bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dich vu thu quang cao


From: emarketingvn2005
Subject: Dich vu thu quang cao
Date: 09 Dec 2005 15:24:56 +0700

Kinh gui quy Ong/Ba chu doanh nghiep,
Chung toi xin gui toi quy Ong/Ba Dich vu quang cao qua e-mail hieu qua 
nhat, gia hop ly.  Voi hon 1.800.000 dia chi e-mail cua cac to chuc, don 
vi, ca nhan trong va ngoai nuoc, chung toi khang dinh se quang ba rong rai 
ten tuoi cua doanh nghiep do quy Ong/Ba la chu nhan.  Chi voi chi phi rat 
nho la 200.000VND cho 03 lan gui, thong tin ve san pham, dich vu do cong ty 
cua quy Ong/Ba cung cap, se duoc hon 1.800.000 ca nhan va to chuc, trong va 
ngoai nuoc biet toi.  Quy Ong/Ba co the chon lua gui theo 03lan/tuan hoac 
03lan/thang(gia khong doi), hoac mua tron goi ca phan mem gui va co so du 
lieu gom hon 1.800.000 dia chi e-mail de tu gui, gia tron goi la 
350.000VND.  Neu quy Ong/Ba co nhu cau xin vui long gui e-mail den dia chi: 
address@hidden .Xin cam on da doc tin.
Rat han hanh duoc phuc vu.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]