir-file=TÊN   ghi rõ tên tập tin của tập tin thư mục 
info;\n"
-"\t\t\t\tcó cùng kết quả với đối số TẬP_TIN_THƯ_MỤC. 
--dry-run      có "
-"cùng kết quả với tùy chọn « --test »."
+"\t\t\t\tcó cùng kết quả với đối số TẬP_TIN_THƯ_MỤC. 
--dry-run      có cùng kết quả với tùy chọn « --test »."
 
 #: install-info/install-info.c:525
 msgid ""
 " --entry=TEXT    insert TEXT as an Info directory entry.\n"
 "           TEXT is written as an Info menu item line followed\n"
-"            by zero or more extra lines starting with "
-"whitespace.\n"
+"            by zero or more extra lines starting with 
whitespace.\n"
 "           If you specify more than one entry, all are added.\n"
 "           If you don't specify any entries, they are determined\n"
 "            from information in the Info file itself.\n"
 "           When removing, TEXT specifies the entry to remove.\n"
 "           TEXT is only removed as a last resort, if the\n"
-"           entry as determined from the Info file is not "
-"present,\n"
+"           entry as determined from the Info file is not 
present,\n"
 "           and the basename of the Info file isn't found either."
 msgstr ""
 " --entry=VĂN_BẢN    chèn văn bản này dạng mục nhập tập 
tin Info.\n"
@@ -1887,8 +1837,7 @@
 " --help       hiển thị trợ giúp này rồi thoát.\n"
 " --info-dir=THƯ_MỤC   bằng « --dir-file=THƯ_MỤC/thư_mục ».\n"
 " --info-file=TẬP_TIN  \tghi rõ tập tin Info cần cài đặt vào 
thư mục;\n"
-"\t\t\t\t\tcó cùng kết quả với đối số TẬP_TIN_INFO. 
--item=VĂN_BẢN     "
-"bằng « --entry=VĂN_BẢN ».\n"
+"\t\t\t\t\tcó cùng kết quả với đối số TẬP_TIN_INFO. 
--item=VĂN_BẢN     bằng « --entry=VĂN_BẢN ».\n"
 " --keep-old     đừng thay thế mục nhập hoặc gỡ bỏ phần 
rỗng.\n"
 " --menuentry=VĂN_BẢN  bằng « --name=VĂN_BẢN ».\n"
 " --name=VĂN_BẢN     tên của mục nhập là văn bản này;\n"
@@ -1907,8 +1856,7 @@
 " --section=SEC    put entries in section SEC of the directory.\n"
 "           If you specify more than one section, all the entries\n"
 "            are added in each of the sections.\n"
-"           If you don't specify any sections, they are "
-"determined\n"
+"           If you don't specify any sections, they are 
determined\n"
 "            from information in the Info file itself.\n"
 " --section R SEC   equivalent to --regex=R --section=SEC --add-once."
 msgstr ""
@@ -1995,15 +1943,11 @@
 
 #: install-info/install-info.c:1046 install-info/install-info.c:1086
 msgid "START-INFO-DIR-ENTRY without matching END-INFO-DIR-ENTRY"
-msgstr ""
-"Có « START-INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info đầu) mà 
không có « END-INFO-"
-"DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info kết thúc) tương ứng"
+msgstr "Có « START-INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info đầu) 
mà không có « END-INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info kết 
thúc) tương ứng"
 
 #: install-info/install-info.c:1081
 msgid "END-INFO-DIR-ENTRY without matching START-INFO-DIR-ENTRY"
-msgstr ""
-"Có « END-INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info kết thúc) mà 
không có « START-"
-"INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info đầu) tương ứng"
+msgstr "Có « END-INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info kết 
thúc) mà không có « START-INFO-DIR-ENTRY » (mục nhập thư mục Info 
đầu) tương ứng"
 
 #: install-info/install-info.c:1946 install-info/install-info.c:1956
 #, c-format
@@ -2032,15 +1976,11 @@
 
 #: install-info/install-info.c:2143
 msgid "No input file specified; try --help for more information."
-msgstr ""
-"Chưa ghi rõ tập tin nhập vào. Hãy chạy lệnh trợ giúp « --help 
» để xem thông "
-"tin thêm."
+msgstr "Chưa ghi rõ tập tin nhập vào. Hãy chạy lệnh trợ giúp « 
--help » để xem thông tin thêm."
 
