www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po who-does-that-server-really-s...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po who-does-that-server-really-s...
Date: Fri, 23 Jul 2010 12:20:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/07/23 12:20:28

Added files:
    philosophy/po : who-does-that-server-really-serve.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Michał Walenciak and Joanna Matuszczyk,
    edited by Jan Wieremjewicz and Jan Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: who-does-that-server-really-serve.pl.po
===================================================================
RCS file: who-does-that-server-really-serve.pl.po
diff -N who-does-that-server-really-serve.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ who-does-that-server-really-serve.pl.po   23 Jul 2010 12:20:16 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,481 @@
+# Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Michał Walenciak <address@hidden>, 2010.
+# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: 1.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-08 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-23 13:59+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Who does that server really serve? - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Komu tak na prawdę służy ten serwer? - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Who does that server really serve?"
+msgstr "Komu tak na prawdę służy ten serwer?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
+msgstr "<a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard M. Stallman</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "(First published by <a 
href=\"http://bostonreview.net/BR35.2/stallman.php\";> Boston Review</a>.)"
+msgstr ""
+"(Pierwszy raz opublikowany przez <a "
+"href=\"http://bostonreview.net/BR35.2/stallman.php\";>Boston Review</a>.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<strong>On the Internet, proprietary software isn't the only way to 
lose your freedom. Software as a Service is another way to let someone else 
have power over your computing.</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>W&nbsp;Internecie, oprogramowanie własnościowe nie&nbsp;jest jedyną
 "
+"drogą do&nbsp;utraty wolności. Oprogramowanie jako Usługa (<em>Software 
as "
+"a&nbsp;Service</em> przyp. tłum.) jest inną metodą pozwolenia obcej osobie 
"
+"kontrolowania naszego sposobu przetwarzania danych.</strong>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Background: How Proprietary Software Takes Away Your Freedom"
+msgstr "Podstawy: Jak oprogramowanie własnościowe zabiera nam wolność"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Digital technology can give you freedom; it can also take your freedom 
away. The first threat to our control over our computing came from 
<em>proprietary software</em>: software that the users cannot control because 
the owner (a company such as Apple or Microsoft) controls it. The owner often 
takes advantage of this unjust power by inserting malicious features such as 
spyware, back doors, and <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>Digital 
Restrictions Management (DRM)</a> (referred to as &ldquo;Digital Rights 
Management&rdquo; in their propaganda)."
+msgstr ""
+"Technologia cyfrowa może dać nam wolność; może także naszą wolność 
odebrać. "
+"Pierwszym zagrożeniem dla&nbsp;kontroli naszego przetwarzania jest "
+"<em>oprogramowanie własnościowe</em>: program którego użytkownik "
+"nie&nbsp;może kontrolować ponieważ to właściciel (firma taka jak Apple 
czy "
+"Microsoft) ma nad&nbsp;nim kontrolę. Właściciel często wykorzystuje tę "
+"niesprawiedliwą władzę umieszczając w&nbsp;kodzie różnego rodzaju 
złośliwe "
+"funkcje takie jak spyware, backdoory, czy <a "
+"href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>Digital Restrictions Management "
+"(DRM)</a> [cyfrowe zarządzanie ograniczeniami, przyp. tłum.] (zwane "
+"w&nbsp;ich propagandzie jako &bdquo;Digital Rights Management&rdquo;)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Our solution to this problem is developing <em>free software</em> and 
rejecting proprietary software. Free software means that you, as a user, have 
four essential freedoms: (0)&nbsp;to run the program as you wish, (1)&nbsp;to 
study and change the source code so it does what you wish, (2)&nbsp;to 
redistribute exact copies, and (3)&nbsp;to redistribute copies of your modified 
versions. (See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software 
definition</a>.)"
+msgstr ""
+"Naszym rozwiązaniem tego problemu jest rozwijanie <em>wolnego "
+"oprogramowania</em> i&nbsp;odrzucanie oprogramowania własnościowego. Wolne "
+"oprogramowanie oznacza, że my, jako użytkownicy, mamy cztery podstawowe "
+"prawa: (0)&nbsp;uruchamiać program w&nbsp;sposób, jaki sobie życzymy, "
+"(1)&nbsp;analizować i&nbsp;zmieniać kod źródłowy, tak, że program 
będzie "
+"robił to, czego oczekujemy, (2)&nbsp;rozpowszechniać wierne kopie, oraz "
+"(3)&nbsp;rozpowszechniać kopie naszych zmodyfikowanych wersji. (Zobacz <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicję wolnego oprogramowania</a>.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "With free software, we, the users, take back control of our computing. 
