www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/basic-freedoms.ca.html philosoph...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/basic-freedoms.ca.html philosoph...
Date: Fri, 12 Dec 2008 21:27:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/12/12 21:27:01

Modified files:
    philosophy   : basic-freedoms.ca.html bsd.ca.html 
             selling.ar.html selling.ml.html selling.sr.html 
    server     : takeaction.ar.html takeaction.bg.html 
             takeaction.fr.html takeaction.nl.html 
             takeaction.sr.html takeaction.uk.html 
    server/po   : takeaction.ar.po takeaction.bg.po 
             takeaction.fr.po takeaction.nl.po 
             takeaction.sr.po takeaction.uk.po 
Added files:
    links/po    : links.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/links.pot?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/basic-freedoms.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/bsd.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/selling.ar.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/selling.ml.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/selling.sr.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.ar.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.bg.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.fr.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.nl.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sr.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.uk.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.ar.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.bg.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.fr.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.nl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sr.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.uk.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: philosophy/basic-freedoms.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/basic-freedoms.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/basic-freedoms.ca.html  8 Nov 2007 16:47:06 -0000    1.4
+++ philosophy/basic-freedoms.ca.html  12 Dec 2008 21:26:51 -0000   1.5
@@ -1,74 +1,75 @@
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<title>LLibertat d'expressi&oacute;, premsa i associaci&oacute; a Internet - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet - Projecte GNU 
- Free
+Software Foundation (FSF)</title>
+
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>LLibertat d'expressi&oacute;, premsa i associaci&oacute; a Internet</h2>
+<h2>Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet</h2>
 
 <!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
 <!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
 <!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-
 <p>
- La Free Software Foundation d&oacute;na suport a les llibertats
- d'expressi&oacute;, premsa i associaci&oacute; a Internet. Podeu
- consultar els seg&uuml;ents enlla&ccedil;os:
+ La Free Software Foundation dóna suport a les llibertats d'expressió, 
premsa
+i associació a Internet. Podeu consultar els següents enllaços:
 </p>
 
 <ul>
  <li>
-  La <a href= "http://www.ciec.org/";>Citizens Internet Empowerment 
Coalition</a> es va oposar al primer
-  intent del Congr&eacute;s de regular els continguts d'Internet amb la 
-  Communications Decency Act, una llei que va ser declarada inconstitucional
-  pel tribunal suprem dels Estats Units el 26 de juny de 
-  1997. El seu web es conserva com a recurs sobre aquest cas 
paradigm&agrave;tic.</li>
+  La <a href= "http://www.ciec.org/"; >Citizens Internet Empowerment
+Coalition</a> es va oposar al primer intent del Congrés de regular els
+continguts d'Internet amb la Communications Decency Act, una llei que va ser
+declarada inconstitucional pel tribunal suprem dels Estats Units el 26 de
+juny de 1997. El seu web es conserva com a recurs sobre aquest cas
+paradigmàtic.
+ </li>
 
- <!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
+<!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
  <li>The <a href="http://www.vtw.org/";>Voters Telecommunications Watch</a>
    and their excellent announcement electronic mailing list.</li>
   -->
-  
- <li>
-  L'article <A HREF="/philosophy/censoring-emacs.html">Censurar
-  GNU Emacs</A> explica com la Communications Decency Act va for&ccedil;ar
-  al Projecte GNU a censurar GNU Emacs, i com aquesta mesura va
-  tenir paradoxalment un efecte contrari al que els censors buscaven.
+<li>
+  L'article <a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Censurar GNU Emacs</a>
+explica com la Communications Decency Act va forçar al Projecte GNU a
+censurar GNU Emacs, i com aquesta mesura va tenir paradoxalment un efecte
+contrari al que els censors buscaven.
  </li>
 
  <li>
-  <A HREF="http://www.factnet.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</A> &eacute;s
-  una publicaci&oacute; electr&ograve;nica sense &agrave;nim de
-  lucre que disposa de serveis de not&iacute;cies, hemeroteca, sala
-  de f&ograve;rums i arxiu. Aquesta publicaci&oacute; es dedica
-  a la promoci&oacute; i a la defensa internacional de les llibertats
-  de pensament i d'expressi&oacute; i del dret a la privacitat.
+  <a href="http://www.factnet.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a> és una publicació
+electrònica sense ànim de lucre que disposa de serveis de notícies,
+hemeroteca, sala de fòrums i arxiu. Aquesta publicació es dedica a la
+promoció i a la defensa internacional de les llibertats de pensament i
+d'expressió i del dret a la privacitat.
  </li>
 
  <li>
-  La <A HREF="http://www.eff.org/blueribbon.html";>Campanya del
-  lla&ccedil; blau</A> per a la llibertat d'expressi&oacute;, premsa i 
associaci&oacute;.
+  La <a href="http://www.eff.org/blueribbon.html";>Campanya del llaç blau</a>
+per a la llibertat d'expressió, premsa i associació.
  </li>
 
- <!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
+<!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
  <li>You can read <a href="http://www.vtw.org/speech/index.html#decision";>the
    June 1996 appeals court decision</a>
    rejecting censorship of the Internet. But remember, this decision
    is <em>not</em> final! First, the Supreme Court will agree or disagree;
    then Congress gets a chance to look for another method of 
censorship.</li>
   -->
-
- <li><A HREF="http://www.savetheweb.org/";>Save the Web</A> &eacute;s
-  un moviment dedicat a assegurar que la prioritat principal de
-  les lleis sobre Internet a Europa sigui protegir els drets individuals
-  dels usuaris. Podeu llegir tamb&eacute; l'article <A 
HREF="/philosophy/savingeurope.html">Salvem
- Europa de les patents de programari</A>.</li>
+<li><a href="http://www.savetheweb.org/";>Save the Web</a> és un moviment 
dedicat
+a assegurar que la prioritat principal de les lleis sobre Internet a Europa
+sigui protegir els drets individuals dels usuaris. Podeu llegir també
+l'article <a href="/philosophy/savingeurope.html">Salvem Europa de les
+patents de programari</a>.</li>
 