 #: install-info/install-info.c:2146
 msgid "No dir file specified; try --help for more information."
-msgstr ""
-"Chưa ghi rõ tập tin thư mục. Hãy chạy lệnh trợ giúp « --help 
» để xem thông "
-"tin thêm."
+msgstr "Chưa ghi rõ tập tin thư mục. Hãy chạy lệnh trợ giúp « 
--help » để xem thông tin thêm."
 
 #: install-info/install-info.c:2288
 #, c-format
@@ -2137,12 +2077,8 @@
 msgstr "mong đợi « } » còn gặp « %c »"
 
 #: makeinfo/cmds.c:1308
-msgid ""
-"@strong{Note...} produces a spurious cross-reference in Info; reword to "
-"avoid that"
-msgstr ""
-"« @strong{Note...} » tạo một tham chiếu chéo giả trong Info; hãy 
sửa đổi để "
-"tránh nó"
+msgid "@strong{Note...} produces a spurious cross-reference in Info; reword to 
avoid that"
+msgstr "« @strong{Note...} » tạo một tham chiếu chéo giả trong 
Info; hãy sửa đổi để tránh nó"
 
 #: makeinfo/cmds.c:1504
 #, c-format
@@ -2322,8 +2258,7 @@
 
 #: makeinfo/insertion.c:242
 msgid "Broken-Type in insertion_type_pname"
-msgstr ""
-"« Broken-Type » (kiểu bị hỏng) trong « insertion_type_pname » (tên 
p kiểu chèn)"
+msgstr "« Broken-Type » (kiểu bị hỏng) trong « insertion_type_pname 
» (tên p kiểu chèn)"
 
 #: makeinfo/insertion.c:338
 msgid "Enumeration stack overflow"
@@ -2373,11 +2308,8 @@
 msgstr "gặp @menu trước @node đầu thì tạo nút « Trên »"
 
 #: makeinfo/insertion.c:1979
-msgid ""
-"perhaps your @top node should be wrapped in @ifnottex rather than @ifinfo?"
-msgstr ""
-"có lẽ nút « @top » (trên) của bạn nên được bao bọc bằng 
@ifnottex thay cho "
-"@ifinfo ?"
+msgid "perhaps your @top node should be wrapped in @ifnottex rather than 
@ifinfo?"
+msgstr "có lẽ nút « @top » (trên) của bạn nên được bao bọc 
bằng @ifnottex thay cho @ifinfo ?"
 
 #: makeinfo/insertion.c:1991
 msgid "@detailmenu seen before first node, creating `Top' node"
@@ -2386,8 +2318,7 @@
 #: makeinfo/insertion.c:2047
 #, c-format
 msgid "@%s not meaningful outside address@hidden' and address@hidden' 
environments"
-msgstr ""
-"@%s không có nghĩa bên ngoài môi trường « @titlepage » và « 
@quotation »"
+msgstr "@%s không có nghĩa bên ngoài môi trường « @titlepage » và 
« @quotation »"
 
 #: makeinfo/insertion.c:2061
 #, c-format
@@ -2472,8 +2403,7 @@
 #: makeinfo/macro.c:359
 #, c-format
 msgid "\\ in macro expansion followed by `%s' instead of parameter name"
-msgstr ""
-"« \\ » trong phần mở rộng vĩ lệnh có « %s » theo sau, thay cho 
tên tham số"
+msgstr "« \\ » trong phần mở rộng vĩ lệnh có « %s » theo sau, 
thay cho tên tham số"
 
