bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban tin phap luat tuan so 50 2005


From: LuatGiaPham
Subject: Ban tin phap luat tuan so 50 2005
Date: Sun, 18 Dec 2005 18:38:20 +0700

<html><head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"><style 
type="text/css">A:link {color:#666666;text-decoration:none; 
word-spacing:100}A:visited {color:#666666;text-decoration:none;}A:active 
{color:#666666;text-decoration:none;}A:hover 
{color:#666666;text-decoration:underline;}.tieude { border:1px solid #5968A7; 
margin:10; background-color: #C8C9F6; font-family: times new roman, Arial, 
Verdana,Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold; color: 
#5968A7; text-align:justify; line-height:150%}.tomtat { border:1px solid 
#5968A7; margin:10; background-color: #F9FFF2 ; font-family: times new roman, 
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align:justify; 
color:#333333; line-height:150%; word-spacing:0}</style></head><body><table 
width="641" align="center"><tr><td style="border-left:1px solid 
#E6E6E6;border-right:1px solid #E6E6E6;border-bottom:1px solid #E6E6E6;">
    <a 
href="http://search.yahoo.com/search?p=&quot;luat+gia+pham&quot;&ei=UTF-8&fl=0&fr=FP-tab-web-t&b=1";
 target="_blank">
    <img src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_top.gif"; 
width="639" height="74" border="0"></a></td> </tr></table><table width="641" 
border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td height="22" 
background="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bg_top.gif"; 
style="border-left:1px solid #E6E6E6;border-right:1px solid #E6E6E6;"><table 
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding: 
0 0 0 3"><img src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_01.gif"; 
width="15" height="22"></td> <td padding:2 0 0 5"> <b><font color="#000066">
    B&#7843;n tin pháp lu&#7853;t tu&#7847;n s&#7889; 50 tu&#7847;n 
t&#7915; 17/12/2005 &#273;&#7871;n 
23/12/2005</font></b></td></tr></table></td></tr></table> <table width="641" 
border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
style="border-bottom:1px solid #E6E6E6;"> <tr> <td align="center" valign="top" 
style="border-left:1px solid #E6E6E6;"><table width="100%" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_msg01.gif"; width="480" 
height="43"></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> <tr> <td valign="top" 
background="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_msg03a.gif";> 
<img src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_msg03a.gif"; 
width="13" height="4"></td> <td width="100%" height="100" valign="top" 
background="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bg_msgtxt.gif"; 
bgcolor="#FFFFC5"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> <tr> <td style="bac
kground-image: 
url('http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bg_msg.gif');background-repeat:
 no-repeat;background-position: right 
top;font-family:arial;font-size:8pt;line-height:21px;padding-left:10; 
padding-right:10; padding-top:0; padding-bottom:0">
    Hi! <b>Quy' Kha'ch Ha`ng!</b><br> <BR>-Luat Gia Pham</td></tr> 
</table></td> <td valign="top"><table width="100%" height="100%" border="0" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20"> <img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_msg02.gif"; width="9" 
height="20"></td> </tr> <tr> <td> <img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_msg03.gif"; width="9" 
height="176%"></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="100%" 
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_msg04.gif"; width="480" 
height="18"></td> </tr> </table></td> <td width="100%" align="center" 
valign="top" 
background="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bg_rightgif"; 
style="border-right:1px solid #E6E6E6;"> <table width="100%" border="0" 
cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top" 
style="border-bottom:1px solid #E6E6E6;"> <img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/banner_tic.gif"; border="0" 
width="159"
height="257"></td> </tr> </table></td> </tr></table><table width="641" 
border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td 
height="22"> <table ><tr><td class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t s&#7889; 
48/2005/QH11 Lu&#7853;t Th&#7921;c hành ti&#7871;t
ki&#7879;m, ch&#7889;ng lãng <tr><td class="tomtat"> Theo &#273;ó, quy 
&#273;&#7883;nh trách nhi&#7879;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i
    &#273;&#7913;ng &#273;&#7847;u c&#417; quan, t&#7893; ch&#7913;c trong 
vi&#7879;c th&#7921;c hành ti&#7871;t ki&#7879;m, ch&#7889;ng lãng phí nh&#432;
    sau: khi nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c tin báo c&#7911;a công dân, 
ng&#432;&#7901;i &#273;&#7913;ng &#273;&#7847;u c&#417; quan, t&#7893; 
ch&#7913;c
    ph&#7843;i ki&#7875;m tra, xem xét &#273;&#7875; có bi&#7879;n pháp 
ng&#259;n ch&#7863;n, x&#7917; lý k&#7883;p th&#7901;i và ph&#7843;i tr&#7843;
    l&#7901;i b&#7857;ng v&#259;n b&#7843;n cho ng&#432;&#7901;i &#273;ã 
phát hi&#7879;n&#8230; <br>L&#297;nh v&#7921;c công khai:Phân b&#7893; và
    s&#7917; d&#7909;ng ngân sách nhà n&#432;&#7899;c; tài s&#7843;n và 
k&#7871; ho&#7841;ch mua s&#7855;m và s&#7917; d&#7909;ng tài s&#7843;n
    trong c&#417; quan, t&#7893; ch&#7913;c s&#7917; d&#7909;ng ngân sách 
nhà n&#432;&#7899;c;&#8230;<br>Hình th&#7913;c công khai
    bao g&#7891;m: Phát hành &#7845;n ph&#7849;m; thông báo trên các 
ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n thông tin &#273;&#7841;i
    chúng, thông tin &#273;i&#7879;n t&#7917;; công b&#7889; trong kì 
h&#7885;p hàng n&#259;m;&#8230;<br>Ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c c&#417;
    quan, t&#7893; ch&#7913;c giao mua s&#7855;m ph&#432;&#417;ng 
ti&#7879;n &#273;i l&#7841;i, ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n, thi&#7871;t b&#7883; 
làm
    vi&#7879;c, tài s&#7843;n khác ho&#7863;c thanh toán d&#7883;ch 
v&#7909; n&#7871;u có kho&#7843;n hoa h&#7891;ng thì ph&#7843;i kê
    khai, n&#7897;p l&#7841;i c&#417; quan, t&#7893; ch&#7913;c 
&#273;&#7875; qu&#7843;n lý, s&#7917; d&#7909;ng cho ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
c&#7911;a c&#417;
    quan, t&#7893; ch&#7913;c &#273;ó. Vi&#7879;c qu&#7843;n lý, s&#7917; 
d&#7909;ng kho&#7843;n hoa h&#7891;ng t&#7915; mua s&#7855;m tài s&#7843;n,
    thanh toán d&#7883;ch v&#7909; ph&#7843;i công khai, minh b&#7841;ch. 
