www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.ar.html home.bg.html home.ca.html home...


From: Yavor Doganov
Subject: www home.ar.html home.bg.html home.ca.html home...
Date: Sun, 02 Oct 2011 08:25:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/10/02 08:25:56

Modified files:
    .       : home.ar.html home.bg.html home.ca.html 
             home.de.html home.el.html home.es.html 
             home.fa.html home.fr.html home.id.html 
             home.it.html home.ja.html home.nb.html 
             home.nl.html home.pl.html 
    po       : home.ar.po home.bg.po home.ca.po home.de.po 
             home.el.po home.es.po home.fa.po home.fr.po 
             home.id.po home.it.po home.ja.po home.nb.po 
             home.nl.po home.pl.po home.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ar.html?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.bg.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ca.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.de.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.el.html?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.es.html?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.fa.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.fr.html?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.id.html?cvsroot=www&r1=1.125&r2=1.126
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.it.html?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ja.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nb.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nl.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.html?cvsroot=www&r1=1.166&r2=1.167
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ar.po?cvsroot=www&r1=1.165&r2=1.166
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.bg.po?cvsroot=www&r1=1.145&r2=1.146
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ca.po?cvsroot=www&r1=1.163&r2=1.164
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.de.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.el.po?cvsroot=www&r1=1.87&r2=1.88
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.es.po?cvsroot=www&r1=1.196&r2=1.197
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.fa.po?cvsroot=www&r1=1.104&r2=1.105
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.fr.po?cvsroot=www&r1=1.172&r2=1.173
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.id.po?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.it.po?cvsroot=www&r1=1.266&r2=1.267
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ja.po?cvsroot=www&r1=1.86&r2=1.87
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.nb.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.nl.po?cvsroot=www&r1=1.138&r2=1.139
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.109&r2=1.110
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pot?cvsroot=www&r1=1.134&r2=1.135

