www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www links/po/links.pot philosophy/why-free.ca.h...


From: Yavor Doganov
Subject: www links/po/links.pot philosophy/why-free.ca.h...
Date: Fri, 19 Dec 2008 21:27:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/12/19 21:27:23

Modified files:
    links/po    : links.pot 
    philosophy   : why-free.ca.html 
    philosophy/po : free-sw.af.po free-sw.ar.po free-sw.bg.po 
             free-sw.it.po free-sw.pot free-sw.sr.po 
             free-sw.tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/links.pot?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.af.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.ar.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.bg.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.it.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pot?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sr.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.tr.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: links/po/links.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/po/links.pot,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- links/po/links.pot 12 Dec 2008 21:26:47 -0000   1.1
+++ links/po/links.pot 19 Dec 2008 21:27:11 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-12 16:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -113,6 +113,12 @@
 "GNU/Linux distribution based on Fedora."
 msgstr ""
 
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The following distributions have expressed their intent to follow the "
+"Guidelines for Free System Distributions, and are currently under review:"
+msgstr ""
+
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://livecd.gnustep.org/\";>GNUstep Live</a>, a GNU/Linux "

Index: philosophy/why-free.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-free.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/why-free.ca.html 29 Apr 2008 19:10:30 -0000   1.3
+++ philosophy/why-free.ca.html 19 Dec 2008 21:27:16 -0000   1.4
@@ -1,379 +1,341 @@
+
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<title>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Per què el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte GNU - 
Free
+Software Foundation (FSF)</title>
 
-<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, Why Software Should Not Have Owners" />
+<meta name="Keywords" content="GNU, Projecte GNU, FSF, Programari Lliure, Free 
Software Foundation, Per què
+el programari no hauria de tenir propietaris" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-
-<h2>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris</h2>
+<h2>Per què el programari no hauria de tenir propietaris</h2>
 
 <p>per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 
 <p>
-La tecnologia de la informaci&oacute; digital contribueix a fer m&eacute;s
-f&agrave;cil la c&ograve;pia i modificaci&oacute; de la informaci&oacute;.
-Els ordinadors ens prometen de fer-ho m&eacute;s accessible a tots
-nosaltres.</p>
-
-<p>
-Per&ograve; no tothom desitja que sigui m&eacute;s f&agrave;cil. El
-sistema copyright d&oacute;na els drets als &quot;propietaris&quot; de
-programari, la majoria dels quals pretenen treure els beneficis potencials
-que la comunitat pot obtenir de l'&uacute;s del programari. Pretenen
-ser els &uacute;nics que puguin copiar i modificar el programari que
-utilitzen.</p>
-
-<p>
-El sistema de copyright va n&eacute;ixer i cr&eacute;ixer a l'&egrave;poca
-de la impressi&oacute;, una tecnologia que permetia la c&ograve;pia
-massiva. El copyright encaixava b&eacute; amb aquella tecnologia perqu&egrave; 
nom&eacute;s
-restringia als productors massius de c&ograve;pies. No treia cap llibertat
-als lectors. Un lector ordinari que no fos propietari d'una impremta
-nom&eacute;s podia copiar llibres amb una ploma i tinta, i pocs lectors
-van ser encausats per aquestes pr&agrave;ctiques.</p>
-
-<p>
-La tecnologia digital &eacute;s m&eacute;s flexible que la impressi&oacute;:
-si la informaci&oacute; &eacute;s en forma digital, es pot copiar
-f&agrave;cilment i distribuir-la a tercers. Aquesta gran flexibilitat
-encaixa malament en un sistema com el de copyright. Aquesta &eacute;s
-la ra&oacute; de les creixents mesures draconianes i de dubtosa &egrave;tica
-que actualment garanteixen el copyright del programari. Considereu
-les seg&uuml;ents quatre pr&agrave;ctiques dutes a terme per la Software
-Publishers Association (SPA):</p>
+La tecnologia de la informació digital contribueix a fer més fàcil la còpia
+i modificació de la informació. Els ordinadors ens prometen de fer-ho més
+accessible a tots nosaltres.</p>
+
+<p>
+Però no tothom desitja que sigui més fàcil. El sistema copyright dóna els
+drets als "propietaris" de programari, la majoria dels quals pretenen treure
+els beneficis potencials que la comunitat pot obtenir de l'ús del
+programari. Pretenen ser els únics que puguin copiar i modificar el
+programari que utilitzen.</p>
+
+<p>
+El sistema de copyright va néixer i créixer a l'època de la impressió, una
+tecnologia que permetia la còpia massiva. El copyright encaixava bé amb
+aquella tecnologia perquè només restringia als productors massius de
+còpies. No treia cap llibertat als lectors. Un lector ordinari que no fos
+propietari d'una impremta només podia copiar llibres amb una ploma i tinta,
+i pocs lectors van ser encausats per aquestes pràctiques.</p>
+
+<p>
+La tecnologia digital és més flexible que la impressió: si la informació 
és
+en forma digital, es pot copiar fàcilment i distribuir-la a tercers. Aquesta
+gran flexibilitat encaixa malament en un sistema com el de
+copyright. Aquesta és la raó de les creixents mesures draconianes i de
+dubtosa ètica que actualment garanteixen el copyright del
+programari. Considereu les següents quatre pràctiques dutes a terme per la
+Software Publishers Association (SPA):</p>
 