Nghiêm c&#7845;m gi&#7919; l&#7841;i kho&#7843;n hoa
    h&#7891;ng &#273;&#7875; s&#7917; d&#7909;ng sai m&#7909;c 
&#273;ích&#8230;<br>Vi&#7879;c mua s&#7855;m, trang b&#7883; ph&#432;&#417;ng 
ti&#7879;n, thi&#7871;t
    b&#7883; làm vi&#7879;c c&#7911;a c&#417; quan, t&#7893; ch&#7913;c 
ph&#7843;i &#273;úng &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng, ph&#7909;c v&#7909; 
thi&#7871;t th&#7921;c,
    hi&#7879;u qu&#7843; cho công vi&#7879;c, &#273;áp &#7913;ng yêu 
c&#7847;u &#273;&#7893;i m&#7899;i công ngh&#7879; và ph&#7843;i th&#7921;c 
hi&#7879;n
    theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t v&#7873; 
&#273;&#7845;u th&#7847;u&#8230;<br>Tr&#7909; s&#7903; làm vi&#7879;c s&#7917; 
d&#7909;ng không
    &#273;úng m&#7909;c &#273;ích ho&#7863;c không s&#7917; d&#7909;ng thì 
ph&#7843;i b&#7883; thu h&#7891;i, m&#7885;i kho&#7843;n thu phát
    sinh do vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng tr&#7909; s&#7903; làm 
vi&#7879;c không &#273;úng m&#7909;c &#273;ích ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c 
thu h&#7891;i
    và n&#7897;p vào ngân sách nhà n&#432;&#7899;c&#8230;<br>Vi&#7879;c 
tuy&#7875;n d&#7909;ng cán b&#7897;, công ch&#7913;c, viên
    ch&#7913;c trong c&#417; quan, t&#7893; ch&#7913;c ph&#7843;i c&#259;n 
c&#7913; vào tiêu chu&#7849;n, trình &#273;&#7897; chuyên môn,
    nghi&#7879;p v&#7909;, yêu c&#7847;u nhi&#7879;m v&#7909;, kh&#7889;i 
l&#432;&#7907;ng công vi&#7879;c và trong ph&#7841;m vi biên ch&#7871;
    &#273;&#432;&#7907;c c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c có th&#7849;m 
quy&#7873;n quy&#7871;t &#273;&#7883;nh, b&#7843;o &#273;&#7843;m công khai, 
minh b&#7841;ch
    và theo &#273;úng quy &#273;&#7883;nh v&#7873; tuy&#7875;n d&#7909;ng 
cán b&#7897;, công ch&#7913;c, viên ch&#7913;c. Không &#273;&#432;&#7907;c
    tuy&#7875;n d&#7909;ng theo hình th&#7913;c biên ch&#7871; ho&#7863;c 
h&#7907;p &#273;&#7891;ng dài h&#7841;n &#273;&#7889;i v&#7899;i nh&#7919;ng 
công
    vi&#7879;c có th&#7875; áp d&#7909;ng hình th&#7913;c h&#7907;p 
&#273;&#7891;ng thuê khoán...<br>Lu&#7853;t này có hi&#7879;u l&#7921;c
    t&#7915; ngày 01/6/2006.Pháp l&#7879;nh th&#7921;c hành ti&#7871;t 
ki&#7879;m ch&#7889;ng lãng phí ngày
    26/02/1998 h&#7845;t hi&#7879;u l&#7921;c k&#7875; t&#7915; ngày 
Lu&#7853;t này có hi&#7879;u l&#7921;c./.</td></tr></table> <table ><tr><td 
class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t 
s&#7889; 50/2005/QH11 Lu&#7853;t S&#7903; h&#7919;u trí
    tu&#7879;</td></tr> <tr><td class="tomtat"> &#272;&#7889;i 
t&#432;&#7907;ng quy&#7873;n tác gi&#7843; bao g&#7891;m: tác
        ph&#7849;m v&#259;n h&#7885;c ngh&#7879; thu&#7853;t, khoa 
h&#7885;c;&#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng quy&#7873;n liên quan &#273;&#7871;n 
quy&#7873;n
        tác gi&#7843; bao g&#7891;m cu&#7897;c bi&#7875;u di&#7877;n, 
b&#7843;n ghi âm, ghi hình,..<br>&#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng
        quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u công nghi&#7879;p bao g&#7891;m 
sáng ch&#7871;, ki&#7875;u dáng công nghi&#7879;p, bí m&#7853;t
        kinh doanh, tên th&#432;&#417;ng m&#7841;i, ch&#7881; d&#7851;n 
&#273;&#7883;a lý, thi&#7871;t k&#7871; b&#7889; trí m&#7841;ch tích
        h&#7907;p bán d&#7851;n.<br>Quy&#7873;n tác gi&#7843; phát sinh 
k&#7875; t&#7915; khi tác ph&#7849;m &#273;&#432;&#7907;c sáng t&#7841;o
        và &#273;&#432;&#7907;c th&#7875; hi&#7879;n d&#432;&#7899;i 
m&#7897;t hình th&#7913;c v&#7853;t ch&#7845;t nh&#7845;t &#273;&#7883;nh, 
không phân bi&#7879;t
        n&#7897;i dung, ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng, hình th&#7913;c, 
ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n, ngôn ng&#7919;, &#273;ã công b&#7889; hay
        ch&#432;a công b&#7889;, &#273;ã &#273;&#259;ng ký hay 
ch&#432;a &#273;&#259;ng ký.<br>Quy&#7873;n liên quan phát sinh
        k&#7875; t&#7915; khi cu&#7897;c bi&#7875;u di&#7877;n, 
b&#7843;n ghi âm, ghi hình, ch&#432;&#417;ng trình phát sóng,
        tín hi&#7879;u v&#7879; tinh mang ch&#432;&#417;ng trình 
&#273;&#432;&#7907;c mã hoá &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7883;nh hình 
ho&#7863;c th&#7921;c
        hi&#7879;n mà không gây ph&#432;&#417;ng h&#7841;i 
&#273;&#7871;n quy&#7873;n tác gi&#7843;&#8230;<br>Ch&#7911; th&#7875; 
quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u
        trí tu&#7879; ch&#7881; &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c 
hi&#7879;n quy&#7873;n c&#7911;a mình trong ph&#7841;m vi và th&#7901;i 
h&#7841;n b&#7843;o
        h&#7897; theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a Lu&#7853;t S&#7903; 
h&#7919;u trí tu&#7879;.<br>Trong tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p nh&#7857;m 
b&#7843;o
        &#273;&#7843;m m&#7909;c tiêu qu&#7889;c phòng, an ninh, dân 
sinh và các l&#7907;i ích khác c&#7911;a Nhà
        n&#432;&#7899;c, xã h&#7897;i quy &#273;&#7883;nh t&#7841;i 
Lu&#7853;t này, Nhà n&#432;&#7899;c có quy&#7873;n c&#7845;m ho&#7863;c 
h&#7841;n ch&#7871;
        ch&#7911; th&#7875; quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u trí 
tu&#7879; th&#7921;c hi&#7879;n quy&#7873;n c&#7911;a mình ho&#7863;c 
bu&#7897;c ch&#7911; th&#7875;
        quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u trí tu&#7879; ph&#7843;i cho 
phép t&#7893; ch&#7913;c, cá nhân khác s&#7917; d&#7909;ng m&#7897;t
        ho&#7863;c m&#7897;t s&#7889; quy&#7873;n c&#7911;a mình 
v&#7899;i nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u ki&#7879;n phù h&#7907;p&#8230;<br>Trong 
tr&#432;&#7901;ng
        h&#7907;p tác ph&#7849;m, cu&#7897;c bi&#7875;u di&#7877;n, 
b&#7843;n ghi âm, ghi hình, ch&#432;&#417;ng trình phát
        sóng có &#273;&#7891;ng ch&#7911; s&#7903; h&#7919;u thì 
vi&#7879;c chuy&#7875;n nh&#432;&#7907;ng ph&#7843;i có s&#7921; tho&#7843; 
thu&#7853;n c&#7911;a
        t&#7845;t c&#7843; các &#273;&#7891;ng ch&#7911; s&#7903; 
h&#7919;u, trong tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p có &#273;&#7891;ng ch&#7911; 
s&#7903; h&#7919;u nh&#432;ng
        tác ph&#7849;m, cu&#7897;c bi&#7875;u di&#7877;n, b&#7843;n ghi 
âm, ghi hình, ch&#432;&#417;ng trình phát sóng
        có các ph&#7847;n riêng bi&#7879;t có th&#7875; tách ra 
s&#7917; d&#7909;ng &#273;&#7897;c l&#7853;p thì ch&#7911; s&#7903; h&#7919;u
        quy&#7873;n tác gi&#7843;, ch&#7911; s&#7903; h&#7919;u 
quy&#7873;n liên quan có quy&#7873;n chuy&#7875;n nh&#432;&#7907;ng quy&#7873;n
        tác gi&#7843;, quy&#7873;n liên quan &#273;&#7889;i v&#7899;i 
ph&#7847;n riêng bi&#7879;t c&#7911;a mình cho t&#7893; ch&#7913;c,
        cá nhân khác&#8230;<br>Quy&#7873;n tác gi&#7843; &#273;&#7889;i 
v&#7899;i tác ph&#7849;m bao g&#7891;m quy&#7873;n nhân thân
        và quy&#7873;n tài s&#7843;n.<br>Ch&#7911; s&#7903; h&#7919;u 
&#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng s&#7903; h&#7919;u công nghi&#7879;p có các
        quy&#7873;n tài s&#7843;n sau: s&#7917; d&#7909;ng, cho phép 
ng&#432;&#7901;i khác s&#7917; d&#7909;ng &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng 
