bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: 清华大学项目管理免费讲座
Subject: (no subject)
Date: Wed, 20 Apr 2005 22:48:11 -0000

 =?GB2312?B?pMfp1q7SuQ==?=
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Thu, 21 Apr 2005 06:47:46 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000

<HTML><HEAD><TITLE>Ç廪´óѧÏîÄ¿¹ÜÀí´óÐÍÃâ·Ñ½²×ù¡ª¡ªÇ廪ÏîÄ¿¹ÜÀí¼¤ÇéÖ®Ò¹</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312">
<STYLE type=text/css>BODY {
    FONT-SIZE: 12px; MARGIN: 0px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: ËÎÌå
}
TD {
    FONT-SIZE: 12px; MARGIN: 0px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: ËÎÌå
}
.bold {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px
}
.title {
    FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 22px; FONT-FAMILY: "Ó×Ô²"
}
.LH150 {
    FONT-SIZE: 12px; MARGIN: 5px; COLOR: #000; LINE-HEIGHT: 150%; 
FONT-FAMILY: "ËÎÌå"
}
A:link {
    COLOR: #003399; TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
    COLOR: #003399; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
    COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none
}
A.white:link {
    COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: underline
}
A.white:visited {
    COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: none
}
A.white:hover {
    COLOR: #fff; TEXT-DECORATION: underline
}
.button {
    BORDER-RIGHT: #222 1px solid; BORDER-TOP: #222 1px solid; FONT-SIZE: 
12px; BORDER-LEFT: #222 1px solid; COLOR: #000; PADDING-TOP: 1px; 
BORDER-BOTTOM: #222 1px solid; FONT-FAMILY: ËÎÌå; HEIGHT: 20px; 
BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0
}
.line1 {
    BORDER-RIGHT: #f3c31b 1px solid; BORDER-TOP: black 0px solid; 
BORDER-LEFT: #f3c31b 1px solid; BORDER-BOTTOM: #f3c31b 1px solid; 
BACKGROUND-COLOR: #fff8de
}
TD {
    FONT-SIZE: 9pt
}
.line2 {
    BORDER-RIGHT: #4f74c4 1px solid; BORDER-TOP: black 0px solid; 
BORDER-LEFT: #4f74c4 1px solid; BORDER-BOTTOM: #4f74c4 1px solid; 
BACKGROUND-COLOR: #e8efff
}
.line3 {
    BORDER-RIGHT: #ff7173 1px solid; BORDER-TOP: black 0px solid; 
BORDER-LEFT: #ff7173 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ff7173 1px solid; 
BACKGROUND-COLOR: #ffeaf1
}
</STYLE>