 #: makeinfo/macro.c:401
 #, c-format
@@ -2530,9 +2460,7 @@
 msgid ""
 "Translate Texinfo source documentation to various other formats, by default\n"
 "Info files suitable for reading online with Emacs or standalone GNU Info.\n"
-msgstr ""
-"Dịch tài liệu nguồn Texinfo sang nhiều định dạng khác nhau, 
mặc định là tập "
-"tin Info thích hợp để đọc trực tuyến bằng Emacs hoặc Info 
GNU độc nhất.\n"
+msgstr "Dịch tài liệu nguồn Texinfo sang nhiều định dạng khác 
nhau, mặc định là tập tin Info thích hợp để đọc trực tuyến 
bằng Emacs hoặc Info GNU độc nhất.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:354
 #, c-format
@@ -2554,16 +2482,14 @@
 "   --document-language=CHUỖI\t miền địa phương cần dùng\n"
 "\t\tđể dịch các từ khoá Texinfo cho tài liệu xuất (mặc 
định là C).\n"
 "\t\t(_ngôn ngữ tài liệu_)\n"
-"   --force         bảo tồn kết xuất thậm chí nếu có 
lỗi (_ép "
-"buộc_).\n"
+"   --force         bảo tồn kết xuất thậm chí nếu có 
lỗi (_ép buộc_).\n"
 "   --help         hiển thị trợ giúp này rồi thoát 
(_trợ giúp_)\n"
 "   --no-validate      thu hồi khả năng thầm tra tham chiếu 
chéo.\n"
 "\t\t(_không thẩm tra_)\n"
 "   --no-warn        thu hồi các cảnh báo (không phải 
lỗi).\n"
 "\t\t(_không cảnh báo_)\n"
 " -v, --verbose        diễn tả việc đang được làm (_chi 
tiết_)\n"
-"   --version       hiển thị thông tin phiên bản rồi 
thoát (_phiên "
-"bản_)\n"
+"   --version       hiển thị thông tin phiên bản rồi 
thoát (_phiên bản_)\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:369
 #, no-wrap
@@ -2585,15 +2511,11 @@
 "General output options:\n"
 " -E, --macro-expand=FILE   output macro-expanded source to FILE,\n"
 "                ignoring any @setfilename.\n"
-"   --no-headers      suppress node separators, Node: lines, and "
-"menus\n"
-"                from Info output (thus producing plain "
-"text)\n"
-"                or from HTML (thus producing shorter "
-"output);\n"
+"   --no-headers      suppress node separators, Node: lines, and 
menus\n"
+"                from Info output (thus producing plain 
text)\n"
+"                or from HTML (thus producing shorter 
output);\n"
 "                also, write to standard output by default.\n"
-"   --no-split       suppress the splitting of Info or HTML "
-"output,\n"
+"   --no-split       suppress the splitting of Info or HTML 
output,\n"
 "                generate only one output file.\n"
 "   --number-sections    output chapter and sectioning numbers.\n"
 " -o, --output=FILE      output to FILE (or directory if split HTML).\n"
@@ -2606,8 +2528,7 @@
 "\t\tvà trình đơn từ kết xuất Info (thì xuất văn bản thô),\n"
 "\t\thoặc từ HTML (thì tạo kết xuất ngắn hơn);\n"
 "\t\tcũng ghi vào đầu ra tiêu chuẩn theo mặc định.\t\t(_không 
có dòng đầu_)\n"
-"   --no-split       thu hồi khả năng chia tách kết xuất 
kiểu Info "
-"hoặc HTML,\n"
+"   --no-split       thu hồi khả năng chia tách kết xuất 
kiểu Info hoặc HTML,\n"
 "\t\ttạo ra chỉ một tập tin xuất (_không chia tách_).\n"