  <li>
-  <A HREF="/links/links.ca.html#FreedomOrganizations">Altres 
organitzacions</A> que
-  treballen per la llibertat en les comunicacions electr&ograve;niques
-  i en el desenvolupament inform&agrave;tic.
+  <a href="/links/links.ca.html#FreedomOrganizations">Altres
+organitzacions</a> que treballen per la llibertat en les comunicacions
+electròniques i en el desenvolupament informàtic.
  </li>
 </ul>
 
@@ -78,48 +79,57 @@
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer-min.ca.html" -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu si us plau les vostres preguntes sobre la FSF y GNU
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Hi ha tamb&eacute; <a href="/contact/">d'altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
-<p> Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
-les traduccions d'aquest article.
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
+Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
- article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
- aparegui aquesta nota.
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 
08/11/2007
-<br/>
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 11 de
+desembre de 2008.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/11/08 16:47:06 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/12/12 21:26:51 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 <div id="translations">
-<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
@@ -133,7 +143,6 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
-
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a 
href="/philosophy/basic-freedoms.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
@@ -153,10 +162,12 @@
 <li><a 
href="/philosophy/basic-freedoms.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Korean -->
 <li><a 
href="/philosophy/basic-freedoms.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/basic-freedoms.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/philosophy/basic-freedoms.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Portuguese -->
-<li><a 
href="/philosophy/basic-freedoms.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/basic-freedoms.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="/philosophy/basic-freedoms.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 </ul>

Index: philosophy/bsd.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/bsd.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/bsd.ca.html   4 Oct 2007 16:40:16 -0000    1.3
+++ philosophy/bsd.ca.html   12 Dec 2008 21:26:51 -0000   1.4
@@ -1,42 +1,44 @@
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<title>El problema de la llic&egrave;ncia BSD - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
-<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>El problema de la llic&egrave;ncia BSD</h2>
 
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>El problema de la llicència BSD - Projecte GNU - Free Software 
Foundation
+(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>El problema de la llicència BSD</h2>
 
 <!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
 <!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
 <!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-
 <p>
-  Les dues categories principals de llic&egrave;ncies de programari
-  lliure s&oacute;n <a href="/copyleft/copyleft.html">amb copyleft</a> i <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#Non-CopyleftedFreeSoftware"> sense
-  copyleft</a>. Les llic&egrave;ncies amb copyleft com la <a 
href="/copyleft/gpl.html">GNU
-  GPL</a> insisteixen que les versions modificades del programa
-  han de ser tamb&eacute; programari lliure. Les llic&egrave;ncies
-  sense copyleft no insisteixen en aix&ograve;. <a 
href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Nosaltres
-  recomanem el copyleft</a> perqu&egrave; protegeix la llibertat
-  de tots els usuaris, per&ograve; el programari sense copyleft
-  encara pot ser programari lliure, i pot resultar &uacute;til per
-  a la comunitat del programari lliure.
+  Les dues categories principals de llicències de programari lliure són <a
+href="/copyleft/copyleft.html">amb copyleft</a> i <a
+href="/philosophy/categories.ca.html#Non-CopyleftedFreeSoftware"> sense
+copyleft</a>. Les llicències amb copyleft com la <a
+href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL</a> insisteixen que les versions
+modificades del programa han de ser també programari lliure. Les llicències
+sense copyleft no insisteixen en això. <a
+href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Nosaltres recomanem el copyleft</a>
+perquè protegeix la llibertat de tots els usuaris, però el programari sense
+copyleft encara pot ser programari lliure, i pot resultar útil per a la
+comunitat del programari lliure.
 </p>
 
 <p>
-  Hi ha unes quantes variants de <a 
href="/licenses/license-list.ca.html">llic&egrave;ncies
-  simples de programari lliure sense copyleft</a>, entre les quals
-  s'hi inclouen la llic&egrave;ncia X10, la <a 
href="http://www.x.org/Downloads_terms.html";> llic&egrave;ncia
-  X11</a>, la llic&egrave;ncia FreeBSD i les dues llic&egrave;ncies
-  BSD (Berkeley System Distribution). Deixant de banda petites 
difer&egrave;ncies
-  de redacci&oacute;, la majoria d'elles s&oacute;n equivalents,
-  per&ograve; la llic&egrave;ncia utilitzada per BSD fins al 1999
-  t&eacute; un problema especial: la &laquo;irritant cl&agrave;usula
-  de propaganda BSD&raquo;. Aquesta cl&agrave;usula diu que tota
-  publicitat que esmenti el programari ha d'incloure una frase en
-  concret:
+  Hi ha unes quantes variants de <a
+href="/licenses/license-list.ca.html">llicències simples de programari
+lliure sense copyleft</a>, entre les quals s'hi inclouen la llicència X10,
+la <a href="http://www.x.org/Downloads_terms.html";> llicència X11</a>, la
+llicència FreeBSD i les dues llicències BSD (Berkeley System
+Distribution). Deixant de banda petites diferències de redacció, la majoria
+d'elles són equivalents, però la llicència utilitzada per BSD fins al 1999
+té un problema especial: la «irritant clàusula de propaganda BSD». Aquesta
+clàusula diu que tota publicitat que esmenti el programari ha d'incloure una
+frase en concret:
 </p>
 
