www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po wassenaar.ca.po why-free.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po wassenaar.ca.po why-free.ca.po
Date: Thu, 18 Dec 2008 17:06:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/12/18 17:06:22

Added files:
    philosophy/po : wassenaar.ca.po why-free.ca.po 

Log message:
    New po files

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: wassenaar.ca.po
===================================================================
RCS file: wassenaar.ca.po
diff -N wassenaar.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ wassenaar.ca.po   18 Dec 2008 17:06:19 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,150 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/philosophy/wassenaar.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: wassenaar.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-18 17:25+0100\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "The Wassenaar Agreement - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "L'acord de Wassenaar - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "The Wassenaar Agreement"
+msgstr "L'acord de Wassenaar"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our first information about the new Wassenaar agreement came in the form of "
+"a newspaper article, which said that export of encryption software would be "
+"prohibited&mdash;and this seemed to include free software. So we posted an "
+"announcement seeking people in non-Wassenaar countries to participate in "
+"distribution and development of free software for encryption."
+msgstr "La primera notícia que vam tenir sobre el nou acord de Wassenaar 
provenia d'un article d'un diari, on es deia que es prohibiria l'exportació de 
programari de xifrat (i la prohibició semblava incloure el programari lliure). 
Així que vam posar un anunci buscant gent en països que no haguessin signat 
l'acord de Wassenaar per participar en la distribució i desenvolupament de 
programari lliure per a xifrat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Subsequently the actual text of the new version of Wassenaar was published. "
+"Then we saw that it continues to have an exception that seems to cover free "
+"software. (They use the term &ldquo;public domain&rdquo;, but they seem to "
+"mean something like free software by that.) So the problem seems to have "
+"been a false alarm."
+msgstr "Després es va publicar el text definitiu de la nova versió de 
l'acord de Wassenaar. Llavors vam veure que continuava tenint una excepció que 
semblava incloure el programari lliure (al text s'utilitzava l'expressió 
\"domini públic\", però semblava que amb això volien dir alguna cosa 
semblant al programari lliure). De manera que el problema sembla haver estat 
una falsa alarma."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, the US continues to seek such restrictions, and therefore it makes "
+"sense to continue our preparations, as a precaution in case a future version "
+"of the Wassenaar agreement places further restrictions on exportation of "
+"free software."
+msgstr "No obstant, els Estats Units continuen volent imposar aquestes 
restriccions, i per tant té sentit continuar amb els nostres preparatius, com 
a precaució per si de cas una futura versió de l'acord de Wassenaar imposés 
restriccions addicionals en l'exportació de programari lliure."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here is our interpretation of the text of the latest Wassenaar agreement, as "
+"we have seen it. This has not been checked by a lawyer."
+msgstr "Aquesta és la nostra interpretació del text de l'últim acord de 
Wassenaar, tal com el veiem. No ha estat revisada per un advocat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"According to the General Software Notes, entry 2, the agreement does not "
+"cover software which is in &ldquo;the public domain&rdquo;. This is defined "
+"in the definitions as technology or software which has been made available "
+"without restrictions upon its further dissemination. There is also a "
+"statement that copyright by itself does not deny a program this "
+"&ldquo;public domain&rdquo; status."
+msgstr "Segons les \"Notes generals sobre el programari\", punt 2, l'acord no 
cobreix el programari que estigui en \"el domini públic\". Això es defineix 
al glossari com a tecnologia o programari que s'han fet públics sense 
restriccions sobre la seva posterior difusió. També s'afirma que el 
copyright, per si mateix, no priva a un programa de la seva consideració de 
\"domini públic\"."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are currently discussions about the agreement and it would seem "
+"logical that the definition of &ldquo;public domain&rdquo; is something that "
+"will be clarified at future meetings."
+msgstr "Actualment hi ha discussions sobre l'acord i semblaria lògic que la 
definició de \"domini públic\" s'aclarís en futures reunions."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Finnish officials have stated that <cite>&ldquo;nothing will change as far "
+"as the &ldquo;public domain&rdquo; software and the Dec 3 Wassenaar "
+"agreement are concerned.&rdquo;</cite>"
+msgstr "Funcionaris finlandesos han declarat que <cite>\"res no canviarà pel 
que fa al programari de \"domini públic\" i l'acord de Wassenaar del 3 de 
desembre.\"</cite>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In Denmark, we are told, there has been an incident where the Ministry of "
+"Commerce informed an administrator to stop offering the program PGP for "
+"download."
