www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy right-to-read.bg.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy right-to-read.bg.html
Date: Tue, 29 Aug 2006 18:06:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  06/08/29 18:06:51

Modified files:
    philosophy   : right-to-read.bg.html 

Log message:
    Updated Bulgarian translation by Alexander Shopov <address@hidden>:
     * Fixed typos (Closes: bugs #17523, #17527, #17528).
     * Separated the translator's comments with hr (Closes: #17524).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.bg.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: right-to-read.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.bg.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- right-to-read.bg.html    24 Aug 2006 22:18:29 -0000   1.1
+++ right-to-read.bg.html    29 Aug 2006 18:06:48 -0000   1.2
@@ -193,10 +193,10 @@
 историята на авторските права, за 
Съветския съюз и ограниченията върху
 копирането<sup><a href="#TransNote2" id="TransBack2">2</a></sup> и
 дори първоначалната Конституция на 
САЩ<sup><a href="#TransNote3"
-id="TransBack3"> 3</a></sup>. Те се преместиха на Луна, 
където
-откриха и други хора, които се мъчеха да се 
отскубнат от дългата ръка
-на АПС. Когато през 2062 г. се вдигна бунта на 
Тихо, всеобщото право
-да четеш скоро се превърна в една от 
основните му цели.</p>
+id="TransBack3">3</a></sup>. Те се преместиха на Луна, 
където откриха
+и други хора, които се мъчеха да се 
отскубнат от дългата ръка на АПС.
+Когато през 2062 г. се вдигна бунта на Тихо, 
всеобщото право да четеш
+скоро се превърна в една от основните му 
цели.</p>
 
 
 <h4><a href="/philosophy/right-to-read.bg.html#TOCAuthorsNote"
@@ -232,7 +232,7 @@
 Clipper<sup><a href="#TransNote6" id="TransBack6">6</a></sup> и други
 подобни предложения за предоставяне на 
ключовете на американското
 правителство: компютърните системи биват 
създавани по начин, който
-дава възможност на трети лица 
неприсъствено да да контролират хората,
+дава възможност на трети лица 
неприсъствено да контролират хората,
 които всъщност използват компютърните 
системи. Законът SSSCA е
 преименуван на CBDTPA (можете да мислите за 
него като закона „Consume
 But Don't Try Programming Act“ — Законът „Консумирай, 
но не се пробвай
@@ -361,23 +361,25 @@
   книги и документи на един персонален 
компютър.</li>
 </ul>
 
+<hr />
+
 <div style="font-size: small;">
 <b>Бележки на преводача</b>:
 <ul>
 
 <li><a href="#TransBack1" id="TransNote1">1</a> Тихо: голям 
кратер на 
-   Луната</li>
+   Луната.</li>
 
 <li><a href="#TransBack2" id="TransNote2">2</a> Такива 
ограничения
   имаше и в България преди 1989 г. — 
достъпът до копирните машини се
   контролираше.</li>
 
-<li><a href="#TransBack3" id="TransNote3">3</a> В Конституцията 
на САЩ се
+<li><a href="#TransBack3" id="TransNote3">3</a> В Конституцията 
на САЩ
   се казва, че за да насърчи развитието на 
науката и полезните
   изкуства, Конгресът на САЩ може да 
въвежда за ограничено време
   изключителни права върху произведения 
и открития (раздел 8).
-   Идеята на Столман е, че конституцията на 
САЩ по това време вече
-   е изцяло променена.</li>
+   Идеята на Столман е, че конституцията на 
САЩ по това време вече е
+   изцяло променена.</li>
 
 <li><a href="#TransBack4" id="TransNote4">4</a> Тази битка се 
води и в
   България. През 2006 г. КК „Труд“ атакува 
българските Интернет
@@ -423,6 +425,8 @@
 </ul>
 </div>
 
+<hr />
+
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
@@ -471,7 +475,7 @@
 <p>
 Последно обновяване:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/08/24 22:18:29 $ $Author: yavor $
+$Date: 2006/08/29 18:06:48 $ $Author: yavor $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]