 <pre>
@@ -47,111 +49,101 @@
 </pre>
 
 <p>
-  Inicialment la &laquo;irritant cl&agrave;usula de propaganda BSD&raquo; 
s'utilitzava
-  nom&eacute;s a la Berkeley System Distribution. Aix&ograve; no
-  causava cap problema en particular, perqu&egrave; la inclusi&oacute; d'una
-  frase en un anunci no &eacute;s pas una gran dificultat pr&agrave;ctica.
-</p>
-<p>
-  Si els altres desenvolupadors que utilitzaven llic&egrave;ncies
-  estil BSD haguessin copiat la cl&agrave;usula de propaganda literalment
-  (incloent-hi la frase que es refereix a la Universitat de 
Calif&ograve;rnia),
-  el problema no s'hauria fet m&eacute;s gros.
-</p>
-<p>
-  Per&ograve;, com podeu imaginar, els altres desenvolupadors no
-  van copiar literalment la cl&agrave;usula. La van canviar, substituint 
&laquo;Universitat
-  de Calif&ograve;rnia&raquo; pel nom de la seva instituci&oacute; o
-  pel seu propi nom. El resultat &eacute;s un munt de llic&egrave;ncies
-  que requereixen un munt de frases diferents.
-</p>
-<p>
-  Quan alg&uacute; posa junts molts d'aquests programes en un sistema
-  operatiu, el resultat &eacute;s un problema seri&oacute;s. Imagineu-vos
-  que un sistema de programari requer&iacute;s 75 frases diferents,
-  de manera que cada una de les frases hagu&eacute;s de citar a
-  un autor o grup d'autors diferent. Per a anunciar-lo necessitar&iacute;eu
-  una p&agrave;gina sencera.
-</p>
-<p>
-  Aix&ograve; pot semblar una reducci&oacute; a l'absurd, per&ograve; 
&eacute;s
-  un fet ben real. NetBSD ve amb una llarga llista de frases diferents,
-  requerides per les diverses llic&egrave;ncies de les diferents
-  parts del sistema. En una versi&oacute; de 1997 de NetBSD, vaig
-  comptar 75 frases d'aquestes. No em sorprendria que la llista
-  fos m&eacute;s llarga actualment.
-</p>
-<p>
-  Per solucionar aquest problema, en el meu &laquo;temps lliure&raquo; parlo
-  amb desenvolupadors que han utilitzat llic&egrave;ncies estil
-  BSD, sol&middot;licitant-los si us plau que treguin la cl&agrave;usula
-  de propaganda. Al voltant de 1996 vaig parlar amb els desenvolupadors
-  de FreeBSD sobre aquest tema, i van decidir treure la cl&agrave;usula
-  de propaganda de tot el seu codi. Al maig de 1998 els desenvolupadors
-  de Flick, a la Universitat d'Utah, van treure aquesta cl&agrave;usula.
-</p>
-<p>
-  Dean Hal Varian, de la Universitat de Calif&ograve;rnia, va prendre
-  partit per aquesta causa i la va defensar davant de l'administraci&oacute;.
-  Al juny de 1999, despr&eacute;s de dos anys de discussions, la
-  Universitat de Calif&ograve;rnia va treure aquesta cl&agrave;usula
-  de la llic&egrave;ncia BSD.
-</p>
-<p>
-  Per tant, tenim ara una nova llic&egrave;ncia BSD que no cont&eacute; la
-  cl&agrave;usula de propaganda. Malauradament, aix&ograve; no elimina
-  el llegat de la cl&agrave;usula: encara hi ha cl&agrave;usules
-  similars a les llic&egrave;ncies de molts paquets que no s&oacute;n
-  part de BSD. El canvi a la llic&egrave;ncia BSD no t&eacute; efecte
-  en els altres paquets que imitaven la antiga llic&egrave;ncia
-  BSD; nom&eacute;s els desenvolupadors que els van fer poden canviar-la.
-</p>
-<p>
-  Per&ograve; si anteriorment van seguir el lideratge de Berkeley,
-  potser el canvi de pol&iacute;tica de Berkeley en convencer&agrave; alguns
-  de realitzar al seu torn el canvi. Val la pena sol&middot;licitar-ho.
-</p>
-<p>
-  Aix&iacute;, doncs, si el vostre paquet preferit encara utilitza
-  la llic&egrave;ncia BSD amb la cl&agrave;usula de propaganda,
-  si us plau sol&middot;liciteu a l'encarregat de mantenir-lo que
-  miri aquesta p&agrave;gina web, i que consideri la possibilitat
-  de fer el canvi.
-</p>
-<p>
-  I si voleu publicar un programa com a programari lliure sense
-   copyleft, no utilitzeu, si us plau, aquesta cl&agrave;usula
-   de propaganda. En lloc de copiar la llic&egrave;ncia BSD d'algun
-   altre paquet publicat (que pot tenir encara l'antiga versi&oacute; de
-   la llic&egrave;ncia), copieu la llic&egrave;ncia X11.
-</p>
-<p>
-  Podeu ajudar tamb&eacute; a estendre la presa de consci&egrave;ncia
-  d'aquest problema deixant d'utilitzar el terme &laquo;estil BSD&raquo; i
-  evitant l'expressi&oacute; &laquo;la llic&egrave;ncia BSD&raquo;,
-  que d&oacute;na equivocadament a entendre que nom&eacute;s n'hi
-  ha una. Quan la gent anomena &laquo;llic&egrave;ncies estil BSD&raquo; a
-  totes les llic&egrave;ncies de programari lliure sense copyleft,
-  alguns nous desenvolupadors de programari lliure que volen utilitzar
-  una llic&egrave;ncia de programari lliure sense copyleft poden
-  donar per fet que el lloc idoni d'on agafar-la &eacute;s BSD.
-  I pot ser que copi&iuml;n la llic&egrave;ncia amb la cl&agrave;usula
-  de propaganda no expressament, sin&oacute; per casualitat.
-</p>
-<p>
-  Si desitgeu citar un exemple espec&iacute;fic d'una llic&egrave;ncia
-  sense copyleft, i no teniu cap prefer&egrave;ncia en particular,
-  poseu si us plau un exemple que no tingui problemes particulars.
-  Per exemple, si parleu de &laquo;llic&egrave;ncies estil X11&raquo;,
-  animareu a la gent a copiar la llic&egrave;ncia de X11 (amb la
-  qual cosa s'evita la cl&agrave;usula de propaganda), en lloc de
-  fer-los c&oacute;rrer el risc d'escollir aleat&ograve;riament
-  una de les dues llic&egrave;ncies BSD.
-</p>
-<p>
-  Quan vulgueu parlar espec&iacute;ficament d'alguna de les llic&egrave;ncies
-  BSD, indiqueu sempre, si us plau, a quina us referiu: la 
&quot;llic&egrave;ncia
-BSD original&quot; o la &quot;llic&egrave;ncia BSD revisada&quot;.</p>
+  Inicialment la «irritant clàusula de propaganda BSD» s'utilitzava 
només a la
+Berkeley System Distribution. Això no causava cap problema en particular,
+perquè la inclusió d'una frase en un anunci no és pas una gran dificultat
+pràctica.
+</p>
+<p>