+msgstr "A Dinamarca, segons ens diuen, hi ha hagut un incident: el Ministeri 
de Comerç va comminar un administrador a deixar d'oferir la descàrrega del 
programa PGP."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People in the UK can help by looking at <a "
+"href=\"http://www.stand.org.uk/\";>http://www.stand.org.uk/</a> and "
+"participate in their campaign."
+msgstr "La gent del Regne Unit pot ajudar visitant la pàgina <a 
href=\"http://www.stand.org.uk/\";>http://www.stand.org.uk/</a> i participant en 
la seva campanya."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Recent news indicate that the Australian government has prohibited the "
+"export of free software for encryption by modifying the Wassenaar list that "
+"related to the definition of software &ldquo;in the public domain.&rdquo;"
+msgstr "Notícies recents ens indiquen que el govern australià ha prohibit 
l'exportació de programari lliure per a xifrat al modificar la part de l'acord 
de Wassenaar relacionada amb la definició de programari \"de domini públic\"."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: why-free.ca.po
===================================================================
RCS file: why-free.ca.po
diff -N why-free.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-free.ca.po   18 Dec 2008 17:06:19 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,477 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-free.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-18 18:01+0100\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Why Software Should Not Have Owners - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"Per què el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte GNU - Free 
Software Foundation "
+"(FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, Why Software "
+"Should Not Have Owners"
+msgstr ""
+"GNU, Projecte GNU, FSF, Programari Lliure, Free Software Foundation, Per què 
el programari no hauria de tenir propietaris"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Why Software Should Not Have Owners"
+msgstr "Per què el programari no hauria de tenir propietaris"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard "
+"Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"per <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital information technology contributes to the world by making it easier "
+"to copy and modify information. Computers promise to make this easier for "
+"all of us."
+msgstr "La tecnologia de la informació digital contribueix a fer més fàcil 
la còpia i modificació de la informació. Els ordinadors ens prometen de 
fer-ho més accessible a tots nosaltres."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives software "
+"programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold software's "
+"potential benefit from the rest of the public. They would like to be the "
+"only ones who can copy and modify the software that we use."
+msgstr "Però no tothom desitja que sigui més fàcil. El sistema copyright 
dóna els drets als \"propietaris\" de programari, la majoria dels quals 
pretenen treure els beneficis potencials que la comunitat pot obtenir de l'ús 
del programari. Pretenen ser els únics que puguin copiar i modificar el 
programari que utilitzen."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for mass "
+"production copying. Copyright fit in well with this technology because it "
+"restricted only the mass producers of copies. It did not take freedom away "
+"from readers of books. An ordinary reader, who did not own a printing "
+"press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for "
+"that."
+msgstr "El sistema de copyright va néixer i créixer a l'època de la 
impressió, una tecnologia que permetia la còpia massiva. El copyright 
encaixava bé amb aquella tecnologia perquè només restringia als productors 
massius de còpies. No treia cap llibertat als lectors. Un lector ordinari que 
no fos propietari d'una impremta només podia copiar llibres amb una ploma i 
tinta, i pocs lectors van ser encausats per aquestes pràctiques."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital technology is more flexible than the printing press: when "
+"information has digital form, you can easily copy it to share it with "
+"others. This very flexibility makes a bad fit with a system like "
+"copyright. That's the reason for the increasingly nasty and draconian "
+"measures now used to enforce software copyright. Consider these four "
+"practices of the Software Publishers Association (SPA):"
+msgstr "La tecnologia digital és més flexible que la impressió: si la 
informació és en forma digital, es pot copiar fàcilment i distribuir-la a 
tercers. Aquesta gran flexibilitat encaixa malament en un sistema com el de 
copyright. Aquesta és la raó de les creixents mesures draconianes i de 
dubtosa ètica que actualment garanteixen el copyright del programari. 
