bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: aoskvod
Subject: (no subject)
Date: Thu, 09 Jun 2005 16:36:04 -0000

 =?GB2312?B?tw==?=
To: address@hidden
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Wed, 8 Jun 2005 18:41:15 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: FoxMail 4.0 beta 2 [cn]

°ÂÈñÈí¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾--´òÔìÖйú²ÍÒûÓéÀÖÐÅÏ¢»¯Æ½Ì¨£¡

ΪÄúÌṩ×îºÃµÄÓéÀÖÐÅÏ¢»¯²úÆ·£º

¡ô ¾ÆµêVOD¶àýÌåϵͳ
  Ϊ¾ÆµêÌṩһÖÖÔöÖµÐԵķþÎñ£¬ÍêÃÀÌåÏ־Ƶêרҵ»¯¡¢¸öÐÔ»¯
µÄ¹ÜÀí¹ÛÄ°üÀ¨£ºÊÓƵ½ÚÄ¿µã²¥¡¢ä¯ÀÀÍøÒ³¡¢¾Æµê·þÎñÐÅÏ¢¡¢ÂÃ
ÓηþÎñÐÅÏ¢¡¢ÂÃÓν»Í¨ÐÅÏ¢¡¢¾ÆµêÊÓƵ»áÒéµÈ
 ¡ô °Â˹¿¨ÏµÁÐVODµã¸èϵͳ
  5ÄêרҵVOD¼¼Êõºó¶Ü£¬ÌṩÍêÃÀ½â¾ö·½°¸
  רҵvodÍâÉèÉ豸£ºµã¸ę̀¡¢¿ØÖÆÃæ°æ¡¢Ç½Ãæ°æµÈ
  Ç¿´óvodÈí¼þ¹¦ÄÜ£º¼¸Ê®ÖÖµã¸è½çÃ棨֧³Ö»»·ô¹¦ÄÜ£©¡¢¾ÆË®ºô
½Ð¡¢¸öÐÔµã¸è²Ù×÷¡¢ÐÅÏ¢¹ã¸æ¡¢¾ÆË®ºô½ÐµÈÁé»î²Ù×÷
  Ìṩ¹úÄÚ×îÆëÈ«µÄ¸è¿â3ÍòÊײ»¾­Ñ¹ËõÔ­°æDVD¸èÇú
 ¡ô ¾Æµê²ÍÒû¹ÜÀíϵͳ
  É£Äá¢Ô¡×ã¡¢PDAºô½ÐÉ豸µÈϵͳ»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯¹ÜÀí£¬Ìá¸ß¾ÆµêµÄ
·þÎñµµ´Î£¡
  

  È«¹úµÄ·þÎñÍøµã£¬ÎªÄúÌṩÕæ³ÏµÄ·þÎñ
  24Сʱ¿Í»§¼¼Êõ·þÎñÖÐÐÄ
  רҵµÄ¼¼Êõ·þÎñ½â¾ö·½°¸


ÏêÇéÇëµÇ½ÍøÕ¾»òÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£º
http://www.chinavod.com.cn
±±¾©£º010-82517305 82517306 
¹ãÖÝ£º020-87537055 87532967 
ÉϺ££º021-54591108 54590428 
ËÄ´¨£º028-66168760 66168761 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]