bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: 张 成
Subject: (no subject)
Date: Wed, 14 Jul 2004 00:46:27 -0400

 =?GB2312?B?ODAw1KqjoQ==?=
To: address@hidden
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Date: Wed, 14 Jul 2004 12:48:55 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: FoxMail 3.11 Release [cn]

  
ÉîÛÚ´óÐͲÊÉ«Ó¡Ë¢¹¤³§£¬È«Ð½ø¿ÚµçÄԾƾ«ËÄÉ«Ó¡Ë¢»ú¶ą̀£¬×¨ÒµÎªÄúÉè¼ÆÓ¡Ë¢¸ßµµ²ÊÉ«»­²á£¬
ÆóÒµ¼ò½é¡¢Ê鿯ÔÓÖ¾¡¢²úƷĿ¼¡¢ËµÃ÷Êé¡¢²»¸É½º¡¢¹ÒÀú¡¢Ì¨Àú¡¢ºØ¿¨¡¢º£±¨¡¢ÊÖÌá´ü¡¢°ü×°ºÐ¡£
Ó¡Ë¢¾«ÃÀ¡¢¼Û¸ñµÍ£¨´ó16¿ª3000ÕŲÊÒ³600Ôª¡¢5000ÕÅ800Ôª£©¡¢Ó¡Á¿´ó¼Û¸üÓÅ£¡¼±µ¥24Сʱ³ö»õ£¡

  
»¶Ó­ÄúʵµØ¿¼²ì£¡³ÏÕ÷´úÀíÖн顢ÌṩӡˢÐÅÏ¢Öس꣡ÁíƸר¡¢¼æÖ°ÒµÎñ¾­Àí¶àÃû£¡»¶Ó­ºÏ×÷£¡

µç»°£º 0755-83226058   83361782   83226158   
    13715386698    ¾­Àí£º ÕÅ ³É
´«Õ棺 0755-83226158  
µØÖ·£º ¹ã¶«Ê¡ÉîÛÚÊи£ÌïÇøÑàÄÏ·404¶°¶þÂ¥¶«
꿅᣼ http://SZXLZC.com     www.skcprint.com  
ÒµÎñQQ£º 184753397 ÑÇÖÞÉñ»° 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]