 <ul>
-    <li>Propaganda massiva afirmant que no &eacute;s &egrave;tic infringir
-  el copyright per tal d'ajudar el teu amic.</li>
+    <li>Propaganda massiva afirmant que no és ètic infringir el copyright 
per tal
+d'ajudar el teu amic.</li>
 
-    <li>Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats
-  dels seus companys de feina o amics.</li>
+    <li>Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats dels 
seus
+companys de feina o amics.</li>
 
-    <li>Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius,
-     on els interrogats han de demostrar la seva innoc&egrave;ncia del
-  c&agrave;rrec de fer c&ograve;pies il&middot;legals.</li>
-
-    <li>Persecuci&oacute; (per part del govern dels EE.UU., a 
petici&oacute; de
-     la SPA) de persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar
-     programri, (no ha estat acusat de copiar res), sin&oacute; 
nom&eacute;s
-     pel fet de no haver vigilat les instal&middot;lacions on es fan
-  c&ograve;pies i no haver-ne restringit el seu &uacute;s.</li>
+    <li>Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius, on 
els
+interrogats han de demostrar la seva innocència del càrrec de fer còpies
+il·legals.</li>
+
+    <li>Persecució (per part del govern dels EE.UU., a petició de la SPA) 
de
+persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar programari, (no ha
+estat acusat de copiar res), sinó només pel fet de no haver vigilat les
+instal·lacions on es fan còpies i no haver-ne restringit el seu ús.</li>
 
 </ul>
 
 <p>
-Aquestes quatre pr&agrave;ctiques s&oacute;n semblants a pr&agrave;ctiques
-dutes a terme a l'antiga Uni&oacute; Sovi&egrave;tica, on cada m&agrave;quina
-de c&ograve;pia tenia un gu&agrave;rdia que impedia la c&ograve;pia
-il&middot;legal, i on la gent havia de copiar la informaci&oacute; d'amagat
-i passar-la sota m&agrave; com a ``samizdat''. Hi ha per descomptat
-una difer&egrave;ncia: el motius darrera d'aquest control a la Uni&oacute; 
Sovi&egrave;tica
-eren pol&iacute;tics; als Estats Units els motius s&oacute;n econ&ograve;mics.
-Per&ograve; s&oacute;n les accions el que ens afecten, no els motius.
-Qualsevol intent de bloquejar el compartiment de la informaci&oacute;,
-sigui del tipus que sigui, i sigui pel fet que sigui, du als mateixos
-m&egrave;todes i als mateixos danys.</p>
+Aquestes quatre pràctiques són semblants a pràctiques dutes a terme a
+l'antiga Unió Soviètica, on cada màquina de còpia tenia un guàrdia que
+impedia la còpia il·legal, i on la gent havia de copiar la informació
+d'amagat i passar-la sota mà com a "samizdat". Hi ha per descomptat una
+diferència: el motius darrera d'aquest control a la Unió Soviètica eren
+polítics; als Estats Units els motius són econòmics. Però són les accions 
el
+que ens afecten, no els motius. Qualsevol intent de bloquejar el
+compartiment de la informació, sigui del tipus que sigui, i sigui pel fet
+que sigui, du als mateixos mètodes i als mateixos danys.</p>
 
 <p>
-Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir
- el poder
-
-de controlar com usar la informaci&oacute;:</p>
+Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir el poder
+de controlar com usar la informació:</p>
 
 
 <ul>
 <li id="name-calling">Els mots utilitzats.
 
 <p>
-Els propietaris utilitzen sovint paraules lletges com &ldquo;pirateria&rdquo; 
i &ldquo;robatori&rdquo;,
-a m&eacute;s de termes especialitzats com ara &ldquo;propietat 
intel&middot;lectual &rdquo; i &ldquo;danys&rdquo;,
-per suggerir al p&uacute;blic una determinada l&iacute;nia de pensament: una 
analogia
-simplista entre els programes i els objectes f&iacute;sics.</p>
+Els propietaris utilitzen sovint paraules lletges com “pirateria” i
+“robatori”, a més de termes especialitzats com ara “propietat 
intel·lectual
+” i “danys”, per suggerir al públic una determinada línia de 
pensament: una
+analogia simplista entre els programes i els objectes físics.</p>
 
 <p>
-Les nostres idees i intuicions sobre la propietat dels objectes materials
- es refereixen a si &eacute;s correcte <em> prendre un objecte </em> a
- alg&uacute;. No les apliquem a <em> fer una c&ograve;pia </em>d'un
- objecte. Per&ograve; els propietaris pretenen que les apliquem a tot.</p>
-</li>
+Les nostres idees i intuïcions sobre la propietat dels objectes materials es
+refereixen a si és correcte <em prendre un objecte </em> a algú. No les
+apliquem a <em> fer una còpia </em>d'un objecte. Però els propietaris
+pretenen que les apliquem a tot.</p></li>
 
-<li id="exaggeration">Exageraci&oacute;.
+<li id="exaggeration">Exageració.
 