Proprietary software still exists, but we can exclude it from our lives and 
many of us have done so. However, we now face a new threat to our control over 
our computing: Software as a Service. For our freedom's sake, we have to 
reject that too."
+msgstr ""
+"Dzięki wolnemu oprogramowaniu, my&nbsp;- użytkownicy, odzyskujemy kontrolę 
"
+"nad&nbsp;przetwarzaniem naszych danych. Oprogramowanie własnościowe nadal "
+"istnieje, ale możemy je usunąć z&nbsp;naszego życia i&nbsp;wielu 
z&nbsp;nas "
+"tak zrobiło. Jednakże, w&nbsp;dzisiejszych czasach mamy do&nbsp;czynienia "
+"z&nbsp;nowym zagrożeniem naszego przetwarzania: oprogramowanie jako usługa. 
"
+"Dla dobra naszej wolności, musimy to także odrzucić."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "How Software as a Service Takes Away Your Freedom"
+msgstr "Jak oprogramowanie jako usługa odbiera nam wolność"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Software as a Service (SaaS) means that someone sets up a network 
server that does certain computing tasks&mdash;running spreadsheets, word 
processing, translating text into another language, etc.&mdash;then invites 
users to do their computing on that server. Users send their data to the 
server, which does their computing on the data thus provided, then sends the 
results back or acts on them directly."
+msgstr ""
+"Oprogramowanie jako usługa [<em>Software as a Service (SaaS)</em>] oznacza, "
+"że ktoś uruchamia serwer sieciowy, który wykonuje wybrane zadania zwią
zane "
+"z&nbsp;przetwarzaniem danych. Przykładowo uruchamia arkusz kalkulacyjny, "
+"procesor tekstu, tłumaczy tekst na&nbsp;inny język itp. a&nbsp;następnie "
+"zaprasza użytkowników do przeniesienia swego przetwarzania danych "
+"na&nbsp;ten serwer. Użytkownicy wysyłają swoje dane na&nbsp;serwer, który 
"
+"przetwarza je, a&nbsp;następnie zwraca wynik użytkownikowi lub prezentuje "
+"wyniki."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "These servers wrest control from the users even more inexorably than 
proprietary software. With proprietary software, users typically get an 
executable file but not the source code. That makes it hard for programmers to 
study the code that is running, so it's hard to determine what the program 
really does, and hard to change it."
+msgstr ""
+"Takie serwery wyrywają użytkownikom kontrolę nawet bardziej nieubłaganie 
niż "
+"oprogramowanie własnościowe. Oprogramowanie własnościowe dostarcza "
+"na&nbsp;ogół użytkownikowi plik wykonywalny ale nie&nbsp;dostarcza jego "
+"źródeł. To powoduje, że&nbsp;użytkownikowi ciężko przestudiować kod "
+"uruchamianego programu, więc ciężko dociec co ten program tak naprawdę 
robi "
+"i&nbsp;równie ciężko to zmienić."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "With SaaS, the users do not have even the executable file: it is on the 
server, where the users can't see or touch it. Thus it is impossible for them 
to ascertain what it really does, and impossible to change it."
+msgstr ""
+"Przy SaaS użytkownik nie&nbsp;dość, że nie&nbsp;dostaje kodu 
źródłowego, to "
+"jeszcze nie&nbsp;dostaje pliku wykonywalnego programu: znajduje się on "
+"bowiem na&nbsp;serwerze, gdzie żaden z&nbsp;użytkowników nie&nbsp;ma "
+"do&nbsp;niego dostępu. Dlatego nie&nbsp;jest możliwym sprawdzić co tak "
+"naprawdę ów program robi, ani tym bardziej nie&nbsp;można go zmienić."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Furthermore, SaaS automatically leads to harmful consequences 
equivalent to the malicious features of certain proprietary software. For 
instance, some proprietary programs are &ldquo;spyware&rdquo;: the program 
sends out data about users' computing activities. Microsoft Windows sends 
information about users' activities to Microsoft. Windows Media Player and 
RealPlayer report what each user watches or listens to."
+msgstr ""
+"Co więcej, SaaS automatycznie prowadzi do&nbsp;bolesnych konsekwencji "
+"równoważnych złośliwym funkcjom oprogramowania własnościowego. "
+"Na&nbsp;przykład, niektóre programy własnościowe są 
&bdquo;spyware&rdquo;: "
+"program wysyła dane na&nbsp;temat czynności wykonywanych przez 
użytkownika. "
+"Microsoft Windows wysyła informacje o&nbsp;działaniach użytkownika "
+"do&nbsp;Microsoftu. Windows Media Player i&nbsp;RealPlayer raportują czego "
+"użytkownik słucha bądź co&nbsp;ogląda."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Unlike proprietary software, SaaS does not require covert code to 
obtain the user's data. Instead, users must send their data to the server in 
order to use it. This has the same effect as spyware: the server operator gets 
the data. He gets it with no special effort, by the nature of SaaS."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;oprogramowania własnościowego, SaaS "
+"nie&nbsp;musi ukrywać kodu, który pozyskuje dane użytkownika. To 
użytkownik "
+"musi wysłać swoje dane na&nbsp;serwer aby mogły zostać przetworzone. 