Considereu les següents quatre pràctiques dutes a terme per la Software 
Publishers Association (SPA):"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to help your "
+"friend."
+msgstr "Propaganda massiva afirmant que no és ètic infringir el copyright 
per tal d'ajudar el teu amic."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and 
colleagues."
+msgstr "Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats dels 
seus companys de feina o amics."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Raids (with police help) on offices and schools, in which people are told "
+"they must prove they are innocent of illegal copying."
+msgstr "Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius, on 
els interrogats han de demostrar la seva innocència del càrrec de fer còpies 
il·legals."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people such as "
+"<abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr>'s David "
+"LaMacchia, not for copying software (he is not accused of copying any), but "
+"merely for leaving copying facilities unguarded and failing to censor their "
+"use."
+msgstr "Persecució (per part del govern dels EE.UU., a petició de la SPA) de 
persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar programari, (no ha 
estat acusat de copiar res), sinó només pel fet de no haver vigilat les 
instal·lacions on es fan còpies i no haver-ne restringit el seu ús."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All four practices resemble those used in the former Soviet Union, where "
+"every copying machine had a guard to prevent forbidden copying, and where "
+"individuals had to copy information secretly and pass it from hand to hand "
+"as &ldquo;samizdat&rdquo;. There is of course a difference: the motive for "
+"information control in the Soviet Union was political; in the US the motive "
+"is profit. But it is the actions that affect us, not the motive. Any "
+"attempt to block the sharing of information, no matter why, leads to the "
+"same methods and the same harshness."
+msgstr "Aquestes quatre pràctiques són semblants a pràctiques dutes a terme 
a l'antiga Unió Soviètica, on cada màquina de còpia tenia un guàrdia que 
impedia la còpia il·legal, i on la gent havia de copiar la informació 
d'amagat i passar-la sota mà com a \"samizdat\". Hi ha per descomptat una 
diferència: el motius darrera d'aquest control a la Unió Soviètica eren 
polítics; als Estats Units els motius són econòmics. Però són les accions 
el que ens afecten, no els motius. Qualsevol intent de bloquejar el 
compartiment de la informació, sigui del tipus que sigui, i sigui pel fet que 
sigui, du als mateixos mètodes i als mateixos danys."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
+"how we use information:"
+msgstr "Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir el 
poder de controlar com usar la informació:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Name calling."
+msgstr "Els mots utilitzats."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;theft&rdquo;, "
+"as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual property&rdquo; "
+"and &ldquo;damage&rdquo;, to suggest a certain line of thinking to the "
+"public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
+msgstr "Els propietaris utilitzen sovint paraules lletges com “pirateria” 
i “robatori”, a més de termes especialitzats com ara “propietat 
intel·lectual ” i “danys”, per suggerir al públic una determinada 
línia de pensament: una analogia simplista entre els programes i els objectes 
físics."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Our ideas and intuitions about property for material objects are about "
+"whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. They "
+"don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners "
+"ask us to apply them anyway."
+msgstr "Les nostres idees i intuïcions sobre la propietat dels objectes 
materials es refereixen a si és correcte <em prendre un objecte </em> a algú. 
No les apliquem a <em> fer una còpia </em>d'un objecte. Però els propietaris 
pretenen que les apliquem a tot."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Exaggeration."
+msgstr "Exageració."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners say that they suffer &ldquo;harm&rdquo; or &ldquo;economic "
+"loss&rdquo; when users copy programs themselves. But the copying has no "
+"direct effect on the owner, and it harms no one. The owner can lose only if "
+"the person who made the copy would otherwise have paid for one from the "
+"owner."
+msgstr "Els propietaris diuen que pateixen \"danys\" o \"pèrdues 
econòmiques\" quan els usuaris es fan ells mateixos les còpies. Però la 
còpia no te cap efecte directe en el propietari, ni fa mal a ningú. El 
propietari només hi perdria si la persona hagués tingut intenció de comprar 
una còpia al propietari en lloc de fer-se-la."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"A little thought shows that most such people would not have bought copies. "
+"Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each and every one "
+"would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to put it kindly."
