bug-glibc
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thiet bi dien & may phat dien


From: Long Giang JSC
Subject: Thiet bi dien & may phat dien
Date: Sat, 24 Dec 2005 01:17:48 +0700

long giang jsc

http://www.lgmec.com.vn

address@hidden

 

KÝnh göi: quý kh¸ch hµng.

Xin mêi quý kh¸ch ghÐ th¨m Website http://www.lgmec.com.vn cña chóng t«i. C¶m ¬n quý kh¸ch hµng ®· quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña chóng t«i. Xin lçi nÕu Email nµy lµm mÊt thêi gian cña quý kh¸ch!

C¬ së 1

                  §Þa chØ            : Sè 6 Chïa Béc - §èng §a - Hµ Néi

                  §iÖn tho¹i     : 04-5736080             Fax     : 04-5736079

C¬ së 2

                  §Þa chØ           : Xãm Gi÷a - Thanh Tr× - Hoµng Mai - Hµ Néi

                  §iÖn tho¹i    : 04-6447999             Fax     : 04-5742617


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]