bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: emel soner
Subject: (no subject)
Date: Thu, 08 Dec 2005 11:20:38 +0000

Selamlar ..
Ýnternette ücreti karþýlýðýnda istenen mail þifresini bulabileceðinizi yazmýþsýnýz.. Yalnýz okuduðum yazýnýn tarihi eski olduðundan size tekrar sorma gereði duydum .Bu iþleme hala devam ediyormusunuz ,ediyorsanýz þartlarýnýz nedir .Hangi yöntemi kullnadýðýnýz sormayacaðým ama öðrenmek istediðim tek þey var maillerdeki gizli soru ve cevap bulunup þifre sýfýrlanmadan bu iþlem yapýlýyor deðilmi .Yani þifre mail sahibinin halen kullnadýðý þifre olarak hiç deðiþmeden kalýyormu .
Beni cevaplarsanýz çok sevinirim .
Baþarýlar .
Emel .

_________________________________________________________________
Spam filtresi ile virüslere karsi en güvenilir koruma, MSN PC Koruma'dan geçer. http://www.msn.com.tr/security/

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]