bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thong bao chuyen dia diem


From: Sunrise Vietnam Co.,Ltd
Subject: Thong bao chuyen dia diem
Date: Sat, 25 Sep 2004 06:14:39 -0000

Dear All,

 

Thank you very much for your co-operation and your support to Sunrise Vietnam at 178 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.

 

Please be informed that we moved our office to a new address from 12 September 2004:

 

SUNRISE VIETNAM
No. 93, Doi Can Street, Ba Dinh District,
Ha noi, Vietnam
Tel: (84 4) 7224878 * (84 4) 7224898
Fax: (84 4) 7224855
 
Pls update on your database. You are welcome to visit our new office or email or call us any time .We do hope that you all  will achieve a great success in the future.
 

Thanks and Best regards,

* * * * *

 

Sunrise Vietnam xin trân trọng thông báo từ ngày 13 tháng 9 năm 2004, Văn phòng chúng tôi chuyển đến địa chỉ:

 

SUNRISE VIETNAM
Số 93, Phố Đội Cấn, Quận Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84 4) 7224878 * (84 4) 7224898
Fax: (84 4) 7224855

 

Cám ơn các bạn vì sự hợp tác trong suốt thời gian qua. Sunrise Vietnam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình của các bạn.

 

Kính thư,


Terribly sorry if making you inconvenient, please click here to stop receiving mails. Thank you!

Chúng tôi thành thực xin lỗi nếu bức thư này làm quý vị không hài lòng, xin click vào đây để không tiếp tục nhận thư. Xin cảm ơn!.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]