s&#7903; h&#7919;u </td></tr></table> <table ><tr><td class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t 
s&#7889; 55/2005/QH11 Lu&#7853;t Phòng, ch&#7889;ng
    tham nh&#361;ng</td></tr> <tr><td class="tomtat"> Lu&#7853;t này quy 
&#273;&#7883;nh v&#7873; phòng
        ng&#7915;a, phát hi&#7879;n, x&#7917; lý ng&#432;&#7901;i có 
hành vi tham nh&#361;ng và trách nhi&#7879;m c&#7911;a c&#417;
        quan, t&#7893; ch&#7913;c, &#273;&#417;n v&#7883;, cá nhân 
trong phòng, ch&#7889;ng tham nh&#361;ng.Tham nh&#361;ng
        là hành vi c&#7911;a ng&#432;&#7901;i có ch&#7913;c v&#7909;, 
quy&#7873;n h&#7841;n &#273;ã l&#7907;i d&#7909;ng ch&#7913;c v&#7909; 
quy&#7873;n h&#7841;n
        &#273;ó vì v&#7909; l&#7907;i.<br>Ng&#432;&#7901;i có 
ch&#7913;c v&#7909; quy&#7873;n h&#7841;n bao g&#7891;m: Cán b&#7897;, công 
ch&#7913;c,
        viên ch&#7913;c; s&#297; quan, quân nhân chuyên nghi&#7879;p; 
cán b&#7897; lãnh &#273;&#7841;o, qu&#7843;n lý
        trong doanh nghi&#7879;p c&#7911;a nhà 
n&#432;&#7899;c;ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c giao th&#7921;c 
hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909;, công
        v&#7909; có quy&#7873;n h&#7841;n trong khi th&#7921;c 
hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909;, công v&#7909; &#273;ó.<br>Các hành vi
        tham nh&#361;ng bao g&#7891;m: Tham ô tài s&#7843;n; nh&#7853;n 
h&#7889;i l&#7897;; l&#7841;m d&#7909;ng ch&#7913;c v&#7909; quy&#7873;n
        h&#7841;n chi&#7871;m &#273;o&#7841;t tài s&#7843;n; l&#7907;i 
d&#7909;ng ch&#7913;c v&#7909; quy&#7873;n h&#7841;n trong khi thi hành
        nhi&#7879;m v&#7909;, công v&#7909; vì v&#7909; 
l&#7907;i;&#8230;<br>B&#7893; sung thêm m&#7897;t s&#7889; &#273;&#7889;i 
t&#432;&#7907;ng vào di&#7879;n
        ph&#7843;i kê khai tài s&#7843;n nh&#432;: m&#7897;t s&#7889; 
cán b&#7897;, công ch&#7913;c t&#7841;i xã, ph&#432;&#7901;ng, th&#7883;
        tr&#7845;n, ng&#432;&#7901;i làm công tác qu&#7843;n lý ngân 
sách, tài s&#7843;n Nhà n&#432;&#7899;c ho&#7863;c tr&#7921;c
        ti&#7871;p ti&#7871;p xúc và gi&#7843;i quy&#7871;t công 
vi&#7879;c c&#7911;a c&#417; quan, t&#7893; ch&#7913;c, &#273;&#417;n v&#7883;, 
cá
        nhân. V&#7873; tài s&#7843;n kê khai, lu&#7853;t &#273;ã quy 
&#273;&#7883;nh rõ h&#417;n g&#7891;m: kim khí, &#273;á quý,
        ti&#7873;n, gi&#7845;y t&#7901; có giá và các lo&#7841;i tài 
s&#7843;n khác v&#7899;i giá tr&#7883; m&#7895;i lo&#7841;i t&#7915; 50
        tri&#7879;u &#273;&#7891;ng tr&#7903; lên&#8230;<br>Báo chí có 
quy&#7873;n yêu c&#7847;u c&#417; quan, t&#7893;, ch&#7913;c, cá
        nhân có th&#7849;m quy&#7873;n cung c&#7845;p thông tin, tài 
li&#7879;u liên quan &#273;&#7871;n hành vi
        tham nh&#361;ng. C&#417; quan &#273;&#432;&#7907;c yêu 
c&#7847;u có trách nhi&#7879;m cung c&#7845;p thông tin, tài
        li&#7879;u theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t, 
n&#7871;u không cung c&#7845;p ph&#7843;i tr&#7843; l&#7901;i b&#7857;ng
        v&#259;n b&#7843;n và nêu rõ lý do&#8230;<br>Hàng n&#259;m, 
Chính ph&#7911; có trách nhi&#7879;m báo cáo
        Qu&#7889;c h&#7897;i, UBND có trách nhi&#7879;m báo cáo 
H&#272;ND cùng c&#7845;p v&#7873; công tác phòng
        ch&#7889;ng tham nh&#361;ng. &#272;&#7863;c bi&#7879;t, 
Qu&#7889;c h&#7897;i giao cho U&#7927; ban pháp lu&#7853;t tr&#7921;c ti&#7871;p
        làm nhi&#7879;m v&#7909; giám sát vi&#7879;c phát hi&#7879;n và 
x&#7917; lý hành vi tham nh&#361;ng&#8230;<br>
        Vi&#7879;c c&#7893; ph&#7847;n hoá doanh nghi&#7879;p c&#7911;a 
Nhà n&#432;&#7899;c ph&#7843;i công khai, minh b&#7841;ch,
        không &#273;&#432;&#7907;c c&#7893; ph&#7847;n hoá khép kín 
trong n&#7897;i b&#7897; doanh nghi&#7879;p. Doanh nghi&#7879;p
        &#273;&#432;&#7907;c c&#7893; ph&#7847;n hoá có trách 
nhi&#7879;m công khai th&#7921;c tr&#7841;ng tài chính khi xác
        &#273;&#7883;nh giá tr&#7883; doanh 
nghi&#7879;p.<br>Ng&#432;&#7901;i cho phép s&#7917; d&#7909;ng v&#432;&#7907;t 
ch&#7871; &#273;&#7897;, &#273;&#7883;nh
        m&#7913;c, tiêu chu&#7849;n ph&#7843;i b&#7891;i 
th&#432;&#7901;ng ph&#7847;n giá tr&#7883; mà mình cho phép s&#7917; d&#7909;ng
        v&#432;&#7907;t quá, ng&#432;&#7901;i s&#7917; d&#7909;ng 
v&#432;&#7907;t ch&#7871; &#273;&#7897;, &#273;&#7883;nh m&#7913;c, tiêu 
chu&#7849;n có trách nhi&#7879;m
        liên &#273;&#7899;i b&#7891;i th&#432;&#7901;ng ph&#7847;n giá 
tr&#7883; &#273;&#432;&#7907;c s&#7917; d&#7909;ng v&#432;&#7907;t 
quá&#8230;<br>Lu&#7853;t này có
        hi&#7879;u l&#7921;c k&#7875; t&#7915; ngày 01/6/2006. Pháp 
l&#7879;nh ch&#7889;ng tham nh&#361;ng ngày
        26/02/1998 và Pháp l&#7879;nh s&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7893; 
sung m&#7897;t </td></tr></table> <table ><tr><td class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t 
s&#7889; 56/2005/QH11 Lu&#7853;t Nhà &#7903;</td></tr> <tr><td class="tomtat">
        Lu&#7853;t này quy &#273;&#7883;nh v&#7873; s&#7903; h&#7919;u 
nhà &#7903;, phát tri&#7875;n, qu&#7843;n lý vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng,
        giao d&#7883;ch v&#7873; nhà &#7903; và qu&#7843;n lý nhà 
n&#432;&#7899;c v&#7873; nhà &#7903;. Nhà &#7903; theo quy &#273;&#7883;nh 
c&#7911;a
        Lu&#7853;t này là công trình xây d&#7921;ng v&#7899;i m&#7909;c 
&#273;ích &#273;&#7875; &#7903; và ph&#7909;c v&#7909; các nhu c&#7847;u
        sinh ho&#7841;t c&#7911;a h&#7897; gia &#273;ình, cá 
nhân.<br>Lu&#7853;t này áp d&#7909;ng v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c,
        cá nhân có liên quan &#273;&#7871;n s&#7903; h&#7919;u nhà 
&#7903;, phát tri&#7875;n, qu&#7843;n lý vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng
        nhà &#7903;, giao d&#7883;ch v&#7873; nhà &#7903; và qu&#7843;n 
lý nhà n&#432;&#7899;c v&#7873; nhà &#7903;.<br>Nh&#7919;ng hành vi
        b&#7883; nghiêm c&#7845;m trong l&#297;nh v&#7921;c nhà 
&#7903;: Xâm ph&#7841;m, c&#7843;n tr&#7903; vi&#7879;c th&#7921;c hi&#7879;n 
các
        quy&#7873;n và ngh&#297;a v&#7909; v&#7873; s&#7903; h&#7919;u, 
s&#7917; d&#7909;ng nhà &#7903; c&#7911;a t&#7893; ch&#7913;c, cá nhân; 
Gi&#7843;
        m&#7841;o, gian l&#7853;n gi&#7845;y t&#7901;, làm sai 
l&#7879;ch h&#7891; s&#417; trong vi&#7879;c c&#7845;p gi&#7845;y ch&#7913;ng 
nh&#7853;n
        quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u &#273;&#7889;i v&#7899;i nhà 
&#7903;;&#8230;<br>&#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng &#273;&#432;&#7907;c 
s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903; t&#7841;i Vi&#7879;t Nam
        bao g&#7891;m: T&#7893; ch&#7913;c, cá nhân trong 
n&#432;&#7899;c không ph&#7909; thu&#7897;c vào n&#417;i &#273;&#259;ng kí
        kinh doanh, n&#417;i &#273;&#259;ng kí h&#7897; kh&#7859;u 
th&#432;&#7901;ng trú; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#273;&#7883;nh c&#432; 
&#7903;
        n&#432;&#7899;c ngoài; t&#7893; ch&#7913;c,cá nhân &#7903; 
n&#432;&#7899;c ngoài theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a Lu&#7853;t này.<br>
