www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po common-distros.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/distros/po common-distros.pl.po
Date: Mon, 23 Aug 2010 08:46:45 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/08/23 08:46:45

Added files:
    distros/po   : common-distros.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: common-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: common-distros.pl.po
diff -N common-distros.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ common-distros.pl.po    23 Aug 2010 08:46:42 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,354 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/distros/common-distros.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
+# Mariusz Libera <address@hidden>, 2010
+# Daniek Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: common-distros.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-27 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 10:43+0200\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Explaining Why We Don't Endorse Other Systems - GNU Project - Free 
Software Foundation"
+msgstr ""
+"Dlaczego nie popieramy inne systemy - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Explaining Why We Don't Endorse Other Systems"
+msgstr "Dlaczego nie popieramy inne systemy"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We're often asked why we don't endorse a particular 
system&mdash;usually a popular GNU/Linux distribution. The short answer to 
that question is that they don't follow the <a 
href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free system 
distribution guidelines</a>. But since it isn't always easy to see how a 
particular system fails to follow the guidelines, we still get these questions. 
 We've published this list to help address those."
+msgstr ""
+"Często jesteśmy pytani, dlaczego nie&nbsp;popieramy określonych systemów "
+"&ndash; zazwyczaj popularnej dystrybucji GNU/Linux. Krótką odpowiedzią "
+"na&nbsp;to pytanie jest to, że dana dystrybucja nie&nbsp;przestrzega <a "
+"href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">wytycznych wolnej "
+"dystrybucji systemu</a>. Ponieważ nie&nbsp;zawsze łatwo jest dostrzec "
+"w&nbsp;jaki sposób określony system łamie wytyczne, wciąż otrzymujemy 
tego "
+"typu pytania. Opublikowaliśmy listę mającą pomóc niektórym 
dystrybucjom."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "To learn more about free alternatives to these systems, check out our 
list of <a href=\"/distros/free-distros.html\">free GNU/Linux 
distributions</a>."
+msgstr ""
+"Aby dowiedzieć się więcej o&nbsp;wolnych alternatywach dla tych systemów, 
"
+"sprawdź naszą listę <a href=\"/distros/free-distros.html\">wolnych 
dystrybucji "
+"GNU/Linux</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "All of the distributions listed on this page fail to follow the 
guidelines in at least two important ways:"
+msgstr ""
+"Wszystkie dystrybucje wymienione na&nbsp;tej stronie łamią przestrzeganie "
+"wytycznych przynajmniej z&nbsp;dwóch ważnych powodów:"
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "They do not have a policy of <em>only</em> including free software, and 
removing nonfree software if it is discovered. Most of them have no clear 
policy on what software they'll accept or reject at all. The distributions 
that do have a policy unfortunately aren't strict enough, as explained below."
+msgstr ""
+"Nie&nbsp;mają polityki dołączania <em>tylko</em> wolnego oprogramowania "
+"i&nbsp;usuwania niewolnego oprogramowania, jeżeli takowe zostanie wykryte. "
+"Większość wymienionych dystrybucji ma niejasną politykę akceptowania lub 
"
+"odrzucania oprogramowania. Te które taką posiadają są konsekwentne "
+"w&nbsp;jej przestrzeganiu, jak wyjaśniamy poniżej."
+
+# type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "The version of the kernel Linux that they distribute includes blobs: 
pieces of object code, distributed without source, usually to help operate some 
device."
+msgstr ""
+"Wersja jądra Linux dołączana do&nbsp;ich dystrybucji zawiera małe 
kawałki "
+"obiektowego kodu, rozprowadzanego bez kodu źródłowego, zazwyczaj "
+"pomagającego obsługiwać niektóre urządzenia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Below are additional notes about some popular GNU/Linux distributions, 
listed in alphabetical order. This may not be a list of every issue; while 
we've done our best to be comprehensive, there may be other issues that we 
simply don't know about. On the flip side, circumstances might have changed 
since we last updated this page; if you think one of the issues here has been 
addressed, please <a href=\"mailto:address@hidden";>let us know</a>. We review 
all systems carefully before endorsing them."
