www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy kevin-cole-response.sk.html


From: Alex Muntada
Subject: www/philosophy kevin-cole-response.sk.html
Date: Fri, 29 Dec 2006 20:42:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Alex Muntada <alex_muntada>   06/12/29 20:42:46

Modified files:
    philosophy   : kevin-cole-response.sk.html 

Log message:
    Fixed enconding issues by Dusan Halicky (RT#273877)

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/kevin-cole-response.sk.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: kevin-cole-response.sk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/kevin-cole-response.sk.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- kevin-cole-response.sk.html 14 Dec 2006 00:46:00 -0000   1.2
+++ kevin-cole-response.sk.html 29 Dec 2006 20:42:42 -0000   1.3
@@ -4,7 +4,7 @@
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
 
 <head>
-<title>Odpoveï na Word prílohy</title>
+<title>Odpoveď na Word prílohy</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="keywords" content="word, prílohy, prílohy wordu, 
microsoft" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.pl.css" />
@@ -27,32 +27,32 @@
 <p>
 Toto je automatická správa:</p>
 <p>
-Dokument, ktorý ste poslali nemá formát Internetovej po¹ty. Má
-proprietárny formát ktorý je neèitateµný na niektorých typoch 
poèítaèov,
-vrátane tých ktoré pou¾ívajú nevidiaci a slabozraký èitatelia, a na
-star¹ích poèítaèoch v iných krajinách. V mnoha prípadoch je veµkos»
-súboru neporovnateµne väè¹ia ako by mal obyèajný text obsahujúci tú 
istú informáciu.
-(Aj keï to VYZERÁ ako èistý text pre vás, v skutoènosti nieje preto¾e 
obsahuje
-znaèné mno¾stvo nepotrebných formátovacích príkazov, tlaèových 
informácií a podobne).
-Navy¹e, dokumenty Microsoft Word sú èasto napadnuté vírusmi. Dokumenty 
programov Excel, Access, and Power
-Point sú tie¾ napadnuteµné vírusmi.
+Dokument, ktorý ste poslali nemá formát Internetovej pošty. Má
+proprietárny formát ktorý je nečitateľný na niektorých typoch 
počítačov,
+vrátane tých ktoré používajú nevidiaci a slabozraký čitatelia, a na
+starších počítačoch v iných krajinách. V mnoha prípadoch je veľkosť
+súboru neporovnateľne väčšia ako by mal obyčajný text obsahujúci tú 
istú informáciu.
+(Aj keď to VYZERÁ ako čistý text pre vás, v skutočnosti nieje pretože 
obsahuje
+značné množstvo nepotrebných formátovacích príkazov, tlačových 
informácií a podobne).
+Navyše, dokumenty Microsoft Word sú často napadnuté vírusmi. Dokumenty 
programov Excel, Access, a Power
+Point sú tiež napadnuteľné vírusmi.
 </p><p>
-Prosím "Ulo¾te ako" DOS Text, HTML alebo PDF (Portable Document Format - 
Prenosný formát dokumentov)
-a po¹lite výsledný súbor ako prílohu. Inou mo¾nos»ou je jednoducho 
napísa» va¹u správu priamo do mailu
+Prosím, túto správu "Uložte ako" DOS Text, HTML alebo PDF (Portable 
Document Format - Prenosný formát dokumentov)
+a pošlite výsledný súbor ako prílohu. Inou možnosťou je jednoducho 
napísať vašu správu priamo do mailu
 (nie Microsoft Outlook alebo Microsoft Word), potom vôbec nebudete prílohu 
potrebovat.
 </p><p>
-Vo vysoko nepravdepodobnom prípade ¾e vá¹ dokument nemô¾e by» 
konvertovaný do
-otvoreného, neproprietárneho formátu, zvá¾te jeho poslanie na nejakú web 
stránku a
-po¹lite e-mail s URL adresou tejto stránky.
+Vo vysoko nepravdepodobnom prípade že váš dokument nemôže byť 
konvertovaný do
+otvoreného, neproprietárneho formátu, zvážte jeho poslanie na nejakú web 
stránku a
+pošlite e-mail s URL adresou tejto stránky.
 </p><p>
-Ïakujem.
+Ďakujem.
 </p><p>
-(Microsoft je kriminálna spoloènos» ktorá bola uznaná vinnou za 
poru¹ovanie protimonopolných nariadení
+(Microsoft je kriminálna spoločnosť ktorá bola uznaná vinnou za 
porušovanie protimonopolných nariadení
 americkými okresnými a odvolacími súdmi.)
 </p>
 
 <hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.html">Ostatné texty na èítanie</a></h4>
+<h4><a href="/philosophy/philosophy.html">Ostatné texty na čítanie</a></h4>
 <hr />
 
 <div class="translations">
@@ -74,25 +74,25 @@
 </p>
 
 <p>
-Prosím po¹lite FSF &amp; GNU otázky a informácie na
+Prosím pošlite FSF &amp; GNU otázky a informácie na
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Sú tu tie¾ <a href="/home.html#ContactInfo">iné mo¾nosti kontaktu</a>
+Sú tu tiež <a href="/home.html#ContactInfo">iné možnosti kontaktu</a>
 na FSF.
 <br />
-Prosím oznámte nefunkèné odkazy a iné opravy (a návrhy) na
+Prosím oznámte nefunkčné odkazy a iné opravy (a návrhy) na
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Prosím pozrite si
 <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> pre informácie ako koordinovat a posielat preklady tohoto èlánku.
+README</a> pre informácie ako koordinovat a posielat preklady tohoto článku.
 </p>
 
 <p>
 Aktualizovane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/12/14 00:46:00 $ $Author: alex_muntada $
+$Date: 2006/12/29 20:42:42 $ $Author: alex_muntada $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]