+  Si els altres desenvolupadors que utilitzaven llicències estil BSD 
haguessin
+copiat la clàusula de propaganda literalment (incloent-hi la frase que es
+refereix a la Universitat de Califòrnia), el problema no s'hauria fet més
+gros.
+</p>
+<p>
+  Però, com podeu imaginar, els altres desenvolupadors no van copiar
+literalment la clàusula. La van canviar, substituint «Universitat de
+Califòrnia» pel nom de la seva institució o pel seu propi nom. El resultat
+és un munt de llicències que requereixen un munt de frases diferents.
+</p>
+<p>
+  Quan algú posa junts molts d'aquests programes en un sistema operatiu, el
+resultat és un problema seriós. Imagineu-vos que un sistema de programari
+requerís 75 frases diferents, de manera que cada una de les frases hagués de
+citar a un autor o grup d'autors diferent. Per a anunciar-lo necessitaríeu
+una pàgina sencera.
+</p>
+<p>
+  Això pot semblar una reducció a l'absurd, però és un fet ben real. 
NetBSD ve
+amb una llarga llista de frases diferents, requerides per les diverses
+llicències de les diferents parts del sistema. En una versió de 1997 de
+NetBSD, vaig comptar 75 frases d'aquestes. No em sorprendria que la llista
+fos més llarga actualment.
+</p>
+<p>
+  Per solucionar aquest problema, en el meu «temps lliure» parlo amb
+desenvolupadors que han utilitzat llicències estil BSD, sol·licitant-los si
+us plau que treguin la clàusula de propaganda. Al voltant de 1996 vaig
+parlar amb els desenvolupadors de FreeBSD sobre aquest tema, i van decidir
+treure la clàusula de propaganda de tot el seu codi. Al maig de 1998 els
+desenvolupadors de Flick, a la Universitat d'Utah, van treure aquesta
+clàusula.
+</p>
+<p>
+  Dean Hal Varian, de la Universitat de Califòrnia, va prendre partit per
+aquesta causa i la va defensar davant de l'administració. Al juny de 1999,
+després de dos anys de discussions, la Universitat de Califòrnia va treure
+aquesta clàusula de la llicència BSD.
+</p>
+<p>
+  Per tant, tenim ara una nova llicència BSD que no conté la clàusula de
+propaganda. Malauradament, això no elimina el llegat de la clàusula: encara
+hi ha clàusules similars a les llicències de molts paquets que no són part
+de BSD. El canvi a la llicència BSD no té efecte en els altres paquets que
+imitaven la antiga llicència BSD; només els desenvolupadors que els van fer
+poden canviar-la.
+</p>
+<p>
+  Però si anteriorment van seguir el lideratge de Berkeley, potser el canvi 
de
+política de Berkeley en convencerà alguns de realitzar al seu torn el
+canvi. Val la pena sol·licitar-ho.
+</p>
+<p>
+  Així, doncs, si el vostre paquet preferit encara utilitza la llicència 
BSD
+amb la clàusula de propaganda, si us plau sol·liciteu a l'encarregat de
+mantenir-lo que miri aquesta pàgina web, i que consideri la possibilitat de
+fer el canvi.
+</p>
+<p>
+  I si voleu publicar un programa com a programari lliure sense copyleft, no
+utilitzeu, si us plau, aquesta clàusula de propaganda. En lloc de copiar la
+llicència BSD d'algun altre paquet publicat (que pot tenir encara l'antiga
+versió de la llicència), copieu la llicència X11.
+</p>
+<p>
+  Podeu ajudar també a estendre la presa de consciència d'aquest problema
+deixant d'utilitzar el terme «estil BSD» i evitant l'expressió «la 
llicència
+BSD», que dóna equivocadament a entendre que només n'hi ha una. Quan la gent
+anomena «llicències estil BSD» a totes les llicències de programari lliure
+sense copyleft, alguns nous desenvolupadors de programari lliure que volen
+utilitzar una llicència de programari lliure sense copyleft poden donar per
+fet que el lloc idoni d'on agafar-la és BSD. I pot ser que copiïn la
+llicència amb la clàusula de propaganda no expressament, sinó per
+casualitat.
+</p>
+<p>
+  Si desitgeu citar un exemple específic d'una llicència sense copyleft, i 
no
+teniu cap preferència en particular, poseu si us plau un exemple que no
+tingui problemes particulars. Per exemple, si parleu de «llicències estil
+X11», animareu a la gent a copiar la llicència de X11 (amb la qual cosa
+s'evita la clàusula de propaganda), en lloc de fer-los córrer el risc
+d'escollir aleatòriament una de les dues llicències BSD.
+</p>
+<p>
+  Quan vulgueu parlar específicament d'alguna de les llicències BSD, 
indiqueu
+sempre, si us plau, a quina us referiu: la "llicència BSD original" o la
+"llicència BSD revisada".
+</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -159,47 +151,57 @@
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
-publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1998, 1999, 2001, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1998, 1999, 2001, 2003, 2007 Free Software Foundation,
+Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
-article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre 
-que hi aparegui aquesta nota.
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 2 de maig de 
2006.
-<br />
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 11 de
+desembre de 2008.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/10/04 16:40:16 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/12/12 21:26:51 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 <div id="translations">
-<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
@@ -213,7 +215,6 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
-
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/bsd.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
@@ -233,8 +234,8 @@
 <li><a href="/philosophy/bsd.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/philosophy/bsd.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Portuguese -->
-<li><a href="/philosophy/bsd.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/bsd.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="/philosophy/bsd.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
 </ul>