+msgstr "Però és evident que la major part de la gent no tenia intenció de 
comprar còpies. Així i tot, els propietaris compten les seves \"pèrdues\" 
como si cada persona hagués volgut comprar una còpia. Això és una 
exageració, per dir-ho suaument."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "The law."
+msgstr "Les lleis."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Owners often describe the current state of the law, and the harsh penalties "
+"they can threaten us with. Implicit in this approach is the suggestion that "
+"today's law reflects an unquestionable view of morality&mdash;yet at the "
+"same time, we are urged to regard these penalties as facts of nature that "
+"can't be blamed on anyone."
+msgstr "Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i ens 
amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la infringim. Darrera 
aquest tipus de raonaments hi ha el supòsit implícit de que les lleis actuals 
reflecteixen una visió de la moralitat inqüestionable i alhora se'ns demana 
que considerem aquestes sancions com a fets de la natura que no poden ser 
atribuïts a ningú."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This line of persuasion isn't designed to stand up to critical thinking; "
+"it's intended to reinforce a habitual mental pathway."
+msgstr "Aquesta línia de persuasió no està dissenyada per a defendre's 
davant el pensament crític: està pensada per a reforçar el pensament únic."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"It's elementary that laws don't decide right and wrong. Every American "
+"should know that, forty years ago, it was against the law in many states for "
+"a black person to sit in the front of a bus; but only racists would say "
+"sitting there was wrong."
+msgstr "És elemental que les lleis no defineixen el que és correcte i el que 
no ho és. Tot americà sap que, quaranta anys enrere, era il·legal en 
nombrosos estats que una persona de color s'assegués a la part de davant del 
autobús. Només els racistes argumentarien que era incorrecte seure al davant 
en aquelles circumstàncies."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Natural rights."
+msgstr "Drets naturals."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Authors often claim a special connection with programs they have written, "
+"and go on to assert that, as a result, their desires and interests "
+"concerning the program simply outweigh those of anyone else&mdash;or even "
+"those of the whole rest of the world. (Typically companies, not authors, "
+"hold the copyrights on software, but we are expected to ignore this "
+"discrepancy.)"
+msgstr "Els autors sostenen sovint que mantenen una relació especial amb els 
programes que han escrit i que per tant els seus desitjos i interessos en 
relació al programa passen per davant dels de qualsevol altra, i fins i tot 
dels de la resta del món. (Normalment són les empreses i no els autors els 
qui tenen el copyright del programari, però s'espera que ignorem aquest 
\"petit detall\".)"
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"To those who propose this as an ethical axiom&mdash;the author is more "
+"important than you&mdash;I can only say that I, a notable software author "
+"myself, call it bunk."
+msgstr "A aquells qui proposen això com un axioma ètic - l'autor és més 
important que tu - només els puc dir que jo, un reconegut autor de programes, 
ho considero una bajanada."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But people in general are only likely to feel any sympathy with the natural "
+"rights claims for two reasons."
+msgstr "El públic en general només podrà sentir alguna simpatia per les 
demandes de drets naturals a partir de dues raons."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"One reason is an overstretched analogy with material objects. When I cook "
+"spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I cannot eat "
+"it. His action hurts me exactly as much as it benefits him; only one of us "
+"can eat the spaghetti, so the question is, which? The smallest distinction "
+"between us is enough to tip the ethical balance."
+msgstr "Una raó és una analogia forçada amb els objectes materials. Quan 
faig un arròs, em queixaré si una altra persona se'l menja, perquè me'n 
deixarà sense. La seva acció em fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: 
només un de nosaltres podrà menjar l'arròs. La pregunta llavors és, qui? 
Qualsevol petita diferència entre nosaltres serà suficient per inclinar la 
balança ètica."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But whether you run or change a program I wrote affects you directly and me "
+"only indirectly. Whether you give a copy to your friend affects you and "
+"your friend much more than it affects me. I shouldn't have the power to "
+"tell you not to do these things. No one should."
