bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bao gia NoteBook 15-02-2005 - Dealer


From: CTY CO PHAN KY NGHE VIET
Subject: Bao gia NoteBook 15-02-2005 - Dealer
Date: Thu, 17 Feb 2005 12:58:48 +0700

 

PROFESSIONAL DISTRIBUTOR

 

Coâng ty Kyõ Ngheä Vieät  traân troïng gôûi ñeán Quyù khaùch haøng baûng chaøo giaù Maùy Chieáu nhö sau:

 

BAÙO GIAÙ  MAÙY CHIEÁU – PROJECTOR - DEALER

BRAND NEW 100% , IN BOX

                                                                                                                         Date :28-Dec-04

                                    

Model

Specifications

Price

LCD PT – LM1E

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)
- Độ Sáng (Brightness) : 1200 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 1.6Kg

- Kích thước (dimension) : (257 x 59 x 209) mm

- Made in China

- Warranty 12 months

 

1190

 

LCD PT – LB10SVU

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)
- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1490

 

LCD PT – LB10VE

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1680

 

LCD PT – LB10SE

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)
- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1690

 

LCD PT – LB10E

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1880

 

LCD PT – L735E

 

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 2600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 4.2Kg

- Kích thước (dimension) : (248 x 115x 359) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2350

 

Sony

Model

Specifications

Price

LCD VPL - CS7

 

 

 

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)

- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : (285 x 68 x 228) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1630

 

LCD VPL - EX1

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 1500 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : (285 x 68 x 228) mm

- Wireless control

- Made in Japan , Warranty 12 months

 

1980

 

LCD VPL – CX70

 

 

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : ( 298x 70 x 245 )mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2370

 

LCD VPL – CX75

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 2500 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : (298x70x245) mm

- Wireless control

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2980

 

Toshiba

Model

Specifications

Price

LCD TLP - S41

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimensions) : 35.8 cm x 20.6 cm x 8.4 cm

- Digital document camera - CCD - 629,856 pixels

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1890

 

LCD TLP -T60MU

 

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 1500 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.2Kg

- Kích thước (dimensions) : 35.8 cm x 20.6 cm x 8.4 cm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2190

 

DLP TDP - S21

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)

- Độ Sáng (Brightness) : 1400 ANSI Lumens

- Độ tương phản (Contract ratio) : 2000:1
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 3.9Kg

- Kích thước (dimensions) : (363 x 98 x 257) mm

- Digital document camera

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1770

 

 

- Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 5%

- Baûo haønh theo tieâu chuan nhaø saûn xuaát

- Thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn

- Giaù vaø toàn kho coù theà thay ñoåi khoâng baùo tröôùc . Xin Quyù khaùch lieân heä vôùi coâng ty ñeå  coù thoâng tin caäp nhaät nhaát .

- Nhaän ñaët haøng theo yeâu caàu , thôøi gian töø 7-15 ngaøy laøm vieäc keå töø khi xaùc nhaän ñaët haøng.

Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát xin Quyù khaùch vui loøng lieân heä :

 

Sales Dept.

Mr Traán (0903 846776)  , Mr Haân (0903 884434) , Mr Tuyeân (0908813409)

__________________________________________

Cty CP Kyõ Ngheä Vieät

HCMC Office : 21 Cong Hoa  St., W.4., Tan Binh Dist.

Tel. (84-8) 8112943 – 8112945 

Fax : (84-8) 8476246

Hotline : 098 9008006

Yahoo Messenger : tranknv 

Email : sales@kyngheviet.com

 

 

Neáu  Quyù coâng ty khoâng muoán nhaän Email naøy  cuûa chuùng toâi, xin vui loøng hoài ñaùp vôùi  subject Remove

Chuùng toâi seõ khoâng göûi nöõa. Chaân thaønh caùm ôn !

We provide the Best , and More…

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]