 "   --number-sections    xuất các số thứ tự chương và 
phần.\n"
 "\t\t(_đánh số các phần_)\n"
@@ -2621,29 +2542,23 @@
 "   --disable-encoding   do not output accented and special characters\n"
 "                in Info output based on @documentencoding.\n"
 "   --enable-encoding    override --disable-encoding (default).\n"
-"   --fill-column=NUM    break Info lines at NUM characters (default %"
-"d).\n"
+"   --fill-column=NUM    break Info lines at NUM characters (default 
%d).\n"
 "   --footnote-style=STYLE output footnotes in Info according to STYLE:\n"
 "                `separate' to put them in their own node;\n"
-"                `end' to put them at the end of the node, "
-"in\n"
-"                which they are defined (this is the "
-"default).\n"
-"   --paragraph-indent=VAL indent Info paragraphs by VAL spaces (default %"
-"d).\n"
+"                `end' to put them at the end of the node, 
in\n"
+"                which they are defined (this is the 
default).\n"
+"   --paragraph-indent=VAL indent Info paragraphs by VAL spaces (default 
%d).\n"
 "                If VAL is `none', do not indent; if VAL is\n"
 "                `asis', preserve existing indentation.\n"
 "   --split-size=NUM    split Info files at size NUM (default %d).\n"
 msgstr ""
 "Tùy chọn đối với Info và nhập thô :\n"
 "   --disable-encoding   đừng xuất các ký tự có dấu phụ và
 các ký tự\n"
-"\t\tđặc biệt trong kết xuất Info dựa vào bảng mã tài liệu "
-"@documentencoding.\n"
+"\t\tđặc biệt trong kết xuất Info dựa vào bảng mã tài liệu 
@documentencoding.\n"
 "   --enable-encoding    xuất các ký tự có dấu phụ và ký 
tự đặc biệt\n"
 "\t\ttrong kết xuất Info dựa vào @documentencoding.\n"
 "\t\t(_bật bảng mã_)\n"
-"   --fill-column=SỐ    ngắt các dòng Info ở số ký tự này 
(mặc định là %"
-"d).\n"
+"   --fill-column=SỐ    ngắt các dòng Info ở số ký tự này 
(mặc định là %d).\n"
 "\t\t(_tô đầy cột_)\n"
 "   --footnote-style=KIỂU_DÁNG\txuất các cước chú trong Info\n"
 "\t\ttùy theo kiểu dáng này:\n"
@@ -2653,10 +2568,8 @@
 "   --paragraph-indent=GIÁ_TRỊ\t\tthụt lề các đoạn văn Info\n"
 "\t\ttheo số dấu cách này (mặc định là %d).\n"
 "\t\t\tGIÁ TRỊ là « none » (không có) thì đừng thụt lề;\n"
-"\t\t\tGIÁ TRỊ là « asis » (như thế) thì bảo tồn sự thụt 
lề đã có.\t\t(_đoạn "
-"văn thụt lề_)\n"
-"   --split-size=SỐ    chia tách các tập tin Info ở kích cỡ 
SỐ (mặc "
-"định là %d).\n"
+"\t\t\tGIÁ TRỊ là « asis » (như thế) thì bảo tồn sự thụt 
lề đã có.\t\t(_đoạn văn thụt lề_)\n"
+"   --split-size=SỐ    chia tách các tập tin Info ở kích cỡ 
SỐ (mặc định là %d).\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:409
 msgid ""
@@ -2681,10 +2594,8 @@
 #, c-format
 msgid ""
 "Options for XML and Docbook:\n"
-"   --output-indent=VAL   indent XML elements by VAL spaces (default %"
-"d).\n"
-"                If VAL is 0, ignorable whitespace is "
-"dropped.\n"
+"   --output-indent=VAL   indent XML elements by VAL spaces (default 
%d).\n"
+"                If VAL is 0, ignorable whitespace is 
dropped.\n"
 msgstr ""