Efekt "
+"tego jest taki sam jak spyware: operator serwera pozyskuje dane. Dzięki "
+"naturze SaaS otrzymuje je bez specjalnego wysiłku."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Some proprietary programs can mistreat users under remote command. For 
instance, Windows has a back door with which Microsoft can forcibly change any 
software on the machine. The Amazon Kindle e-book reader (whose name suggests 
it's intended to burn people's books) has an Orwellian back door that Amazon 
used in 2009 to <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html\"; 
>remotely delete</a> Kindle copies of Orwell's books <cite>1984</cite> and 
<cite>Animal Farm</cite> which the users had purchased from Amazon."
+msgstr ""
+"Niektóre programy własnościowe, po&nbsp;otrzymaniu zdalnego rozkazu, mogą 
"
+"nękać swoich użytkowników. Na&nbsp;przykład, Windows posiada furtkę "
+"pozwalającą Microsoftowi na&nbsp;zmianę dowolnego oprogramowania "
+"na&nbsp;komputerze. Kindle, czytnik książek w&nbsp;formacie elektronicznym "
+"firmy Amazon, (którego nazwa sugeruje, że&nbsp;zamierza spalać książki "
+"(kindle - rozpalać (ogien), przyp. tłumacza)) posiada orwellowski backdoor, 
"
+"którego Amazon użył w 2009 do <a "
+"href=\"http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html\"; 
"
+">zdalnego skasowania</a> z&nbsp;Kindle kopii książek Orwella: "
+"<cite>1984</cite> oraz <cite>Folwark zwierzęcy</cite>, które użytkownicy "
+"zakupili w&nbsp;Amazon."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "SaaS inherently gives the server operator the power to change the 
software in use, or the users' data being operated on. Once again, no special 
code is needed to do this."
+msgstr ""
+"SaaS daje operatorowi serwera władzę do&nbsp;zmiany używanego 
oprogramowania "
+"lub danych użytkownika na&nbsp;których operuje. Ponownie, żaden specjalny "
+"kod (backdoor - przyp. tłumacza) nie&nbsp;jest do tego potrzebny."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Thus, SaaS is equivalent to total spyware and a gaping wide back door, 
and gives the server operator unjust power over the user. We can't accept 
that."
+msgstr ""
+"Dlatego, SaaS jest równoważne ze&nbsp;spyware i&nbsp;szeroko otwartymi "
+"backdoorami, które dają operatorowi serwera niesłuszną władzę "
+"nad&nbsp;użytkownikiem. Nie&nbsp;wolno nam tego akceptować."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Untangling the SaaS Issue from the Proprietary Software Issue"
+msgstr ""
+"Rozgraniczenie pomiędzy kwestią SaaS, a&nbsp;kwestią oprogramowania "
+"własnościowego"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "SaaS and proprietary software lead to similar harmful results, but the 
causal mechanisms are different. With proprietary software, the cause is that 
you have and use a copy which is difficult or illegal to change. With SaaS, 
the cause is that you use a copy you don't have."
+msgstr ""
+"SaaS oraz oprogramowanie własnościowe prowadzą do tych samych - bolesnych 
- "
+"skutków, chociaż ich nieformalne mechanizmy są inne. W&nbsp;przypadku "
+"oprogramowania własnościowego otrzymujesz i&nbsp;używasz kopii którą 
ciężko "
+"zmodyfikować lub jest to nielegalne. W&nbsp;przypadku SaaS, problem polega "
+"na&nbsp;tym, że używasz kopii do&nbsp;której nie masz w ogóle dostępu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "These two issues are often confused, and not only by accident. Web 
developers use the vague term &ldquo;web application&rdquo; to lump the server 
software together with programs run on your machine in your browser. Some web 
pages install nontrivial or even large JavaScript programs temporarily into 
your browser without informing you. <a 
href=\"/philosophy/javascript-trap.html\">When these JavaScript programs are 
nonfree</a>, they are as bad as any other nonfree software. Here, however, we 
are concerned with the problem of the server software itself."