        T&#7893; ch&#7913;c, cá nhân có nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u 
ki&#7879;n sau &#273;&#432;&#7907;c c&#7845;p Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n 
quy&#7873;n
        s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903;: Thu&#7897;c &#273;&#7889;i 
t&#432;&#7907;ng &#273;&#432;&#7907;c s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903; t&#7841;i 
Vi&#7879;t Nam; có nhà &#7903;
        &#273;&#432;&#7907;c t&#7841;o l&#7853;p h&#7907;p pháp thông 
qua vi&#7879;c &#273;&#7847;u t&#432; xây d&#7921;ng, mua bán, t&#7863;ng cho,
        th&#7915;a k&#7871;, &#273;&#7893;i nhà &#7903; và các hình 
th&#7913;c khác theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t.<br>
        Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n quy&#7873;n s&#7903; 
h&#7919;u nhà &#7903; không còn hi&#7879;u l&#7921;c pháp lý trong các
        tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p sau: Nhà &#7903; b&#7883; tiêu 
h&#7911;y ho&#7863;c b&#7883; phá v&#7905;; Nhà &#7903; b&#7883; t&#7883;ch thu 
ho&#7863;c
        tr&#432;ng mua theo quy&#7871;t &#273;&#7883;nh c&#7911;a 
c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c có th&#7849;m quy&#7873;n;&#8230;<br>&#7910;y 
ban
        nhân dân c&#7845;p t&#7881;nh c&#7845;p Gi&#7845;y ch&#7913;ng 
nh&#7853;n quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903; cho t&#7893; 
ch&#7913;c.&#7910;y
        ban nhân dân c&#7845;p huy&#7879;n c&#7845;p Gi&#7845;y 
ch&#7913;ng nh&#7853;n quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903; cho cá
        nhân.<br>K&#7875; t&#7915; 01/7/2006, ng&#432;&#7901;i 
Vi&#7879;t Nam &#273;&#7883;nh c&#432; &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài v&#7873; 
&#273;&#7847;u t&#432;
        lâu dài t&#7841;i Vi&#7879;t Nam, ng&#432;&#7901;i có công 
&#273;óng góp v&#7899;i &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, nhà ho&#7841;t 
&#273;&#7897;ng
        v&#259;n hóa, nhà khoa h&#7885;c có nhu c&#7847;u v&#7873; 
ho&#7841;t &#273;&#7897;ng th&#432;&#7901;ng xuyên t&#7841;i Vi&#7879;t Nam
        nh&#7857;m ph&#7909;c v&#7909; s&#7921; nghi&#7879;p xây 
d&#7921;ng &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, ng&#432;&#7901;i 
&#273;&#432;&#7907;c phép v&#7873; s&#7889;ng &#7893;n
        &#273;&#7883;nh t&#7841;i Vi&#7879;t Nam và các &#273;&#7889;i 
t&#432;&#7907;ng khác do &#7910;y ban th&#432;&#7901;ng v&#7909; Qu&#7889;c 
h&#7897;i quy
        &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c s&#7903; h&#7919;u nhà 
&#7903; t&#7841;i Vi&#7879;t Nam&#8230;<br>Ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam 
&#273;&#7883;nh c&#432; &#7903; n&#432;&#7899;c
        ngoài không thu&#7897;c di&#7879;n quy &#273;&#7883;nh 
t&#7841;i kho&#7843;n trên &#273;ã v&#7873; Vi&#7879;t Nam c&#432; trú v&#7899;i
        th&#7901;i h&#7841;n &#273;&#432;&#7907;c phép t&#7915; sáu 
tháng tr&#7903; lên &#273;&#432;&#7907;c s&#7903; h&#7919;u m&#7897;t nhà 
&#7903; riêng l&#7867;
        ho&#7863;c m&#7897;t c&#259;n h&#7897;&#8230;<br>H&#7891; 
s&#417; &#273;&#7873; ngh&#7883; c&#7845;p Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n 
quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903;
        bao g&#7891;m: &#272;&#417;n &#273;&#7873; ngh&#7883; c&#7845;p 
Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n quy&#7873;n s&#7903; h&#7919;u nhà &#7903;, 
B&#7843;n sao m&#7897;t
        trong các gi&#7845;y t&#7901;: gi&#7845;y phép xây d&#7921;ng, 
quy&#7871;t &#273;&#7883;nh phê duy&#7879;t d&#7921; án phát
        tri&#7875;n nhà &#7903;, Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n 
&#273;&#7847;u t&#432;, gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n quy&#7873;n s&#7917; 
d&#7909;ng &#273;&#7845;t
        ho&#7863;c m&#7897;t trong các lo&#7841;i gi&#7845;y t&#7901; 
h&#7907;p l&#7879; v&#7873; quy&#7873;n s&#7917; d&#7909;ng &#273;&#7845;t..., 
S&#417; &#273;&#7891;
        nhà &#7903;, &#273;&#7845;t &#7903;.<br>Phát tri&#7875;n nhà 
&#7903; ph&#7843;i b&#7843;o &#273;&#7843;m cho công dân có ch&#7895; &#7903; 
phù
        h&#7907;p v&#7899;i kh&#7843; n&#259;ng thu nh&#7853;p 
c&#7911;a các &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng khác nhau, &#273;i&#7873;u 
ki&#7879;n kinh t&#7871;
        - xã h&#7897;i c&#7911;a &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, 
c&#7911;a t&#7915;ng &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng, t&#7915;ng 
b&#432;&#7899;c c&#7843;i thi&#7879;n ch&#7895; &#7903;
        c&#7911;a các t&#7847;ng l&#7899;p dân c&#432;, thúc 
&#273;&#7849;y hình thành và phát tri&#7875;n th&#7883; tr&#432;&#7901;ng
        b&#7845;t &#273;&#7897;ng s&#7843;n nhà &#7903;, góp ph&#7847;n 
phát tri&#7875;n &#273;ô th&#7883; và nông</td></tr></table> <table ><tr><td 
class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t 
s&#7889; 59/2005/QH11 Lu&#7853;t &#272;&#7847;u t&#432;</td></tr> <tr><td 
class="tomtat">
        Lu&#7853;t này quy &#273;&#7883;nh v&#7873; ho&#7841;t 
&#273;&#7897;ng &#273;&#7847;u t&#432; nh&#7857;m m&#7909;c &#273;ích kinh 
doanh; quy&#7873;n và
        ngh&#297;a v&#7909; c&#7911;a nhà &#273;&#7847;u t&#432;; 
b&#7843;o &#273;&#7843;m quy&#7873;n và l&#7907;i ích h&#7907;p pháp c&#7911;a 
nhà &#273;&#7847;u
        t&#432;; khuy&#7871;n khích và &#432;u &#273;ãi &#273;&#7847;u 
t&#432;; qu&#7843;n lý nhà n&#432;&#7899;c v&#7873; &#273;&#7847;u t&#432; 
t&#7841;i Vi&#7879;t
        Nam và &#273;&#7847;u t&#432; t&#7915; Vi&#7879;t Nam ra 
n&#432;&#7899;c ngoài.<br>&#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng áp d&#7909;ng: Nhà 
&#273;&#7847;u
        t&#432; trong n&#432;&#7899;c và nhà &#273;&#7847;u t&#432; 
n&#432;&#7899;c ngoài th&#7921;c hi&#7879;n ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
&#273;&#7847;u t&#432; trên
        lãnh th&#7893; Vi&#7879;t Nam và &#273;&#7847;u t&#432; 
t&#7915; Vi&#7879;t Nam ra n&#432;&#7899;c ngoài. T&#7893; ch&#7913;c, cá nhân
        liên quan &#273;&#7871;n ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
&#273;&#7847;u t&#432;.<br>Nhà &#273;&#7847;u t&#432; là t&#7893; ch&#7913;c, 
cá nhân th&#7921;c
        hi&#7879;n ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#273;&#7847;u t&#432; 
theo quy &#273;&#7883;nh cu&#7843; pháp lu&#7853;t Vi&#7879;t Nam bao g&#7891;m:
        Doanh nghi&#7879;p thu&#7897;c các thành ph&#7847;n kinh 
t&#7871; &#273;&#432;&#7907;c thành l&#7853;p theo Lu&#7853;t Doanh
        nghi&#7879;p; H&#7907;p tác xã, liên hi&#7879;p h&#7907;p tác 
xã thành l&#7853;p theo Lu&#7853;t H&#7907;p tác xã;
        Doanh nghi&#7879;p có v&#7889;n &#273;&#7847;u t&#432; 
n&#432;&#7899;c ngoài &#273;&#432;&#7907;c thành l&#7853;p tr&#432;&#7899;c khi 
Lu&#7853;t này
        có hi&#7879;u l&#7921;c; H&#7897; kinh doanh, cá 
nhân;&#8230;<br>Cho phép m&#7897;t nhà &#273;&#7847;u t&#432; có th&#7875;
        &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7873;u d&#7921; 
án khác nhau mà không nh&#7845;t thi&#7871;t ph&#7843;i thành l&#7853;p
        m&#7897;t t&#7893; ch&#7913;c kinh t&#7871; m&#7899;i. 