 "Tùy chọn XML và Docbook:\n"
 "   --output-indent=GIÁ_TRỊ  \tthụt lề các yếu tố theo số 
dấu cách này\n"
@@ -2705,8 +2616,7 @@
 "\t\t(_các lệnh trong tên nút_)\n"
 " -D BIẾN       \txác định biến này, như bằng @set.\n"
 " -I THƯ_MỤC   \tphụ thêm thư mục này vào đường dẫn tìm 
kiếm @include.\n"
-" -P THƯ_MỤC    \tthêm thư mục này vào đầu của đường 
dẫn tìm kiếm "
-"@include.\n"
+" -P THƯ_MỤC    \tthêm thư mục này vào đầu của đường 
dẫn tìm kiếm @include.\n"
 " -U BIẾN       \thủy xác định biến này, như bằng 
@clear.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:435
@@ -2731,11 +2641,9 @@
 "Xử lý điều kiện trong kết nhập:\n"
 " --ifdocbook    \txử lý @ifdocbook và @docbook thậm chí nếu\n"
 "\t\tkhông tạo ra Docbook.\n"
-" --ifhtml     \txử lý @ifhtml và @html thậm chí nếu không 
tạo ra "
-"HTML.\n"
+" --ifhtml     \txử lý @ifhtml và @html thậm chí nếu không 
tạo ra HTML.\n"
 " --ifinfo     \txử lý @ifinfo thậm chí nếu không tạo ra 
Info.\n"
-" --ifplaintext   \txử lý @ifplaintext thậm chí nếu không tạo ra 
nhập "
-"thô.\n"
+" --ifplaintext   \txử lý @ifplaintext thậm chí nếu không tạo ra 
nhập thô.\n"
 " --iftex      \txử lý @iftex và @tex; ngụ ý « --no-split ».\n"
 " --ifxml      \txử lý @ifxml và @xml.\n"
 " --no-ifdocbook\tđừng xử lý văn bản @ifdocbook và @docbook.\n"
@@ -2745,8 +2653,7 @@
 " --no-iftex    \tđừng xử lý văn bản @iftex và @tex.\n"
 " --no-ifxml    \tđừng xử lý văn bản @ifxml và @xml.\n"
 "\n"
-" Hơn nữa, đối với các tùy chọn « --no-ifĐỊNH_DẠNG », có 
phải xử lý văn bản "
-"@ifnotĐỊNH_DẠNG.\n"
+" Hơn nữa, đối với các tùy chọn « --no-ifĐỊNH_DẠNG », có 
phải xử lý văn bản @ifnotĐỊNH_DẠNG.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:454
 msgid ""
@@ -2756,8 +2663,7 @@
 " if generating plain text, --ifplaintext is on and the others are off;\n"
 " if generating XML, --ifxml is on and the others are off.\n"
 msgstr ""
-" Giá trị mặc định cho các điều kiện @if... thì phụ thuộc 
vào định dạng "
-"xuất:\n"
+" Giá trị mặc định cho các điều kiện @if... thì phụ thuộc 
vào định dạng xuất:\n"
 " tạo ra HTML thì bật « --ifhtml » và các điều khác bị 
tắt;\n"
 " tạo ra Info thì bật « --ifinfo » và các điều khác bị 
tắt;\n"
 " tạo ra nhập thô thì bật « --ifplaintext » và các điều khác 
bị tắt;\n"
@@ -2770,20 +2676,16 @@
 " makeinfo --html foo.texi        write HTML to @setfilename\n"
 " makeinfo --xml foo.texi        write Texinfo XML to @setfilename\n"
 " makeinfo --docbook foo.texi      write DocBook XML to @setfilename\n"
-" makeinfo --no-headers foo.texi     write plain text to standard "
-"output\n"
+" makeinfo --no-headers foo.texi     write plain text to standard 
output\n"
 "\n"
-" makeinfo --html --no-headers foo.texi write html without node lines, "
-"menus\n"
+" makeinfo --html --no-headers foo.texi write html without node lines, 
menus\n"
 " makeinfo --number-sections foo.texi  write Info with numbered sections\n"
 " makeinfo --no-split foo.texi      write one Info file however big\n"
 msgstr ""
 "Mẫu thí dụ :\n"