+msgstr "El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta 
de manera directa i a mi només de manera indirecta. Si dónes una copia als 
teus amics us afecta a tu i als teus amics molt més del que m'afecta a mi. Jo 
no hauria de tenir cap poder de dir-vos de no fer aquestes coses. Ningú hauria 
de poder fer-ho."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The second reason is that people have been told that natural rights for "
+"authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
+msgstr "La segona raó es basa en què la gent ha escoltat per activa i per 
passiva que els drets naturals dels autors és una tradició acceptada i no 
qüestionada a la nostra societat."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"As a matter of history, the opposite is true. The idea of natural rights of "
+"authors was proposed and decisively rejected when the US Constitution was "
+"drawn up. That's why the Constitution only <em>permits</em> a system of "
+"copyright and does not <em>require</em> one; that's why it says that "
+"copyright must be temporary. It also states that the purpose of copyright "
+"is to promote progress&mdash;not to reward authors. Copyright does reward "
+"authors somewhat, and publishers more, but that is intended as a means of "
+"modifying their behavior."
+msgstr "Si mirem a la història, veurem que el contrari és cert. La idea de 
drets naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan es va redactar la 
constitució dels Estats Units. És per això que la constitució només permet 
un sistema de copyright, no l'exigeix ; és per això que el sistema de 
copyright és temporal, no permanent. Estableix tanmateix que el propòsit d'un 
sistema de copyright és promoure el progrés, no recompensar als autors. El 
copyright recompensa als autors fins a un cert punt, i als editors més, però 
està dissenyat com a un medi per a modificar el seu comportament."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The real established tradition of our society is that copyright cuts into "
+"the natural rights of the public&mdash;and that this can only be justified "
+"for the public's sake."
+msgstr "L'autèntica tradició establerta a la nostra societat és que el 
copyright viola els drets naturals dels ciutadans, i que això només és 
justificable pel bé públic."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "Economics."
+msgstr "Economia."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"The final argument made for having owners of software is that this leads to "
+"production of more software."
+msgstr "L'argument decisiu que fan els defensors del programari de caràcter 
propietari és que d'aquesta manera s'assegura la producció de més 
programari."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"Unlike the others, this argument at least takes a legitimate approach to the "
+"subject. It is based on a valid goal&mdash;satisfying the users of "
+"software. And it is empirically clear that people will produce more of "
+"something if they are well paid for doing so."
+msgstr "A diferència dels altres, aquest raonament com a mínim sorgeix a 
partir d'un plantejament legítim. Està basat en un objectiu legítim: 
satisfer els usuaris del programari. I és clar des d'un punt de vista empíric 
que la gent produirà més si està ben pagada per a fer-ho."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the "
+"difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes "
+"that &ldquo;production of software&rdquo; is what we want, whether the "
+"software has owners or not."
+msgstr "Però també aquest argument economicista té un punt feble: està 
basat en el supòsit que la diferència només és un assumpte de quants diners 
s'han de pagar. Pressuposa que la \"producció de programari\" és el que 
volem, independentment de què el programari tingui propietaris o no."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"People readily accept this assumption because it accords with our "
+"experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance. You "
+"might well be able to get an equivalent sandwich either free or for a "
+"price. If so, the amount you pay is the only difference. Whether or not "
+"you have to buy it, the sandwich has the same taste, the same nutritional "
+"value, and in either case you can only eat it once. Whether you get the "
+"sandwich from an owner or not cannot directly affect anything but the amount "
+"of money you have afterwards."
+msgstr "La gent accepta ràpidament aquest supòsit perquè s'adiu amb les 
nostres experiències amb els objectes materials. Considereu un entrepà, per 
exemple. Potser us agradaria obtenir un entrepà equivalent, bé de franc o bé 
pagant una quantitat. En aquest cas, la quantitat que pagueu és l'única 
diferència. Independentment de si el pagueu o no, l'entrepà és el mateix: 
té el mateix valor nutricional i només us el podeu menjar una vegada. El que 
l'obtingueu o no d'un propietari no pot afectar de manera directa en res més 
que en la quantitat de diners que tindràs després de menjar-te'l."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"This is true for any kind of material object&mdash;whether or not it has an "
+"owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you can do with "
+"it if you acquire it."
+msgstr "Això és cert per qualsevol classe d'objecte 
material--independentment o no si té un propietari, això no afecta el que és 
o el que podeu fer si el compreu."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid ""
+"But if a program has an owner, this very much affects what it is, and what "
+"you can do with a copy if you buy one. The difference is not just a matter "
+"of money. The system of owners of software encourages software owners to "
+"produce something&mdash;but not what society really needs. And it causes "
+"intangible ethical pollution that affects us all."