Vi&#7879;c b&#7855;t bu&#7897;c ph&#7843;i thành l&#7853;p m&#7897;t t&#7893; 
ch&#7913;c kinh
        t&#7871; m&#7899;i ch&#7881; áp d&#7909;ng &#273;&#7889;i 
v&#7899;i các nhà &#273;&#7847;u t&#432; n&#432;&#7899;c ngoài l&#7847;n 
&#273;&#7847;u &#273;&#7847;u t&#432; vào
        Vi&#7879;t Nam&#8230;<br>D&#7921; án có v&#7889;n 
&#273;&#7847;u t&#432; trong n&#432;&#7899;c có v&#7889;n d&#432;&#7899;i 15 
t&#7881; &#273;&#7891;ng và
        không thu&#7897;c danh m&#7909;c &#273;&#7847;u t&#432; có 
&#273;i&#7873;u ki&#7879;n thì nhà &#273;&#7847;u t&#432; không ph&#7843;i làm
        th&#7911; t&#7909;c &#273;&#259;ng ký &#273;&#7847;u t&#432;. 
&#272;&#7889;i v&#7899;i các d&#7921; án trong n&#432;&#7899;c có quy mô 
t&#7915; 15 &#273;&#7871;n
        d&#432;&#7899;i 300 t&#7881; &#273;&#7891;ng và không 
thu&#7897;c danh m&#7909;c &#273;&#7847;u t&#432; có &#273;i&#7873;u ki&#7879;n 
thì ph&#7843;i
        làm th&#7911; t&#7909;c &#273;&#259;ng ký &#273;&#7847;u 
t&#432; theo m&#7851;u. Tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p nhà &#273;&#7847;u t&#432; 
có yêu c&#7847;u
        c&#7845;p gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n &#273;&#7847;u 
t&#432; thì c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c c&#7845;p t&#7881;nh s&#7869; 
c&#7845;p gi&#7845;y
        này&#8230;<br>V&#7899;i d&#7921; án có v&#7889;n &#273;&#7847;u 
t&#432; n&#432;&#7899;c ngoài có quy mô v&#7889;n d&#432;&#7899;i 300 t&#7881;
        &#273;&#7891;ng và không thu&#7897;c danh m&#7909;c 
&#273;&#7847;u t&#432; có &#273;i&#7873;u ki&#7879;n thì nhà &#273;&#7847;u 
t&#432; làm th&#7911;
        t&#7909;c &#273;&#259;ng ký &#273;&#7847;u t&#432; t&#7841;i 
c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c v&#7873; qu&#7843;n lý &#273;&#7847;u t&#432; 
c&#7845;p t&#7881;nh &#273;&#7875;
        &#273;&#432;&#7907;c c&#7845;p gi&#7845;y ch&#7913;ng 
nh&#7853;n &#273;&#7847;u t&#432;. C&#417; quan này ph&#7843;i c&#7845;p 
gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n
        &#273;&#7847;u t&#432; trong th&#7901;i gian 15 ngày k&#7875; 
t&#7915; khi nh&#7853;n &#273;&#7911; h&#7891; s&#417; h&#7907;p 
l&#7879;&#8230;<br>&#272;&#7889;i
        v&#7899;i các d&#7921; án (c&#7843; trong và ngoài 
n&#432;&#7899;c) có quy mô t&#7915; 300 t&#7881; &#273;&#7891;ng tr&#7903; lên
        và thu&#7897;c danh m&#7909;c d&#7921; án &#273;&#7847;u 
t&#432; có &#273;i&#7873;u ki&#7879;n thì ph&#7843;i làm th&#7911; t&#7909;c 
th&#7849;m
        tra v&#7899;i th&#7901;i gian không quá 30 ngày &#273;&#7875; 
&#273;&#432;&#7907;c c&#7845;p gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n &#273;&#7847;u 
t&#432;.
        Riêng &#273;&#7889;i v&#7899;i các d&#7921; án quan tr&#7885;ng 
c&#7845;p qu&#7889;c gia, Qu&#7889;c h&#7897;i quy&#7871;t &#273;&#7883;nh 
ch&#7911;
        tr&#432;&#417;ng &#273;&#7847;u t&#432; và quy &#273;&#7883;nh 
tiêu chu&#7849;n d&#7921; án, Chính ph&#7911; quy &#273;&#7883;nh trình 
t&#7921;,
        th&#7911; t&#7909;c th&#7849;m tra và c&#7845;p gi&#7845;y 
ch&#7913;ng nh&#7853;n &#273;&#7847;u t&#432;&#8230;<br>&#272;&#7875; 
&#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7847;u t&#432; ra
        n&#432;&#7899;c ngoài theo hình th&#7913;c &#273;&#7847;u 
t&#432; tr&#7921;c ti&#7871;p, nhà &#273;&#7847;u t&#432; ph&#7843;i có các 
&#273;i&#7873;u
        ki&#7879;n sau: có d&#7921; án &#273;&#7847;u t&#432; ra 
n&#432;&#7899;c ngoài; th&#7921;c hi&#7879;n &#273;&#7847;y &#273;&#7911; các 
ngh&#297;a v&#7909;
        tài chính &#273;&#7889;i v&#7899;i nhà n&#432;&#7899;c 
Vi&#7879;t Nam; &#273;&#432;&#7907;c c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c 
qu&#7843;n lý &#273;&#7847;u
        t&#432; c&#7845;p Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n 
&#273;&#7847;u t&#432;.<br>Vi&#7879;c &#273;&#7847;u t&#432; ra n&#432;&#7899;c 
ngoài theo hình
        th&#7913;c &#273;&#7847;u t&#432; gián ti&#7871;p ph&#7843;i 
tuân th&#7911; các quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t v&#7873; ngân
        hàng, ch&#7913;ng khoán và các quy &#273;&#7883;nh khác 
c&#7911;a pháp lu&#7853;t có liên quan.<br>
        Vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng v&#7889;n c&#7911;a Nhà 
n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; &#273;&#7847;u t&#432; ra n&#432;&#7899;c ngoài 
ph&#7843;i tuân th&#7911; các
        quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t v&#7873; 
qu&#7843;n lý, s&#7917; d&#7909;ng v&#7889;n Nhà n&#432;&#7899;c.<br>Lu&#7853;t 
này có
        hi&#7879;u l&#7921;c k&#7875; t&#7915; ngày 
01/7/2006.Lu&#7853;t này thay th&#7871; Lu&#7853;t &#272;&#7847;u t&#432; 
n&#432;&#7899;c ngoài
        t&#7841;i Vi&#7879;t Nam n&#259;m 1996, Lu&#7853;t s&#7917;a 
&#273;&#7893;i, b&#7893; sung m&#7897;t s&#7889; &#273;i&#7873;u c&#7911;a 
Lu&#7853;t &#272;&#7847;u t&#432;
        n&#432;&#7899;c ngoài n&#259;m 2000 và Lu&#7853;t 
</td></tr></table> <table ><tr><td class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t 
