bug-ddd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

����� � ������������ �� �������


From: valex
Subject:
Date: Mon, 26 Mar 2001 01:04:51 +0400

Ôèðìà COSTA-BLANKA

ò.938-75-70, ò.\ôàêñ 938-80-35
address@hidden
âûõîäíîé - address@hidden
address@hidden
address@hidden

ÊÀÍÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ - îò 399 ó.å. !!!
ÒÀÉËÀÍÄ - îò 578 ó.å.!!!
ÌÅÊÑÈÊÀ - ÊÀÍÊÓÍ - îò 320 ó.å. + à/á!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Òóðöèÿ (Àíòàëèÿ) - îò 495 ó. å.
Èñïàíèÿ - îò 385 ó. å.!!!
Åãèïåò - îò 199 ó. å.!!!
Êèïð - îò199 ó. å.!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!!!
ÁÐÎÍÈÐÓÉÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ!

        Äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé:

* ×åõèÿ, Ëèòâà, Êàëèíèíãðàä, Ïîëüøà -- îò 175 ó.å.!!!
* Òóðöèÿ (Àíòàëèÿ) - îò 312 ó.å.!!!
* Òàéëàíä î.Ïõóêåò íà 28.04.01ã.(10äíåé) - îò 1037 ó.å.!!!
* Èñïàíèÿ î.Ìàéîðêà íà 27.04.01ã.(8äíåé) - îò 659 ó.å.!!!
* Øàðì Ýëü Øýéõ íà 28.04.01ã. - îò 440 ó.å.!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------

 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ!
Èñïàíèÿ, Ñåâåðíûé Êèïð,
 Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
 (ïðè îòêðûòèè áèçíåñà â ÑÒÇ - îñâîáîæäåíèå îò 
íàëîãîâ íà 20 ëåò).

ÏÎÊÓÏÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÝÒÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ ÑÅÃÎÄÍß - 
ÝÒÎ ÑÏÎÊÎÉÍÀß È ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÀÑ È ÂÀØÈÕ 
ÄÅÒÅÉ ÇÀÂÒÐÀ!!!
Ïðè îïëàòå òóðîâ äî 31.03.2001ã. - ñêèäêà 5%!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

ÂÈÇÛ, ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒÀ, ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ.NEVER SEND SPAM. IT IS BAD.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]