www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu why-gnu-linux.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/gnu why-gnu-linux.pl.html
Date: Wed, 18 Oct 2006 11:09:42 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Wojciech Kotwica <wkotwica>   06/10/18 11:09:42

Modified files:
    gnu      : why-gnu-linux.pl.html 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.pl.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: why-gnu-linux.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/why-gnu-linux.pl.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- why-gnu-linux.pl.html    6 Apr 2006 12:02:40 -0000    1.16
+++ why-gnu-linux.pl.html    18 Oct 2006 11:09:31 -0000   1.17
@@ -67,7 +67,7 @@
 popularno¶æ, je¶li przez popularno¶æ rozumiemy liczbê osób korzystaj±cych 
z&nbsp;jakiego¶ <a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">GNU/Linuksa</a> 
w&nbsp;po³±czeniu z&nbsp;niewolnym oprogramowaniem. Ale równocze¶nie zachêca to 
po¶rednio spo³eczno¶æ to akceptowania niewolnych programów jako czego¶ dobrego 
i&nbsp;zapominania o&nbsp;celu&nbsp;&ndash; wolno¶ci.
 Nie ma sensu jechaæ szybciej, je¶li nie mo¿na utrzymaæ siê na drodze.</p>
 <p>
-Kiedy niewolny &bdquo;dodatek&rdquo; to biblioteka lub narzêdzie 
programistyczne, mo¿e staæ siê pu³apk± dla rozwijaj±cych wolne oprogramowanie. 
Gdy pisz± wolny program, który zale¿y od niewolnego pakietu, ich oprogramowanie 
nie mo¿e byæ czê¶ci± w&nbsp;pe³ni wolnego systemu. W&nbsp;ten sposób 
w&nbsp;przesz³o¶ci du¿a ilo¶æ wolnego oprogramowania zosta³a schwytana &nbsp; 
pu³apkê przez Motifa i&nbsp;Qt, tworz±c problemy, których rozwi±zanie zajê³o 
ca³e lata. Problem z&nbsp;Motifem nie jest jeszcze ca³kiem rozwi±zany, poniewa¿ 
LessTif wymaga doszlifowania (prosimy, zg³o¶cie siê do pomocy!). Niewolna 
implementacja Javy wykonana przez firmê Sun ma obecnie podobne skutki.</p>
+Kiedy niewolny &bdquo;dodatek&rdquo; to biblioteka lub narzêdzie 
programistyczne, mo¿e staæ siê pu³apk± dla rozwijaj±cych wolne oprogramowanie. 
Gdy pisz± wolny program, który zale¿y od niewolnego pakietu, ich oprogramowanie 
nie mo¿e byæ czê¶ci± w&nbsp;pe³ni wolnego systemu. W&nbsp;ten sposób 
w&nbsp;przesz³o¶ci du¿a ilo¶æ wolnego oprogramowania zosta³a schwytana &nbsp; 
pu³apkê przez Motifa i&nbsp;Qt, tworz±c problemy, których rozwi±zanie zajê³o 
ca³e lata. Problem z&nbsp;Motifem nie jest jeszcze ca³kiem rozwi±zany, poniewa¿ 
LessTif wymaga doszlifowania (prosimy, zg³o¶cie siê do pomocy!). Niewolna 
implementacja Javy wykonana przez firmê Sun ma obecnie podobne skutki: tworzy 
<a href="/philosophy/java-trap.pl.html">pu³apkê Javy</a>.</p>
 <p>
 Je¶li nasza spo³eczno¶æ bêdzie nadal pod±¿aæ w tym kierunku, to mo¿e zmieniæ 
przysz³o¶æ <a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">GNU/Linuksa</a> w mozaikê 
wolnych i&nbsp;niewolnych sk³adników. Za piêæ lat na pewno w&nbsp;dalszym ci±gu 
bêdziemy mieli mnóstwo wolnego oprogramowania, ale je¶li nie bêdziemy ostro¿ni, 
bêdzie niemal nie do u¿ytku bez niewolnego oprogramowania, które u¿ytkownicy 
spodziewaj± siê zastaæ razem z&nbsp;nim. Je¶li tak siê stanie, nasza kampania 
o&nbsp;wolno¶æ skoñczy siê niepowodzeniem.</p>
 <p>
@@ -90,7 +90,7 @@
 Gdyby &bdquo;praca&rdquo; by³a rzeczywi¶cie skoñczona, gdyby w grê nie 
wchodzi³o nic oprócz uznania, pewnie by³oby m±drzej poniechaæ ca³ej sprawy. Ale 
nie jeste¶my w&nbsp;takiej sytuacji. ¯eby pobudziæ ludzi do pracy, jak± trzeba 
wykonaæ, musimy byæ poznawani po tym, co ju¿ zrobili¶my. Prosimy, pomó¿cie nam 
w&nbsp;tym, nazywaj±c system <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">GNU/Linux</a>.</p>
 <p>
 P.S.
-Wyt³umaczenie, jak historia systemu <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">GNU/Linux</a> ma siê do problemu nazewnictwa, 
znajdziecie na stronie <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.pl.html</a>.
 Mo¿e was te¿ zainteresowaæ nasze <a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">GNU/Linux FAQ</a>.</p>
+Wyt³umaczenie, jak historia systemu GNU/Linux ma siê do problemu nazewnictwa, 
znajdziecie na stronie <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.pl.html</a>.
 Odpowiedzi na inne pytania oraz argumentacjê dotycz±c± tej kwestii znajdziecie 
w&nbsp;<a href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">GNU/Linux FAQ</a>.</p>
 
 <hr />
 
@@ -159,7 +159,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/06 12:02:40 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/10/18 11:09:31 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]