Patches:
Index: home.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ar.html,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- home.ar.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.41
+++ home.ar.html    2 Oct 2011 08:25:41 -0000    1.42
@@ -42,9 +42,14 @@
 <p>انطلق مشروع غنو في عام 1984 لتطوير نظام 
تشغيل على طراز يونكس يتكون من <a
 href="/philosophy/free-sw.ar.html">برمجيات حرة</a> وهو نظام 
التشغيل غنو.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="صورة عن غنو"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>تتكون أنظمة التشغيل التي على طراز يونكس م
ن مجموعة من <a
 href="/software/libc/">المكتبات</a> و<a
@@ -250,7 +255,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 آخر تحديث:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.bg.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- home.bg.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.20
+++ home.bg.html    2 Oct 2011 08:25:41 -0000    1.21
@@ -44,9 +44,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software which
 respects your freedom.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unix-like operating systems are built from a <a href="/software/">software
 collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a
@@ -264,7 +269,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ca.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- home.ca.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.32
+++ home.ca.html    2 Oct 2011 08:25:41 -0000    1.33
@@ -14,6 +14,10 @@
 <link rel="alternate" title="Nou Programari Lliure" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/po/home.ca.po";>
+ http://www.gnu.org/po/home.ca.po</a>' -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <p class="netscape4">Richard Stallman va anunciar el setembre de 1983 el 
projecte de desenvolupar
 un sistema operatiu lliure a l'estil d'Unix anomenat GNU. GNU és l'únic
 sistema operatiu desenvolupat específicament per defensar les llibertats de
@@ -40,9 +44,14 @@
 d'Unix de <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">caràcter lliure</a>: un
 sistema que respecta les vostres llibertats.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Captura de pantalla de GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Els sistemes operatius a l'estil d'Unix estan construïts a partir d'una <a
 href="/software/software.ca.html">col·lecció</a> de biblioteques,
@@ -264,7 +273,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.de.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- home.de.html    1 Oct 2011 16:26:11 -0000    1.33
+++ home.de.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.34
@@ -14,6 +14,10 @@
 <link rel="alternate" title="Neue Freie Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.de.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/po/home.de.po";>
+ http://www.gnu.org/po/home.de.po</a>' -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.de.html" -->
 <p class="netscape4">Richard Stallman kündigte im September 1983 den Plan 
an, ein aus freier
 Software bestehendes, unixartiges Betriebssystem namens GNU zu
 entwickeln. GNU ist das einzige Betriebssystem, das speziell zum Wohle der
@@ -42,9 +46,14 @@
 unixähnliches Betriebssystem aus <a href="/philosophy/free-sw">Freie
 Software</a>&#160;&#8209;&#160;Software, die Ihre Freiheit respektiert.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Bildschirmfoto von GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unixähnliche Betriebssysteme werden aus einer <a
 href="/software/software">Softwaresammlung</a> von Anwendungen, Bibliotheken
@@ -263,7 +272,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2011/10/01 16:26:11 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.el.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.el.html,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- home.el.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.47
+++ home.el.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.48
@@ -45,9 +45,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software which
 respects your freedom.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Στιγμιότυπο 
οθόνης του GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unix-like operating systems are built from a <a href="/software/">software
 collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a
@@ -271,7 +276,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.es.html,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- home.es.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.46
+++ home.es.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.47
@@ -14,6 +14,10 @@
 <link rel="alternate" title="Nuevo software libre" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.es.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/po/home.es.po";>
+ http://www.gnu.org/po/home.es.po</a>' -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.es.html" -->
 <p class="netscape4">Richard Stallman anunció en setiembre de 1983 el plan de 
crear un sistema
 operativo de software libre del tipo Unix llamado GNU. GNU es el único
 sistema operativo creado específicamente para la libertad de los usuarios.</p>
@@ -42,9 +46,14 @@
 Unix de <a href="/philosophy/free-sw.es.html">software libre</a>, un
 software que respecta su libertad.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Capturas de pantalla de GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Los sistemas operativos parecidos a Unix se construyen a partir de un <a
 href="/software/">conjunto de aplicaciones</a>, bibliotecas y herramientas
@@ -265,7 +274,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Actualizado: 
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.fa.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.fa.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- home.fa.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.24
+++ home.fa.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.25
@@ -14,6 +14,10 @@
 <link rel="alternate" title="نرم‌افزار آزاد جدید" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.fa.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/po/home.fa.po";>
+ http://www.gnu.org/po/home.fa.po</a>' -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.fa.html" -->
 <p class="netscape4">ریچارد استالمن در سال ۱۹۸۳ طرح 
توسعه یک سیستم‌عامل آزاد شبه یونیکس به نام
 گنو را اعلان کرد. گنو تنها سیستم‌عاملی است 
که به طور ویژه برای آزادی کاربران
 توسعه داده شده است.</p>
@@ -40,9 +44,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.fa.html">نرم‌افزار آزاد</a> نیز
 هست&mdash;نرم‌افزاری که به آزادی‌های شما 
احترام می‌گذارد.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="اسکرین‌شات‌هایی 
از گنو"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>سیستم‌های شبهِ یونیکس از <a href="/software/">مجم
وعه‌های نرم‌افزاری</a> شامل
 برنامه‌ها، کتابخانه‌ها و ابزارهای توسعه 
تشکیل شده‌اند؛ به علاوهٔ برنامه‌ای
@@ -250,7 +259,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 آخرین به‌روزرسانی:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.fr.html,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- home.fr.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.45
+++ home.fr.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.46
@@ -45,9 +45,14 @@
 de type Unix, qui soit un <a href="/philosophy/free-sw.fr.html">logiciel
 libre</a>&nbsp;: un logiciel qui respecte votre liberté.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Capture d'écran de GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Les systèmes d'exploitation comparables à Unix sont bâtis sur un 
ensemble de
 <a href="/software/">briques logicielles</a> d'applications, de
@@ -268,7 +273,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;: 
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.id.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.id.html,v
retrieving revision 1.125
retrieving revision 1.126
diff -u -b -r1.125 -r1.126
--- home.id.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.125
+++ home.id.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.126
@@ -44,9 +44,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software which
 respects your freedom.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unix-like operating systems are built from a <a href="/software/">software
 collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a
@@ -271,7 +276,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.it.html,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- home.it.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.63
+++ home.it.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.64
@@ -14,6 +14,10 @@
 <link rel="alternate" title="Software Libero: ultimi arrivi" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.it.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/po/home.it.po";>
+ http://www.gnu.org/po/home.it.po</a>' -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.it.html" -->
 <p class="netscape4">Richard Stallman announciò a settembre 1983 il progetto 
di sviluppare GNU,
 un sistema operativo che fosse software libero e fosse simile a Unix. GNU è
 l'unico sistema operativo sviluppato appositamente per la libertà degli
@@ -40,9 +44,14 @@
 che fosse <a href="/philosophy/free-sw.it.html">software libero</a>:
 software che rispetta la vostra libertà.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Schermate di GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>I sistemi operativi tipo Unix sono costituiti da un <a
 href="/software/">insieme</a> di applicazioni, librerie e strumenti di
@@ -260,7 +269,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ultima modifica:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ja.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ja.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- home.ja.html    30 Sep 2011 08:39:48 -0000   1.37
+++ home.ja.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.38
@@ -41,9 +41,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software which
 respects your freedom.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unix-like operating systems are built from a <a href="/software/">software
 collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a
@@ -250,7 +255,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:48 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nb.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- home.nb.html    30 Sep 2011 08:39:49 -0000   1.20
+++ home.nb.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.21
@@ -42,9 +42,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software which
 respects your freedom.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unix-like operating systems are built from a <a href="/software/">software
 collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a
@@ -256,7 +261,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:49 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nl.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- home.nl.html    30 Sep 2011 08:39:49 -0000   1.28
+++ home.nl.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.29
@@ -44,9 +44,14 @@
 in zijn geheel uit <a href="/philosophy/free-sw.nl.html">vrije software</a>
 zou bestaan: het GNU systeem.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Een foto van GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a href="/software/">aantal
 programma's</a> bestaande uit toepassingen, bibliotheken en ontwikkel
@@ -263,7 +268,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Laatste wijziging:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:49 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.html,v
retrieving revision 1.166
retrieving revision 1.167
diff -u -b -r1.166 -r1.167
--- home.pl.html    30 Sep 2011 08:39:49 -0000   1.166
+++ home.pl.html    2 Oct 2011 08:25:42 -0000    1.167
@@ -14,6 +14,10 @@
 <link rel="alternate" title="Nowe wolne oprogramowanie" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/po/home.pl.po";>
+ http://www.gnu.org/po/home.pl.po</a>' -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <p class="netscape4">Richard Stallman ogłosił we&nbsp;wrześniu 1983 roku 
plan stworzenia wolnego
 systemu operacyjnego podobnego do&nbsp;Unixa o&nbsp;nazwie GNU. GNU to
 jedyny system operacyjny napisany z&nbsp;myślą o&nbsp;wolności 
użytkowników.</p>
@@ -40,9 +44,14 @@
 href="/philosophy/free-sw.pl.html">wolnym oprogramowaniem</a>&nbsp;&ndash;
 systemem, który szanuje Waszą wolność.</p>
 