 <p>
-Els propietaris utilitzen mots com &quot;pirateria&quot; o 
&quot;robatori&quot;,
-o terminologia del tipus &quot;propietat intel&middot;lectual&quot; o
-&quot;danys&quot;, per tal d'influenciar l'opini&oacute; p&uacute;blica.
-Es tracta d'una analogia una mica simplista entre programes i objectes
-f&iacute;sics.</p>
+Els propietaris diuen que pateixen "danys" o "pèrdues econòmiques" quan els
+usuaris es fan ells mateixos les còpies. Però la còpia no te cap efecte
+directe en el propietari, ni fa mal a ningú. El propietari només hi perdria
+si la persona hagués tingut intenció de comprar una còpia al propietari en
+lloc de fer-se-la.</p>
 
 <p>
-Les nostres idees i intuicions sobre la propietat d'objectes materials
-
-   es refereixen a si &eacute;s l&iacute;cit prendre un objecte
-   a alg&uacute;. Per&ograve; no es refereixen de manera directa
-   a fer una copia d'alguna cosa. Els propietaris demanen que les
- apliquem igualment.</p></li>
+Però és evident que la major part de la gent no tenia intenció de comprar
+còpies. Així i tot, els propietaris compten les seves "pèrdues" como si cada
+persona hagués volgut comprar una còpia. Això és una exageració, per 
dir-ho
+suaument.</p></li>
 
 <li id="law">Les lleis.
 
 <p>
-Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i
- ens
+Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i ens
+amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la
+infringim. Darrera aquest tipus de raonaments hi ha el supòsit implícit de
+que les lleis actuals reflecteixen una visió de la moralitat inqüestionable
+i alhora se'ns demana que considerem aquestes sancions com a fets de la
+natura que no poden ser atribuïts a ningú.</p>
+
+<p>
+Aquesta línia de persuasió no està dissenyada per a defendre's davant el
+pensament crític: està pensada per a reforçar el pensament únic.</p>
+
+<p>
+És elemental que les lleis no defineixen el que és correcte i el que no ho
+és. Tot americà sap que, quaranta anys enrere, era il·legal en nombrosos
+estats que una persona de color s'assegués a la part de davant del
+autobús. Només els racistes argumentarien que era incorrecte seure al davant
+en aquelles circumstàncies.</p></li>
 
-   amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la infringim.
- Darrera
-
-   aquest tipus de raonaments hi ha el sup&ograve;sit impl&iacute;cit
-   de que les lleis actuals reflecteixen una visi&oacute; de la
-   moralitat inq&uuml;estionable i alhora se'ns demana que considerem
-   aquestes sancions com a fets de la natura que no poden ser atribu&iuml;ts
-  a ning&uacute;.</p>
+<li id="natural-rights">Drets naturals.
 
 <p>
-Aquesta l&iacute;nia de persuasi&oacute; no est&agrave; dissenyada
-per a defendre's davant el pensament cr&iacute;tic: est&agrave; pensada
-per a refor&ccedil;ar el pensament &uacute;nic.</p>
+Els autors sostenen sovint que mantenen una relació especial amb els
+programes que han escrit i que per tant els seus desitjos i interessos en
+relació al programa passen per davant dels de qualsevol altra, i fins i tot
+dels de la resta del món. (Normalment són les empreses i no els autors els
+qui tenen el copyright del programari, però s'espera que ignorem aquest
+"petit detall".)</p>
 
 <p>
-&Eacute;s elemental que les lleis no defineixen el que &eacute;s correcte
-i el que no ho &eacute;s. Tot americ&agrave; sap que, quaranta anys
-enrera, era il&middot;legal en nombrosos estats que una persona de
-color s'assegu&eacute;s a la part de davant del autob&uacute;s. Nom&eacute;s
-els racistes argumentarien que era incorrecte seure en aquelles 
circumst&agrave;ncies.</p></li>
+A aquells qui proposen això com un axioma ètic - l'autor és més important
+que tu - només els puc dir que jo, un reconegut autor de programes, ho
+considero una bajanada.</p>
 
-<li id="natural-rights">Drets naturals.
+<p>
+El públic en general només podrà sentir alguna simpatia per les demandes de
+drets naturals a partir de dues raons.</p>
 
