bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nang Cao Nang Luc Quan Ly Kinh Te


From: CBAM Project
Subject: Nang Cao Nang Luc Quan Ly Kinh Te
Date: Mon, 20 Jun 2005 22:46:57 +0700

NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN LÝ KINH TẾ

THEO CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC QUẢN TRị KINH DOANH

Nhằm giúp các Doanh nghiệp nâng cao kiến thức về Quản lý Doanh nghiệp, nắm bắt Lậut pháp & Môi trường kinh doanh quốc tế, đồng thời giúp các Doanh nghiệp trang bị một số phương pháp luận ứng và nâng cao khả năng quản lý điều hành một cách hiệu quả trong kinh doanh. Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp thuộc Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho Doanh nhân theo chương trình Cao học quản trị kinh doanh.

Chương trình học gồm các chuyên đề:

 1. LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ (International Business Law)
 2. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (Human Resource Management)
 3. QUẢN LÝ TIẾP THỊ (Marketing Management)
 4. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KINH TOÁN (Accounting and Financial Management)
 5. QUẢN LÝ SẢN XUẤT VẬN HÀNH (Operations and Production Management)
 6. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC (Leadership  in Organizations)
 7. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC & HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐỌAN 2001 - 2010
  • Đối tượng tham gia  : Doanh nhân, Cán bộ Doanh nghiệp
  • Thời gian học          : 7 tháng (2buổi/ tuần)
  • Học phí                     : 4.000.000 đ/ khóa
  • Địa điểm học           : 226bis Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]