</HEAD>
<BODY topMargin=0>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td height="48" valign="top" bgcolor="FFB601"><a 
href="http://www.aura.cn/pm/baoming/tsinghua_Lecture_050512.asp"; 
target="_blank"><img src="http://www.aura.cn/mail/images/yemp.gif"; width="600" 
height="46" 
   border=0></a></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td><a href="http://www.aura.cn/pm/baoming/tsinghua_Lecture_050512.asp"; 
target="_blank"><img src="http://www.aura.cn/mail/images/lecture_050512.gif"; 
width="600" height="167" border="0"></a></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td><a href="http://www.aura.cn/pm/baoming/tsinghua_Lecture_050512.asp"; 
target="_blank"><img src="http://www.aura.cn/mail/images/0610.gif"; width="600" 
height="87" border="0"></a></td>
 </tr>
</table>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td align="center"> 
   <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr> 
     <td width="65%" height="14"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="20" valign="top"><font color="#FF0000"><font 
color="#FF0000"><font color="#CC0000">¡¡¡¡<font color="#FF0000">¡ô 
      </font></font>ÏîÄ¿¾­ÀíµÄ½ÇÉ«¡¢Ö°Ôð¡¢¹¦Äܼ°ÖªÊ¶¼¼ÄÜÒªÇó<br>
      ¡¡¡¡¡ô ÏîÄ¿¹ÜÀíÔÚÆóҵʵսÖеÄÓ¦ÓÃ<br>
      ¡¡¡¡¡ô ÏîÄ¿¾­ÀíÈË×ʸñÈÏÖ¤ÓëÖ°Òµ·¢Õ¹¹æ»® <br>
      ¡¡¡¡¡ô 2005Äê×îеľ«Ñ¡PMP¿¼ÊÔÄ£ÄâÌâ<br>
      ¡¡¡¡¡ô PMPÏîÄ¿¹ÜÀíר¼Ò¿¼ÊÔÃØóÅ<br>
      ¡¡¡¡¡ô »ñµÃ×îÓŻݵÄÇ廪ÏîÄ¿¹ÜÀí¼°PMPÅàѵÓÅ»Ýȯ</font></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td valign="top">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="25" valign="top"><font 
color="#990099">¡¡¡¡ÖйúÏîÄ¿¹ÜÀíȨÍþ¡ª¡ªÇ¿Ã¯É½½ÌÊڵľ«²Ê±¨¸æ£¬½«´ø¸øÄúÆóÒµ×îΪ¹Ø×¢µÄ½¹µã¡¢Èȵ㼰ÄѵãµÄÏîÄ¿¹ÜÀí·½·¨£¡ÈÃÄú¶ÔPMPÁ˽â¸öͨͨ͸͸£¬½«PMP
 
      ¿¼ÊÔÃØóÅÒ»Íø´ò¾¡¡£<br>
      
¡¡¡¡¾«µä°¸Àý¹á´©ÑÐÌÖ»áÓÚʼÖÕ£¬ÒÔÆóÒµ¼°¸öÈ˹Ø×¢µÄ½¹µã¡¢Èȵ㼰ÄѵãÎÊÌâΪµ¼Ïò½øÐл¥¶¯½»Á÷£¬¹ËÎÊר¼Ò½«Òýµ¼Ñ§Ô±»ý¼«Ë¼¿¼£¬Ñ°ÕÒ½â¾öÎÊÌâµÄ·½·¨»ò¹¤¾ß£¬·ÖÏí¹ËÎÊר¼ÒµÄ¹úÄÚÍâ³É¹¦ÏîÄ¿¹ÜÀí¾­Ñé¡£
 
      </font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="black12px">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr> 
     <td align="center" class="black12px"> ¡¡<font 
color="#FF0000">£µÔ£±£²ÈÕ 19:00-21:00 
      Ç廪ѧÑдóÏá¡<strong><a 
href="http://www.aura.cn/pm/baoming/lecture_1028.asp"; target="_blank"><u><font 
color="#FF0001">µã»÷±¨Ãû</font></u><font 
color="#FF0001">&gt;&gt;</font></a></strong></font></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
  <td width="147" valign="top"><a 
href="http://www.aura.cn/pm/baoming/tsinghua_Lecture_050512.asp"; 
target="_blank"><IMG 
   src="http://www.aura.cn/mail/images/success03.gif"; width="147" 
height="168" border="0"></a><font 
color="#FF0000">µ½»áµÄѧԱ¾ù¿ÉµÃµ½³¬ÖµÀñÎÕâôºÃµÄ»ú»á£¬Äú»¹µÈʲôÄØ£¿</font> 
  </td>
 </tr>
</table>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td height="12"></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td height="29" align="center" bgcolor="#FF6600"><font 
color="#FFFFFF">¡¡<strong>ÍâµØѧԱ 
   
Ãâ·ÑÔùÔÄ¡¶ÏîÄ¿¹ÜÀí</strong>£Ð£Í£Ð<strong>ʵÓÃÖ¸ÄÏ</strong>£«£Ð£Í£Ð<strong>ÊÔÌ⼯¡·</strong><img
 src="http://www.aura.cn/images/index/hot_a.gif"; width="26" 
height="11"></font><font color="#CC0000">¡¡</font><strong><font 
color="#FFFFFF"><a href="http://www.aura.cn/pm/baoming/lecture_0610_3.asp"; 
target="_blank"><font 
color="#FFF5FF"><u>ÏÖÔÚ±¨ÃûË÷È¡</u></font></a></font></strong><font 
color="#FFFFFF">&gt;&gt;</font></td>
 </tr>
  <tr> 
  <td height="12"></td>
 </tr>