+msgstr ""
+"Poniżej są dodatkowe uwagi dotyczące niektórych popularnych dystrybucji "
+"GNU/Linux wymienionych w&nbsp;kolejności alfabetycznej. To może być "
+"niekompletna lista wszystkich problemów; pomimo tego, że staramy się być "
+"wszechstronni, mogą być inne problemy o&nbsp;których po&nbsp;prostu "
+"nie&nbsp;wiemy. Z&nbsp;drugiej strony warunki mogą się zmienić odkąd "
+"ostatnio aktualizowaliśmy tą stronę. Jeżeli sądzisz, że 
nie&nbsp;napisaliśmy "
+"o&nbsp;jednym z&nbsp;problemów lub któryś został rozwiązany proszę <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>daj nam znać</a>. Bardzo uważnie "
+"przyglądamy się wszystkim systemom przed jego poparciem."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"CentOS\"></a>"
+msgstr "<a id=\"CentOS\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "CentOS"
+msgstr "CentOS"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We're not aware of problems in CentOS aside from the two listed above: 
there's no clear policy about what software can be included, and nonfree blobs 
are shipped with Linux. Of course, with no firm policy in place, there might 
be other nonfree software included that we missed."
+msgstr ""
+"Nie&nbsp;jesteśmy świadomi problemów występujących w&nbsp;CentOS oprócz 
"
+"dwóch powyższych: nie&nbsp;ma jasnej polityki dotyczącej dołączanego "
+"oprogramowania i&nbsp;niewolny kod jest dołączany wraz z&nbsp;Linuksem. "
+"Oczywiście ze&nbsp;względu na&nbsp;nieznajomość prowadzonej polityki 
może "
+"być dołączane inne niewolne oprogramowanie które pominęliśmy."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"Debian\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Debian\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Debian"
+msgstr "Debian"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Debian's Social Contract does say that all software in the main 
distribution will be free software. Unfortunately, that's not always true in 
practice. Debian has repeatedly made tacit or explicit exceptions for specific 
pieces of nonfree software, such as the blobs included in or accompanying 
Linux. We're still hopeful that there won't be such exceptions in the future, 
but we can't turn a blind eye to the situation as it stands today."
+msgstr ""
+"Społeczny kontrakt Debiana mówi, że całe oprogramowanie w&nbsp;głównej "
+"dystrybucji będzie wolnym oprogramowaniem. Niestety, nie&nbsp;zawsze jest "
+"tak w&nbsp;praktyce. Debian wielokrotnie pomijał milczeniem lub tworzył "
+"jasne wyjątki dla konkretnych elementów niewolnego oprogramowania, takiego "
+"jak drobne niewolne oprogramowanie w&nbsp;albo towarzyszące Linuksowi. "
+"Ciągle mamy nadzieję, że w&nbsp;przyszłości nie&nbsp;będzie żadnych "
+"wyjątków, lecz nie&nbsp;możemy przymknąć oczu na&nbsp;sytuację jaką 
dziś "
+"zastajemy."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Debian also provides a repository of nonfree software. According to 
the project, this software is &ldquo;not part of the Debian system.&rdquo; We 
understand that's important for organizational reasons, but users would be 
hard-pressed to make a distinction. The repository is hosted on many of the 
project's main servers, and people can readily learn about software available 
through it by browsing Debian's online package database."
+msgstr ""
+"Debian również zawiera niewolne oprogramowanie w&nbsp;repozytoriach. 
Zgodnie "
+"z&nbsp;projektem, takie oprogramowanie &bdquo;nie&nbsp;jest częścią 
systemu "
+"Debian.&rdquo; Rozumiemy, że jest to ważne z&nbsp;powodów organizacyjnych, 
"
+"lecz użytkownicy musieliby być przyparci do&nbsp;muru, by dostrzec 
różnicę. "
+"Repozytorium jest hostowane na wielu głównych serwerach projektu "
+"i&nbsp;ludzie mogą łatwo dowiedzieć się o&nbsp;dostępności takiego "
+"oprogramowania przeglądając internetowe repozytorium Debiana."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"Fedora\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Fedora\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Fedora"
+msgstr "Fedora"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Fedora does have a clear policy about what can be included in the 
distribution, and it seems to be followed carefully. The policy requires that 
most software and all fonts be available under a free license, but makes an 
exception for certain kinds of nonfree firmware. Unfortunately, the decision 
to allow that firmware in the policy keeps Fedora from meeting the free system 
distribution guidelines."