s&#7889; 60/2005/QH11 Lu&#7853;t Doanh nghi&#7879;p</td></tr> <tr><td 
class="tomtat">
        Lu&#7853;t này quy &#273;&#7883;nh v&#7873; vi&#7879;c thành 
l&#7853;p, t&#7893; ch&#7913;c qu&#7843;n lý và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
c&#7911;a
        công ty trách nhi&#7879;m h&#7919;u h&#7841;n (TNHH), công ty 
c&#7893; ph&#7847;n (CP), công ty h&#7907;p
        danh (HD) và doanh nghi&#7879;p t&#432; nhân (DNTN) thu&#7897;c 
m&#7885;i thành ph&#7847;n kinh t&#7871;
        (g&#7885;i chung là doanh nghi&#7879;p); quy &#273;&#7883;nh 
v&#7873; nhóm công ty.<br>&#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng áp
        d&#7909;ng: các doanh nghi&#7879;p thu&#7897;c m&#7885;i thành 
ph&#7847;n kinh t&#7871;; t&#7893; ch&#7913;c, cá nhân có
        liên quan &#273;&#7871;n vi&#7879;c thành l&#7853;p, t&#7893; 
ch&#7913;c qu&#7843;n lý và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a các doanh
        nghi&#7879;p.<br>T&#7893; ch&#7913;c, cá nhân sau &#273;ây 
không &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n thành l&#7853;p và qu&#7843;n
        lý doanh nghi&#7879;p t&#7841;i Vi&#7879;t Nam: C&#417; quan 
nhà n&#432;&#7899;c, &#273;&#417;n v&#7883; l&#7921;c l&#432;&#7907;ng v&#361;
        trang nhân dân Vi&#7879;t Nam s&#7917; d&#7909;ng tài s&#7843;n 
nhà n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; thành l&#7853;p doanh
        nghi&#7879;p kinh doanh thu l&#7907;i riêng cho c&#417; quan, 
&#273;&#417;n v&#7883; mình; Cán b&#7897;, công
        ch&#7913;c theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t 
cán b&#7897;, công ch&#7913;c; s&#297; quan, h&#7841; s&#297; quan,
        quân nhân chuyên nghi&#7879;p;&#8230;<br>T&#7893; ch&#7913;c, 
cá nhân sau &#273;ây không &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n
        mua c&#7893; ph&#7847;n cu&#7843; công ty c&#7893; ph&#7847;n, 
góp v&#7889;n vào công ty TNHH, công ty HD
        theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a Lu&#7853;t này: C&#417; quan 
nhà n&#432;&#7899;c, &#273;&#417;n v&#7883; l&#7921;c l&#432;&#7907;ng v&#361; 
trang
        nhân dân Vi&#7879;t Nam s&#7917; d&#7909;ng tài s&#7843;n nhà 
n&#432;&#7899;c góp v&#7889;n vào doanh nghi&#7879;p &#273;&#7875;
        thu l&#7907;i riêng cho c&#417; quan, &#273;&#417;n v&#7883; 
mình; Các &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng không &#273;&#432;&#7907;c góp 
v&#7889;n
        vào doanh nghi&#7879;p theo quy &#273;&#7883;nh cu&#7843; pháp 
lu&#7853;t v&#7873; cán b&#7897;, công ch&#7913;c.<br>
        Khi thay &#273;&#7893;i tên, &#273;&#7883;a ch&#7881; tr&#7909; 
s&#7903; chính, chi nhánh, v&#259;n phòng &#273;&#7841;i di&#7879;n,
        m&#7909;c tiêu và ngành, ngh&#7873; kinh doanh, v&#7889;n 
&#273;i&#7873;u l&#7879; ho&#7863;c s&#7889; c&#7893; ph&#7847;n 
&#273;&#432;&#7907;c
        quy&#7873;n chào bán, v&#7889;n &#273;&#7847;u t&#432; 
c&#7911;a ch&#7911; doanh nghi&#7879;p, thay &#273;&#7893;i ng&#432;&#7901;i 
&#273;&#7841;i di&#7879;n
        theo pháp lu&#7853;t c&#7911;a doanh nghi&#7879;p và các 
v&#7845;n &#273;&#7873; khác trong n&#7897;i dung h&#7891; s&#417;
        &#273;&#259;ng ký kinh doanh thì doanh nghi&#7879;p ph&#7843;i 
&#273;&#259;ng ký v&#7899;i c&#417; quan &#273;&#259;ng ký
        kinh doanh trong th&#7901;i h&#7841;n m&#432;&#7901;i ngày làm 
vi&#7879;c, k&#7875; t&#7915; ngày quy&#7871;t &#273;&#7883;nh thay
        &#273;&#7893;i.<br>&#272;&#7889;i v&#7899;i Công ty TNHH hai 
thành viên tr&#7903; lên, thành viên ph&#7843;i góp
        v&#7889;n &#273;&#7847;y &#273;&#7911; và &#273;úng h&#7841;n 
b&#7857;ng lo&#7841;i tài s&#7843;n góp v&#7889;n nh&#432; &#273;ã cam 
k&#7871;t. Tr&#432;&#7901;ng
        h&#7907;p thành viên thay &#273;&#7893;i lo&#7841;i tài 
s&#7843;n góp v&#7889;n &#273;ã cam k&#7871;t thì ph&#7843;i 
&#273;&#432;&#7907;c s&#7921;
        nh&#7845;t trí c&#7911;a các thành viên còn l&#7841;i. 
Tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p có thành viên không góp
        &#273;&#7911; và &#273;úng h&#7841;n s&#7889; v&#7889;n &#273;ã 
cam k&#7871;t thì s&#7889; v&#7889;n ch&#432;a góp &#273;&#432;&#7907;c coi là 
n&#7907; c&#7911;a
        thành viên &#273;ó &#273;&#7889;i v&#7899;i công ty, thành viên 
&#273;ó ph&#7843;i ch&#7883;u trách nhi&#7879;m b&#7891;i
        th&#432;&#7901;ng thi&#7879;t h&#7841;i phát sinh do không góp 
&#273;&#7911; và &#273;úng h&#7841;n s&#7889; v&#7889;n &#273;ã cam
        k&#7871;t&#8230;<br>&#272;&#7889;i v&#7899;i công ty c&#7893; 
ph&#7847;n thì c&#7893; &#273;ông ph&#7893; thông không &#273;&#432;&#7907;c 
rút v&#7889;n
        &#273;ã góp b&#7857;ng c&#7893; ph&#7847;n ph&#7893; thông ra 
kh&#7887;i công ty d&#432;&#7899;i m&#7885;i hình th&#7913;c, tr&#7915;
        tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p &#273;&#432;&#7907;c công ty 
ho&#7863;c ng&#432;&#7901;i khác mua l&#7841;i c&#7893; ph&#7847;n. 
Tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p có
        c&#7893; &#273;ông rút m&#7897;t ph&#7847;n ho&#7863;c toàn 
b&#7897; v&#7889;n c&#7893; ph&#7847;n &#273;ã góp trái v&#7899;i quy 
&#273;&#7883;nh
        t&#7841;i kho&#7843;n này thì thành viên H&#7897;i 
&#273;&#7891;ng qu&#7843;n tr&#7883; và ng&#432;&#7901;i &#273;&#7841;i 
&#273;&#7841;i di&#7879;n
        theo pháp lu&#7853;t c&#7911;a công ty ph&#7843;i cùng liên 
&#273;&#7899;i ch&#7883;u trách nhi&#7879;m v&#7873; các
        kho&#7843;n n&#7907; và ngh&#297;a v&#7909; tài s&#7843;n khác 
c&#7911;a công ty trong ph&#7841;m vi giá tr&#7883; c&#7893;
        ph&#7847;n &#273;ã b&#7883; rút&#8230;<br>Nhóm công ty là 
t&#7853;p h&#7907;p các công ty có quan h&#7879; g&#7855;n bó
        lâu dài v&#7899;i nhau v&#7873; l&#7907;i ích kinh t&#7871;, 
công ngh&#7879;, th&#7883; tr&#432;&#7901;ng và các d&#7883;ch
        v&#7909; kinh doanh khác.Nhóm công ty bao g&#7891;m các hình 
th&#7913;c sau &#273;ây: Công ty
        m&#7865; - công ty con; T&#7853;p &#273;oàn kinh t&#7871;; các 
hình th&#7913;c khác.<br>Lu&#7853;t Doanh
        nghi&#7879;p còn quy &#273;&#7883;nh c&#7909; th&#7875; 
v&#7873; các tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p gi&#7843;i th&#7875;, t&#7893; 
ch&#7913;c l&#7841;i doanh
        nghi&#7879;p, phá s&#7843;n doanh nghi&#7879;p.<br>Doanh 
nghi&#7879;p do nàh n&#432;&#7899;c thành l&#7853;p k&#7875;
        t&#7915; ngày Lu&#7853;t này có hi&#7879;u l&#7921;c ph&#7843;i 
&#273;&#432;&#7907;c &#273;&#259;ng kí, t&#7893; ch&#7913;c qu&#7843;n lý và 
ho&#7841;t
        &#273;&#7897;ng theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a Lu&#7853;t 
này và pháp lu&#7853;t có liên quan.<br>Lu&#7853;t này
        có hi&#7879;u l&#7921;c t&#7915; ngày 01/7/2006.Lu&#7853;t này 
thay th&#7871; Lu&#7853;t Doanh nghi&#7879;p n&#259;m
        1999; Lu&#7853;t Doanh nghi&#7879;p nhà n&#432;&#7899;c 
n&#259;m 2003 ( Tr&#7915; tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p: trong th&#7901;i
        h&#7841;n chuy&#7875;n &#273;&#7893;i nh&#7919;ng quy 
&#273;&#7883;nh c&#7911;a Lu&#7853;t doanh nghi&#7879;p nhà n&#432;&#7899;c 
n&#259;m 2003
        &#273;&#432;&#7907;c ti&#7871;p t&#7909;c áp d&#7909;ng 
&#273;&#7889;i v&#7899;i doanh nghi&#7879;p nhà n&#432;&#7899;c n&#7871;u 
nh&#432; Lu&#7853;t này
        không có quy &#273;&#7883;nh ); các quy &#273;&#7883;nh 
v&#7873; t&#7893; ch&#7913;c, qu&#7843;n lý và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
c&#7911;a
        doanh </td></tr></table> <table ><tr><td class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 29/11/2005 Qu&#7889;c h&#7897;i &#273;ã ban hành Lu&#7853;t 
s&#7889; 61/2005/QH1 Lu&#7853;t &#272;&#7845;u th&#7847;u</td></tr> <tr><td 
class="tomtat">
        Lu&#7853;t này quy &#273;&#7883;nh v&#7873; các ho&#7841;t 
&#273;&#7897;ng &#273;&#7845;u th&#7847;u &#273;&#7875; l&#7921;c ch&#7885;n 
nhà th&#7847;u cung
        c&#7845;p các d&#7883;ch v&#7909; t&#432; v&#7845;n, mua 
s&#7855;m hàng hóa, xây l&#7855;p &#273;&#7889;i v&#7899;i các gói th&#7847;u
        thu&#7897;c các d&#7921; án sau &#273;ây: d&#7921; án s&#7917; 
d&#7909;ng v&#7889;n nhà n&#432;&#7899;c t&#7915; 30 % tr&#7903; lên cho
        m&#7909;c tiêu &#273;&#7847;u t&#432; phát tri&#7875;n; 
d&#7921; án s&#7917; d&#7909;ng v&#7889;n nhà n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; mua 
s&#7855;m tài
        s&#7843;n nh&#7857;m duy trì ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
th&#432;&#7901;ng xuyên c&#7911;a c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c,...d&#7921; 
án s&#7917;
        d&#7909;ng v&#7889;n nhà n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; mua 
s&#7855;m tài s&#7843;n nh&#7857;m ph&#7909;c v&#7909; vi&#7879;c c&#7843;i 
t&#7841;o, s&#7917;a ch&#7919;a
        l&#7899;n các thi&#7871;t b&#7883;, dây chuy&#7873;n s&#7843;n 
xu&#7845;t, công trình nhà x&#432;&#7903;ng &#273;ã &#273;&#7847;u t&#432;
        c&#7911;a doanh nghi&#7879;p nhà n&#432;&#7899;c.<br>Nhà 
th&#7847;u là t&#7893; ch&#7913;c có t&#432; cách h&#7907;p l&#7879; khi
        có &#273;&#7911; các &#273;i&#7873;u ki&#7879;n sau: Gi&#7845;y 
ch&#7913;ng nh&#7853;n &#273;&#259;ng kí kinh doanh, Gi&#7845;y ch&#7913;ng
        nh&#7853;n &#273;&#7847;u t&#432;; H&#7841;ch toán kinh 
t&#7871; &#273;&#7897;c l&#7853;p; Không b&#7883; c&#417; quan có th&#7849;m 
quy&#7873;n
        k&#7871;t lu&#7853;n v&#7873; tình hình tài chính không lành 
m&#7841;nh, &#273;ang lâm vào tình tr&#7841;ng
        phá s&#7843;n ho&#7863;c n&#7907; &#273;&#7885;ng không có 
kh&#7843; n&#259;ng chi tr&#7843;; &#273;ang trong quá trình
        gi&#7843;i th&#7875;.<br>Các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng 
&#273;&#7845;u th&#7847;u &#273;&#7875; l&#7921;a ch&#7885;n nhà th&#7847;u 
cung c&#7845;p d&#7883;ch
        v&#7909; t&#432; v&#7845;n, mua s&#7855;m hàng hoá, xây 
l&#7855;p &#273;&#7889;i v&#7899;i gói th&#7847;u thu&#7897;c các d&#7921; án
        sau &#273;ây: s&#7917; d&#7909;ng v&#7889;n nhà n&#432;&#7899;c 
t&#7915; 30% tr&#7903; lên cho m&#7909;c tiêu &#273;&#7847;u t&#432; phát
        tri&#7875;n, s&#7917; d&#7909;ng v&#7889;n nhà n&#432;&#7899;c 
&#273;&#7875; mua s&#7855;m tài s&#7843;n nh&#7857;m duy trì ho&#7841;t 
&#273;&#7897;ng
        th&#432;&#7901;ng xuyên c&#7911;a c&#417; quan nhà 
n&#432;&#7899;c, t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883;, t&#7893; ch&#7913;c chính 
tr&#7883;
        - xã h&#7897;i, t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883; xã 
h&#7897;i - ngh&#7873; nghi&#7879;p, t&#7893; ch&#7913;c xã h&#7897;i, t&#7893;
        ch&#7913;c xã h&#7897;i - ngh&#7873; nghi&#7879;p, 
&#273;&#417;n v&#7883; v&#361; trang nhân dân, s&#7917; d&#7909;ng v&#7889;n nhà
        n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; mua s&#7855;m tài s&#7843;n 
nh&#7857;m ph&#7909;c v&#7909; vi&#7879;c c&#7843;i t&#7841;o, s&#7917;a 
ch&#7919;a l&#7899;n các
        thi&#7871;t b&#7883;, dây chuy&#7873;n s&#7843;n xu&#7845;t, 
công trình, nhà x&#432;&#7903;ng &#273;ã &#273;&#7847;u t&#432; c&#7911;a doanh
        nghi&#7879;p nhà n&#432;&#7899;c... <br>Các thông tin sau 
v&#7873; &#273;&#7845;u th&#7847;u ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c 
&#273;&#259;ng t&#7843;i
        trên t&#7901; báo v&#7873; &#273;&#7845;u th&#7847;u và trang 
thông tin &#273;i&#7879;n t&#7917; v&#7873; &#273;&#7845;u th&#7847;u c&#7911;a 
c&#417;
        quan qu&#7843;n lý nhà n&#432;&#7899;c v&#7873; &#273;&#7845;u 
th&#7847;u: K&#7871; ho&#7841;ch &#273;&#7845;u th&#7847;u, Thông báo m&#7901;i 
s&#417;
        tuy&#7875;n, k&#7871;t qu&#7843; s&#417; tuy&#7875;n, Thông báo 
m&#7901;i th&#7847;u &#273;&#7889;i v&#7899;i &#273;&#7845;u th&#7847;u 
r&#7897;ng rãi,
        Danh sách nhà th&#7847;u &#273;&#432;&#7907;c m&#7901;i tham 
gia &#273;&#7845;u th&#7847;u, K&#7871;t qu&#7843; l&#7921;a ch&#7885;n nhà
        th&#7847;u, Thông tin x&#7917; lý vi ph&#7841;m pháp lu&#7853;t 
v&#7873; &#273;&#7845;u th&#7847;u&#8230;<br>Vi&#7879;c phân chia
        d&#7921; án thành các gói th&#7847;u ph&#7843;i c&#259;n 
c&#7913; theo tính ch&#7845;t k&#7929; thu&#7853;t, trình t&#7921;
        th&#7921;c hi&#7879;n, b&#7843;o &#273;&#7843;m tính 
&#273;&#7891;ng b&#7897; c&#7911;a d&#7921; án và có quy mô gói th&#7847;u 
h&#7907;p lý.