+msgstr ""
+"Te dwie kwestie są mylone, nie&nbsp;tylko przez przypadek. Web deweloperzy "
+"używają niejasnego terminu &bdquo;aplikacja webowa(internetowa)&rdquo; by "
+"móc traktować oprogramowanie serwerowe uruchamiane w&nbsp;przeglądarce "
+"na&nbsp;równi z&nbsp;programami, które uruchamiamy na&nbsp;swoich "
+"komputerach. Niektóre strony internetowe instalują tymczasowo nietrywialne, 
"
+"a&nbsp;czasem nawet bardzo duże programy w&nbsp;JavaScripcie w&nbsp;naszych "
+"przeglądarkach bez informowania nas o&nbsp;tym. <a href=\"/philosophy"
+"/javascript-trap.html\">Jeśli te programy w&nbsp;JavaScripcie nie są wolnym 
"
+"oprogramowaniem</a>, są tak samo złe jak każde inne niewolne 
oprogramowanie. "
+"Tu, jednakże, jesteśmy zaniepokojeni kwestią oprogramowania serwerowego "
+"samą w&nbsp;sobie."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Many free software supporters assume that the problem of SaaS will be 
solved by developing free software for servers. For the server operator's 
sake, the programs on the server had better be free; if they are proprietary, 
their owners have power over the server. That's unfair to the operator, and 
doesn't help you at all. But if the programs on the server are free, that 
doesn't protect you <em>as the server's user</em> from the effects of SaaS. 
They give freedom to the operator, but not to you."
+msgstr ""
+"Wiele osób wspierających wolne oprogramowanie zakłada, iż problem SaaS "
+"zostanie rozwiązany przez rozwijanie wolnego oprogramowania dla serwerów. "
+"Dla dobra operatorów serwerów, programy na&nbsp;serwerach powinny być 
wolne; "
+"jeśli byłyby własnościowe, ich właściciele mieliby władzę "
+"nad&nbsp;serwerem. Jest to niesprawiedliwe względem operatora, a&nbsp;także 
"
+"nie&nbsp;jest dobre dla&nbsp;nas. Ale jeśli oprogramowanie na&nbsp;serwerze "
+"jest wolne, nie&nbsp;chroni cię <em>jako użytkownika serwera</em> przed "
+"efektami SaaS. Takie oprogramowanie daje wolność operatorowi serwera, "
+"a&nbsp;nie&nbsp;nam."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Releasing the server software source code does benefit the community: 
suitably skilled users can set up similar servers, perhaps changing the 
software. But none of these servers would give you control over computing you 
do on it, unless it's <em>your</em> server. The rest would all be SaaS. SaaS 
always subjects you to the power of the server operator, and the only remedy 
is, <em>don't use SaaS!</em> Don't use someone else's server to do your own 
computing on data provided by you."
+msgstr ""
+"Wydanie kodu źródłowego oprogramowania serwerowego przynosi korzyść "
+"społeczności: odpowiednio uzdolnieni użytkownicy mogą skonfigurować 
podobne "
+"serwery, ewentualnie zmieniając oprogramowanie. Jednakże żaden z&nbsp;tych 
"
+"serwerów nie&nbsp;da nam kontroli nad&nbsp;sposobem przetwarzania danych "
+"jakich na&nbsp;nim dokonujemy, dopóki to nie&nbsp;jest <em>nasz</em> serwer. 
"
+"Cała reszta będzie SaaS. SaaS zawsze podporządkowuje nas władzy operatora 
"
+"serwera i&nbsp;jedynym lekarstwem na&nbsp;to jest <em>nie&nbsp;używać "
+"SaaS!</em> Nie&nbsp;używajmy czyjegoś serwera do&nbsp;przetwarzania swoich "
+"danych."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Distinguishing SaaS from Other Network Services"
+msgstr "Odróżnianie SaaS od&nbsp;innych usług sieciowych"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Does condemning SaaS mean rejecting all network servers? Not at all. 
Most servers do not raise this issue, because the job you do with them isn't 
your own computing except in a trivial sense."
+msgstr ""
+"Czy potępianie SaaS ma oznaczać odrzucenie wszystkich sieciowych serwerów? 
"
+"Niezupełnie. Większość serwerów nie&nbsp;porusza tej kwestii, ponieważ 
praca "
+"jaką na&nbsp;nich wykonujemy nie&nbsp;jest naszym prywatnym przetwarzaniem, "
+"za wyjątkiem rozumienia trywialnego."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The original purpose of web servers wasn't to do computing for you, it 
was to publish information for you to access. Even today this is what most web 
sites do, and it doesn't pose the SaaS problem, because accessing someone's 
published information isn't a matter of doing your own computing. Neither is 
publishing your own materials via a blog site or a micro-blogging service such 
as Twitter. The same goes for communication not meant to be private, such as 
chat groups. Social networking can extend into SaaS; however, at root it is 
just a method of communication and publication, not SaaS. If you use the 
service for minor editing of what you're going to communicate, that is not a 
significant issue."
