www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu thegnuproject.cs.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/gnu thegnuproject.cs.html
Date: Wed, 29 Nov 2006 16:27:52 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  06/11/29 16:27:52

Modified files:
    gnu      : thegnuproject.cs.html 

Log message:
    Fixed some typos and errors, thanks to Jozef Behran
    <address@hidden> (Closes: RT #285364).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.cs.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: thegnuproject.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.cs.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- thegnuproject.cs.html    5 May 2005 19:37:10 -0000    1.7
+++ thegnuproject.cs.html    29 Nov 2006 16:27:48 -0000   1.8
@@ -207,13 +207,13 @@
 V podobném duchu bylo i rozhodnutí zaèít s projektem GNU.
 <P>
 (1) Coby ateista sice nenásleduji ¾ádné nábo¾enské vùdce, ale nìkdy
-se mi libé, co nìkdo z nich prohlásí.
+se mi líbí, co nìkdo z nich prohlásí.
 <P>
 <H3>Svobodný jako ve slovì svoboda</H3>
 <P>
 Termín ,,svobodný software'' je nìkdy ¹patnì vykládán -- nijak nesouvisí
 s cenou. Je o svobodì. Zde proto cituji definice svobodného software:
-program je svobodným software, pro vás, u¾ivatele, jestli¾e máte 
+program je svobodným software pro vás, u¾ivatele, jestli¾e máte 
 tyto svobody:
 <P>
 <UL>
@@ -233,7 +233,7 @@
 rozpor mezi prodejem kopií a svobodným software. Svoboda prodávat kopie
 je vpodstatì velmi dùle¾itá: sbírky svobodného software prodávané na CD-ROMech
 jsou pro komunitu dùle¾ité a jejich prodej je jednou z cest,
-jak sehnat penéze na rozvoj svobodného software.
+jak senat peníze na rozvoj svobodného software.
 Z toho dùvodu není svobodným software program, je¾ nesmí být distribuován.
 <P>
 Kvùli dvojznaènosti slova ,,free'' se lidé dlouho pokou¹eli
@@ -469,7 +469,7 @@
 <P>
 Filozofie svobodného software odmítá urèitou roz¹íøenou obchodní
 praxi, ale nestaví se proti komerci. Pokud obchod respektuje svobody
-u¾ivatele, pøejemu mu úspìch.
+u¾ivatele, pøejeme mu úspìch.
 <P>
 Prodej kopií Emacsu ukazuje jeden druh obchodu se svobodným software. 
 Kdy¾ Nadace pro svobodný software pøevzala tento obchod, potøeboval 
@@ -565,7 +565,7 @@
 her, které mìl Unix. Namísto toho jsme sepsali spektrum odli¹ných
 typù her, které by se u¾ivatelùm mohly zamlouvat.
 <P>
-<H3>GNU knihovna GPL</H3>
+<H3>GNU knihovní GPL</H3>
 <P>
 GNU knihovna pro C pou¾ívá zvlá¹tní druh copyleftu nazvaný GNU
 Library General Public License. Tento copyleft umo¾òuje
@@ -591,7 +591,7 @@
 odrazovalo od pou¾ívání GNU systému ne¾ povzbuzovalo rozvoj svobodných
 aplikací.
 <P>
-Proto je pou¾ívání knihovny GPL dobrou strategií pro knihovnu C.
+Proto je pou¾ívání licence LGPL dobrou strategií pro knihovnu C.
 U ostatních knihoven se tyto strategické otázky rozhodují pøípad od pøípadu.
 Jestli¾e se díky knihovnì dají psát
 zvlá¹tní typy programù, potom je její vydání pod
@@ -633,7 +633,7 @@
 na¹e komunita ztratila kvùli LZW patentùm. Na¹li jsme lidi, aby vyvinuli
 LessTif a pozdìji zaèali pracovat na GNOME a Harmony,
 zamìøené na potí¾e zpùsobené jistými proprietárními knihovnami
-(viz ní¾e). Vyvíjíme GNU Privaci Guard, abychom
+(viz ní¾e). Vyvíjíme GNU Privacy Guard, abychom
 nahradili populární nesvobodný kryptovací software, proto¾e by si u¾ivatelé 
 nemìli být nuceni vybírat mezi soukromím a svobodou.
 <P>
@@ -759,7 +759,7 @@
 <p>
 Nesvobodné knihovny fungující na svobodných operaèních systémech jsou 
 jakousi pastí na
-vývojáøe svobodného software. Lákavými rysy knihovny jsou návnady;
+vývojáøe svobodného software. Lákavé rysy knihovny jsou návnady;
 pokud pou¾ijete tuto knihovnu, spadnete do pasti, proto¾e vá¹ program
 nebude moci být u¾iteènou èástí svobodného operaèního systému. (Struènì 
øeèeno,
 mù¾eme zahrnout vá¹ program, ale nebude <STRONG>fungovat</STRONG> bez 
chybìjící knihovny.)
@@ -847,7 +847,7 @@
 <P>
 <H3>Svobodná dokumentace</H3>
 <P>
-Nìjvìt¹í nedostatek n¹ich svobodných operaèních systémù nespoèívá v software
+Nìjvìt¹í nedostatek na¹ich svobodných operaèních systémù nespoèívá v software
 -- je to nedostatek dobrých svobodných manuálù, které mù¾eme zahrnout
 do na¹ich systémù. Dokumentace je nezbytnou souèástí ka¾dého balíku software;
 kdy¾ sadì programù dùle¾itého svobodného software chybí
@@ -998,7 +998,7 @@
 je dovoleno v pøípadì, ¾e tato podmínka bude zachována.<P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2005/05/05 19:37:10 $ $Author: novalis $
+$Date: 2006/11/29 16:27:48 $ $Author: yavor $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 </BODY>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]