www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy apsl.ca.html po/apsl.ca.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy apsl.ca.html po/apsl.ca.po
Date: Sat, 13 Dec 2008 21:26:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/12/13 21:26:47

Modified files:
    philosophy   : apsl.ca.html 
    philosophy/po : apsl.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/apsl.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/apsl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: apsl.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/apsl.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- apsl.ca.html    12 Dec 2008 09:27:04 -0000   1.5
+++ apsl.ca.html    13 Dec 2008 21:26:39 -0000   1.6
@@ -9,27 +9,27 @@
 <h2>L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 
2.0</h2>
 
 <p>
-La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públicd'Apple (Apple Public Source
-License, APSL) reuneix les condicionsd'una llicència de programari
-lliure. Els advocats d'Applevan treballar amb la FSF per produir una
+La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (Apple Public Source
+License, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de programari
+lliure. Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir una
 llicència que ho garantís.Els <a href="historical-apsl.html">problemes
-anteriorment descritsen aquesta pàgina</a> són encara qüestions
-potencialsper a altres possibles llicències, però no s'apliquena la versió
-2.0 de l'APSL. Animem a tothom que utilitzi qualsevolversió de programari
-d'Apple sota l'APSL a aplicar els termesde la versió 2.0 en lloc dels de
-qualsevol llicènciaanterior.</p>
+anteriorment descrits en aquesta pàgina</a> són encara qüestions potencials
+per a altres possibles llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de
+l'APSL. Animem a tothom que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple
+sota l'APSL a aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol
+llicència anterior.</p>
 
 <p>
-A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de "UsosExterns" ha estat precisada
-de manera que es respecten les llibertatsdels usuaris. La posició de la FSF
-sempre ha estat que la llibertatdel programari lliure és primordialment
-llibertat per als usuarisdel programari. Algunes tecnologies com les
-aplicacions web estancanviant la manera en què els usuaris interactuen amb
+A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de "Usos Externs" ha estat precisada
+de manera que es respecten les llibertats dels usuaris. La posició de la FSF
+sempre ha estat que la llibertat del programari lliure és primordialment
+llibertat per als usuaris del programari. Algunes tecnologies com les
+aplicacions web estan canviant la manera en què els usuaris interactuen amb
 el programari.La llicència APSL 2.0, com la <a
-href="http://www.affero.org/oagpl.html";>llicènciaAffero GPL</a>, busca
-defensar la llibertat d'aquells que utilitzenprogramari d'aquestes maneres
-noves, sense perjudicar indegudamentni la privacitat dels usuaris ni la
-llibertat per usar l'esmentatprogramari.</p>
+href="http://www.affero.org/oagpl.html";>llicència Affero GPL</a>, busca
+defensar la llibertat d'aquells que utilitzen programari d'aquestes maneres
+noves, sense perjudicar indegudament ni la privacitat dels usuaris ni la
+llibertat per usar l'esmentat programari.</p>
 
 <p>
 La FSF considera ara l'APSL com una llicència de programari lliure amb dos
@@ -56,8 +56,8 @@
 fa.</p>
 
 <p>
-<a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> és una combinació deGNU i
-Darwin que se suposa que només inclou programari lliure.</p>
+<a href="http://www.gnu-darwin.org";>GNU-Darwin</a> és una combinació de GNU
+i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -101,7 +101,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2008/12/12 09:27:04 $
+$Date: 2008/12/13 21:26:39 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/apsl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/apsl.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/apsl.ca.po    13 Dec 2008 12:24:00 -0000   1.4
+++ po/apsl.ca.po    13 Dec 2008 21:26:43 -0000   1.5
@@ -12,7 +12,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -45,8 +45,8 @@
 "descrits en aquesta pàgina</a> són encara qüestions potencials per a 
altres "
 "possibles llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de l'APSL. Animem 
a "
 "tothom que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple sota l'APSL a "
-"aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol "
-"llicència anterior."
+"aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol llicència "
+"anterior."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -121,8 +121,8 @@
 "<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> is a combination of GNU "
 "and Darwin that is supposed to include only free software."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> és una combinació de 
GNU "
-"i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure."
+"<a href=\"http://www.gnu-darwin.org\";>GNU-Darwin</a> és una combinació de "
+"GNU i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -185,4 +185,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]