+msgstr ""
+"Głównym celem serwerów sieciowych było nie&nbsp;przetwarzanie danych dla "
+"nas, a&nbsp;publikowanie informacji. Do dzisiaj większość stron "
+"internetowych właśnie to robi i&nbsp;nie&nbsp;stanowi to problemu SaaS, bo "
+"dostęp do&nbsp;opublikowanych przez kogoś informacji nie&nbsp;jest kwestią 
"
+"wykonywania własnego przetwarzania. Tak samo jest nawet wtedy, kiedy "
+"publikowane są nasze własne materiały jak w&nbsp;przypadku bloga czy 
serwisu "
+"micro-blogowego jak np Twitter. Dotyczy to również komunikacji "
+"nie&nbsp;mającej być prywatną, jak grupy czatowe. Sieci społeczne mogą "
+"rozwinąć się w&nbsp;SaaS; jednak ich podstawową cechą jest komunikacja "
+"i&nbsp;publikacja, nie&nbsp;SaaS. Jeśli korzystamy z&nbsp;usługi głównie "
+"do&nbsp;niewielkiej edycji tego, co chcemy zakomunikować, nie&nbsp;jest to "
+"istotna kwestia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Services such as search engines collect data from around the web and 
let you examine it. Looking through their collection of data isn't your own 
computing in the usual sense&mdash;you didn't provide that collection&mdash;so 
using such a service to search the web is not SaaS. (However, using someone 
else's search engine to implement a search facility for your own site 
<em>is</em> SaaS.)"
+msgstr ""
+"Usługi takie jak wyszukiwarki internetowe zbierają dane z&nbsp;sieci "
+"i&nbsp;pozwalają nam je zbadać. Oglądanie tych zbiorów danych 
nie&nbsp;jest "
+"zwykłym przetwarzaniem naszych danych&mdash;nie dostarczamy tych "
+"zbiorów&mdash;więc korzystanie z&nbsp;takiej usługi, aby przeszukać sieć 
"
+"nie&nbsp;jest SaaS. (Jednakże używanie czyjejś wyszukiwarki w&nbsp;celu "
+"umożliwienia wyszukiwania na&nbsp;swojej stronie <em>jest</em> SaaS.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; 
rather, it is done jointly for you and another party. So there's no particular 
reason why you alone should expect to control that computing. The real issue 
in E-commerce is whether you trust the other party with your money and personal 
information."
+msgstr ""
+"Handel sieciowy nie&nbsp;jest związany z&nbsp;SaaS, gdyż przetwarzanie "
+"nie&nbsp;jest wyłącznie nasze; jest wykonywane wspólnie dla nas jak "
+"i&nbsp;dla innych. Nie&nbsp;ma więc określonego powodu, dla którego "
+"powinniśmy oczekiwać całkowitej kontroli nad&nbsp;tym przetwarzaniem 
danych. "
+"Kwestią w&nbsp;handlu sieciowym jest raczej to, czy zaufamy innym "
+"i&nbsp;powierzymy im swoje pieniądze i&nbsp;dane osobowe."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Using a joint project's servers isn't SaaS because the computing you do 
in this way isn't yours personally. For instance, if you edit pages on 
Wikipedia, you are not doing your own computing; rather, you are collaborating 
in Wikipedia's computing."
+msgstr ""
+"Używanie serwerów projektów łączonych nie jest SaaS, gdyż przetwarzanie 
"
+"przeprowadzane w&nbsp;ten sposób nie&nbsp;należy do&nbsp;nas. Przykładowo "
+"jeśli edytujemy strony na&nbsp;Wikipedii, nie&nbsp;przetwarzamy swoich "
+"danych, raczej kolaborujemy w&nbsp;przetwarzaniu danych Wikipedii."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Wikipedia controls its own servers, but groups can face the problem of 
SaaS if they do their group activities on someone else's server. Fortunately, 
development hosting sites such as Savannah and Sourceforge don't pose the SaaS 
problem, because what groups do there is mainly publication and public 
communication, rather than their own private computing."
