bug-ddd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

��������� � ��������


From: borman
Subject:
Date: , 10 2000 00:29:06

August Travel

921-36-10, 921-36-34, 924-08-67,
925-55-86, 925-55-31, 923-08-67
E-mail: address@hidden
www.augusttravel.ru

                  ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÒÀÉËÀÍÄÅ

            Cîáñòâåííûé ÷àðòåðíûé ðåéñ íà î. Ïõóêåò!
            02.01.00 - 12.01.00 (11 äíåé/ 10 íî÷åé)

    ÊÓÐÎÐÒ / ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÎÒÅËß     Á/Ï  DBL   SGL  EXT 
BED    CHLD  HB
 
5* SHERATON GRAND LAGUNA superior    RO  2746  4213  
1723 2-12 1433  -
5* LE ROYAL MERIDIAN YACHT CLUB     BB  2870  4385  
1823 2-12 1623  -
5* LAGUNA BEACH CLUB          BB  2235  3185  
1585 2-12 1420  -
5* PHUKET ARCADIA            BB  1803  2433  
1497 2-12 1307  22
5* NOVOTEL CORALIA           BB  1776  2338  
1407 2-12 1227
4*+ CLUB ANDAMAN BEACH         BB  1901  2586  
1505 2-12 1244  14
4*+ AMARI CORAL BEACH          BB  1885  2487  
1479 2-12 1293  19
4* THAVORN PALM BEACH          BB  1999  2845  
1495 2-12 1071  24
4* PATONG MERLIN HOTEL         BB  1666  2134  
1405 2-12 1215  15
4* DUANGJIT RESORT           BB  1595  1965  
1342 2-12 1152  -
4* ALLAMANDA PHUKET           BB  1941  2615  
1495 2-12 1395  -
4* METROPOLE HOTEL           BB  1378  1603  
1306 2-12 1116  -
4* KATA THANI              HB  1792  2350  
1495 4-12 1305  -
4* KAMALA BAY TERRACE RESORT      BB  1603  2062  
1387 2-12 1197  16
4* HOLIDAY INN RESORT          BB  1890  2625  
1430 2-12 1206  16
4* BAN SUKHOTHAI HOTEL         BB  1576  2008  
1342 2-12 1162  14
3*+ BAN THAI BEACH RESORT        BB  1440  1701  
1260 2-12 963  12
3* PHUKET OCEAN RESORT         BB  1385  1619  
1259 2-12 1079  8
3* PHUKET GRAND TROPICANA        BB  1592  2006  
1313 2-12 1133  15
3* PATONG LODGE             BB  1412  1664  
1241 2-12 971   9
3* HORIZON BEACH RESORT         BB  1538  1902  
1325 2-12 1225  -
3* COCONUT VILLAGE           BB  1740  2345  
1286 2-12 1106  11

 ñòîèìîñòü âêëþ÷åíî:
À/ï Ìîñêâà - Ïõóêåò - Ìîñêâà (à/ê IDF, Èë -62, 2889/2890, Ø-2 
âûëåò 01:00, ïðèëåò

         Êîìèññèÿ àãåíòñòâàì: âçð/ äåò
                  3* 120/ 60
                  4* 130/ 70
                  5* 150/ 80

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë/ ôàêñàì è íà íàøåì ñàéòå â èíòåðíåò: 
www.augusttravel.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]