bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: bo.zhou
Subject: (no subject)
Date: Wed, 29 Jun 2005 05:58:59 -0400

 =?GB2312?B?u7j2v8nS1MzhuN/E48PHuavLvtSxuaTQp8LKtcTI7bz+o62jrUVtZXh1ctK7?=

 =?GB2312?B?uPbN4s34t8C7pMjtvP4=?=
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Wed, 29 Jun 2005 17:42:37 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: FoxMail 3.11 Release [cn]

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd";>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>Emexur Óʼþ¼à¿Ø ÁÄÌì¼à¿Ø ÉÏÍø¼à¿Ø</title>
<style type="text/css">
<!--
.gs-1 { COLOR: #CC6600; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "Times", "serif"; 
FONT-SIZE: 9pt
; line-height: 23px}
.gs-11 {COLOR: #000000; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "Times", "serif"; 
FONT-SIZE: 8pt; line-height: 20px}
.style3 {color: #000000}
.style9 {color: #FF9900}
.style13 {
    font-size: 24px;
    color: #FF9900;
    font-weight: bold;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style18 {color: #CCCCCC}
a:link {
    color: #0066FF;
}
a:visited {
    color: #0066FF;
}
a:hover {
    color: #0066FF;
}
a:active {
    color: #0066FF;
}
.style20 {
    font-size: 12px;
    font-family: "ËÎÌå";
}
body {
    margin-top: 0px;
}
.style21 {font-size: 12px}
.style23 {
    font-size: 24px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style25 {color: #0000FF; font-weight: bold; }
.style26 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style27 {color: #0000FF}
.style28 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
.style29 {
    color: #0000FF;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="650" border="0" align="center">
 <tr>
  <td><p 
class="style21">ÄúºÃ,Ç뻨һ·ÖÖÓʱ¼ä¿´Ò»ÏÂ,Ëý»á¸øÄãµÄÆóÒµÊý¾ÝÌṩ°²È«±£»¤ºÍÌá¸ßÔ±¹¤¹¤×÷ЧÂÊ´øÀ´°ïÖú£¡</p>
   <p><SPAN class=style13 style1 style12><span class="style3">Em</span><span 
class="style27">exur</span></SPAN><span class="style20"> Óʼþ¼à¿Ø ÁÄÌì¼à¿Ø 
ÉÏÍø¼à¿Ø</span></p>
   <blockquote>
    <p><strong> </strong><span class="style20">Emexur 
ÊÇÒ»¿î¹¦ÄÜÇ¿´óµÄÍøÂç¼à¿ØÈí¼þ£¬Ëü¿ÉÒÔÍêÕû¼Ç¼¹«Ë¾Ô±¹¤ÊÕ·¢µÄ<span 
class="style27"><strong>µç×ÓÓʼþ</strong></span>£»<span 
class="style29">MSN¡¢QQ</span></SPAN><span 
class="style21">µÈÁÄÌìµÄÄÚÈݺʹ«ÊäµÄÎļþ£»È«ÃæÁ˽âÔ±¹¤µÄ¸÷ÖÖÉÏÍøÐÐΪ£¬È·±£ÆóÒµµÄÍøÂçÐÅÏ¢°²È«¡£</span></p>
   </blockquote>   
   <p><span class="style21"><strong><span class="style23"><span 
class="style3">Em</span><span class="style27">exur</span></span> 
</strong>¿ÉÒÔ°ïÖúÄú£º</span></p>
   <blockquote>
    <p>
      <span class="style21"> <strong><span 
class="style18">¡ô</span></strong>ÍêÉÆÆóÒµµÄ֪ʶ²úȨ¡¢ÉÌÒµ»úÃܵݲȫ¹ÜÀí£¬·ÀÖ¹ÖØÒªÊý¾Ý±»ÓÐÒâ»òÎÞÒâµÄй©¡£<BR>
      <strong><span 
class="style18">¡ô</span></strong>¹ÜÀíºÍ¹æ·¶Ô±¹¤ÔÚ¹¤×÷ʱ¼äµÄÉÏÍøÐÐΪ£¬Ìá¸ßÔ±¹¤µÄ¹¤×÷ЧÂÊ¡£<BR>
      <strong><span 
class="style18">¡ô</span></strong>ËæʱÁ˽âÍøÂçµÄʹÓÃÇé¿ö£¬±ÜÃâÍøÂç×ÊÔ´±»Õ¼ÓöøÔì³ÉÓµ¶Â¡£<BR>
      <strong><span 
class="style18">¡ô</span></strong>Ìṩ×îΪÓÐÁ¦µÄÖ¤¾Ý£¬ÓÃÓÚÃÖ²¹¡¢Íì»ØÍøÂçйÃÜÔì³ÉµÄËðʧ¡£</span></p>
   </blockquote>   
   <p><span class="style20"><SPAN 
class=style9><STRONG><span class="style26"><span class="style3">Em</span><span 
class="style27">exur</span></span> <span 
class="style3">µÄÖ÷Òª¹¦ÄÜ</span></STRONG></SPAN></span></p>
   <blockquote>
    <p class="style21"><strong><span 
class="style18">¡ô</span>¼òµ¥Ò×ÓÃ</strong><BR>
    
²ÉÓõ¥µã°²×°£¬¼´¿É¶Ô¹«Ë¾µÄÍøÂç½øÐÐÈ«Ãæ¼à¹Ü£¬ÎÞÐèרҵ¼¼Êõ֪ʶ¾Í¿ÉʹÓá£<BR>
      <strong><span class="style18">¡ô</span>¶àÖÖÉó¼Æ²ßÂÔ</strong><BR>
      