 <p>
-Els autors sostenen sovint que mantenen una relaci&oacute; especial
-amb els programes que han escrit i que per tant els seus desitjos
-i interessos en relaci&oacute; al programa passen per davant dels
-de qualsevol altra, i fins i tot dels de la resta del m&oacute;n.
-(Normalment s&oacute;n les empreses i no els autors els qui tenen
-el copyright del programari, per&ograve; s'espera que ignorem aquest 
&quot;petit
-detall&quot;.)</p>
+Una raó és una analogia forçada amb els objectes materials. Quan faig un
+arròs, em queixaré si una altra persona se'l menja, perquè me'n deixarà
+sense. La seva acció em fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: només
+un de nosaltres podrà menjar l'arròs. La pregunta llavors és, qui? Qualsevol
+petita diferència entre nosaltres serà suficient per inclinar la balança
+ètica.</p>
 
 <p>
-A aquells qui proposen aix&ograve; com un axioma &egrave;tic - l'autor 
&eacute;s
-m&eacute;s important que tu - nom&eacute;s els puc dir que jo, un
-reconegut autor de programes, ho considero una bajanada.</p>
+El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta de
+manera directa i a mi només de manera indirecta. Si dónes una copia als teus
+amics us afecta a tu i als teus amics molt més del que m'afecta a mi. Jo no
+hauria de tenir cap poder de dir-vos de no fer aquestes coses. Ningú hauria
+de poder fer-ho.</p>
 
 <p>
-El p&uacute;blic en general nom&eacute;s podr&agrave; sentir alguna
-simpatia per les demandes de drets naturals a partir de dues raons.</p>
+La segona raó es basa en què la gent ha escoltat per activa i per passiva
+que els drets naturals dels autors és una tradició acceptada i no
+qüestionada a la nostra societat.</p>
 
 <p>
-Una ra&oacute; &eacute;s una analogia for&ccedil;ada amb els objectes
-materials. Quan faig un arr&ograve;s, em queixar&eacute; si una altra
-persona se'l menja, perqu&egrave; me'n deixar&agrave; sense. La seva
-acci&oacute; em fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: nom&eacute;s
-un de nosaltres podr&agrave; menjar l'arr&ograve;s. La pregunta llavors 
&eacute;s,
-qui? Qualsevol petita difer&egrave;ncia entre nosaltres ser&agrave; suficient
-per inclinar la balan&ccedil;a &egrave;tica.</p>
+Si mirem a la història, veurem que el contrari és cert. La idea de drets
+naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan es va redactar la
+constitució dels Estats Units. És per això que la constitució només permet
+un sistema de copyright, no l'exigeix ; és per això que el sistema de
+copyright és temporal, no permanent. Estableix tanmateix que el propòsit
+d'un sistema de copyright és promoure el progrés, no recompensar als
+autors. El copyright recompensa als autors fins a un cert punt, i als
+editors més, però està dissenyat com a un medi per a modificar el seu
+comportament.</p>
 
 <p>
-El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta
+L'autèntica tradició establerta a la nostra societat és que el copyright
+viola els drets naturals dels ciutadans, i que això només és justificable
+pel bé públic.</p></li>
 
-   de manera directa i a mi nom&eacute;s de manera indirecta. Si
-   d&oacute;nes una copia als teus amics us afecta a tu i als teus
-   amics molt m&eacute;s del que m'afecta a mi. Jo no hauria de
-   tenir cap poder de dir-vos de no fer aquestes coses. Ning&uacute; hauria
-  de poder fer-ho.</p>
+<li id="economics">Economia.
 
 <p>
-La segona ra&oacute; es basa en qu&egrave; la gent ha escoltat per
-activa i per passiva que els drets naturals dels autors &eacute;s
-una tradici&oacute; acceptada i no q&uuml;estionada a la nostra societat.</p>
+L'argument decisiu que fan els defensors del programari de caràcter
+propietari és que d'aquesta manera s'assegura la producció de més
+programari.</p>
 
 <p>
-Si mirem a la hist&ograve;ria, veurem que el contrari &eacute;s cert.
-La idea de drets naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan
-es va redactar la constituci&oacute; dels Estats Units. &Eacute;s
-per aix&ograve; que la constituci&oacute; nom&eacute;s permet un sistema
-de copyright, no l'exigeix ; &eacute;s per aix&ograve; que el sistema
-de copyright &eacute;s temporal, no permanent. Estableix tanmateix
-que el prop&ograve;sit d'un sistema de copyright &eacute;s promoure
-el progr&eacute;s, no recompensar als autors. El copyright recompensa
-als autors fins a un cert punt, i als editors m&eacute;s, per&ograve; 
est&agrave; dissenyat
-com a un medi per a modificar el seu comportament.</p>
+A diferència dels altres, aquest raonament com a mínim sorgeix a partir d'un
+plantejament legítim. Està basat en un objectiu legítim: satisfer els
+usuaris del programari. I és clar des d'un punt de vista empíric que la gent
+produirà més si està ben pagada per a fer-ho.</p>
 