        M&#7895;i gói th&#7847;u ch&#7881; có m&#7897;t h&#7891; 
s&#417; m&#7901;i th&#7847;u và &#273;&#432;&#7907;c ti&#7871;n hành 
&#273;&#7845;u th&#7847;u m&#7897;t
        l&#7847;n. M&#7897;t gói th&#7847;u &#273;&#432;&#7907;c 
th&#7921;c hi&#7879;n theo m&#7897;t h&#7907;p &#273;&#7891;ng, 
tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p gói th&#7847;u
        g&#7891;m nhi&#7873;u ph&#7847;n &#273;&#7897;c l&#7853;p thì 
&#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c hi&#7879;n theo m&#7897;t ho&#7863;c 
nhi&#7873;u h&#7907;p
        &#273;&#7891;ng...<br></td></tr></table> <table ><tr><td 
class="tieude"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_clip.gif";>
    Ngày 30/11/2005 Chính ph&#7911; &#273;ã ban hành Ngh&#7883; 
&#273;&#7883;nh s&#7889; 147/2005/N&#272;-CP M&#7913;c tr&#7907;
    c&#7845;p, ph&#7909; c&#7845;p &#432;u &#273;ãi &#273;&#7889;i 
v&#7899;i ng&#432;&#7901;i có công v&#7899;i cách m&#7841;ng</td></tr> <tr><td 
class="tomtat">
        M&#7913;c chu&#7849;n &#273;&#7875; xác &#273;&#7883;nh các 
m&#7913;c tr&#7907; c&#7845;p, ph&#7909; c&#7845;p &#432;u &#273;ãi 
&#273;&#7889;i v&#7899;i ng&#432;&#7901;i có
        công v&#7899;i cách m&#7841;ng theo quy &#273;&#7883;nh 
t&#7841;i Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh này là 355.000 &#273;&#7891;ng. Ban
        hành kèm theo Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh này các b&#7843;ng 
m&#7913;c tr&#7907; c&#7845;p, ph&#7909; c&#7845;p &#432;u &#273;ãi 
&#273;&#7889;i v&#7899;i
        t&#7915;ng &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng ng&#432;&#7901;i có 
công v&#7899;i cách m&#7841;ng, bao g&#7891;m:<br>- B&#7843;ng s&#7889; 1:
        B&#7843;ng m&#7913;c tr&#7907; c&#7845;p, ph&#7909; c&#7845;p 
&#432;u &#273;ãi &#273;&#7889;i v&#7899;i ng&#432;&#7901;i có công v&#7899;i 
cách m&#7841;ng;<br>
        - B&#7843;ng s&#7889; 2: B&#7843;ng m&#7913;c tr&#7907; 
c&#7845;p th&#432;&#417;ng t&#7853;t &#273;&#7889;i v&#7899;i th&#432;&#417;ng 
binh, ng&#432;&#7901;i
        h&#432;&#7903;ng chính sách nh&#432; th&#432;&#417;ng binh; 
<br>- B&#7843;ng s&#7889; 3: B&#7843;ng m&#7913;c tr&#7907; c&#7845;p
        th&#432;&#417;ng t&#7853;t &#273;&#7889;i v&#7899;i 
th&#432;&#417;ng binh lo&#7841;i B.<br>Có hai lo&#7841;i tr&#7907; c&#7845;p: 
th&#432;&#7901;ng
        xuyên và m&#7897;t l&#7847;n, trong &#273;ó m&#7897;t s&#7889; 
tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p &#273;&#432;&#7907;c h&#432;&#7903;ng m&#7913;c 
tr&#7907; c&#7845;p &#432;u
        &#273;ãi m&#7897;t l&#7847;n g&#7845;p 20 l&#7847;n m&#7913;c 
chu&#7849;n (Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao &#273;&#7897;ng
        trong kháng chi&#7871;n ch&#7871;t tr&#432;&#7899;c ngày 
1/1/1995, Bà m&#7865; Vi&#7879;t Nam anh hùng, Anh
        hùng LLVT, Anh hùng Lao &#273;&#7897;ng trong kháng chi&#7871;n 
&#273;&#432;&#7907;c truy t&#7863;ng...)&#8230;<br>
        Ngân sách nhà n&#432;&#7899;c b&#7843;o &#273;&#7843;m kinh phí 
th&#7921;c hi&#7879;n ch&#7871; &#273;&#7897; tr&#7907; c&#7845;p, ph&#7909; 
c&#7845;p
        quy &#273;&#7883;nh t&#7841;i Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh 
này.<br>Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh này có hi&#7879;u l&#7921;c thi hành sau 15
        ngày, k&#7875; t&#7915; ngày &#273;&#259;ng Công báo. 
Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh này thay th&#7871; &#272;i&#7873;u 1, kho&#7843;n 1
        và kho&#7843;n 3 &#272;i&#7873;u 2 Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh 
s&#7889; 210/2004/N&#272;-CP ngày 20 tháng 12 n&#259;m 2004
        c&#7911;a Chính ph&#7911; quy &#273;&#7883;nh v&#7873; 
ch&#7871; &#273;&#7897; tr&#7907; c&#7845;p, ph&#7909; c&#7845;p &#432;u 
&#273;ãi &#273;&#7889;i v&#7899;i ng&#432;&#7901;i
        có công v&#7899;i cách m&#7841;ng.<br>Các kho&#7843;n tr&#7907; 
c&#7845;p, ph&#7909; c&#7845;p &#432;u &#273;ãi quy &#273;&#7883;nh t&#7841;i
        Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh này &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c 
hi&#7879;n k&#7875; t&#7915; ngày 01 tháng 10 n&#259;m 2005.<br>B&#7897;
        tr&#432;&#7903;ng B&#7897; Lao &#273;&#7897;ng - 
Th&#432;&#417;ng binh và Xã h&#7897;i ch&#7883;u trách nhi&#7879;m 
h&#432;&#7899;ng d&#7851;n
        thi hành Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh này.<br> Các B&#7897; 
tr&#432;&#7903;ng, Th&#7911; tr&#432;&#7903;ng c&#417; quan ngang B&#7897;,
        Th&#7911; tr&#432;&#7903;ng c&#417; quan thu&#7897;c Chính 
ph&#7911;, Ch&#7911; t&#7883;ch &#7911;y ban nhân dân t&#7881;nh, thành
        ph&#7889; tr&#7921;c thu&#7897;c Trung &#432;&#417;ng 
ch&#7883;u trách nhi&#7879;m thi hành Ngh&#7883; &#273;&#7883;nh 
này./.</td></tr></table> </td></tr><td width="100%" 
style="font-family:arial;font-size:8pt;"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/bullet_alert.gif"; width="19" 
height="13" align="absmiddle">&#272;&#7875;
nh&#7853;n b&#7843;n tin hàng tu&#7847;n, xin vui lòng g&#7917;i mail cho <a 
href="mailto:address@hidden tin">
address@hidden</a>, &#273;&#7875; thôi không nh&#7853;n b&#7843;n tin g&#7917;i 
mail cho <a href="mailto:address@hidden nhan ban tin nua!">
address@hidden</a>.</td></tr></table></td></tr></table><!-- Footer //--><table 
cellSpacing="0" cellPadding="0" width="640" align="center" border="0"> <tr> <td 
bgColor="#8e8e8e" style="font-family: arial,sans-serif"><a 
href="http://search.yahoo.com/search?p=%22lu%E1%BA%ADt+gia+ph%E1%BA%A1m%22&ei=UTF-8&fl=0&fr=FP-tab-web-t&b=1";
 target="_blank"><img 
src="http://i20.photobucket.com/albums/b238/longpt/img_blogo.gif"; width="148" 
height="71" border="0"></a></td> <td style="font-family: arial,sans-serif; 
padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 10px; padding-bottom: 5px" 
vAlign="top" width="75%" bgColor="#8e8e8e"> <table cellSpacing="0" 
cellPadding="0" width="98%" border="0"> <tr> <td width="50%" 
style="font-family: arial,sans-serif"><b> <font size="2" color="#E6E6E6">
    V&#259;n phòng Hà N&#7897;i:</font></b><font color="#c0c0c0" 
size="2"><br> 133 Thái Hà-
    &#272;&#7889;ng &#272;a<br> Tel: 04.5374748<br> 
Fax:04.5374746</font></td> <td width="46%" style="font-family: 
arial,sans-serif"><b> <font size="2" color="#E6E6E6">
    V&#259;n phòng TP. H&#7891; Chí Minh:</font></b><font color="#c0c0c0" 
size="2"><br>402
    Nguy&#7877;n Ki&#7879;m - P3 - Phú Nhu&#7853;n<br>Tel: 
08.9954609<br>Fax: 08.9954609</font></td></tr></table></td></tr></table></body>
&lt; /html&gt;
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]