www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server takeaction.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/server takeaction.pl.html
Date: Tue, 27 Jun 2006 15:32:38 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Wojciech Kotwica <wkotwica>   06/06/27 15:32:38

Modified files:
    server     : takeaction.pl.html 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.pl.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: takeaction.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/server/takeaction.pl.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- takeaction.pl.html 16 Jun 2006 20:47:26 -0000   1.26
+++ takeaction.pl.html 27 Jun 2006 15:32:35 -0000   1.27
@@ -103,6 +103,19 @@
 <a 
href="http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn";>http://kwiki.ffii.org/FfiiprojEn</a>).
 </dd>
 
+<dt><a id="unmaint"><b>Przejmijcie opiekê na pakietami GNU:</b></a></dt>
+<dd>
+Kilka pakietów GNU potrzebuje nowych opiekunów:
+<a href="/software/a2ps/">a2ps,
+<a href="/software/fontutils/">fontutils,
+<a href="/software/idutils/">idutils,
+<a href="/software/thales/">thales.
+Je¶li jeste¶cie powa¿nie zainteresowani przejêciem tych projektów,
+skontaktujcie siê z&nbsp;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
+(Oczywi¶cie, wiele innych projektów GNU tak¿e poszukuje ró¿nego rodzaju pomocy,
+zob. <a href="http://www.gnu.org/prep/tasks.html";>Lista zadañ GNU</a>.)
+</dd>
+
 <dt><a id="directory"><b>Wzbogaæcie Katalog Wolnego 
Oprogramowania:</b></a></dt>
 <dd>
 Oczekujemy na wasze propozycje pakietów wolnego oprogramowania, jakie 
nale¿a³oby dodaæ do
@@ -191,7 +204,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/06/16 20:47:26 $ $Author: johnsu01 $
+$Date: 2006/06/27 15:32:35 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]