 <p>
-L'aut&egrave;ntica tradici&oacute; establerta a la nostra societat &eacute;s
-que el copyright viola els drets naturals dels ciutadans - i que aix&ograve; 
nom&eacute;s &eacute;s
-justificable pel b&eacute; p&uacute;blic.</p></li>
+Però també aquest argument economicista té un punt feble: està basat en el
+supòsit que la diferència només és un assumpte de quants diners s'han de
+pagar. Pressuposa que la "producció de programari" és el que volem,
+independentment de què el programari tingui propietaris o no.</p>
 
-<li id="economics">Economia.
+<p>
+La gent accepta ràpidament aquest supòsit perquè s'adiu amb les nostres
+experiències amb els objectes materials. Considereu un entrepà, per
+exemple. Potser us agradaria obtenir un entrepà equivalent, bé de franc o bé
+pagant una quantitat. En aquest cas, la quantitat que pagueu és l'única
+diferència. Independentment de si el pagueu o no, l'entrepà és el mateix: 
té
+el mateix valor nutricional i només us el podeu menjar una vegada. El que
+l'obtingueu o no d'un propietari no pot afectar de manera directa en res més
+que en la quantitat de diners que tindràs després de menjar-te'l.</p>
+
+<p>
+Això és cert per qualsevol classe d'objecte material--independentment o no
+si té un propietari, això no afecta el que és o el que podeu fer si el
+compreu.</p>
 
 <p>
-L'argument decisiu que fan els defensors del programari de car&agrave;cter
-propietari &eacute;s que d'aquesta manera s'assegura la producci&oacute; de
-m&eacute;s programari.</p>
-
-<p>
-A difer&egrave;ncia dels altres, aquest raonament com a m&iacute;nim
-sorgeix a partir d'un plantejament leg&iacute;tim. Est&agrave; basat
-en un objectiu leg&iacute;tim: satisfer els usuaris del programari.
-I &eacute;s clar des d'un punt de vista emp&iacute;ric que la gent
-produir&agrave; m&eacute;s si est&agrave; ben pagada per a fer-ho.</p>
-
-<p>
-Per&ograve; tamb&eacute; aquest argument economicista t&eacute; un
-punt feble: est&agrave; basat en el sup&ograve;sit que la difer&egrave;ncia
-nom&eacute;s &eacute;s un assumpte de quants diners s'han de pagar.
-Pressuposa que la &quot;producci&oacute; de programari&quot; &eacute;s
-el que volem, independentment de qu&egrave; el programari tingui propietaris
-o no.</p>
-
-<p>
-La gent accepta r&agrave;pidament aquest sup&ograve;sit perqu&egrave; s'adiu
-amb les nostres experi&egrave;ncies amb els objectes materials. Considereu
-un entrep&agrave;, per exemple. Potser us agradaria obtenir un entrep&agrave; 
equivalent,
-b&eacute; de franc o b&eacute; pagant una quantitat. En aquest cas,
-la quantitat que pagueu &eacute;s l'&uacute;nica difer&egrave;ncia.
-Independentment de si el pagueu o no, l'entrep&agrave; &eacute;s el
-mateix: t&eacute; el mateix valor nutricional i nom&eacute;s us el
-podeu menjar una vegada. El que l'obtingueu d'un propietari o no pot
-afectar de manera directa en cap cas m&eacute;s que la quantitat de
-diners que tindr&agrave;s despr&eacute;s de menjar-te'l.</p>
-
-<p>
-Aix&ograve; &eacute;s cert per qualsevol classe d'objecte 
material--independentment
-o no si t&eacute; un propietari, aix&ograve; no afecta el que &eacute;s
-o el que podeu fer si el compreu.</p>
-
-<p>
-Per&ograve; si el programa t&eacute; un propietari, aix&ograve; afecta
-de manera substancial el que &eacute;s i el que podeu fer amb una
-c&ograve;pia si en compreu un. La difer&egrave;ncia no nom&eacute;s &eacute;s
-una q&uuml;esti&oacute; monet&agrave;ria. El sistema de propietaris
-de programari encoratja als propietaris de programari a produir quelcom--
-per&ograve; no all&ograve; que la societat realment necessita. I causa
-una poluci&oacute; &egrave;tica intangible que ens afecta a tots.</p></li>
+Però si el programa té un propietari, això afecta de manera substancial el
+que és i el que podeu fer amb una còpia si en compreu un. La diferència no
+només és una qüestió monetària. El sistema de propietaris de programari
+encoratja als propietaris de programari a produir quelcom-- però no allò que
+la societat realment necessita. I causa una polució ètica intangible que ens
+afecta a tots.</p></li>
 
