automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

���� ���п��� �� ������ ���л� ����


From: ̽͵׷
Subject: п л
Date: 17 Nov 2001 12:25:51 +0900

[¹«·á¾îÇп¬¼ö ÀåÇлý ¸ðÁý] 
¸Å³â 2ȸ ÇØ´çÀÚ°ÝÀÌ µÇ½Ã´Â ºÐµéÀ» ¼±¹ßÇØ 3°³¿ù ¹«·á ¾îÇп¬¼ö¸¦ º¸³»µå¸³´Ï´Ù. ¿Ã 
ÇϹݱ⿡´Â 20¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ÇÐ
Á¡, °ø½Ä¿µ¾î½ÃÇè, ¿¡¼¼ÀÌ, »çȸºÀ»çÈ°µ¿À» Æò°¡Çؼ­ ¼±¹ßÇÕ´Ï´Ù. ±¹°¡´Â 
¹Ì±¹/¿µ±¹/ij³ª´Ù/È£ÁÖ/´ºÁú·£µå/³²¾Æ°ø/¾ÆÀÏ·£µå/¸ôŸ 
°¡ Æ÷ÇԵ˴ϴÙ. 

[¾îÇп¬¼ö °æÇè´ã °ø¸ð] 
¸Å 3°³¿ù¸¶´Ù °æÇè´ãÀ» °ø¸ðÇØ 3°³¿ù¸¶´Ù 8ºÐÀ» ¼±¹ßÇØ 300¸¸¿øÀÇ ÀåÇбÝÀ» 
Áö±ÞÇÕ´Ï´Ù. ÈÄ¹è ¾îÇп¬¼ö»ýµé¿¡°Ô ÁÁÀº Á¤º¸¸¦ ÁÖ
°í, Áö½ÄÀ» °øÀ¯Çϱâ À§ÇÑ °ø¸ðÀü ÀÔ´Ï´Ù. 


Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò´Â º» ³»¿ë°ú ¿¬°üµÈ ÀÎÅÍ³Ý 
»çÀÌÆ®¿¡¼­ äÁýÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±âŸ °³ÀÎÁ¤º¸¿Í´Â ¾Æ¹«
·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ½À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù. 

´Ù¸¸, ±ÍÇÏ¿¡°Ô µµ¿òÀÌ µÉ Á¤º¸¶ó´Â »ý°¢À¸·Î ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¿À´Ï, °ü½ÉÀÖ°Ô Âü°íÇØ 
ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. 

´õ¿í ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ´ÙÀ½ »çÇ×À» ÂüÁ¶ÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. 
»çÀÌÆ® : http://www.2studygroup.com 
À̸ÞÀÏ : address@hidden 
ÁÖ°ü : À̽ºÅ͵ð±×·ì reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]