+msgstr ""
+"Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane "
+"do&nbsp;dystrybucji i&nbsp;wygląda na&nbsp;to, że jest to przestrzegane. "
+"Polityka umożliwia dołączanie większości oprogramowania 
i&nbsp;wszystkich "
+"czcionek dostępnych na&nbsp;wolnej licencji, ale są wyjątki dla 
niektórych "
+"rodzajów niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja zezwalająca na&nbsp;taki "
+"firmware w&nbsp;ich polityce nie&nbsp;pozwala Fedorze spełnić wytycznych "
+"wolnej dystrybucji systemu."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"Gentoo\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Gentoo\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Gentoo"
+msgstr "Gentoo"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Gentoo makes it easy to install a number of nonfree programs through 
their primary package system."
+msgstr ""
+"Gentoo łatwo umożliwia instalowanie niezliczoną ilość niewolnych 
programów "
+"przez ich główny system pakietów."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"Mandriva\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Mandriva\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Mandriva"
+msgstr "Mandriva"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Mandriva does have a stated policy about what can be included in the 
main system. It's based on Fedora's, which means that it also allows certain 
kinds of nonfree firmware to be included. On top of that, it permits software 
released under the original Artistic License to be included, even though that's 
a nonfree license."
+msgstr ""
+"Mandriva ma ustaloną politykę dotyczącą tego, co może być dołączone "
+"do&nbsp;głównego systemu. Bazuje na&nbsp;Fedorze, co oznacza, że również 
"
+"zezwala na&nbsp;dołączanie niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. 
Oprócz "
+"tego zezwala na&nbsp;oprogramowanie wydane na&nbsp;oryginalnej licencji "
+"Artistic, która również nie&nbsp;jest wolną licencją."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Mandriva also provides nonfree software through dedicated repositories."
+msgstr ""
+"Mandriva dostarcza również niewolne oprogramowanie poprzez dedykowane "
+"repozytoria."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"openSUSE\"></a>"
+msgstr "<a id=\"openSUSE\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "openSUSE"
+msgstr "openSUSE"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "openSUSE offers its users access to a repository of nonfree software."
+msgstr ""
+"openSUSE oferuje swoim użytkownikom dostęp do&nbsp;niewolnego 
oprogramowania "
+"w&nbsp;repozytorium."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"RedHat\"></a>"
+msgstr "<a id=\"RedHat\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Red Hat"
+msgstr "Red Hat"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Red Hat's enterprise distribution primarily follows the same licensing 
policies as Fedora, with one exception. Thus, we don't endorse it for <a 
href=\"#Fedora\">the same reasons</a>. In addition to those, Red Hat has no 
policy against making nonfree software available for the system through 
supplementary distribution channels."
+msgstr ""
+"Dystrybucja Red Hat enterprise głównie wzoruje się na&nbsp;takiej samej "
+"polityce licencyjnej jak Fedora, z&nbsp;jednym wyjątkiem. Tak więc "
+"nie&nbsp;popieramy go z&nbsp;<a href=\"#Fedora\">tych samych powodów</a>. "
+"W&nbsp;dodatku Red Hat nie&nbsp;ma ustalonej polityki przeciwko tworzeniu "
+"niewolnego oprogramowania dostępnego dla systemu poprzez dodatkowe kanały "
+"dystrybucji."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"Slackware\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Slackware\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Slackware"
+msgstr "Slackware"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We're not aware of problems in Slackware aside from the two listed 
above: there's no clear policy about what software can be included, and nonfree 
blobs are shipped with Linux. Of course, with no firm policy in place, there 
might be other nonfree software included that we missed."