 </ul>
 
 <p>
-Qu&egrave; &eacute;s el que la societat necessita? Necessita informaci&oacute; 
que
-sigui veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, programes
-que la gent pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no nom&eacute;s
-operar. Per&ograve; el que ofereixen t&iacute;picament els propietaris
-de programari &eacute;s una caixa negra que ni es pot estudiar ni
-es pot modificar.</p>
+Què és el que la societat necessita? Necessita informació que sigui
+veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, programes que la
+gent pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no només operar. Però el
+que ofereixen típicament els propietaris de programari és una caixa negra
+que ni es pot estudiar ni es pot modificar.</p>
 
 <p>
-La societat tamb&eacute; necessita llibertat. Quan un programa t&eacute; un
-propietari, els usuaris perden llibertat de controlar part de les
-seves pr&ograve;pies vides.</p>
+La societat també necessita llibertat. Quan un programa té un propietari,
+els usuaris perden llibertat de controlar part de les seves pròpies vides.</p>
 
 <p>
-I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperaci&oacute; 
volunt&agrave;ria
-en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari ens conten
-que ajudar als nostres ve&iuml;ns de manera natural &eacute;s 
&quot;pirateria&quot;,
-estan embrutant l'esperit c&iacute;vic de la nostra societat.</p>
+I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperació
+voluntària en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari ens
+conten que ajudar als nostres veïns de manera natural és "pirateria", estan
+embrutant l'esperit cívic de la nostra societat.</p>
 
 <p>
-&Eacute;s per aix&ograve; perqu&egrave; diem que el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari
-lliure</a> &eacute;s un assumpte de llibertats, no de preus.</p>
+És per això perquè diem que el <a
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a> és un assumpte de
+llibertats, no de preus.</p>
 
 <p>
-L'argument econ&ograve;mic que fan els propietaris &eacute;s erroni,
-per&ograve; el tema econ&ograve;mic &eacute;s tangible. Hi ha gent
-que escriu programari &uacute;til pel plaer d'escriure'l; per&ograve; si
-volem m&eacute;s programari que el que aquesta gent pugui produir,
-necessitem cercar fons per a finan&ccedil;ar-lo.</p>
+L'argument econòmic que fan els propietaris és erroni, però el tema 
econòmic
+és tangible. Hi ha gent que escriu programari útil pel plaer d'escriure'l;
+però si volem més programari que el que aquesta gent pugui produir,
+necessitem cercar fons per a finançar-lo.</p>
 
 <p>
-Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure
- han intentat
-
- diversos m&egrave;todes de trobar finan&ccedil;ament amb un cert &egrave;xit.
- No hi ha cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia
- nordamericana, al voltant de 35.000 d&ograve;lars, demostra que
- hi ha prou incentius per a moltes feines que donen menors satisfaccions
-que programar.</p>
+Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure han
+intentat diversos mètodes de trobar finançament amb un cert èxit. No hi ha
+cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia nordamericana,
+al voltant de 35.000 dòlars, demostra que hi ha prou incentius per a moltes
+feines que donen menors satisfaccions que programar.</p>
 
 <p>
-Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig
- viure
-
- de les millores que feia del programari lliure que havia escrit.
- Cada millora
-
- era afegida a la versi&oacute; publicada i aix&iacute; podia estar
- disponible per al p&uacute;blic en general. Els clients em pagaven
- per les millores i extensions que volien, en comptes de les funcionalitats
-que jo considerava de major prioritat.</p>
+Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig viure
+de les millores que feia del programari lliure que havia escrit. Cada
+millora era afegida a la versió publicada i així podia estar disponible per
+al públic en general. Els clients em pagaven per les millores i extensions
+que volien, en comptes de les funcionalitats que jo considerava de major
+prioritat.</p>
 
 <p>
-La <a href="/fsf/fsf.ca.html">Free Software Foundation (FSF)</a>,
-una entitat no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament
-de programari lliure, obt&eacute; els seus fons de la <a 
href="/order/order.html">venda</a> 
-de <a href="/software/software.ca.html">CD-ROM</a>, <a 
href="/order/t-shirts.html">samarretes</a>, 
-<a href="/doc/doc.ca.html">manuals</a>, 
-i <a href="/order/deluxe.html">distribucions deluxe</a> GNU, (de les
-quals els usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), aix&iacute; com
-de <a href="/help/donate.html">donacions</a>. Actualment compta amb
-una plantilla de cinc programadors, a m&eacute;s de tres treballadors
-que atenen les comandes per via postal.</p>
+La <a href="/fsf/fsf.ca.html">Free Software Foundation (FSF)</a>, una
+entitat no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament de
+programari lliure, obté els seus fons de la <a
+href="/order/order.html">venda</a> de <a
+href="/software/software.ca.html">CD-ROM</a>, <a
+href="/order/t-shirts.html">samarretes</a>, <a
+href="/doc/doc.ca.html">manuals</a>, i <a
+href="/order/deluxe.html">distribucions de luxe</a> GNU, (de les quals els
+usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), així com de <a
+href="/help/donate.html">donacions</a>. Actualment compta amb una plantilla
+de cinc programadors, a més de tres treballadors que atenen les comandes per
+via postal.</p>
 