</table>
<br>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td align=right><img height=16 
src="http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bnt_r1_c5.gif"; 
         width=240></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<table class=line1 cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" 
       border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td align=right 
background=http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bgline_r1_c8.gif><img 
         height=8 
src="http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bnt_r1_c6.gif"; width=240></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td align=middle> <table cellspacing=10 cellpadding=0 width="90%" 
border=0>
     <tbody>
      <tr> 
       <td> <p><font 
color="#FF0000"><b>ʱ¼ä°²ÅÅ£º2005ÄꣵÔ£±£²ÈÕ£¨ÐÇÆÚËÄ£©ÍíÉÏ19:30PM--21:00PM 
         </b> </font></p>
        <p><b><font color="#FF0000">1£® 
ǿïɽ½ÌÊÚרÌⱨ¸æ£¨60·ÖÖÓ£©</font></b><br>
         
ǿïɽ½ÌÊÚ½áºÏÆóÒµÏîÄ¿¹ÜÀí¾­µä°¸Àý£¬ÆÊÎöÏîÄ¿¹ÜÀíѸËÙáÈÆðµÄÄÚÔÚÔ­Òò£»ÏîÄ¿¹ÜÀíÈ˲ÅÈçºÎÔÚÆóÒµÖз¢»Ó³ö×î´óµÄ¼ÛÖµ£»ÈçºÎѧϰÏîÄ¿¹ÜÀíÒÔ¼°ÔõÑùÓ¦Óõ½ÈÕ³£¹¤×÷ÖУ»»ñÈ¡PMP¹ú¼ÊÏîÄ¿¹ÜÀíר¼ÒÈÏÖ¤Ó¦¸Ã×÷ÄÇЩ׼±¸¡­¡­<br>
         <br>
         <b><font color="#FF0000">2£® </font></b><b><font 
color="#FF0000">Ç廪´óѧÏîÄ¿¹ÜÀíÅàѵ½éÉÜ£¨10·ÖÖÓ£©</font></b><br>
         Ç廪´óѧÏîÄ¿¹ÜÀí¸ß¼¶ÑÐÐÞ°à¡¢£Ð£Í£Ð±¸¿¼°à 
¿Î³Ì°²Åźͱ¨ÃûÊÂÒË£»<br>
         <br>
         <b><font color="#FF0000">3£® 
ѧԱ½»Á÷¼°ÏÖ³¡´ðÒÉ£¨20·ÖÖÓ£©</font></b></p></td>
      </tr>
     </tbody>
    </table></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<br>
<br>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td valign=bottom align=right height=16><img height=16 
         src="http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bnt_r4_c1.gif"; 
width=188></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<table class=line2 cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" 
       border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td valign=top align=right 
        
background=http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bgline1_r1_c8.gif height=8><img 
         height=8 
src="http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bnt_r5_c1.gif"; width=188></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td align=middle> <table cellspacing=10 cellpadding=0 width="90%" 
border=0>
     <tbody>
      <tr> 
       <td> <p> <font color="#FF0000"><b>ǿïɽ½ÌÊÚ£º</b></font></p>
        <p><img height=159 src="http://www.aura.cn/images/qiang.jpg"; 
      width=109 align=left>Ç廪´óѧÇ廪´óѧ¹ú¼ÊÏîÄ¿¹ÜÀíÑо¿Ôº¸±Ö÷ÈÎ<br>
         Ç廪´óѧ½¨Éè¹ÜÀíϵ¸±ÏµÖ÷ÈÎ<br>
         ÏîÄ¿¹ÜÀíרҵÈËÔ±£¨PMP£©<br>
         Ó¢¹ú»Ê¼ÒÌØÐí½¨Ôìʦ£¨MCIOB£©</p>
        
