bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Out of Office AutoReply: Mail Delivery (failure address@hidden slife.pl)


From: Abramczyk Beata
Subject: Out of Office AutoReply: Mail Delivery (failure address@hidden slife.pl)
Date: Thu, 29 Jul 2004 09:02:47 +0200

Szanowni Państwo,
w dniach 19.07.04 - 03.08.04 przebywam na urlopie wypoczynkowym. W pracy
będę obecna dnia 04.08.04.
Z poważaniem, 
Beata Abramczyk
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]