 <p>
-Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjan&ccedil;ant
-la venda de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50
-empleats quan aquest article fou escrit, estima que al voltant del
-15% de la seva activitat empresarial &eacute;s el desenvolupament
-de programari lliure, una xifra respectable per a una empresa de 
programari.</p>
+Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjançant la venda
+de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50 empleats quan
+aquest article fou escrit, estima que al voltant del 15% de la seva
+activitat empresarial és el desenvolupament de programari lliure, una xifra
+respectable per a una empresa de programari.</p>
 
 <p>
 Empreses com Intel, Motorola, Texas Instruments o Analog Devices s'han
- agrupat
-
- per col&middot;laborar amb el finan&ccedil;ament del desenvolupament
- del compilador GNU per a C. De manera an&agrave;loga el desenvolupament
- del compilador GNU per al llenguatge Ada fou finan&ccedil;at per
- la For&ccedil;a A&egrave;ria dels Estats Units, que considerava
- que era la manera m&eacute;s eficient d'obtenir un compilador de
- gran qualitat. [ El finan&ccedil;ament provinent de la For&ccedil;a
- A&egrave;ria es va acabar temps enrera. El compilador GNU per a
- Ada ja &eacute;s disponible i el seu manteniment &eacute;s finan&ccedil;at
-per via comercial.]</p>
-
-<p>
-Tots aquests exemples s&oacute;n nom&eacute;s una petita mostra. El
-moviment per al programari lliure &eacute;s encara petit i jove. Per&ograve; 
l'exemple
-de la r&agrave;dio mantinguda pels oients en aquest pa&iacute;s [els
-Estats Units] mostra que &eacute;s possible donar suport a una activitat
-de for&ccedil;a grand&agrave;ria sense haver de for&ccedil;ar a pagar
-a cap usuari.</p>
-
-<p>
-Com a usuari inform&agrave;tic avui en dia, et pots trobar utilitzant
-un <a href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programa
-propietari</a>. Si un amic et demana de fer una c&ograve;pia, no estaria
-b&eacute; refusar fer-la. La cooperaci&oacute; &eacute;s m&eacute;s
-important que el copyright. Per&ograve; la cooperaci&oacute; clandestina
-no contribueix a millorar la societat. Una persona hauria d'aspirar
-a viure una vida honrada amb orgull, i aix&ograve; significa dir 
&quot;No&quot; al
+agrupat per col·laborar amb el finançament del desenvolupament del
+compilador GNU per a C. De manera anàloga el desenvolupament del compilador
+GNU per al llenguatge Ada fou finançat per la Força Aèria dels Estats Units,
+que considerava que era la manera més eficient d'obtenir un compilador de
+gran qualitat. [El finançament provinent de la Força Aèria es va acabar
+temps enrere. El compilador GNU per a Ada ja és disponible i el seu
+manteniment és finançat per via comercial.]</p>
+
+<p>
+Tots aquests exemples són només una petita mostra. El moviment per al
+programari lliure és encara petit i jove. Però l'exemple de la ràdio
+mantinguda pels oients en aquest país [els Estats Units] mostra que és
+possible donar suport a una activitat de força grandària sense haver de
+forçar a pagar a cap usuari.</p>
+
+<p>
+Com a usuari informàtic avui en dia, et pots trobar utilitzant un <a
+href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programa
+propietari</a>. Si un amic et demana de fer una còpia, no estaria bé refusar
+fer-la. La cooperació és més important que el copyright. Però la 
cooperació
+clandestina no contribueix a millorar la societat. Una persona hauria
+d'aspirar a viure una vida honrada amb orgull, i això significa dir "No" al
 programari propietari.</p>
 
 <p>
-Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra
- gent que
-
- utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el
- programari i
-
- ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar
- al vostre programador
-
-preferit per arreglar-lo quan no funcioni.</p>
+Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra gent que
+utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el programari i
+ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar al vostre
+programador preferit per arreglar-lo quan no funcioni.</p>
 
 <p>
 Us mereixeu el programari lliure.</p>
 
 <hr />
 <h4>Aquest article s'ha publicat a <a href="/doc/book13.html"><cite>Free
-   Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. 
Stallman</cite></a>.</h4>
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</h4>
+
+
+<div style="font-size: small;">
 
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -381,47 +343,49 @@
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
-
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
-publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1994 Richard Stallman
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
-article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
-aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 1994 Richard Stallman <br /> Es permet realitzar i
+distribuir còpies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament
+de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/29 19:10:30 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/12/19 21:27:16 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 <div id="translations">
-<h4><b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>
- <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
 <!-- If you add a new language here, please -->
 <!-- advise address@hidden and add it to -->
 <!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
@@ -432,9 +396,6 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
-
-</h4>
-
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/why-free.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
@@ -446,6 +407,8 @@
 <li><a href="/philosophy/why-free.da.html">Dansk</a>&nbsp;[da]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/why-free.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.el.html">&#x3b5;&#x3bb;&#x3bb;&#x3b7;&#x3bd;&#x3b9;&#x3ba;&#x3ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/why-free.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
@@ -466,6 +429,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/why-free.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Korean -->
 <li><a 
href="/philosophy/why-free.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Malayalam -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/why-free.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->