<p>1982Äê±ÏÒµÓÚÇ廪´óѧˮµçϵˮ¹¤½á¹¹×¨Òµ£¬1985Äê»ñÇ廪´óѧˮµçϵ¹¤Ñ§Ë¶Ê¿Ñ§Î»¡£ÖйúÏîÄ¿¹ÜÀíÅàѵ´´Ê¼ÈËÖ®Ò»¡£</p>
        
<p>¶àÄêÀ´ÎªÊÀ½çÒøÐдû¿îÏîÄ¿µ£ÈÎÆÀÉóºÍ¸ß¼¶ÏîÄ¿¹ÜÀíÈ˲ÅÅàѵ¹¤×÷¡£ÊǹúÄÚ×îȨÍþµÄÏîÄ¿¹ÜÀí£¨PMP£©×¨¼Ò£¬¾­¹ýǿïɽ½ÌÊÚÅàѵµÄѧԱPMP¿¼ÊÔͨ¹ýÂÊƽ¾ù´ïµ½90%ÒÔÉÏ¡£</p>
        
<p>²¿·ÖÄÚѵÆóÒµ°üÀ¨£ºÐ»ªÉçͨѶ¾Ö¡¢»ªÎª¡¢ÉîÛÚµçÐÅ¡¢´óÌƵçÐÅ¡¢ËÄ´¨Òƶ¯¡¢¹ãÖݵçÐÅ¡¢ÖйúÍøͨ£¨¹ãÖÝ£©¡¢±±¾©µçÐŹ滮Ժ¡¢±±¾©µçÐŹ¤³Ì¾Ö¡¢±±¾©µçÐÅÓªÒµ¾Ö¡¢±±¾©¿Æ¹ãÁªÍ¨ÐÅÉ豸£»ÖйúÆÕÌì¡¢Ê׶¼ÐÅÏ¢¡¢¹¤ÐÐÈí¼þ¡¢ÖÐÌ«Êý¾Ý¡¢·½Õý°ÂµÂ£»ÁªÏë¡¢ÉñÖÝÊýÂ룻Íò¿Æ¡¢»ªÈóÖõء¢ÐÂÊÀ½ç·¿²ú¡¢Öк£Íâ¡¢¸´µØ¼¯ÍÅ£»±¦¸Ö¹É·Ý¡¢ÖйúÒ»Æû¡¢Ð칤¼¯Íŵȡ£ÔÚ½Ìѧʵ¼ùÖлýÀÛÁ˷ḻµÄÊڿμ°×Éѯ¾­Ñé¡£
 
         ±à׫¡¶PMP¿¼ÊÔÖ¸ÄÏ¡·£¬ÊÇPMP¿¼ÊԵľ­µä¸¨µ¼½Ì²Ä </p>
        
<p>ǿïɽ½ÌÊÚ¾ßÓи߳¬µÄÑݽ²¼¼Äܺͱí´ïÄÜÁ¦¡¢·á¸»µÄÏîÄ¿¹ÜÀíÊڿξ­Ñ飬Æä½²¿ÎÉîÈëdz³ö£¬ÒýÈËÈëʤ£¬¸»Óм¤ÇéºÍ¸ÐȾÁ¦<br>
         <br>
        </p></td>
      </tr>
     </tbody>
    </table></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td height="25">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td valign=bottom align=right height=16><img height=16 
         src="http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bnt_r7_c1.gif"; 
width=250></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<table class=line3 cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" 
       border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td valign=top align=right 
background=http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bgline2.gif 
        height=8><img height=8 
src="http://www.aura.cn/pm/baoming/images/bnt_r8_c1.gif"; 
         width=250></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td align=middle> <table cellspacing=10 cellpadding=0 width="90%" 
border=0>
     <tbody>
      <tr> 
       <td> <br>
        <font color="#FF0000"><strong>²Î¼Ó¶ÔÏó£º 
</strong>ÆóÒµÖС¢¸ß²ã¹ÜÀíÕß¡¢ÏîÄ¿¾­Àí¡¢ÏîÄ¿¹ÜÀí´ÓÒµÕߣ¬¼°ÓÐÖ¾ÓÚÔÚÏîÄ¿¹ÜÀíÁìÓò<br>
        
