bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dich vu moi!!!


From: emailquangcao2005
Subject: Dich vu moi!!!
Date: 19 Nov 2005 13:10:58 +0700

Kinh gui quy Ong/Ba chu doanh nghiep,
Chung toi xin gui toi quy Ong/Ba Dich vu quang cao qua e-mail hieu qua 
nhat, gia hop ly. Voi hon 1.800.000 dia chi e-mail cua cac to chuc, don vi, 
ca nhan trong va ngoai nuoc, chung toi khang dinh se quang ba rong rai ten 
tuoi cua doanh nghiep do quy Ong/Ba la chu nhan. Chi voi chi phi rat nho la 
200.000VND cho 03 lan gui, thong tin ve san pham, dich vu do cong ty cua 
quy Ong/Ba cung cap, se duoc hon 1.800.000 ca nhan va to chuc, trong va 
ngoai nuoc biet toi. Quy Ong/Ba co the chon lua gui theo 03lan/tuan hoac 
03lan/thang(gia khong doi), hoac mua tron goi ca phan mem gui va co so du 
lieu gom hon 1.800.000 dia chi e-mail de tu gui. Neu quy Ong/Ba co nhu cau, 
xin vui long gui e-mail den dia chi: address@hidden .Xin cam 
on da doc tin.
Rat han hanh duoc phuc vu.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]