+msgstr "Però si el programa té un propietari, això afecta de manera 
substancial el que és i el que podeu fer amb una còpia si en compreu un. La 
diferència no només és una qüestió monetària. El sistema de propietaris 
de programari encoratja als propietaris de programari a produir quelcom-- però 
no allò que la societat realment necessita. I causa una polució ètica 
intangible que ens afecta a tots."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What does society need? It needs information that is truly available to its "
+"citizens&mdash;for example, programs that people can read, fix, adapt, and "
+"improve, not just operate. But what software owners typically deliver is a "
+"black box that we can't study or change."
+msgstr "Què és el que la societat necessita? Necessita informació que sigui 
veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, programes que la gent 
pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no només operar. Però el que 
ofereixen típicament els propietaris de programari és una caixa negra que ni 
es pot estudiar ni es pot modificar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Society also needs freedom. When a program has an owner, the users lose "
+"freedom to control part of their own lives."
+msgstr "La societat també necessita llibertat. Quan un programa té un 
propietari, els usuaris perden llibertat de controlar part de les seves 
pròpies vides."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And above all society needs to encourage the spirit of voluntary cooperation "
+"in its citizens. When software owners tell us that helping our neighbors in "
+"a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our society's civic "
+"spirit."
+msgstr "I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperació 
voluntària en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari ens 
conten que ajudar als nostres veïns de manera natural és \"pirateria\", estan 
embrutant l'esperit cívic de la nostra societat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a> is a matter of freedom, not price."
+msgstr "És per això perquè diem que el <a 
href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">programari lliure</a> és un assumpte de 
llibertats, no de preus."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The economic argument for owners is erroneous, but the economic issue is "
+"real. Some people write useful software for the pleasure of writing it or "
+"for admiration and love; but if we want more software than those people "
+"write, we need to raise funds."
+msgstr "L'argument econòmic que fan els propietaris és erroni, però el tema 
econòmic és tangible. Hi ha gent que escriu programari útil pel plaer 
d'escriure'l; però si volem més programari que el que aquesta gent pugui 
produir, necessitem cercar fons per a finançar-lo."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For ten years now, free software developers have tried various methods of "
+"finding funds, with some success. There's no need to make anyone rich; the "
+"median US family income, around $35k, proves to be enough incentive for many "
+"jobs that are less satisfying than programming."
+msgstr "Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure 
han intentat diversos mètodes de trobar finançament amb un cert èxit. No hi 
ha cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia nordamericana, 
al voltant de 35.000 dòlars, demostra que hi ha prou incentius per a moltes 
feines que donen menors satisfaccions que programar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For years, until a fellowship made it unnecessary, I made a living from "
+"custom enhancements of the free software I had written. Each enhancement "
+"was added to the standard released version and thus eventually became "
+"available to the general public. Clients paid me so that I would work on "
+"the enhancements they wanted, rather than on the features I would otherwise "
+"have considered highest priority."
+msgstr "Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig 
viure de les millores que feia del programari lliure que havia escrit. Cada 
millora era afegida a la versió publicada i així podia estar disponible per 
al públic en general. Els clients em pagaven per les millores i extensions que 
volien, en comptes de les funcionalitats que jo considerava de major prioritat."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free Software Foundation (FSF)</a>, a "
+"tax-exempt charity for free software development, raises funds by <a "
+"href=\"http://order.fsf.org/\";>selling</a> GNU <a "
+"href=\"/software/software.html\">CD-ROMs</a>, <a "
+"href=\"http://order.fsf.org/\";>T-shirts</a>, <a "
+"href=\"/doc/doc.html\">manuals</a>, and <a "
+"href=\"http://order.fsf.org/\";>deluxe distributions</a>, (all of which users "
+"are free to copy and change), as well as from <a "
+"href=\"http://donate.fsf.org/\";>donations</a>. It now has a staff of five "
+"programmers, plus three employees who handle mail orders."