-<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
-  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Zrzut ekranu z&nbsp;GNU"
+<!--
+<p class="c">
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
  /></a></p>
+-->
+<p class="c"><a href="/graphics/gnuolantern.html"><img
+src="/graphics/GNUoLantern-small.jpg" alt="GNU O Lantern" /></a></p>
 
 <p>Systemy Unikso-podobne są <a href="/software/">zbiorami</a> aplikacji,
 bibliotek i&nbsp;narzędzi deweloperskich, oraz&nbsp;programu, nazywanego
@@ -267,7 +276,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/30 08:39:49 $
+$Date: 2011/10/02 08:25:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ar.po,v
retrieving revision 1.165
retrieving revision 1.166
diff -u -b -r1.165 -r1.166
--- po/home.ar.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.165
+++ po/home.ar.po    2 Oct 2011 08:25:49 -0000    1.166
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-20 21:14+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic <>\n"
@@ -105,13 +105,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "صورة عن غنو"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -445,6 +446,10 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.ar.html\">ترجمات</a> 
هذه "
 "الصفحة"
 
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "صورة عن غنو"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "

Index: po/home.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.bg.po,v
retrieving revision 1.145
retrieving revision 1.146
diff -u -b -r1.145 -r1.146
--- po/home.bg.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.145
+++ po/home.bg.po    2 Oct 2011 08:25:49 -0000    1.146
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-10-28 12:11+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -105,17 +105,15 @@
 "операционна система, подобна на „Юникс“ 
(Unix), която е <a href=\"philosophy/"
 "free-sw.bg.html\">свободен софтуер</a>: системата 
GNU."
 