 " makeinfo phu.texi           ghi Info vào @setfilename của 
phu\n"
 " makeinfo --html phu.texi        ghi HTML vào @setfilename\n"
-" makeinfo --xml phu.texi        ghi Texinfo XML vào @setfilename "
-"makeinfo --docbook phu.texi      ghi DocBook XML vào @setfilename "
-"makeinfo --no-headers phu.texi     ghi nhập thô vào thiết bị 
xuất chuẩn\n"
+" makeinfo --xml phu.texi        ghi Texinfo XML vào @setfilename 
makeinfo --docbook phu.texi      ghi DocBook XML vào @setfilename 
makeinfo --no-headers phu.texi     ghi nhập thô vào thiết bị xuất 
chuẩn\n"
 "\n"
 " makeinfo --html --no-headers phu.texi\n"
 " \t\tghi HTML không có dòng nút hay trình đơn\n"
@@ -2795,9 +2697,7 @@
 #: makeinfo/makeinfo.c:622
 #, c-format
 msgid "%s: Ignoring unrecognized TEXINFO_OUTPUT_FORMAT value `%s'.\n"
-msgstr ""
-"%s: đang bỏ qua giá trị không được nhận ra « 
TEXINFO_OUTPUT_FORMAT » (định "
-"dạng xuất Texinfo) « %s ».\n"
+msgstr "%s: đang bỏ qua giá trị không được nhận ra « 
TEXINFO_OUTPUT_FORMAT » (định dạng xuất Texinfo) « %s ».\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:670 makeinfo/makeinfo.c:696 makeinfo/makeinfo.c:720
 #: makeinfo/makeinfo.c:780
@@ -2871,9 +2771,7 @@
 #: makeinfo/makeinfo.c:1647
 #, c-format
 msgid "%s: Skipping macro expansion to stdout as Info output is going there.\n"
-msgstr ""
-"%s: đang nhảy qua phần mở rộng vĩ lệnh ra thiết bị xuất 
chuẩn vì kết xuất "
-"Info đang đi ra đó.\n"
+msgstr "%s: đang nhảy qua phần mở rộng vĩ lệnh ra thiết bị 
xuất chuẩn vì kết xuất Info đang đi ra đó.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:1677
 #, c-format
@@ -2882,27 +2780,18 @@
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:1744
 #, c-format
-msgid ""
-"%s: Removing macro output file `%s' due to errors; use --force to preserve.\n"
-msgstr ""
-"%s: đang gỡ bỏ tập tin xuất vĩ lệnh « %s » do lỗi; hãy dùng 
tùy chọn « --force "
-"» (buộc) để bảo tồn nó.\n"
+msgid "%s: Removing macro output file `%s' due to errors; use --force to 
preserve.\n"
+msgstr "%s: đang gỡ bỏ tập tin xuất vĩ lệnh « %s » do lỗi; 
hãy dùng tùy chọn « --force » (buộc) để bảo tồn nó.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:1799
 #, c-format
 msgid "%s: Removing output file `%s' due to errors; use --force to preserve.\n"
-msgstr ""
-"%s: đang gỡ bỏ tập tin xuất « %s » do lỗi; hãy dùng tùy 
chọn « --force "
-"» (buộc) để bảo tồn nó.\n"
+msgstr "%s: đang gỡ bỏ tập tin xuất « %s » do lỗi; hãy dùng 
tùy chọn « --force » (buộc) để bảo tồn nó.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:1818
 #, c-format
-msgid ""
-"%s: Removing internal links output file `%s' due to errors; use --force to "
-"preserve.\n"
-msgstr ""
-"%s: đang gỡ bỏ tập tin kết xuất các liên kết nội bộ « %s 
» do lỗi; hãy dùng "
-"tùy chọn « --force » (buộc) để bảo tồn nó.\n"
+msgid "%s: Removing internal links output file `%s' due to errors; use --force 
to preserve.\n"
+msgstr "%s: đang gỡ bỏ tập tin kết xuất các liên kết nội bộ 
« %s » do lỗi; hãy dùng tùy chọn « --force » (buộc) để bảo 
tồn nó.\n"
 
