www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po philosophy.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po philosophy.sq.po
Date: Tue, 03 Apr 2012 10:18:40 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   12/04/03 10:18:40

Added files:
    philosophy/po : philosophy.sq.po 

Log message:
    adding the page for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: philosophy.sq.po
diff -N philosophy.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy.sq.po  3 Apr 2012 10:18:13 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,131 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-26 12:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-03 13:03+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Filozofia e Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Philosophy of the GNU Project"
+msgstr "Filozofia e Projektit GNU"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<em>Free software</em> means that the software's users have freedom. 
(The issue is not about price.) We developed the GNU operating system so that 
users can have freedom in their computing."
+msgstr "<em>Software i lirë</em> do të thotë që përdoruesit e software-it 
gëzojnë liri. (Thelbi këtu nuk është te çmimi.) Sistemin operativ GNU e 
zhvilluam që përdoruesit të munden të gëzojnë liri në përdorimin e 
kompjuterit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Specifically, free software means users have the <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>: (0) to run the 
program, (1) to study and change the program in source code form, (2) to 
redistribute exact copies, and (3) to distribute modified versions."
+msgstr "Më hollësisht, software i lirë do të thotë që përdoruesit 
gëzojnë <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">katër liri thelbësore</a>: (0) 
ta xhirojnë programin, (1) ta studiojnë dhe ta ndryshojnë programin në 
formën e tij si kod burim, (2) të rishpërndajnë kopje të përpikta të 
tij, dhe (3) të shpërndajnë versione të ndryshuara."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Software differs from material objects&mdash;such as chairs, 
sandwiches, and gasoline&mdash;in that it can be copied and changed much more 
easily. These facilities are why software is useful; we believe a program's 
users should be free to take advantage of them, not solely its developer."
+msgstr "Software-i ndryshon nga objektet materiale&mdash;të tilla si 
karriket, qoftet, apo benzina&mdash;ngaqë mund të kopjohen dhe ndryshohen 
shumë më kollaj. Këto lehtësira janë ato që e bëjnë software-in të 
dobishëm; ne besojmë që ato do të duhej të ishin të lirë t'i 
shfrytëzonin përdoruesit e një programi, jo vetëm programuesi në fjalë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For further reading, please select a section from the menu above."
+msgstr "Për të lexuar më tepër mbi këto, ju lutem përzgjidhni një 
ndarje prej menusë së mësipërme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We also maintain a list of <a 
href=\"/philosophy/latest-articles.html\">most recently added articles</a>."
+msgstr "Kujdesemi gjithashtu edhe për një listë të <a 
href=\"/philosophy/latest-articles.html\">artikujve të shtuar së fundmi</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Hyrje"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç'është Software-i i 
Lirë?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History of GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Historiku i GNU/Linux-it</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Why Software Should Not Have 
Owners</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Pse Software-i Nuk Do të Duhej 
të Kishte Pronarë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Pragmatic Idealism</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Idealizëm 
Pragmatik</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Why Free Software Needs Free 
Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Pse Software-i i Lirë Lyp 
Dokumentim të Lirë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
+msgstr "Nuk Është Problem <a href=\"/philosophy/selling.html\">Të Shesësh 
Software të Lirë</a>!"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motive Për Shkrim 
Software-esh të Lirë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A 
Dystopian Short Story</a> by <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard 
Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">E drejta Për të Lexuar: 
Një Tregim i Shkurtër Distopik</a> nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";> 
Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"Open 
Source\" misses the point of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse \"Burimi 
i Hapur\" Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Measures 
governments can use to promote free software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Masa që 
qeveritë mund të përdorin për të promovuar software-in e lirë</a>"
+
+#. please leave both these ID attributes here. ...
+#. ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the
+#. same information on links.html, but it's possible that some users
+#. have the URLs bookmarked or on their pages. -len
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">We</a> <a 
id=\"FreedomOrganizations\">also</a> keep a list of <a 
href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizations that Work for 
Freedom in Computer Development and Electronic Communications</a>."
+msgstr "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">Ne</a> <a 
id=\"FreedomOrganizations\">also</a> kujdesemi për një listë të <a 
href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizmave që Punojnë për 
Lirinë në Fushën e Kompjuterave dhe Komunikacioneve Elektronike</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet lidhur me FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, për lidhje të dëmtuara, ndreqje të tjera ose këshilla 
na njoftoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]