Index: philosophy/selling.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/selling.ar.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/selling.ar.html 11 Dec 2008 09:28:09 -0000   1.1
+++ philosophy/selling.ar.html 12 Dec 2008 21:26:51 -0000   1.2
@@ -179,8 +179,8 @@
 من فضلك أرسل لإف&#8204;إس&#8204;إف ولاستفسارات 
جنو ل<a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. يوجد أيضا <a
 href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> 
بالإف&#8204;إس&#8204;إف. <br /> من
-فضلك أرسلالوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى
-<ahref="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+فضلك أرسلالوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -208,7 +208,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2008/12/11 09:28:09 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/selling.ml.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/selling.ml.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/selling.ml.html 7 Oct 2008 20:28:16 -0000    1.1
+++ philosophy/selling.ml.html 12 Dec 2008 21:26:51 -0000   1.2
@@ -255,7 +255,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 പുതുക്കിയതു്:
 
-$Date: 2008/10/07 20:28:16 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -277,6 +277,8 @@
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/selling.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/selling.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: philosophy/selling.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/selling.sr.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/selling.sr.html 7 Oct 2008 20:28:16 -0000    1.10
+++ philosophy/selling.sr.html 12 Dec 2008 21:26:51 -0000   1.11
@@ -237,7 +237,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2008/10/07 20:28:16 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -259,6 +259,8 @@
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/philosophy/selling.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/selling.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: server/takeaction.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.ar.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- server/takeaction.ar.html  6 Dec 2008 09:28:18 -0000    1.17
+++ server/takeaction.ar.html  12 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.18
@@ -74,14 +74,17 @@
 </dd>
 <dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+<a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a>.
+co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
+the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 انظر الى الصفحات الاكترونية للحزمة لمزيد م
ن المعلومات و <a
@@ -182,7 +185,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 تحديث:
 
-$Date: 2008/12/06 09:28:18 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.bg.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- server/takeaction.bg.html  6 Dec 2008 09:28:18 -0000    1.39
+++ server/takeaction.bg.html  12 Dec 2008 21:26:54 -0000   1.40
@@ -82,14 +82,17 @@
 </dd>
 <dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+<a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a>.
+co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
+the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 Вижте уеб-страниците на пакета за 
конкретна информация и <a
@@ -200,7 +203,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/12/06 09:28:18 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.fr.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- server/takeaction.fr.html  6 Dec 2008 09:28:18 -0000    1.20
+++ server/takeaction.fr.html  12 Dec 2008 21:26:55 -0000   1.21
@@ -86,14 +86,17 @@
 </dd>
 <dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+<a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a>.
+co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
+the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 Consultez les pages Web sur les paquetages pour des informations plus
@@ -201,7 +204,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Derni&egrave;re mise-&agrave;-jour&nbsp;:
 
-$Date: 2008/12/06 09:28:18 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.nl.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- server/takeaction.nl.html  6 Dec 2008 09:28:18 -0000    1.14
+++ server/takeaction.nl.html  12 Dec 2008 21:26:55 -0000   1.15
@@ -81,14 +81,17 @@
 </dd>
 <dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+<a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a>.
+co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
+the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 Zie de webpagina's van het betreffende pakket voor meer informatie en <a
@@ -191,7 +194,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2008/12/06 09:28:18 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sr.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- server/takeaction.sr.html  6 Dec 2008 09:28:18 -0000    1.16
+++ server/takeaction.sr.html  12 Dec 2008 21:26:55 -0000   1.17
@@ -82,14 +82,17 @@
 </dd>
 <dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+<a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a>.
+co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
+the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 Погледајте веб стране датих пакета за 
детаљне информације, и <a
@@ -209,7 +212,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2008/12/06 09:28:18 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.uk.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/takeaction.uk.html  6 Dec 2008 09:28:18 -0000    1.13
+++ server/takeaction.uk.html  12 Dec 2008 21:26:55 -0000   1.14
@@ -79,14 +79,17 @@
 </dd>
 <dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
-href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/ffp/">ffp</a>, <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+<a href="/software/gleem/">gleem</a>, <a
+href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>, <a
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
 href="/software/oleo/">oleo</a>, <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>, <a
 href="/software/speedx/">speedx</a>, <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>,
 <a href="/software/xmorph/">xmorph</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a>.
+co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
+the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
 </dt>
 <dd>
 See the package web pages for specific information, and <a
@@ -188,7 +191,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2008/12/06 09:28:18 $
+$Date: 2008/12/12 21:26:55 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.ar.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/po/takeaction.ar.po 6 Dec 2008 09:28:22 -0000    1.13
+++ server/po/takeaction.ar.po 12 Dec 2008 21:26:58 -0000   1.14
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-06 04:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-09-05 04:02+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -179,13 +179,16 @@
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href="
-"\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also looking for a co-"
-"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a>."
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, "
+"<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/"
+"gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
+"a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
+"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>قم بقيادة تطوير احدى حزم الجنو 
الآتية:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"