+msgstr ""
+"Wikipedia kontroluje swoje serwery, ale grupy mogą stanąć przed problemem "
+"SaaS jeśli działają na&nbsp;czyimś serwerze. Na&nbsp;szczęście strony "
+"wspierające rozwój oprogramowania, takie jak Savannah czy Sourceforge, nie "
+"dotykają problemu SaaS, bo działania grupy dotyczą raczej głównie 
publikacji "
+"i&nbsp;publicznych dyskusji, niż jej własnego przetwarzania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Multiplayer games are a group activity carried out on someone else's 
server, which makes them SaaS. But where the data involved is just the state 
of play and the score, the worst wrong the operator might commit is favoritism. 
 You might well ignore that risk, since it seems unlikely and very little is at 
stake. On the other hand, when the game becomes more than just a game, the 
issue changes."
+msgstr ""
+"Gry wieloosobowe są aktywnością grupową obsługiwaną przez czyjś 
serwer, co "
+"czyni je SaaS. Jednak jeśli chodzi o&nbsp;dane, mamy do czynienia jedynie "
+"ze&nbsp;stanem gry i&nbsp;wynikiem, więc najgorszą rzeczą jakiej 
dopuścić "
+"się może operator to faworyzowanie graczy przez operatora. Możesz 
zignorować "
+"to ryzyko póki wydaje się mało prawdopodobne i&nbsp;niewiele leży "
+"na&nbsp;szali. Jednak z&nbsp;drugiej strony, kiedy gra staje się czymś "
+"więcej niż tylko grą, sytuacja się zmienia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Which online services are SaaS? Google Docs is a clear example. Its 
basic activity is editing, and Google encourages people to use it for their own 
editing; this is SaaS. It offers the added feature of collaborative editing, 
but adding participants doesn't alter the fact that editing on the server is 
SaaS. (In addition, Google Docs is unacceptable because it installs a large 
nonfree JavaScript program into the users' browsers.) If using a service for 
communication or collaboration requires doing substantial parts of your own 
computing with it too, that computing is SaaS even if the communication is not."
+msgstr ""
+"Które usługi sieciowe są SaaS? Google Docs jest oczywistym przykładem. 
Jego "
+"podstawową funkcją jest edycja, a Google zachęca ludzi do wykorzystania go 
"
+"do własnych edycji; to jest właśnie Saas. Google oferuje dodatkową opcję 
"
+"umożliwiającą edycję we&nbsp;współpracy z&nbsp;innymi użytkownikami, 
ale nie "
+"zmienia to faktu, iż edycja na&nbsp;serwerze to SaaS. (W&nbsp;dodatku "
+"Google Docs jest nie&nbsp;do&nbsp;zaakceptowania ponieważ instaluje "
+"w&nbsp;przeglądarce użytkownika duży niewolny program w&nbsp;JavaScript.) "
+"Jeśli korzystanie z&nbsp;usług komunikacji lub współpracy wymaga 
od&nbsp;nas "
+"przekazania znaczącego przetwarzania tym usługom, takie przetwarzanie "
+"danych jest Saas, nawet jeśli komunikacja nie."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Some sites offer multiple services, and if one is not SaaS, another may 
be SaaS. For instance, the main service of Facebook is social networking, and 
that is not SaaS; however, it supports third-party applications, some of which 
may be SaaS. Flickr's main service is distributing photos, which is not SaaS, 
but it also has features for editing photos, which is SaaS."
+msgstr ""
+"Niektóre strony oferują wielorakie usługi, jeśli jedna nie&nbsp;jest 
SaaS, "
+"druga może nim być. Dla przykładu głównym celem Facebooka jest 
stworzenie "
+"portalu społecznościowego i&nbsp;nie&nbsp;jest to SaaS; jednakże, wspiera "
+"aplikacje stron trzecich, wśród których mogą być programy typu SaaS. 
Główną "
+"usługą serwisu Flickr jest dystrybucja zdjęć, co nie jest SaaS, ale 
posiada "
+"opcję edycji zdjęć, co jest już SaaS."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Some sites whose main service is publication and communication extend 
it with &ldquo;contact management&rdquo;: keeping track of people you have 
relationships with. Sending mail to those people for you is not SaaS, but 
keeping track of your dealings with them, if substantial, is SaaS."
+msgstr ""
+"Niektóre strony, które głównie zajmują&nbsp;się publikacją "
+"i&nbsp;komunikacją, rozszerzają swoje usługi o&nbsp;&bdquo;zarządzanie "
+"kontaktami&rdquo;: odnotowując ludzi, z&nbsp;którymi utrzymujecie kontakt. "
+"Wysyłanie dla Was maili do&nbsp;tych ludzi nie&nbsp;jest SaaS, ale 
śledzenie "
+"Waszych kontaktów z&nbsp;nimi, jeśli są znaczne, jest SaaS."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "If a service is not SaaS, that does not mean it is ok. There are other 
bad things a service can do. For instance, Facebook distributes video in 
Flash, which pressures users to run nonfree software, and it gives users a 
misleading impression of privacy. Those are important issues too, but this 
article's concern is the issue of SaaS."