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½øÐÐϵͳÉîÔìµÄÏîÄ¿¹ÜÀíרҵÈËÔ±£¬Ï£Íû´ÓÊÂÏîÄ¿¹ÜÀí¹¤×÷µÄ¸÷½çÈËÊ¿¡£ 
</font><br>
        ¡¡<br>
        <font 
color="#FF0000"><b>ʱ¼ä°²ÅÅ£º2005Äê5ÔÂ12ÈÕ£¨ÐÇÆÚËÄ£©ÍíÉÏ19:30PM--21:00PM 
        </b></font> 
        <p><b><font color="#FF0000">µØ¡¡¡¡µã£ºÇ廪´óѧѧÑдóÏÃ2²ã±¨¸æÌü 
Ç廪´óѧ¶«ÃÅÏò¶«200Ã× 
         </font></b></p>
        <p> <b><font 
color="#FF0000">×ÉѯÈÈÏߣº010-62783911¡¢62773601</font></b></p>
        <p> <b><font color="#FF0000">×ÊÁÏÀñÆ·£º</font></b> 
1.¡¶ÏîÄ¿¹ÜÀíPMPÖ¸ÄÏ£«È«ÕæPMP¾«»ªÄ£¿¼Ìâ¡·Ò»²á<br>
         ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2. ѧ·ÑÀñȯһÕÅ£¨±¨Ãû¿ÉÕÛµÖµÈÖµÏÖ½ð£©</p>
        <p align="center"><font color="#FF0000"><a 
href="http://www.aura.cn/pm/baoming/lecture_1028.asp"; target="_blank"><font 
color="#FF0001">£Û<strong>µã»÷´Ë´¦±¨Ãû</strong>£¡£Ý</font></a></font><br>
        </p>
        </td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
    <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" 
align="center">
     <tr> 
      <td><font color="#000000">¡¡¡¡<font 
color="#CC0000">·²²Î¼Ó£³Ô£³ÈÕ¡°ÏîÄ¿¹ÜÀí¼¤ÇéÖ®Ò¹¡±Ãâ·Ñ½²×ùµÄͬѧ£¬ÈçÏÖ³¡±¨Ãû£Ð£Í£Ð£¬³ýѧ·ÑÏÖ½ðÀñȯ֮Í⣬»¹¿É»ñÔùÄ£¿¼°à¡£Ë«ÖغÃÀñ£¬ÈÃÄúÊÕ»ñ¸ü¶à£¡</font></font><br>
       ¡¡ </td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr> 
  <td height="25">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
<table width=600 border=0 align=center cellpadding=0 cellspacing=0>
 <tr> 
  <td height="" colspan="7" bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td width="1" bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="198" height=16 bgcolor="#f5f5f5">¡¡<font 
color="#CC0000">£É£Â£ÍÌï¼ÌÓ 
   </font></td>
  <td width="1" bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="198" height=20 bgcolor="#f5f5f5"><SPAN class=table-1>¡¡<font 
color="#CC0000">Âó¿¨Îý 
   ÑîÇå</font></SPAN></td>
  <td width="1" bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="200" valign="middle" bgcolor="#f5f5f5"><SPAN 
class=table-1>¡¡<font color="#CC0000">ÍõÁ¦ 
   EMERSONÖйú</font></SPAN> </td>
  <td width="1" bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="198" align="left" valign="top"><SPAN class=redjkh><IMG 
   src="http://www.aura.cn/mail/images/success05.gif"; width=60 height=60 
border=1 align="left" class=img-float></SPAN>¡°<SPAN 
   
class=style1>£Ð£Í£ÐΪÎÒµÄÖ°Òµ·¢Õ¹¿ª±ÙÁËÒ»Ìõ¹âÃ÷֮·¡£¿ªÊ¼Ñ§£Ð£Í£ÐʱÎÒ»¹ÔÚΪÏÂÒ»²½Ö°ÒµÉúÑĺÎÈ¥ºÎ´Ó¶ø¿àÄÕ¡£Èç½ñÎÒÒѾ­Ôڣɣ£ʹÓÊÂרÃŵÄÏîÄ¿¹ÜÀí¹¤×÷½ü°ëÄêÁË¡£¡±</SPAN>
 