¿É¸ù¾Ýʱ¼ä¡¢½ÇÉ«¡¢ÐÐΪ½øÐÐÉó¼Æ£»¸ü¿É¸ù¾Ý¹Ø¼ü×Ö½øÐÐËùÓÐÐÅÏ¢µÄ·ÖÎö¡¢ÊµÊ±±¨¾¯¡£<BR>
      <strong><span class="style18">¡ô</span>×îÈ«ÃæµÄÓʼþ¼à¿Ø</strong><BR>
      ¿É¶Ô¸÷ÖÖЭÒé¡¢¸÷ÖÖ¹¤¾ßÊÕ·¢µÄÓʼþ½øÐмǼ£¬ÔÚ<span 
class="style25">ÍøÒ³ÉÏ·¢ËÍÓʼþ</span>Ò²ÔÚ¼à¹Ü֮ϣ»ÓʼþÔ­ÎÄÄÚÈÝ¿ÉÍêÕû»¹Ô­²é¿´¡£<BR>
      <strong><span class="style18">¡ô</span>×îÈ«ÃæµÄÁÄÌì¼à¿Ø</strong><BR>
      Ö§³Ö<span class="style27"><strong><span 
class="style28">MSN¡¢QQ¡¢ICQ</span><span class="style3">ºÍ</span><span 
class="style28">YMSG</span></strong></span>µÈ³£ÓÃÁÄÌ칤¾ßµÄ¼Ç¼£¬ÐÅÏ¢ÍêÈ«£»ÈçÕ˺š¢ÄÚÈÝ¡¢Îļþ´«ÊäµÈ£¬²¢¿ÉÍêÕû»¹Ô­²é¿´¡£<BR>
      <strong><span class="style18">¡ô</span>ÉÏÍø¼Ç¼</strong><BR>
      ¿ÉÁ˽âÔ±¹¤µÄÉÏÍø¡¢ÏÂÔصÈÐÐΪ¡£<BR>
      <strong><span class="style18">¡ô</span>Îļþ·ÖÎö</strong><BR>
      
Äܹ»¶Ô½Ø»ñµÄÓʼþ¡¢Îļþ½øÐÐ×Ô¶¯·ÖÎö£»Ö§³Ö¸÷ÖÖ´ø¸ñʽ»òѹËõµÄÎļþ£»È«ÃæÈ·±£ÐÅÏ¢µÄй©¼à¹Ü¡£<BR>
      <strong><span 
class="style18">¡ô</span>ÍêÕûµÄͳ¼Æ±¨±íÓë²éѯ</strong><BR>
      
¿ÉÌṩ¶àÖÖÐÎʽºÍÊֶεÄͳ¼Æ±¨±í¡¢²éÑ°¹¦ÄÜ£¬°ïÖúÄú´Ó¶àÖֽǶÈÁ˽⹫˾µÄÍøÂçÐÐΪºÍ×ÊÔ´ÏûºÄÇé¿ö¡£<BR>
      <BR>
     ²úÆ·ÊÔÓðæÏÂÔØÇëµÇ¼<A 
href="http://www.betova.com/download/software.htm";>http://www.betova.com/download/software.htm</A>£¬ÊÔÓðæÌṩ30¸ö¼à¿Øµã30ÌìµÄÊÔÓÃÆÚÏÞ£¬²úÆ·°²×°ÐòÁкÅË÷È¡Çë×¢Ã÷£º<span
 
class="style27"><strong>¹«Ë¾Ãû³Æ£¬¹«Ë¾µØÖ·£¬ÁªÏµÈË£¬µç»°£¬¼ÆËã»úÊýÁ¿</strong></span>µÈÐÅÏ¢·¢ËÍÓʼþÖÁ£º<a
 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìΪÄã»Ø¸´¡£»òÖµç021-51095806È«ÃæÁ˽â²úÆ·Ïêϸ¹¦ÄÜ¡£</p>
   <p class="style20"><BR>
     <strong><span 
class="style9">¡ô</span></strong>ÉϺ£µØÇøÎÒÃǽ«ÌṩÃâ·ÑÉÏÃÅ°²×°ÊÔÓ÷þÎñ¡£</p>
   </blockquote>   <TABLE align=center border=0 cellPadding=0 
cellSpacing=2 
width="100%">
    <TBODY>
     <TR>
      <TD>&nbsp;</TD>
     </TR>
     <TR>
      <TD><div align="center">
        </div></TD>
     </TR>
    </TBODY>
   </TABLE>   
   <table width="100%" height="66" border="0" cellspacing="2">
    <tr>
     <td width="1%" height="30" rowspan="3">&nbsp; </td>
     <td width="99%"><span 
class="style21">ÉϺ£°ÙÍØÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾</span></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><p class="style21">Tel£º021-51095806 Fax£º021-52510321 </p>
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td><span 
class="style21">ÉϺ£ÊÐÖÐɽ±±Â·3064ºÅÂÌÖ޹㳡A×ù1204ÊÒ¡£»¶Ó­·ÃÎÊÎÒÃǵÄÍøÖ·£º <a 
href="http://www.betova.com";>http://www.betova.com</a></span></td>
    </tr>
   </table>
   <p>&nbsp;</p></td>
 </tr>
</table>
<div align="center"></div>
<p align="center">&nbsp; </p>
<p>&nbsp; </p>
</body>
</html>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]