automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

������ ����


From:
Subject:
Date: Fri, 09 Nov 2001 20:11:13 +0900

 ´ÙÀ½Àº ¿µ¾î±³À°°³Çõ ÇùȸÀÇ ¹ßÇ¥¹®ÀÔ´Ï´Ù.

          ¿µ¾î±³À°°³ÇõÇùȸ¿¡¼­ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
 
¡¶1¡· ÆóÁöµÇ´Â ¿µ¹®¹ý 80% 25°³Ç× - »ó¼¼È÷ º¸±â-Ŭ¸¯
      ¿µ¹®¹ý 80%ÀÇ ÆóÁö´Â À§ ÇùȸÀÇ ÁÖµµ·Î
      
Çаè¿Í ±³À°°èÀÇ 98%ÀÇ ÁöÁö·Î °áÁ¤µÈ »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
 
¡¶2¡· ´Ü¾î ¼÷¾î ¹®¹ýÀÇ Çõ¸í - ¿ø¼ÒÀÌ·Ð-Ŭ¸¯

                ¾ûÅ͸® ¹®¹ý Ãß¹æÇÏ¿© ¿µ¾îÁö¿Á ¹þ¾î³ªÀÚ.

   ¿µ¾î±³À° ¾ç½É¼±¾ð¹®
   ±âÁ¸ÀÇ ¿µ¹®¹ýÀº  1. ¿µ¾îÀÇ ±Ùº»À» Æı«ÇÏ°í  
                           2. ¾öû³­ ½Ã°£°ú ÀÚ¿øÀ» ÇãºñÇÏ°í   
                           3. Àΰ£ÀÇ ÃµºÎÀû ¾ð¾î´É·ÂÀ» ¸¶ºñ½ÃŲ´Ù.

   ¿µ¾î¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ´Â °¡Á·°ú Ä£Áö Ä£±¸µé²²µµ ÀüÇØ ÁֽʽÿÀ. ±×¸®°í ¿µ¾î±³À°°³Çõ¿¡ ÇùÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
                                    -¿µ¾î±³À°°³Çõ ±¹¹ÎÇùȸ- 

          ±ÍÇÏÀÇ ÁÖ¼Ò´Â ÀÎÅͳݻçÀÌÆ®¿¡¼­  ¾Ë¾Ò½À´Ï´Ù.
    µÎ ¹ø º¸³»Áö´Â ¾ÊÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.      È¤½Ã ½Ç¼ö·Î µÎ ¹ø º¸³»´Â °æ¿ì¿£
                                                                 ¼ö½Å°ÅºÎ¿¡ Ãß°¡ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]