bug-ddd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

!!!!!!! ��������� ������� ������� !!!!!


From: Alex
Subject: !!!!!!! !!!!!
Date: Tue, 20 Mar 2001 19:27:08 +0300

Ïîäêëþ÷åíèÿ ÌÒÑ, COHET ... ÂÍÓÒÐÈ...


Ïîäêëþ÷èì âàø òåëåôîí ê ëþáîìó Ìîñêîñêîìó îïåðàòîðó ñîòîâîé ñâÿçè.

Ïîäêëþ÷åíèå âàøåãî òåëåôîíà ê ÌÒÑ:

Ìîëîäåæíûé - 40$ (âêëþ÷àÿ 41$ íà ñ÷åòó)
Ýêîíîìíûé -  40$ (âêëþ÷àÿ 43$ íà ñ÷åòó)
Ëîêàëüíûé -  35$ (âêëþ÷àÿ 37$ íà ñ÷åòó)
Ëþáèìûé -   120$ (âêëþ÷àÿ 119$ íà ñ÷åòó)
Äåëîâîé -    125$ (âêëþ÷àÿ 123$ íà ñ÷åòó)


Ïîäêëþ÷åíèå ê ÑÎÍÅÒ:
 
Lg 300 + ÑÎÍÅÒ ¹20 -          170$ (Âêëþ÷àÿ ïåðâûé ìåñÿö)
Lg 800 + ÑÎÍÅÒ ¹20 -          340$ (Âêëþ÷àÿ ïåðâûé ìåñÿö)
Lg 800 + ÑÎÍÅÒ ¹120 -         460$ (Âêëþ÷àÿ ïåðâûé ìåñÿö)
Motorola m2260 + COHET ¹20 -  205$ (Âêëþ÷àÿ ïåðâûé ìåñÿö)
Motorola m2260 + COHET ¹16 -  200$ (Âêëþ÷àÿ ïåðâûé ìåñÿö)
Îôèñ â ÖÅÍÒÐÅ.

Âêëþ÷àÿ ÍÄÑ, ÍÑÏ, îïëàòà ÖÁ ÐÔ + 1%


Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà!!!
______ Ïðèãëàøàåì ÄÈËÅÐÎÂ __________

Ïî âñåì âîïðîñàì (095) 778-1179, 778-7121
NEVER SEND SPAM. IT IS BAD.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]