bug-ddd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

=?ISO-8859-1?Q?=E0=C3=D5=C2=B9 =B7=E8=D2=B9=BC=D9=E9=BA=C3=D4=CB=D2=C3?=


From: Info qa
Subject: =?ISO-8859-1?Q?=E0=C3=D5=C2=B9 =B7=E8=D2=B9=BC=D9=E9=BA=C3=D4=CB=D2=C3?= / ¼Ù é¨Ñ´¡ÒäسÀÒ¾
Date: Sun, 5 Feb 2006 00:13:33 +0700

àÃÕ¹ : ·èÒ¹¼ÙéºÃÔËÒÃ/¼Ùé¨Ñ´¡ÒäسÀÒ¾
¶éÒÁҵðҹ : ISO 9001 : 2000   ISO 14001 : 2004   ISO/TS 16949 : 2002
GMP/HACCP/BRC/IoP/ISO 22000 OHSAS 18001/ ÁÍ¡. 18001 SA-8000/Á÷. 8000
ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹µèÍʶҹ»ÃСͺ¡Òâͧ·èÒ¹
àÃÒªèÇ·èÒ¹ä´é !!
- àÃÒà»ç¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒáÅн֡ͺÃÁÃÒÂà´ÕÂÇ·Õè
- ÃѺ»ÃСѹ㹡ÒÃä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧ
- ¡Ã³Õ·ÕèäÁè¼èÒ¹¡ÒÃÃѺÃͧ¤×¹à§Ô¹¤èÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

µÔ´µèÍä´é·Õè : Q&A QUALITY AND CALIBRATION CO., LTD.
50/46,52  ËÁÙè 2   µÓºÅºÒ§á¡éÇ  ÍÓàÀͺҧ¾ÅÕ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540
Tel. 02-710 2138, 02-710 2896   Fax. 02- 753 7452
http://www.qaquality.com
E-mail : address@hidden

ºÃÔËÒçҹâ´Â
ÍÒ¨ÒÃÂìÍ๡  ¨ÔµµìµÑé§ (01-830 3101)
ÍÒ¨ÒÃÂìÇÕÃЪ¹ ¢ÒǼèͧ (01-903 8285)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]