bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: 世纪风尚
Subject: (no subject)
Date: Tue, 31 May 2005 02:57:11 -0000

 =?GB2312?B?OjE2OjA2ysC8zbfnydA=?=
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Tue, 31 May 2005 10:16:12 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200


                         ¹«Ë¾¼ò½é
  ÄúºÃ£¡·Ç³£¸ßÐËÓлú»áºÍÄúÁªÏµ¡£
  
±±¾©ÊÀ¼Í·çÉÐÎÄ»¯·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò´ÓÊÂרҵÑݳö²ß»®·þÎñ¡¢»áÒéÇìµä²ß»®·þÎñΪÖ÷µÄ¶àÔª»¯
ÎÄ»¯¹«Ë¾£¬ÎÒÃÇÄÜΪÄúÌṩרҵÑݳö¡¢»áÒéÇìµä¡¢Õ¹ÀÀչʾµÈ»î¶¯µÄÈ«³Ì·þÎñ£¬Äú½öÐèÁªÂçÎÒÃÇ£¬Âú
Òâ¾ÍÔÚÑÛÇ°¡£

  ·þÎñÏîÄ¿£º
  ÀñÒÇ Ä£ÌØ Ö÷³ÖÈË ¸èÊÖ Î赸ÑÝÔ± ÇúÒÕÑÝÔ± ÀÖ¶ÓÑÝÔ± Ìؼ¼ÑÝÔ± ÒÕÊõÖ¸µ¼ ÉãӰʦ 
ÔìÐÍʦµÈ£»
µÆ¹â ÒôÏì ͬÉù´«Òë µçÊÓǽ µÈÀë×Ó AVÉ豸 ÌØ×°´î½¨Îę̀ ±³°å Éý¿ÕÆøÇò ×ÀÒεȡ£


                         
±±¾©Êг¯ÑôÇøͨ»Ý¼ÒÔ°»ÝÉúÔ°10×ù3µ¥Ôª201ÊÒ                    
   
                         ÓÊÕþ±àÂ룺 100025   
                         Email£ºbjsjfs @ 126.com
                         µç»°£º65567991  65567992  
65567981
                         ´«Õ棺65567973
                         www.sjfs.com.cn

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]