+msgstr "La <a href=\"/fsf/fsf.ca.html\">Free Software Foundation (FSF)</a>, 
una entitat no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament de 
programari lliure, obté els seus fons de la <a 
href=\"/order/order.html\">venda</a> de <a 
href=\"/software/software.ca.html\">CD-ROM</a>, <a 
href=\"/order/t-shirts.html\">samarretes</a>, <a 
href=\"/doc/doc.ca.html\">manuals</a>, i <a 
href=\"/order/deluxe.html\">distribucions de luxe</a> GNU, (de les quals els 
usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), així com de <a 
href=\"/help/donate.html\">donacions</a>. Actualment compta amb una plantilla 
de cinc programadors, a més de tres treballadors que atenen les comandes per 
via postal."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some free software developers make money by selling support services. "
+"Cygnus Support, with around 50 employees [when this article was written], "
+"estimates that about 15 per cent of its staff activity is free software "
+"development&mdash;a respectable percentage for a software company."
+msgstr "Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjançant la 
venda de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50 empleats quan 
aquest article fou escrit, estima que al voltant del 15% de la seva activitat 
empresarial és el desenvolupament de programari lliure, una xifra respectable 
per a una empresa de programari."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Companies including Intel, Motorola, Texas Instruments and Analog Devices "
+"have combined to fund the continued development of the free GNU compiler for "
+"the language C. Meanwhile, the GNU compiler for the Ada language is being "
+"funded by the US Air Force, which believes this is the most cost-effective "
+"way to get a high quality compiler. [Air Force funding ended some time ago; "
+"the GNU Ada Compiler is now in service, and its maintenance is funded "
+"commercially.]"
+msgstr "Empreses com Intel, Motorola, Texas Instruments o Analog Devices s'han 
agrupat per col·laborar amb el finançament del desenvolupament del compilador 
GNU per a C. De manera anàloga el desenvolupament del compilador GNU per al 
llenguatge Ada fou finançat per la Força Aèria dels Estats Units, que 
considerava que era la manera més eficient d'obtenir un compilador de gran 
qualitat. [El finançament provinent de la Força Aèria es va acabar temps 
enrere. El compilador GNU per a Ada ja és disponible i el seu manteniment és 
finançat per via comercial.]"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All these examples are small; the free software movement is still small, and "
+"still young. But the example of listener-supported radio in this country "
+"[the US] shows it's possible to support a large activity without forcing "
+"each user to pay."
+msgstr "Tots aquests exemples són només una petita mostra. El moviment per 
al programari lliure és encara petit i jove. Però l'exemple de la ràdio 
mantinguda pels oients en aquest país [els Estats Units] mostra que és 
possible donar suport a una activitat de força grandària sense haver de 
forçar a pagar a cap usuari."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a computer user today, you may find yourself using a <a "
+"href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> "
+"program. If your friend asks to make a copy, it would be wrong to refuse. "
+"Cooperation is more important than copyright. But underground, closet "
+"cooperation does not make for a good society. A person should aspire to "
+"live an upright life openly with pride, and this means saying "
+"&ldquo;No&rdquo; to proprietary software."
+msgstr "Com a usuari informàtic avui en dia, et pots trobar utilitzant un <a 
href=\"/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware\">programa 
propietari</a>. Si un amic et demana de fer una còpia, no estaria bé refusar 
fer-la. La cooperació és més important que el copyright. Però la 
cooperació clandestina no contribueix a millorar la societat. Una persona 
hauria d'aspirar a viure una vida honrada amb orgull, i això significa dir 
\"No\" al programari propietari."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You deserve to be able to cooperate openly and freely with other people who "
+"use software. You deserve to be able to learn how the software works, and "
+"to teach your students with it. You deserve to be able to hire your "
+"favorite programmer to fix it when it breaks."
+msgstr "Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra 
gent que utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el 
programari i ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar 
al vostre programador preferit per arreglar-lo quan no funcioni."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "You deserve free software."
+msgstr "Us mereixeu el programari lliure."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"/doc/book13.html\"><cite>Free Software, "
+"Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr "Aquest article s'ha publicat a <a href=\"/doc/book13.html\"><cite>Free 
Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1994 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium without "
+"royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1994 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i 
distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament 
de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]