Index: philosophy/po/free-sw.af.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.af.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-sw.af.po 11 Dec 2008 09:28:15 -0000   1.3
+++ philosophy/po/free-sw.af.po 19 Dec 2008 21:27:19 -0000   1.4
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-19 07:45+0200\n"
 "Last-Translator: Renier Maritz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -212,9 +212,8 @@
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 "Vir hierdie vryhede om verwesenlik te word moet hulle onherroeplik wees "
 "solank as wat jy niks verkeerd gedoen het nie; as die ontwikkelaar van die "
@@ -532,6 +531,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
 "points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
 "everywhere:"

Index: philosophy/po/free-sw.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.ar.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-sw.ar.po 11 Dec 2008 09:28:15 -0000   1.3
+++ philosophy/po/free-sw.ar.po 19 Dec 2008 21:27:19 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-23 14:57+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -196,9 +196,8 @@
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 "في حال كون هذه الحريات حقيقة، يجب أن تكون 
غير قابلة للإلغاء طالما أنك لم "
 "ترتكب خطأً؛ إذا كان مطور البرمجيات لديه 
القوة لإبطال الرخصة، بدون ارتكابك أي "
@@ -488,6 +487,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
 "points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
 "everywhere:"

Index: philosophy/po/free-sw.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.bg.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-sw.bg.po 11 Dec 2008 09:28:15 -0000   1.3
+++ philosophy/po/free-sw.bg.po 19 Dec 2008 21:27:19 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:34+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -219,9 +219,8 @@
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 "За да бъдат тези свободи реални, се 
изисква те да са неотменими, стига вие "
 "да не сте направили нищо лошо. Ако 
разработчикът на софтуера има властта да "
@@ -537,6 +536,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
 "points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
 "everywhere:"

Index: philosophy/po/free-sw.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.it.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/free-sw.it.po 13 Dec 2008 09:28:10 -0000   1.5
+++ philosophy/po/free-sw.it.po 19 Dec 2008 21:27:19 -0000   1.6
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-12-13 01:00+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
@@ -212,12 +212,12 @@
 "restrittiva per essere considerata libera."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 "Queste libertà per essere reali devono essere irrevocabili fin tanto che non 
"
 "si fa qualcosa di sbagliato: se lo sviluppatore del software ha il potere di "
@@ -544,6 +544,19 @@
 "tutti di analizzarle."
 
 # type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Versione 1.11</a>: Notare che una licenza "
+"libera può imporvi di spedire all'autore una copia delle versioni modificate 
"
+"che distribuite."
+
+# type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "

Index: philosophy/po/free-sw.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pot,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/free-sw.pot  10 Dec 2008 21:27:07 -0000   1.4
+++ philosophy/po/free-sw.pot  19 Dec 2008 21:27:19 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -152,9 +152,8 @@
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -360,6 +359,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a "
+"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\";>Version
 "
+"1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are "
+"unacceptable, even if it's not described as a complete replacement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a "
 
"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\";>Version
 "
 "1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in "
 "some places but not reflected everywhere:"

Index: philosophy/po/free-sw.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sr.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/free-sw.sr.po 11 Dec 2008 09:28:16 -0000   1.4
+++ philosophy/po/free-sw.sr.po 19 Dec 2008 21:27:19 -0000   1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-16 17:03+0200\n"
 "Last-Translator: Strahinya Radich <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -213,9 +213,8 @@
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 "Како би ове слободе заживеле, оне морају 
да буду неопозиве, све док не "
 "чините ништа лоше. Уколико је градитељу 
софтвера допуштено да опозове "
@@ -523,6 +522,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
 "points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
 "everywhere:"

Index: philosophy/po/free-sw.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.tr.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/free-sw.tr.po 11 Dec 2008 09:28:16 -0000   1.9
+++ philosophy/po/free-sw.tr.po 19 Dec 2008 21:27:20 -0000   1.10
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 16:26-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-19 16:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-09 23:14+0100\n"
 "Last-Translator: Sönmez Kartal <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
@@ -214,9 +214,8 @@
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as "
 "you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to "
-"revoke the license, or replace it with a different license (since this "
-"implies revoking the old license), without your doing anything wrong to give "
-"cause, the software is not free."
+"revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing "
+"anything wrong to give cause, the software is not free."
 msgstr ""
 "Bu özgürlüklerin gerçek hayatta uygulanabilir olması için, yanlış bir 
şey "
 "yapmadığınız sürece, değiştirilemez olmaları gerekir; eğer 
geliştirici, bir "
@@ -527,6 +526,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
 "points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
 "everywhere:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]