bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(no subject)


From: WWW . SINOTOM . COM中国汤姆
Subject: (no subject)
Date: Wed, 04 May 2005 17:25:03 -0000

 =?GB2312?B?vPbBqsPLoaM=?=
To: address@hidden
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Reply-To: address@hidden
Date: Thu, 5 May 2005 01:27:12 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>н¨ÍøÒ³ 2</title>
</head>

<body>

</body>

</html>
<HTML><HEAD><TITLE>Öйú×ʽðÏîÄ¿ÔÚÏߣ¬°ïÄãÉÏÍøÕÒ×ʽð£¡SINOCP</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312">
<STYLE type=text/css>BODY {
    FONT-SIZE: 14px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: ËÎÌå
}
TD {
    FONT-SIZE: 14px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: ËÎÌå
}
A:link {
    COLOR: #039
}
A:visited {
    COLOR: #039
}
A:hover {
    COLOR: #f60
}
.GR {
    COLOR: #666
}
.GR:link {
    COLOR: #666
}
.GR:visited {
    COLOR: #666
}
.l {
    FONT: bold 18px ËÎÌå
}
.M {
    FONT: bold 14px ËÎÌå
}
.C {
    FONT-SIZE: 13px
}
.S {
    FONT-SIZE: 12px
}
.LM {
    LINE-HEIGHT: 130%
}
.LL {
    LINE-HEIGHT: 150%
}
SELECT {
    FONT-SIZE: 12px
}
INPUT {
    FONT-SIZE: 12px
}
</STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY style="BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" text=#000000 bgColor=#f0c87b 
leftMargin=0 background="" topMargin=0 marginwidth="0" marginheight="0">
<CENTER>
 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=520 bgColor=#c78300 border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD>
   <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff 
    border=0><TBODY>
    <TR>
     <TD><a target="_blank" href="http://WWW.SINOTOM.COM";>
            <IMG height=68 
      src="http://www.cnncp.com/info/images/logo.gif"; width=179 
      border=0></a>&nbsp; </TD></TR>
       <TR> 
        <TD>
<center>
          <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0>
       <TBODY>
            <TR> 
             <TD 
         class=LL><p>ÄãºÃ£º<BR>
               <BR>
               
ÎÒÊÇÖйúÌÀÄ·WWW.SINOTOM.COMµÄ±à¼­÷ìÄþÀö£¬ÄãÒ²Ðí²»¼ÇµÃÎÒÁË£¬ÎÒÈ´¼ÇµÃÄ㣺ÄÇÌìÄãÔÚÎÒÃÇÍøÕ¾£¨<a
 target="_blank" 
href="http://WWW.SINOTOM.COM";>WWW.SINOTOM.COM</a>£©ÉÏ·¢²¼Á˹󷽵ĵÄÏîÄ¿ÐÅÏ¢£¬ÄÇ»¹ÊÇÎÒÉóÅúµÄ¡£µ±Ê±¾Í¾õµÃÄãÃǵÄÏîÄ¿ºÜÓз¢Õ¹Ç°Í¾£¬¿É½ñÔçżȻ¼ä·¢ÏÖ£ºÄ㾹ȻÒѾ­ÓÐN¶àÌìûÓÐÖØз¢²¼ÄãµÄÏîÄ¿ÐÅÏ¢ÁË£¡ÎªÊ²Ã´ÄØ£¿<br>
               <br>
               
·¢Ò»ÌõÐÅÏ¢£¬Ö»Òª10·ÖÖÓ£¬È´Äܱ»ÊýÍòͶÉÌÈË¿´¼û£¡Èç¹ûÉÌ»ú¶Ô¿Ú£¬Âò¼Ò¾Í»áÖ±½ÓÕÒÄãÁªÏµ£¬ÄãÔõô»á´í¹ýÕâÑùµÄÉÌÒµ»ú»áÄØ£¿
 
               
ΪÁËÉúÒâ³É¹¦£¬¿ÉǧÍò²»ÄܷŹýÈκÎÍƹãÍƹã²úÆ·µÄ»ú»á°¡¡£Äã¿´£¬ÎÒ¶¼×ż±ÁË¡£<strong><a
 
target="_blank" 
href="http://WWW.SINOTOM.COM";>¸Ï½ôÈ¥·¢Ò»·¢°É</a></font></a></strong><a 
target="_blank" href="http://WWW.SINOTOM.COM";>£¡
</a><br>
               <br>
               ²Ù×÷ÉÏÓÐÎÊÌ⣬ÄãÖ±½ÓÀ´ÐÅÕÒÎÒ<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>£¬ÎÒÒ»Ö±ÔÚÕâÀïΪÄã·þÎñ£¡<br>
               <br>
               ÌìÆøº®À䣬עÒâÉíÌ壡˳ףÉÌì÷£¡</p>
              <p align="right">ÄãµÄÅóÓÑ£º÷ìÄþÀö</p></TD>
            </TR></TBODY></TABLE>
          <br>
          <br>
         </center></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=520 border=0>
 <TBODY>
 <TR>
   </TR></TBODY></TABLE>
 <TABLE style="BORDER-TOP: #ffffff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=6 
width="100%" border=0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD class=M align=middle bgColor=#e89730><div align="center">
        <FONT 
   color=#ffffff>WWW.SINOTOM.COM 
ÖйúÌÀÄ·ÍøÂ磬¹©ÇóÉÌ»úµÄÌìµØ£¬ÏÖÔÚÃâ·Ñ·¢²¼¼´¿ÉÏíÊÜÍƼö£¡</FONT></div></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></BODY></HTML>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]