Index: server/po/takeaction.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.bg.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- server/po/takeaction.bg.po 6 Dec 2008 09:28:22 -0000    1.20
+++ server/po/takeaction.bg.po 12 Dec 2008 21:26:58 -0000   1.21
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-06 04:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-17 16:34+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -190,13 +190,16 @@
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href="
-"\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also looking for a co-"
-"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a>."
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, "
+"<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/"
+"gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
+"a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
+"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</b></"
 "a> <a href=\"/software/acct/\">acct</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/"

Index: server/po/takeaction.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.fr.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- server/po/takeaction.fr.po 6 Dec 2008 09:28:22 -0000    1.23
+++ server/po/takeaction.fr.po 12 Dec 2008 21:26:58 -0000   1.24
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-06 04:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-29 14:33+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -192,13 +192,16 @@
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href="
-"\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also looking for a co-"
-"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a>."
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, "
+"<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/"
+"gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
+"a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
+"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Reprenez la maintenance d'un paquetage GNU&nbsp;:</b></"
 "a> <a href=\"/software/dbmanual/\">dbmanual</a>, <a href=\"/software/dotgnu-"

Index: server/po/takeaction.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.nl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- server/po/takeaction.nl.po 6 Dec 2008 09:28:22 -0000    1.11
+++ server/po/takeaction.nl.po 12 Dec 2008 21:26:58 -0000   1.12
@@ -1,7 +1,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-06 04:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -184,13 +184,16 @@
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href="
-"\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also looking for a co-"
-"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a>."
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, "
+"<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/"
+"gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
+"a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
+"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Neem het beheer over van een GNU pakket:</b></a> <a "
 "href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"

Index: server/po/takeaction.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sr.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/po/takeaction.sr.po 6 Dec 2008 09:28:22 -0000    1.13
+++ server/po/takeaction.sr.po 12 Dec 2008 21:26:58 -0000   1.14
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-06 04:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-26 17:58+0100\n"
 "Last-Translator: Strahinya Radich <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -192,13 +192,16 @@
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href="
-"\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also looking for a co-"
-"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a>."
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, "
+"<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/"
+"gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
+"a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
+"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Преузмите пакет ГНУ-a који се 
не одржава:</b></a> <a "
 "href=\"/software/dbmanual/\">dbmanual</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/"

Index: server/po/takeaction.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.uk.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- server/po/takeaction.uk.po 6 Dec 2008 09:28:22 -0000    1.13
+++ server/po/takeaction.uk.po 12 Dec 2008 21:26:58 -0000   1.14
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.uk\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-06 04:27-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-08-28 11:26+0300\n"
 "Last-Translator: Evgeniy Sudyr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
@@ -140,13 +140,16 @@
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
 "\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
-"\">ffp</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
-"gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
-"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href="
-"\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
-"href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</"
-"a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also looking for a co-"
-"maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a>."
+"\">ffp</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, "
+"<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/"
+"gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</"
+"a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+"\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
+"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>