  </td>
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="198" align="center" valign="top"><SPAN class=redjkh><IMG 
class=img-float height=60 
   src="http://www.aura.cn/mail/images/success06.gif"; width=60 align=left 
border=1> 
   
¡°¶ÔÓÚ¹ÜÀíÕßÀ´Ëµ£¬ÏîÄ¿¹ÜÀíÄÜÁ¦Êdzɹ¦µÄÖ÷ÒªÄÜÁ¦Ö®Ò»£¡²Î¼ÓÇ廪ÏîÄ¿¹ÜÀíÅàѵ֮ºó£¬ÎÒÃÇÐí¶àͬѧÔÚÊÂÒµÉ϶¼ÓÐÁË·ÉÔ¾¡­¡­¡±</SPAN></td>
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td align=center valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><IMG 
   src="http://www.aura.cn/mail/images/success07.gif"; width=60 height=60 
border=1 align="left" 
class=img-float>¡°ÏîÄ¿¹ÜÀíÊǶÔʵ¼Ê²Ù×÷ÄÜÁ¦ºÍÏîÄ¿¹ÜÀíˮƽµÄÌáÉý£¬ÈÃÎÒ»ñµÃÁËÒ»ÖÖȫеÄÄÜÁ¦£¬Ëü¾ÍÊÇÎÒ¶àÄêÀ´Ñ°ÇóµÄ¹ÜÀíÀûÆ÷£¡¡±<br>
 
  </td>
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td height="" colspan="7" bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
</table>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 width="600" border=0 align="center">
 <tbody>
  <tr> 
   <td align=right>&nbsp;</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<table width=600 border=0 align=center cellpadding=0 cellspacing=0>
 <tr> 
  <td width="1" bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="273" height=26 bgcolor="#000066" ><a 
href="http://www.aura.cn/pm/baoming/pmp.asp"; target="_blank"><img 
src="http://www.aura.cn/mail/images/success09.gif"; width="273" height="33" 
border="0"></a></td>
  <td width="1" bgcolor=941A94></td>
  <td bgcolor="941A94" >&nbsp;</td>
  <td width="1" bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td width="273" align="center" valign="top"> <table width="92%" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr> 
     <td height="8"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20"><span class="font12"><font 
color="#003366">¡¡ÃÀ¹úÏîÄ¿¹ÜÀíѧ»á(PMI) 
      
µÄPMP£¨¹ú¼ÊÏîÄ¿¹ÜÀíרҵ×ʸñ£©¿¼ÊÔÈÏÖ¤ÏÖÒѳÉΪȫÇòȨÍþµÄÈÏÖ¤£¬PMPÒѾ­±»ÈÏΪÊǹÜÀíÈËÔ±µÄÉí·Ý±êÖ¾¡£×÷ΪPMIÌرðÊÚȨÅàѵ»ú¹¹£¬Ç廪Ãûʦ¶À´´¡°PMP´ÊƵ¡¢ÃüÌâͼÆס±½Ìѧ·¨£¬´ó·ùÌáÉý¿¼ÊÔͨ¹ýÂÊ£¡¡°Áã·çÏÕ¡±ÍË¿î±£ÕÏ£¬ÈÃѧԱȫÎÞºó¹ËÖ®ÓÇ!</font></span>
 