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 #, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Свободни 
дистрибуции на GNU/Линукс</a>"
+#| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Изкуство</a>"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -476,6 +474,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Свободни 
дистрибуции на GNU/"
+#~ "Линукс</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
 #~| msgid ""
 #~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
 #~| "a>"
@@ -956,10 +962,6 @@
 #~ msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">Забава</a>"
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Изкуство</a>"
-
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"

Index: po/home.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ca.po,v
retrieving revision 1.163
retrieving revision 1.164
diff -u -b -r1.163 -r1.164
--- po/home.ca.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.163
+++ po/home.ca.po    2 Oct 2011 08:25:49 -0000    1.164
@@ -7,13 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-09-03 11:32+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -105,13 +106,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.ca.html\">Art GNU</a>"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Captura de pantalla de GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -467,6 +469,14 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.ca.html\">Traduccions</a> "
 "d'aquesta p&agrave;gina"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Captura de pantalla de GNU"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
@@ -1015,10 +1025,6 @@
 #~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">Diversió</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.ca.html\">Art GNU</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
 #~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"

Index: po/home.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.de.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- po/home.de.po    1 Oct 2011 15:27:14 -0000    1.18
+++ po/home.de.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.19
@@ -7,13 +7,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-10-01 17:17+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
@@ -95,12 +96,14 @@
 "Software</a>&#160;&#8209;&#160;Software, die Ihre Freiheit respektiert."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Bildschirmfoto von GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "</a>"
@@ -423,6 +426,9 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations\">Übersetzungen</a> dieser "
 "Seite"
 
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Bildschirmfoto von GNU"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
 #~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"

Index: po/home.el.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.el.po,v
retrieving revision 1.87
retrieving revision 1.88
diff -u -b -r1.87 -r1.88
--- po/home.el.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.87
+++ po/home.el.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.88
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: www-el_v0.2.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-26 15:57+0200\n"
 "Last-Translator: Georgios Zarkadas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Greek <address@hidden>\n"
@@ -122,13 +122,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Στιγμιότυπο οθόνης του GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -518,6 +519,10 @@
 "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Μεταφράσεις</a> 
αυτής "
 "της σελίδας"
 
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Στιγμιότυπο οθόνης του GNU"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "

Index: po/home.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.es.po,v
retrieving revision 1.196
retrieving revision 1.197
diff -u -b -r1.196 -r1.197
--- po/home.es.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.196
+++ po/home.es.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.197
@@ -9,13 +9,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-31 19:08+0200\n"
 "Last-Translator: Xavier Reina <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "Language: es\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -107,13 +108,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.es.html\">Arte de GNU</a>"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Capturas de pantalla de GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -461,6 +463,14 @@
 "<strong><a href=\"/server/standards/README.translations.es.html"
 "\">Traducciones</a> de esta página</strong>:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Capturas de pantalla de GNU"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
@@ -1024,10 +1034,6 @@
 #~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">Humor GNU</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.es.html\">Arte de GNU</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
 #~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"

Index: po/home.fa.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.fa.po,v
retrieving revision 1.104
retrieving revision 1.105
diff -u -b -r1.104 -r1.105
--- po/home.fa.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.104
+++ po/home.fa.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.105
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-27 11:44+0330\n"
 "Last-Translator: Abbas Esmaeeli <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Persian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -102,13 +103,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "اسکرین‌شات‌هایی از گنو"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -446,6 +448,10 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">ترجم
ه‌های</a> این صفحه"
 
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "اسکرین‌شات‌هایی از گنو"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "

Index: po/home.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.fr.po,v
retrieving revision 1.172
retrieving revision 1.173
diff -u -b -r1.172 -r1.173
--- po/home.fr.po    30 Sep 2011 08:40:26 -0000   1.172
+++ po/home.fr.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.173
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-06-21 12:00+0100\n"
 "Last-Translator: Matthieu Caneill <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -97,12 +97,14 @@
 "libre</a>&nbsp;: un logiciel qui respecte votre liberté."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Capture d'écran de GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "</a>"
@@ -453,6 +455,9 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.fr.html\">Traductions</a> de "
 "cette page"
 
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Capture d'écran de GNU"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
 #~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"

Index: po/home.id.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.id.po,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- po/home.id.po    30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.63
+++ po/home.id.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.64
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-01-23 12:25-0700\n"
 "Last-Translator: Ridzki Samsulhadi <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Indonesian <address@hidden>\n"
@@ -103,14 +103,12 @@
 "operasi berbasis Unix yang sempurna, sebuah <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">perangkat lunak bebas</a>: sistem GNU."
 