+msgstr ""
+"Jeśli usługa nie jest SaaS, nie znaczy to, że jest w&nbsp;porządku. Są "
+"jeszcze inne złe rzeczy, które usługi mogą zrobić. Przykładowo Facebook 
"
+"rozprowadza filmy video we&nbsp;Flashu, co zmusza użytkowników do "
+"uruchamiania niewolnego oprogramowania i&nbsp;daje im mylące wrażenie "
+"prywatności. Są to równie ważne kwestie, ale ten artykuł skupia się 
tylko "
+"na&nbsp;SaaS."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The IT industry discourages users from considering these distinctions. 
That's what the buzzword &ldquo;cloud computing&rdquo; is for. This term is so 
nebulous that it could refer to almost any use of the Internet. It includes 
SaaS and it includes nearly everything else. The term only lends itself to 
uselessly broad statements."
+msgstr ""
+"Przemysł IT zniechęca użytkowników do&nbsp;zwracania uwagi na&nbsp;te "
+"różnice. Właśnie po&nbsp;to stworzono hasło &bdquo;cloud 
computing&rdquo; "
+"(przetwarzanie w&nbsp;chmurze). Ten termin jest tak mglisty, że może "
+"odnosić się do prawie każdego zastosowania Internetu. Zalicza się do tego 
"
+"SaaS i&nbsp;prawie wszystko inne. Ten termin nadaje się tylko do "
+"bezużytecznie ogólnych stwierdzeń."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The real meaning of &ldquo;cloud computing&rdquo; is to suggest a 
devil-may-care approach towards your computing. It says, &ldquo;Don't ask 
questions, just trust every business without hesitation. Don't worry about who 
controls your computing or who holds your data. Don't check for a hook hidden 
inside our service before you swallow it.&rdquo; In other words, &ldquo;Think 
like a sucker.&rdquo; I prefer to avoid the term."
+msgstr ""
+"Prawdziwym znaczeniem &bdquo;przetwarzania w&nbsp;chmurze&rdquo; jest "
+"zasugerowanie beztroskiego podejścia do naszego przetwarzania. Mówi się 
nam: "
+"&bdquo;Nie zadawajcie pytań, po prostu zaufajcie każdemu przedsięwzięciu "
+"bez wahania. Nie&nbsp;martwcie się o&nbsp;to, kto kontroluje przetwarzanie "
+"Waszych danych i&nbsp;kto przechowuje Wasze dane. Nie&nbsp;sprawdzajcie czy "
+"w&nbsp;naszej usłudze jest jakiś ukryty haczyk zanim go połkniecie.&rdquo; 
"
+"Innymi słowy &bdquo;Myśl jak&nbsp;frajer.&rdquo; Wolę omijać ten termin."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Dealing with the SaaS Problem"
+msgstr "Radzenie sobie z&nbsp;problemem SaaS"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Only a small fraction of all web sites do SaaS; most don't raise the 
issue. But what should we do about the ones that raise it?"
+msgstr ""
+"SaaS jest tylko na&nbsp;niewielkiej części wszystkich stron internetowych; "
+"większości z&nbsp;nich to nie dotyczy. Co powinniśmy zrobić z&nbsp;tymi, "
+"które poruszają tę kwestię?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "For the simple case, where you are doing your own computing on data in 
your own hands, the solution is simple: use your own copy of a free software 
application. Do your text editing with your copy of a free text editor such as 
GNU Emacs or a free word processor. Do your photo editing with your copy of 
free software such as GIMP."
+msgstr ""
+"Przykładowo: tam, gdzie własnoręcznie przetwarzasz swoje dane, rozwią
zanie "
+"jest proste: używaj własnej kopii aplikacji będącej wolnym 
oprogramowaniem. "
+"Edytuj swój tekst własną kopią wolnego edytora tekstu takiego jak GNU 
Emacs "
+"lub innym wolnym procesorem edytorem. Edytuj swoje zdjęcie własną kopią "
+"wolnego oprogramowania, takiego jak GIMP."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "But what about collaborating with other individuals? It may be hard to 
do this at present without using a server. If you use one, don't trust a 
server run by a company. A mere contract as a customer is no protection unless 
you could detect a breach and could really sue, and the company probably writes 
its contracts to permit a broad range of abuses. Police can subpoena your data 
from the company with less basis than required to subpoena them from you, 
supposing the company doesn't volunteer them like the US phone companies that 
illegally wiretapped their customers for Bush. If you must use a server, use a 
server whose operators give you a basis for trust beyond a mere commercial 
relationship."
