automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(±¤°í)Á¶°Ç¾ø´Â ÈÞ³»Æù! ÃÖÀú°¡ ÆǸŠ!!


From: webmaster
Subject: (±¤°í)Á¶°Ç¾ø´Â ÈÞ³»Æù! ÃÖÀú°¡ ÆǸŠ!!
Date: 20 Mar 2002 11:26:34 +0900

 

¡Ú SPH-X4500 . . . 250,000¿ø
¡Ù SPH-X4200 . . . 379,000¿ø
¡Ú CX-400K. . . . . .259,000¿ø
¡Ù SPH-X3500 . . . 230,000¿ø
¡Ú V63 . . . . . . . . .190,000¿ø
¡Ù SPH-X4000 . . . 230,000¿ø
¡Ú SPH-X2700 . . . 239,000¿ø
¡Ù V68 . . . . . . . . .110,000¿ø
¡Ú SPH-X3000 . . . 150,000¿ø
¡Ù Cyber-EX2. . . . 110,000¿ø
¡Ú SPH-A4000 . . . 189,000¿ø
¡Ù KTF-5010  .  . . . 80,000¿ø
¡Ú SPH-X1300 . . . 210,000¿ø

 

Copyright¨Ï2001-2002 016town.com All right reserved

Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.
º» ¸ÞÀÏÀº Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø¹ý ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ±¤°í¸ÞÀÏÀÓÀ» Ç¥½ÃÇÏ¿´À¸¸ç ¼ö½Å°ÅºÎÀåÄ¡¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.°áÄÚ,¸ÞÀÏÁÖ¼ÒÀÌ¿Ü ´Ô¿¡ ´ëÇÑ ¾î¶² Á¤º¸µµ °¡Áö°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¿øÄ¡ ¾ÊÀº Á¤º¸¿´´Ù¸é Á¤ÁßÈ÷ »ç°ú µå¸®¸ç, ¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ ÇØ ÁÖ½Ã¸é ´ÙÀ½ºÎÅÍ´Â ¸ÞÀÏÀÌ
¹ß¼ÛµÇÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.

[¼ö½Å°ÅºÎ]


 

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]