Index: links/po/links.pot
===================================================================
RCS file: links/po/links.pot
diff -N links/po/links.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ links/po/links.pot 12 Dec 2008 21:26:47 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,740 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-12 16:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Links to Other Free Software Sites - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Links to Other Free Software Sites"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To help promote knowledge of free software that isn't <a "
+"href=\"/software/software.html#TOCDescriptionsOfGNUSoftware\">GNU software "
+"distributed by the FSF</a>, we have collected the following links to other "
+"web sites that contain free software, or is directly related to the issue of "
+"free software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We do not have links to web sites of the well-known GNU/Linux system "
+"distributions, or to the well-known BSD system distributions, because all "
+"those sites explicitly describe, and facilitate access to, various non-free "
+"programs. We would be glad to know of other Free Software web sites that we "
+"could link to here."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em><span class=\"highlight\">The FSF is not responsible for the content of "
+"other web sites, or how up-to-date their content is.</span></em>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Free GNU/Linux distributions"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
+"distributions we know of which only include and only propose free software. "
+"They reject non-free applications, non-free programming platforms, non-free "
+"drivers, or non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If by mistake they do "
+"include any, they remove it. To learn more about what makes for a free "
+"GNU/Linux distribution, see our <a "
+"href=\"/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">Guidelines for "
+"Free System Distributions</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you know of a distribution that may qualify but isn't listed here, please "
+"ask the distribution's maintainers if they want to follow these free "
+"software principles. If they do, and they would like their distribution to "
+"be listed here, they should write to &lt;address@hidden&gt;. Some "
+"distributions are making efforts to move toward a completely free system. "
+"We thank them for their on-going work to achieve that goal, and hope to list "
+"them here some day."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All of the distributions that follow are installable to a computer hard "
+"drive and most can be run live. They are listed in no particular order."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, a GNU/Linux "
+"distribution based on Debian and Ubuntu, with sponsorship from the FSF."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>Ututo</a>, a GNU/Linux distribution "
+"based on Gentoo. It was the first fully free GNU/Linux system recognized by "
+"the GNU Project."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://dynebolic.org\";>Dynebolic</a>, a GNU/Linux distribution "
+"that places special emphasis on audio and video editing."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"https://www.musix.org.ar\";>Musix GNU+Linux</a>, a GNU+Linux "
+"distribution based on Knoppix, with special emphasis on audio production."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a "
+"GNU/Linux distribution based on Fedora."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://livecd.gnustep.org/\";>GNUstep Live</a>, a GNU/Linux "
+"distribution with a user interface based on <a "
+"href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a>, a free implementation of the "
+"Cocoa/OpenStep framework."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://trisquel.uvigo.es/\";>Trisquel</a>, a GNU/Linux distribution "
+"oriented to small enterprises, domestic users and educational centers."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Other free operating systems"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We would especially like to know of other free operating systems that have a "
+"policy not to include, or recommend, non-free software. Developers of such "
+"operating systems that wish us to be aware of their system should contact "
+"&lt;address@hidden&gt;. These systems also follow our <a "
+"href=\"/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">Guidelines for "
+"Free System Distributions</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU Darwin</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.jnode.org/\";>JNode</a>, a free operating system written "
+"in Java"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Collections of free software"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.delorie.com\";>DJ Delorie's site</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/ElispArea\";>GNU EmacsWiki: "
+"ElispArea</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://ftp.back2roots.org/geekgadgets/\";>GNU programs for the "
+"Amiga and BeOS</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Free software documentation"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The documentation at these sites may be older than the latest <a "
+"href=\"/doc/doc.html\">versions distributed by GNU</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.delorie.com/gnu/docs/\";>GNU manuals at 
delorie.com.</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.mibsoftware.com/reuse/\";>Reuse RKT</a> provides links "
+"to FAQs, standards and references."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org\";>planet.gnu.org</a> aggregates blogs and "
+"news announcements from GNU packages."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.changelog.org\";>Aggregation of ChangeLog entries from "
+"GNU and GNOME projects.</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/software/gnujdoc/gnujdoc.html\">GNUjdoc</a> is a central archive "
+"of Japanese translations of GNU documents."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Unofficial GNU sites"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.cs.pdx.edu/~trent/gnu\";>Trent's pages</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.cz\";>A GNU page in Czech</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Free knowledge &amp; free culture"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.wikipedia.org\";>Wikipedia.org</a> - The Free "
+"Encyclopedia."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.ourproject.org\";>OurProject.org</a> - Free Software "
+"&amp; Free Knowledge for a Free Society (mostly in Spanish)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Organizations related to free software"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mx.gnu.org\";>GNU Mexico</a> - The Mexican branch of the GNU "
+"Project"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://es.gnu.org\";>GNU Spain</a> - The Spanish branch of the GNU "
+"Project"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://it.gnu.org\";>GNU Italia</a> - The Italian branch of the GNU "
+"Project"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.belgeler.org/\";>Belgeler.org</a> - A very compherensive "
+"Turkish Translation project including philosophical writings about Free "
+"Software"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.april.org/\";>APRIL</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://eupat.ffii.org/patente/\";>European Software Patent Horror "
+"Gallery</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://swpat.ffii.org/\";>FFII: Protecting Information Innovation "
+"against the Abuse of the Patent System</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.icot.or.jp/\";>ICOT Free Software</a> (in Japanese)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.mutopiaproject.org/\";>Mutopia</a> collects and "
+"distributes free music, and information about free music."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.publiclibraryofscience.org\";>Public Library of "
+"Science</a> organizes support for online public libraries of science."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.opencores.org\";>OpenCores.Org</a> is a volunteer group "
+"interested in developing hardware, with a similar ethos to the free software "
+"movement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.openstreetmap.org\";>OpenStreetMap is a free editable "
+"map of the whole world. OpenStreetMap allows you to freely view, edit and "
+"use geographical data in a collaborative way.</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.vhdl.org/fmf\";>The Free Model Foundry</a> - for "
+"electrical engineers, free simulation models of digital components."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.crynwr.com/cgi-bin/ezmlm-cgi/0/\";>Archives</a> of the "
+"Free Software Business mailing list"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.ffii.org\";>Association For a Free Informational "
+"Infrastructure (FFII)</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.opencode.org/\";>OpenCode</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://freegis.org\";>FreeGIS Project</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://translation.sourceforge.net\";>Translation Project</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.ofset.org\"; name=\"OFSET\">OFSET</a> - The Organization "
+"for Free Software in Education and Teaching."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsfeurope.org/\";>FSF Europe</a>, Free Software "
+"Foundation Europe."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://fsffrance.org/\";>FSF France</a>, Free Software Foundation "