-# type: Content of: <div><div><p><a>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr ""
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><p>

Index: po/home.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.it.po,v
retrieving revision 1.266
retrieving revision 1.267
diff -u -b -r1.266 -r1.267
--- po/home.it.po    30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.266
+++ po/home.it.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.267
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-31 07:10+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -103,13 +104,14 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Schermate di GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -458,6 +460,10 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Traduzioni</a> di "
 "questa pagina"
 
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Schermate di GNU"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "

Index: po/home.ja.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ja.po,v
retrieving revision 1.86
retrieving revision 1.87
diff -u -b -r1.86 -r1.87
--- po/home.ja.po    30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.86
+++ po/home.ja.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.87
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-18 11:09+0300\n"
 "Last-Translator: Masayuki Hatta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Japanese <address@hidden>\n"
@@ -104,13 +104,12 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 #, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
-msgstr "<a 
href=\"/distros/free-distros.html\">フリーなGNU/Linuxディストロ</a>"
+#| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU アート</a>"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
@@ -466,6 +465,13 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/distros/free-distros.html\">フリーなGNU/Linuxディストロ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
 #~| msgid ""
 #~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
 #~| "a>"
@@ -956,10 +962,6 @@
 #~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">GNUのおたのしみ</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU アート</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #, fuzzy
 #~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
 #~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"

Index: po/home.nb.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.nb.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- po/home.nb.po    30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.18
+++ po/home.nb.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-29 13:52+0100\n"
 "Last-Translator: Andreas Tolf Tolfsen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Norwegian (bokmål) address@hidden>\n"
@@ -99,11 +99,11 @@
 "programvare</a>: GNU-systemet."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr ""
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>

Index: po/home.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.nl.po,v
retrieving revision 1.138
retrieving revision 1.139
diff -u -b -r1.138 -r1.139
--- po/home.nl.po    30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.138
+++ po/home.nl.po    2 Oct 2011 08:25:50 -0000    1.139
@@ -1,7 +1,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU Web translation\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-16 22:52+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Dutch Web Translators\n"
@@ -100,15 +100,15 @@
 "in zijn geheel uit <a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</"
 "a> zou bestaan: het GNU systeem."
 
-# type: Content of: <div><div><p><a>
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Een foto van GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -475,6 +475,14 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Vertalingen</a> van "
 "deze pagina"
 
+# type: Content of: <div><div><p><a>
+#~ msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Een foto van GNU"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
@@ -810,11 +818,6 @@
 #~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
 #~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.109
retrieving revision 1.110
diff -u -b -r1.109 -r1.110
--- po/home.pl.po    30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.109
+++ po/home.pl.po    2 Oct 2011 08:25:51 -0000    1.110
@@ -8,13 +8,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-29 18:58-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
@@ -109,13 +110,14 @@
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
-# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
-msgstr "Zrzut ekranu z&nbsp;GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -473,6 +475,10 @@
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Tłumaczenia</a> tej "
 "strony"
 
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#~ msgid "Screenshot of GNU"
+#~ msgstr "Zrzut ekranu z&nbsp;GNU"
+
 # type: Content of: <div><ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "

Index: po/home.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pot,v
retrieving revision 1.134
retrieving revision 1.135
diff -u -b -r1.134 -r1.135
--- po/home.pot 30 Sep 2011 08:40:27 -0000   1.134
+++ po/home.pot 2 Oct 2011 08:25:51 -0000    1.135
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -74,11 +74,11 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnuolantern.html\">"
 msgstr ""
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
-msgid "Screenshot of GNU"
+msgid "GNU O Lantern"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]