bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VIRUS: Your password


From: Mail Delivery Subsystem
Subject: VIRUS: Your password
Date: Thu, 27 Mar 2003 03:40:44 +0100

-----------------------------------------------------------------------
Detta är ett automatiskt meddelande från F S DATA Antivirus Gateway

== Sammanfattning ==
  Ett datavirus hittades i e-post skickad till:
  address@hidden
  Meddelandet kan inte levereras.

== Meddelandeinformation ==
  Från:   address@hidden
  Till:   address@hidden
  Rubrik:  Your password
  Msg-ID:  h2R2ehq6001614
  Virus:   Win32/Klez.J worm
 
== Resultat ==
  E-postmeddelandet har satts i karantän.

-----------------------------------------------------------------------
This is an automatic message from F S DATA Antivirus Gateway

== Summary ==
  A computer virus was detected in your message to:
  address@hidden
  The message cannot be delivered.

== Message Information ==
  From:   address@hidden
  To:    address@hidden
  Subject:  Your password
  Msg-ID:  h2R2ehq6001614
  Virus:   Win32/Klez.J worm

== Action ==
  The message has been quarantined.

-----------------------------------------------------------------------

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]