+"France."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://gnu.org.in/\";>FSF India</a>, the Indian branch of the 
FSF."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsfla.org\";>FSF Latin America</a>, Free Software "
+"Foundation Latin America"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.cipsga.org.br/\";>CIPSGA</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.fsc.cc/\";>Free Software Consortium</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"http://www.plugincinema.com/plugin/plugin_cinema/pffp.htm/\";>pFFP</a> "
+"- The plugincinema Free Film Project promotes the use of free software to "
+"make and distribute films."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.softwarelivre.org\";>Free Software Project in 
Brazil</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://avoir.uwc.ac.za\";>African Virtual Open Initiatives and "
+"Resources</a>, an organization dedicated to create opportunities for "
+"development and education with Free Software in Africa."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gugve\";>GUGVe</a>, promoting the Free Software "
+"in Venezuela."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnulinuxclub.org\";>GnuLinuxClub.org</a>, dedicated to "
+"the propagation and usage of GNU/Linux and Free Software among the general "
+"computer users community."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://techmeet.org\";>techmeet.org</a>, a site for discussing free "
+"website revision systems and arranging conferences on the topic."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.vialibre.org.ar\";>Fundacion via libre</a>, an "
+"organization which promotes sharing and development of the knowledge based "
+"on free software movement principles."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.sugarlabs.org/\";>Sugar Labs</a>, an organization set up "
+"to continue development of the Sugar desktop environment."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Sites about the use and development of free software"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnuino.org/\";>gnuino.org</a> - a Spanish introduction "
+"to free software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"Companies that support free software development, and exclusively free "
+"software development"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.solis.coop.br/fred.php?sys_date=&amp;section=17\";>Solis "
+"Coop</a> (partly in Portuguese)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.gnat.com/\";>Ada Core Technologies</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.cendio.com/\";>Cendio Systems AB</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.intevation.de/\";>Intevation GmbH</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.propus.com.br\";>Propus Software Livre</a> (partly in "
+"Portuguese)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.prosa.it/\";>PROSA</a> (partly in Italian)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://josefsson.org/\";>Simon Josefsson Datakonsult AB</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.sra.co.jp/public/sra/product/wingnut/\";>Wingnut "
+"Project</a> (in Japanese)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"Organizations that work for freedom in computer development and electronic "
+"communications"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.opencores.org\";>OpenCores</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The OpenCores project exists to further the aims of the Open IP Core "
+"definition, which has the following tenets: information on using the "
+"hardware must be available; the design of the hardware must be available; "
+"design software for hardware must be available."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.chillingeffects.org\";>chillingeffects.org</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Chilling Effects is a collection point for cease and desist notices "
+"concerning online activity &mdash; we invite visitors to enter C&amp;Ds they "
+"have received or sent. The website collects the C&amp;Ds in a searchable "
+"database and hyperlinks them to explanations of the legal issues."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://progfree.org\";>The League for Programming Freedom</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The League for Programming Freedom is an organization that opposes software "
+"patents and user interface copyrights."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.freeprotocols.org/\";>Free Protocols Foundation</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The Free Protocols Foundation (FPF) is an independent public forum, "
+"dedicated to the support of patent-free protocols."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://eff.org\";>Electronic Frontier Foundation</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"EFF, the Electronic Frontier Foundation, is a non-profit, non-partisan "
+"organization working in the public interest to protect fundamental civil "
+"liberties, including privacy and freedom of expression, in the arena of "
+"computers and the Internet."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://epic.org\";>Electronic Privacy Information Center</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"EPIC is a public interest research center in Washington, D.C. It was "
+"established in 1994 to focus public attention on emerging civil liberties "
+"issues and to protect privacy, the First Amendment, and constitutional "
+"values."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.cpsr.org\";>Computer Professionals for Social "
+"Responsibility</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"CPSR is a public-interest alliance of computer scientists and others "
+"concerned about the impact of computer technology on society. We work to "
+"influence decisions regarding the development and use of computers because "
+"those decisions have far-reaching consequences and reflect our basic values "
+"and priorities."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.aclu.org\";>American Civil Liberties Union</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The American Civil Liberties Union is the nation's foremost advocate of "
+"individual rights &mdash; litigating, legislating, and educating the public "
+"on a broad array of issues affecting individual freedom in the United "
+"States."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.gilc.org\";>Global Internet LibertyCampaign</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The GILC comprises of members from American Civil Liberties Union, the "
+"Electronic Privacy Information Center, Human Rights Watch, the Internet "
+"Society, Privacy International, the Association des Utilisateurs d'Internet, "
+"and other civil liberties and human rights organizations. They advocate the "
+"prohibition of censorship of on-line communication, and insist that on-line "
+"free expression should not be restricted by indirect means such as "
+"excessively restrictive governmental or private controls over computer "
+"hardware or software, telecommunications infrastructure, or other essential "
+"components of the Internet."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.p2punited.org/\";>P2P United</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "This site fights legislation to ban peer to peer software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.efa.org.au/\";>Electronic Frontiers Australia</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Electronic Frontiers Australia Inc. (EFA) is a non-profit national "
+"organisation representing Internet users concerned with on-line freedoms and "
+"rights."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Hosting"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These sites provide hosting for free software packages, focused on source "
+"code. (We don't list other well-known hosting sites since they have "
+"advertisements or other encouragement for proprietary software. As usual, "
+"contact us at &lt;address@hidden&gt; if you have suggestions to add to "
+"the list.)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, the hosting site provided "
+"by GNU for both GNU and non-GNU packages. (<a "
+"href=\"/software/devel.html\">More info.</a>)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://gna.org/\";>Gna</a>, the hosting site provided by FSF "
+"France, with support from the French company Free."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In contrast, these sites offers general hosting for domains, including email "
+"and web support, with an emphasis on the libre philosophy. (They are not "
+"directly focused on software development.)"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://sfccp.net\";>sfccp.net</a>, the San Francisco Community "
+"Colocation Project provides a location for non-profit organizations to host "
+"their own servers."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "News about free software"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These sites offer updated news about free software and (in some cases) GNU "
+"software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://singapore.gnu.googlepages.com/press\";>Press/News</a> - free "
+"software news from a Singapore GNU users group."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://news.northxsouth.com\";>news.northxsouth.com</a>, news about "
+"free software in Latin America."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://gnuticias.es.gnu.org\";>GNUticias</a>, news about free "
+"software and the GNU Project (in Spanish)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]