automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

failure notice


From: MAILER-DAEMON
Subject: failure notice
Date: 6 Jun 2003 00:57:10 -0000

Hi. This is the qmail-send program at sources.redhat.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<address@hidden>:
ezmlm-reject: fatal: Sorry, I don't accept messages of MIME Content-Type 
'text/html' (#5.2.3)

--- Below this line is a copy of the message.

Return-Path: <address@hidden>
Received: (qmail 26782 invoked from network); 6 Jun 2003 00:57:09 -0000
Received: from unknown (HELO crossgcc) (61.179.118.116)
 by sources.redhat.com with SMTP; 6 Jun 2003 00:57:09 -0000
From: "automake" <address@hidden>
Subject: =?GB2312?B?obbJzNbHobezz9X3x+C1urXYx/i2/ry2tPrA7Q==?=  8:57:18:
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Sender: automake <address@hidden>
Reply-To: address@hidden
Date: Fri, 6 Jun 2003 08:57:24 +0800
X-Priority: 4
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312">
<META content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">¼øÓÚ¡¶ÉÌÖÇ¡·</SPAN><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT 
face="Times New Roman">--</FONT></SPAN><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">ÆóÒµ¼¶µç×ÓÉÌÎñÈí¼þÏúÊÛÁ¿µÄѸËÙÔö³¤£¬ÏÖ³ÏÕ÷ÇൺµØÇø¶þ¼¶´úÀíÉÌÒÔ¼°Ö±ÏúÒµÎñ´ú±íÊýÃû¡£</SPAN><SPAN
 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">¾ßÌå´úÀíÇøÓòÈçÏ£º³ÇÑô¡¢¼´Ä«¡¢À³Î÷¡¢Æ½¶È¡¢½ºÖÝ¡¢»Æµº¡¢½ºÄÏ£¨¸÷µØÇø½öÉèÒ»¼Ò¶þ¼¶´úÀí£©¡£</SPAN><SPAN
 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">¹ãÀ«µÄÊг¡¿Õ¼ä¡¢Á¼ºÃµÄÒµÎñ»Ø±¨ÔÚµÈÄ㣡»¶Ó­ÓÐÖ¾ÓÚ¿ªÕ¹µç×ÓÉÌÎñµÄÆóÒµ¼°¸öÈ˼ÓÃË£¡</SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'"></SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p><FONT 
face="Times New 
Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
</FONT></o:p></SPAN><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">ÉÌÖÇÈí¼þÇൺ°ìÊ´¦</SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><FONT
 
face="Times New Roman"><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%">E-mail</SPAN></FONT><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">£º<A 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</A></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; 
LINE-HEIGHT: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 
2.0"><SPAN 
style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: ËÎÌå; 
mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New 
Roman'">
<TABLE>
 <TBODY>
 <TR color="cfcffd">
  <TD>
   <LI><FONT color=red><B>If you do not want to receive Email from us,Please 
   <A 
   href="mailto:address@hidden me from your mail list(Do not modify this 
subject)">Click 
   Here</A></B></FONT></LI></TD></TR><BR>
 <TR color="cfcffd">
  <TD>
   <LI><FONT color=red><B>Èç¹ûÄú²»ÏëÔÙÊÕµ½±¾¹«Ë¾µÄ¹ã¸æÓʼþ,Çë<A 
   href="mailto:address@hidden me from your mail list(Do not modify this 
subject)">µã»÷ÕâÀïÍ˶©</A></B></FONT></LI></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P></BODY></HTML>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]