+msgstr ""
+"Nie&nbsp;jesteśmy świadomi problemów występujących w&nbsp;Slackware 
oprócz "
+"dwóch powyższych powodów: nie&nbsp;ma czystej polityki dotyczącej tego, 
co "
+"może być dołączane i&nbsp;drobna ilość niewolnego oprogramowania jest "
+"dołączana wraz z&nbsp;Linuksem. Oczywiście ze względu na&nbsp;brak 
ustalonej "
+"polityki może być inne niewolne oprogramowanie dołączane, które "
+"pominęliśmy."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"SUSE\"></a>"
+msgstr "<a id=\"SUSE\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "SUSE"
+msgstr "SUSE"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Several nonfree software programs are available for download from 
SUSE's official FTP site."
+msgstr ""
+"Niewielka ilość niewolnych programów jest dostępna do&nbsp;pobrania "
+"z&nbsp;oficjalnego FTP strony SUSE."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"Ubuntu\"></a>"
+msgstr "<a id=\"Ubuntu\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Ubuntu"
+msgstr "Ubuntu"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Ubuntu provides specific repositories of nonfree software, and 
Canonical expressly promotes and recommends nonfree software under the Ubuntu 
name in some of their distribution channels. Even if you try to avoid all of 
that, the default application installer will advertise nonfree software to you."
+msgstr ""
+"Ubuntu zapewnia konkretne repozytoria niewolnego oprogramowania "
+"i&nbsp;Cannonical wyraźnie promuje oraz zaleca niewolne oprogramowanie "
+"pod&nbsp;patronatem Ubuntu w&nbsp;niektórych kanałach dystrybucji. Nawet "
+"jeżeli spróbujesz uniknąć tego wszystkiego, domyślny instalator 
aplikacji "
+"zareklamuje Wam niewolne oprogramowanie."
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "<a id=\"BSD\"></a>"
+msgstr "<a id=\"BSD\"></a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "What about BSD systems?"
+msgstr "Co z&nbsp;systemami BSD?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD all include instructions for obtaining 
nonfree programs in their ports system."
+msgstr ""
+"FreeBSD, NetBSD i&nbsp;OpenBSD dołączają instrukcje uzyskania niewolnych "
+"programów w&nbsp;ich systemowych portach."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "BSD systems refer to proprietary drivers as &ldquo;blobs&rdquo; and 
some have policies against including these. That is good, but unfortunately no 
BSD system has policies against proprietary binary-only firmware that might be 
loaded even by free drivers."
+msgstr ""
+"Systemy z&nbsp;rodziny BSD nazywają sterowniki własnościowe "
+"&bdquo;<em>blobs</em>&rdquo; (plamki) i&nbsp;niektóre prowadzą politykę "
+"przeciwko dołączaniu ich. To jest dobre, lecz niestety żaden system BSD 
nie "
+"prowadzi polityki przeciwko prawnie zastrzeżonym binariom firmware'u, które 
"
+"może być obsługiwane nawet przez wolne sterowniki."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Nonfree firmwares in Linux are called &ldquo;blobs,&rdquo; but the 
meaning in BSD parlance is different, as above. Thus, when BSD developers say 
their distributions contains no blobs, it is a miscommunication; they are 
talking about something else."
+msgstr ""
+"Niewolne firmware'y w&nbsp;Linuksie nazywane są &bdquo;plamkami&rdquo; ale "
+"rozumowanie BSD nieco się różni, jak powyżej. A&nbsp;zatem kiedy 
deweloperzy "
+"BSD stwierdzą, że ich dystrybucje nie&nbsp;zawierają &bdquo;plamek&rdquo;, 
"
+"będzie to nieporozumienie. Oni mówią o&nbsp;czymś innym."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken 
links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
"
+"href=\"/contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF. "
+"<br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki "
+"(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia "
+"i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>.<br /> "
+"Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące 
chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a 
href=\"mailto"
+":address@hidden">address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted 
worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the 
copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się "
+"na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, "
+"niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego "
+"zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010; poprawki: Mariusz Libera 2010, Jan Owoc "
+"2010, Daniel Oźminkowski 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]