      <br>
      ¡¡<font 
color="#CC0000">½²×ùÏÖ³¡±¨Ãû£¬Ôù¼ÛÖµ1600ÔªµÄÄ£¿¼°àºÍѧ·ÑÓÅ»ÝÀñȯ£¡</font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20"><font color="#003366">¡¡<b 
class="font12">£¨</b>×¢£ºÆóÒµÍÅÌ屨Ãû¡¢¼¯Ì屨ÃûÓŻݡ££©</font></td>
    </tr>
   </table></td>
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
  <td align=center valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="92%" 
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr> 
     <td height="8"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20"><b class="font12">¡¡</b><img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13><font color="#CC0000">¿ª¿Î£º£µÔ£±£´ÈÕ</font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20">¡¡<img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13><font color="#003366">ѧ·Ñ£º£¤£´£¸£°£°Ôª</font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20"><font color="#003366">¡¡<img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13>µØµã£º±±¾©¡¤Ç廪´óѧ</font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20"><font color="#003366">¡¡<img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13>¶ÔÏó£ºÏîÄ¿¾­Àí¡¢ÍâÆó¾­ÀíÈ˵È</font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td class="font12" height="20"><font color="#003366">¡¡<img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         
width=13>Ö¤Ê飺ͨ¹ýPMP¿¼ÊÔ£¬»ñPMI£¨ÃÀ¹úÏîÄ¿¹ÜÀíЭ»á£©°ä·¢µÄ£Ð£Í£ÐÏîÄ¿¹ÜÀí¹ú¼ÊÈÏÖ¤</font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="30" align="center">¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<a 
href="http://www.aura.cn/pm/baoming/pmp.asp"; target="_blank"><font 
color="#CC0000"><strong>ä¯ÀÀ¿Î³ÌÏêÇé</strong></font><img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13 border="0"><img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13 border="0"><img height=13 
src="http://www.aura.cn/images/dir_pointer_g.gif"; 
         width=13 border="0"></a> </td>
    </tr>
   </table></td>
  <td bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
 <tr> 
  <td height="" colspan="5" bgcolor=#CCCCCC></td>
 </tr>
</table>
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
 <tr> 
  <td><font 
         color=red>&nbsp;</font><br> <hr> 
   <div align="center"> 
    <p align="left"> ¡¡¡¡¡¡¡¡<strong><font 
color="FF4900">½²×ù¼°Åàѵ</font></strong><font 
color="FF4900"><strong>Ö÷°ì£ºÇ廪´óѧ¹ú¼ÊÏîÄ¿¹ÜÀíÑо¿Ôº¡¡¹â»·¹ú¼Ê¹ÜÀíÅàѵÖÐÐÄ</strong></font><br>
     <br>
     ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<b><font 
color="FF4900">±¨ÃûµØÖ·£º</font></b>Ç廪´óѧѧÑдóÏ㣷£°£·ÊÒ<br>
     ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<b><font 
color="FF4900">±¨Ãûµç»°£º</font></b>010-62783911¡¡62782790¡¡62773601<br>
     ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<b><font color="FF4900">±¨ÃûÍøÖ·£º</font></b><a 
         href="http://www.aura.cn";>http://www.aura.cn</a><br>
     ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<font color="FF4900"><b>Áª ϵ 
ÈË£º</b></font>ÕÅÀÏʦ¡¡ÁõÀÏʦ¡¡ÁÖÀÏʦ<br>
    </p>
    <hr>
   </div></td>
 </tr>
</table>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=600 align=center border=0>
 <TBODY>
 <TR>
   <TD class=gray12px vAlign=bottom align=middle height=20> <DIV 
class=style5 
align=center>ÎÒÃǵÄÓʼþÖ»·¢Ë͸ø´ÓÊÂÈËÁ¦×ÊÔ´¹¤×÷»ò¹«Ë¾Öи߲ã¹ÜÀí²ãÈËÊ¿£¬Èç¹ûÄú²»Ï£ÍûÏÂÒ»´ÎÊÕµ½ÎÒÃÇ·¢Ë͵ÄÀàËÆÓʼþÇë·¢Óʼþµ½£º<font
 color="#CC0000"><a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></font>£¬Ð»Ð»£¡</DIV>
    </TD></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]