+msgstr ""
+"Jednak co z&nbsp;kolaboracją z innymi? Na dzień dzisiejszy może być ona "
+"trudna bez używania serwera. Jeśli używacie jakiegoś, nie&nbsp;ufajcie "
+"serwerowi należącemu do firmy. Zwykła konsumencka umowa nie&nbsp;jest "
+"ochroną chyba, że moglibyście odkryć wykroczenie i&nbsp;procesować się, 
"
+"a&nbsp;firma prawdopodobnie pisze swoje kontrakty aby pozwalać "
+"na&nbsp;szeroką gamę nadużyć. Policja może pozyskać twoje dane od firmy 
przy "
+"mniejszych podstawach prawnych niż od Was samych, przyjmując, że firma "
+"nie&nbsp;działa dla nich tak ochotniczo jak amerykańskie firmy 
telefoniczne, "
+"które nielegalnie nagrywały swoich klientów dla Busha. Jeśli musicie 
używać "
+"serwera, używajcie takiego, którego operatorzy dają Wam podstawy zaufania "
+"większe niż zwykłe komercyjne relacje."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "However, on a longer time scale, we can create alternatives to using 
servers. For instance, we can create a peer-to-peer program through which 
collaborators can share data encrypted. The free software community should 
develop distributed peer-to-peer replacements for important &ldquo;web 
applications&rdquo;. It may be wise to release them under the <a 
href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\"> GNU Affero GPL</a>, since they are 
likely candidates for being converted into server-based programs by someone 
else. The <a href=\"/\">GNU project</a> is looking for volunteers to work on 
such replacements. We also invite other free software projects to consider 
this issue in their design."
+msgstr ""
+"Jednakże, na dłuższą metę możemy stworzyć alternatywy korzystania "
+"z&nbsp;serwerów. Na przykład, możemy stworzyć program peer-to-peer, przez 
"
+"który użytkownicy mogą dzielić się zaszyfrowanymi danymi. Społeczność 
"
+"wolnego oprogramowania powinna rozwijać dystrybucję zamienników programów 
"
+"peer-to-peer dla ważnych &bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo;. Mądrym "
+"posunięciem może być wydanie ich na <a href=\"/licenses/why-affero-"
+"gpl.html\">GNU Affero GPL</a>, póki są kandydatami do konwersji przez 
kogoś "
+"innego w&nbsp;serwerowe programy. <a href=\"/\">Projekt GNU</a> szuka "
+"wolontariuszy do pracy nad takimi zamiennikami. Zachęcamy również inne "
+"projekty wolnego oprogramowania do&nbsp;rozważania tej kwestii w&nbsp;swoim "
+"zamyśle."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "In the meantime, if a company invites you to use its server to do your 
own computing tasks, don't yield; don't use SaaS. Don't buy or install 
&ldquo;thin clients&rdquo;, which are simply computers so weak they make you do 
the real work on a server, unless you're going to use them with <em>your</em> 
server. Use a real computer and keep your data there. Do your work with your 
own copy of a free program, for your freedom's sake."
+msgstr ""
+"Póki co, jeśli firma zaprosi Was do korzystania z&nbsp;jej serwera "
+"do&nbsp;przetwarzania naszych danych, nie&nbsp;ulegajmy, nie&nbsp;używajmy "
+"SaaS. Nie&nbsp;kupujmy ani nie&nbsp;instalujmy &bdquo;cienkich "
+"klientów&rdquo;, które są po prostu komputerami tak słabymi, że tak 
naprawdę "
+"zmuszają nas do&nbsp;wykonywania rzeczywistych prac na&nbsp;serwerze, chyba "
+"że zamierzamy używać ich we&nbsp;współpracy z&nbsp;<em>naszym</em> "
+"serwerem. Używajmy prawdziwego komputera i&nbsp;przechowujmy na nim swoje "
+"dane. Dla dobra naszej wolności pracujmy z&nbsp;własną kopią wolnego "
+"programu."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
"
+"href=\"/contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. \n"
+"<br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
+"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. \n"
+"<br /> Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczą
ce "
+"chęci współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a 
href=\"mailto"
+":address@hidden">address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2010 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and 
distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this 
notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2010 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
+"this notice is preserved. \n"
+"<br /> Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, 
"
+"niezależnie od nośnika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Michał Walenciak 2010, Joanna Matuszczyk 2010; poprawki: Jan "
+"Owoc 2010, Jan Wieremjewicz 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowany:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]