 #: makeinfo/makeinfo.c:2113
 #, c-format
@@ -3040,8 +2929,7 @@
 
 #: makeinfo/node.c:924 makeinfo/node.c:1166
 msgid "Rename this anchor or use the `--no-split' option"
-msgstr ""
-"Thay đổi tên neo này, hoặc dùng tùy chọn « --no-split » (không 
chia tách)"
+msgstr "Thay đổi tên neo này, hoặc dùng tùy chọn « --no-split » 
(không chia tách)"
 
 #: makeinfo/node.c:954
 #, c-format
@@ -3060,16 +2948,12 @@
 #: makeinfo/node.c:1362
 #, c-format
 msgid "%s reference to nonexistent node `%s' (perhaps incorrect sectioning?)"
-msgstr ""
-"%s tham chiếu đến nút không tồn tại « %s » (có lẽ đã chia 
ra từng phần không "
-"đúng?)"
+msgstr "%s tham chiếu đến nút không tồn tại « %s » (có lẽ đã 
chia ra từng phần không đúng?)"
 
 #: makeinfo/node.c:1462
 #, c-format
 msgid "Next field of node `%s' not pointed to (perhaps incorrect sectioning?)"
-msgstr ""
-"Không có gì chỉ tới trường kế tiếp của nút « %s » (có 
lẽ đã chia ra từng phần "
-"không đúng?)"
+msgstr "Không có gì chỉ tới trường kế tiếp của nút « %s » 
(có lẽ đã chia ra từng phần không đúng?)"
 
 #: makeinfo/node.c:1465
 #, c-format
@@ -3094,9 +2978,7 @@
 #: makeinfo/node.c:1605
 #, c-format
 msgid "Node `%s' lacks menu item for `%s' despite being its Up target"
-msgstr ""
-"Nút « %s » không có mục trình đơn cho « %s », không kể nút nà
y là đích Lên của "
-"nó"
+msgstr "Nút « %s » không có mục trình đơn cho « %s », không kể 
nút này là đích Lên của nó"
 
 #: makeinfo/node.c:1637
 #, c-format
@@ -3154,10 +3036,8 @@
 msgstr "Không thể đọc tập tin @image « %s »: %s"
 
 #: makeinfo/xml.c:2014
-msgid ""
-"@headitem as the last item of @multitable produces invalid Docbook documents"
-msgstr ""
-"@headitem như mục cuối của @multitable thì tạo tài liệu Docbook 
không hợp lệ"
+msgid "@headitem as the last item of @multitable produces invalid Docbook 
documents"
+msgstr "@headitem như mục cuối của @multitable thì tạo tài liệu 
Docbook không hợp lệ"
 
 #: makeinfo/xml.c:2150
 msgid "of"
@@ -3218,9 +3098,7 @@
 #: util/texindex.c:241
 #, c-format
 msgid "Usually FILE... is specified as `foo.%c%c' for a document `foo.texi'.\n"
-msgstr ""
-"Thường TẬP_TIN... được ghi rõ dạng « phu.%c%c » cho tài liệu 
dạng « phu.texi "
-"».\n"
+msgstr "Thường TẬP_TIN... được ghi rõ dạng « phu.%c%c » cho tài 
liệu dạng « phu.texi ».\n"
 
 #: util/texindex.c:243
 #, c-format
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]