bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�������ǻ�����ó��˾-����/�ֻ�����ó�ף�������


From: Unknown
Subject: ǻó˾-/ֻóף
Date: Sat, 11 Aug 2001 17:05:12 +0800

ÈôҪȡÏû£¬Çë»Ø¸´: cancel@btamail.net.cn     
ÂíÀ´Î÷ÑÇ»ª·áÉÌó¹«Ë¾-µçÄÔ/ÊÖ»ú/Æû³µ½ø¿ÚÅú·¢Ã³Ò×£¬ÏêÇé¼û¸½¼þ

ÎÒ¹«Ë¾ÏµÍâ×ÊÆóÒµ£¬³¤ÆÚÒÔ½ø¿ÚÉÌƷóÒ×¼°×ÊÔ´¿ª·¢ÎªÖ÷£¬Îª¼ÓÇ¿ºáÏòÁªÏµ£¬¿ªÍز¢Õ¼ÓйúÄÚ¾­Ã³Êг¡£¬±¾×Å»¥»Ý»¥ÀûµÄÔ­Ôò£¬ÒâÔÚ¹óµØÑ°ÕÒÄܳ¤ÆÚºÏ×÷£¬ÊµÁ¦ÐÛºñ£¬¾­ÏúÍøÂ糩ͨµÄÓªÏú´°¿Ú£¬²úÆ·Ïê¼û¼ÛÄ¿±í¡£

ÎÒ·½Ìṩ»õÔ´²¢¸ºÔðµ½¹ó·½Ö¸¶¨µØµã£¬²¢±£Ö¤ÉÌÆ·100£¥Ô­×°£¬ÈçÓз¢ÏÖ¼Ùð»òαÁÓÉÌÆ·»õµ½¹ó·½¿É¾Ü¾ø¸¶¿î¡£±¾¹«Ë¾ÉèÓÐÓʹºÒµÎñ²¿£¬ÉÙÊýÉÌÆ·¿ÉÒÔ²ÉÓûã¿îÓʹºÐÎʽ²Ù×÷£¬ÈçÊôÖÊÁ¿ÎÊÌâ°üÍË¡¢°ü»»¡¢°üÐÞ£¬Í¬Ê±±¾¹«Ë¾¿ÉÌṩÆäËûÐͺŵÄÉÌÆ·ÒÔ¼°´ú°ìС³µÈ뻧ÊÖÐø¡£

ÁíÍâϸ½Ú¿ÉÀ´ÈËÀ´µçǢ̸¡£

ÂíÀ´Î÷ÑÇ»ª·áÉÌó¹«Ë¾  
л½¨Ìà µç»°£º013959937718 

³Âණ µç»°£º013959860154 

ÁÖ±Ø³É µç»°£º013959860154

Å˶¨³É µç»°£º013959860064
 

ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷
 ¼Û¸ñ
 Ó²ÅÌ
 ¼Û¸ñ
 ÏÔʾÆ÷
 ¼Û¸ñ
 
±¼ÌÚÈý´ú450
 270
 À¥ÌÚ10.2G 5400ת
 245
 ÈýÐÇ14´ç 410B
 231
 
     500
 280
    15G 5400ת
 315
   15´ç 510B
 315
 
     550
 315
    15G 7200ת
 350
      550B
 350
 
     600
 350
   20.4G 7200ת 
 385
   17´ç 710S
 525
 
     667
 420
    8.4G 5400ת
 231
 ÄÚ´æÌõ£¨ÏÖ´ú£©
 
     700
 455
    6.5G 5400ת
 175
 128Õ×PC100HY
 75
 
     733
 665
 Ï£½Ý10.2G  7200ת
 245
 128Õ×PC133HY
 100
 
ÈüÑï¶þ´ú433A
 175
    13G  5400ת
 259
 256Õ×PC133HY
 210
 
    466A
 210
   15.3G 7200ת
 315
 32Õ×PC100HY
 30
 
    533A
 259
   20.4G 7200ת
 385
 64Õ×PC100HY
 50
 
    566A
 287
   30.6G 7200ת
 490
 64Õ×PC133HY
 60
 

 

ÐͺÅ
 ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷
 ÄÚ´æÌõ
 Ó²ÅÌ
 ¹âÇý
 ÏÔʾÆ÷
 ¼Û¸ñ
 
Æ»¹û G4
 400
 64M
 10G
 DVD
 17¡±
 6300Ôª
 
   G4
 450
 128M
 12G
 DVD
 17¡±
 10500Ôª
 
   G4
 500
 256M
 27G
 DVD
 17¡±
 17500Ôª
 
»ÝÆÕD9338AE55
 PIII 500
 64M
 9.1G
 32XCD
 15¡±
 8000Ôª
 
  D9124AE60
 PIII 550
 64M
 9.1G
 32XCD
 15¡±
 9000Ôª
 
  D8594AEC9
 PIII 550
 64M
 9G
 32XCD
 15¡±
 13000Ôª
 
IBM·þÎñÆ÷
 ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷
 ÄÚ´æÌõ
 Ó²ÅÌ
 ¹âÇý
 ÏÔʾÆ÷
 ¼Û¸ñ
 
8661   51Y
 PIII 550
 256M
 10G
 32XCD
 15¡±
 25000Ôª
 
8655   11Y
 PIII 550
 64M
 10G
 32XCD
 15¡±
 8000Ôª
 

 

ÒÆ  ¶¯  µç  »°  ϵ  ÁÐ
 
Ãû³Æ
 µ¥¼Û
 Ãû³Æ
 µ¥¼Û
 Ãû³Æ
 µ¥¼Û
 
1¡¢Ä¦ÍÐÂÞÀ­V998£«£«
 1800
 ŵ»ùÑÇ 8810
 1300
 °®Á¢ÐÅ T185C
 800
 
£¨ÃÀ¹ú²ú¡³ V998£«
 1500
    6150
 800
 4¡¢ÈýÐÇ   900
 1800
 
      366C
 800
    3210
 500
 £¨º«¹ú²ú£© 800
 1500
 
      368C
 600
    6110 
 400
       600
 800
 
      338C
 700
    8850
 1600
       500 
 700
 
      L2000
 700
    5110 
 400
       188 
 1600
 
      8088
 2300
    7110
 800
 5¡¢·ÉÀûÆÖ  939
 900
 
      2688
 600
    3310
 700
  £¨ÈÕ±¾²ú£©929
 800
 
      2088
 500
 3¡¢°®Á¢ÐÅ T28
 900
       898 
 700
 
      328
 500
 £¨Èðµä²ú£©T18
 800
       838
 600
 
2¡¢Åµ»ùÑÇ  9150
 4800
       768
 700
       128
 500
 
 £¨·ÒÀ¼²ú£© 9110
 2300
       788
 800
       138
 400
 

 

Attachment: ϸ۸0811.MHT
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]